5-6 YAŞ GRUBU ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNİN RİTMİK BELLEK, RĠTMĠK ALGILAMA VE UYGULAMA BECERİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

Bu ara?tyrma, 5–6 ya? grubu ö?rencilerinin ritmik bellek, ritmik algy ve ritmik uygulama becerilerini ölçmek amacyyla yapylmy? deneysel bir çaly?madyr. Ara?tyrma, Burdur ili 75. Yyl Cumhuriyet anaokulundaki 82 ö?renciden olu?an çaly?ma grubu üzerinde gerçekle?tirilmi?tir. Farkly iki ya? grubunun ritmik bellek, ritmik algylama ve ritmik uygulama becerilerine ait verilerin frekans ve yüzde da?ylymlary tablola?tyrylarak sunulmu?tur. Genel olarak ritmik bellek, ritmik algy ve ritmik uygulama becerilerinde 6 ya? grubunun 5 ya? grubundan daha ba?aryly oldu?u görülmü?tür. Fakat her iki ya? grubu için de etkili bir ritim e?itimi ile bu becerilerin daha yüksek düzeyde ba?ary sa?lanabilece?i sonucuna ula?ylmy?tyr.

EVALUATION OF RHYTHMIC MEMORIES, RHYTHMIC SENSE, RHYTHMIC PRACTICE ABILITIES OF 5-6 YEARS OLD GROUPS PRESCHOOL STUDENTS

This's an experimental research that aimed to evaulate the 5-6 years old students' rhythmic memories, rhythmic sense, rhythmic practice abilities. Research is done on a work group which consist of 82 students who trains in 75. Yyl Cumhuriyet preschool in Burdur. The rhythmic memories, rhythmic senses and rhythmic practice abilities of both groups has made as frequency and percent tables. As the result the 6 years old groups' abilities are more succesfull then the 5 years old groups' abilities on rhythmic memories, rhythmic senses and rhythmic practice. Even that the second result of the research is that its possible to reach more success on these abilities with more effective rhythmic education on both groups.