OTYSTYK ÇOCUKLARDA MÜZYK E?YTYMY

ÖZET Bu ara?tyrma, otistik rahatsyzly?y olan çocuklaryn müzik e?itimine olan yatkynlyklary ve müzi?e olan duyarlylyklaryny tespit edebilmek amacy ile yapylmy?tyr. Bu amaçla 2009–2010 ö?retim yyly içerisinde Kyrykkale'de biri Özel E?itim kurumlarynda ve di?eri OÇEM özel alt synyfynda bulunan toplam iki otistik çocukla çaly?ylmy?tyr. Ara?tyrmada çocuklaryn ya? seviyelerine uygun, sözleri kolay, melodisi akylda kalycy olan bir çocuk ?arkysy ö?retilmi?tir. "Yaygyn Geli?imsel Bozuklu?u Olan Bireyler Yçin Performans Belirleme Formu" nda yer alan "müzik becerileri modülü"nden dört beceri kullanylmy?tyr. Ö?renilmesi beklenen etkinlikler BÖP üyeleri tarafyndan her oturum sonunda de?erlendirilmi?tir. Verilerin toplanmasynda BÖP formu, BÖP de?erlendirme formu ve "Müzik E?itimi Çaly?ma Sonucu Durum Tespit Gözlem Formu" kullanylmy?tyr. Otistik çocuklarda, bireysel müzik e?itiminin gereklili?i ve her otistik çocu?a özel müzik e?itimi programynyn hazyrlanmasy bu ara?tyrmanyn sonucudur.

OTYSTYK ÇOCUKLARDA MÜZYK E?YTYMY

ÖZET Bu ara?tyrma, otistik rahatsyzly?y olan çocuklaryn müzik e?itimine olan yatkynlyklary ve müzi?e olan duyarlylyklaryny tespit edebilmek amacy ile yapylmy?tyr. Bu amaçla 2009–2010 ö?retim yyly içerisinde Kyrykkale'de biri Özel E?itim kurumlarynda ve di?eri OÇEM özel alt synyfynda bulunan toplam iki otistik çocukla çaly?ylmy?tyr. Ara?tyrmada çocuklaryn ya? seviyelerine uygun, sözleri kolay, melodisi akylda kalycy olan bir çocuk ?arkysy ö?retilmi?tir. "Yaygyn Geli?imsel Bozuklu?u Olan Bireyler Yçin Performans Belirleme Formu" nda yer alan "müzik becerileri modülü"nden dört beceri kullanylmy?tyr. Ö?renilmesi beklenen etkinlikler BÖP üyeleri tarafyndan her oturum sonunda de?erlendirilmi?tir. Verilerin toplanmasynda BÖP formu, BÖP de?erlendirme formu ve "Müzik E?itimi Çaly?ma Sonucu Durum Tespit Gözlem Formu" kullanylmy?tyr. Otistik çocuklarda, bireysel müzik e?itiminin gereklili?i ve her otistik çocu?a özel müzik e?itimi programynyn hazyrlanmasy bu ara?tyrmanyn sonucudur.