Evaluation of transparency, temperature, dissolved oxygen content and level of Erzurum Porsuk puddle water in terms of fish culture

Erzurum Porsuk Göleti suyunun sıcaklığı, çözünmüş oksijeni, pH'sı ve berraklığı aylara göre incelendi. Yüzey su sıcaklığı 4 0C -25 0C arasında değişti. Berraklık yönünden yapılan: secchi disk ölçümlerinde maksimum değer Ekim 1995'te 120 cm ve minimum değer ise Ağustos 1996'da 20 cm olarak kaydedildi. Elde edilen veriler dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, gölette sazan türlerinin özellikle aynalı sazanın başarıyla yetiştirilebileceği sonucuna varıldı.

Erzurum Porsuk Göletinin berraklık, su sıcaklığı, çözünmüş oksijen miktarı ve pH seviyesinin kültür balıkçılığı yönünden değerlendirilmesi

Temperature, dissolved oxygen, pH and limpidity of Erzurum Porsuk Puddle water were investigated on monthly basis. Surface water temperature changed from 4 0C to 25 0C. In terms of limpidity, maximum secchi- disc value was determined as 120 cm in October 1995, and minimum value was recorded as 20 cm in August 1996. Considering all of the data, it was found that the Porsuk puddle's water was very suitable for culture of Cyprinid species, especially for mirror carp.

___

 • Akyurt,İ., 1993. Balık Yetiştiriciliğinde Su Kalitesi Yönetimi. Atatürk Üniv. Yayınları. No: 144. Erzurum.
 • Alabaster, J. S., 1982. Report of the EIFAC Workshop of fish farm effluents. Silkeborg. Denmark. 26 - 28 May 1981. EIFAC Tech Pap.. (41)p166.
 • Alabaster, J. S. and Lloyd R., 1980. Water quality criteria for freshwater fish. Butterworths. London. p297.
 • Alpbaz, A. and Hoşsucu, H., 1989. Tarla Balıkçılığı ve Pratik Sazan Üretimi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Yüksek Okulu Yayınları. No:58. Izmir ppl-13.
 • Alpbaz, A. and Hoşsucu, H., 1996. iç Su Balıkları Yetiştiriciliği. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları. No:3. İzmir pl.
 • Altuner, Z., 1982. Tortum gölü fitoplankton ve bentik algleri üzerine bir çalışma. Atatürk Üni. Kazım Karabekir Eğitim Fak. Biyoloji Böl. (Doktora Tezi). Erzurum.
 • Anonymous, 1979. EEC (European Economic Community). Council Directive of 18 July 1978 on the quality of freshwaters needing protection on improvement in order to support fish live. 78/659/EEC. Brussels.
 • Anonymous, 1982. Porsuk Göleti Planlama Raporu.DSÎ VIII. Bölge Müdürlüğü. Erzurum
 • Anonymous, 1995. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Erzurum.
 • Anonymous, 1997. Erzurum Tarım İl Müdürlüğü. Erzurum îli Balıkçılık Çiftlikleri ve Potansiyelleri Kitapçığı.
 • Aras, M. S., Aras, N. M. and Bircan R., 1995. Genel Su Ürünleri ve Balık Üretimi Esasları. Atatürk Üniv. Ziraat Fak.. Yayınları. Erzurum. p173.
 • Boyd, C. E., 1980. Water Quality Management in Pond Fish Culture. Department of Fisheries and Allied Aquaultures. Auburn University. Auburn. Alabama.
 • Çelikkale, M. S., 1988. îç Su Balıkları ve Yetiştiriciliği, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu, No: 128, Trabzon, pp 11-22.
 • Çelikkale, M. S., 1991. Ormaniçi Su Ürünleri. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu. Trabzon, pp 213 - 231.
 • Gündüz, E., 1981. Karamık gölünün fıziko - kimyasal durumu ve planktonları. Hacettepe Üni. Zooloji Bilim Dalı Bilim Uzmanlığı Tezi. Ankara.
 • Hasselrot, B., Anderson, B. I., and Hultberg, H., 1984, Ecosystem shift and reintroduction of Arctic Char (Salvelinus salvelinus (L.)) after limiting of a strongly acidified lake in Southwestern Sweden. National Swedish of Fisheries. Reprinted from Institude of Freshwater Research Drottningholm Report. 61:78 - 92.
 • Hellwig, J. 1981. Eine Einführung in das SAS. SAS Institute Inc.. Cary. NC. p97.
 • Hultberg, H. and Nyström U., 1988. The role of hydrology intreatment duration and reacidification in the limed lake Gardsjön. In: Limiting of lake Gardsjön an. acidified in SW. Sweden National Swedish Environmental Prot. Board Report. 3426: 95 - 135.
 • Kolat, N., 1977. Ankara - Beytepe göletinde yetiştirilen kültür ve yerli sazanların boy - ağırlık ilişkileri, gelişim faktörleri. TÜBİTAK. VI: Bilim Kongresi 17 - 21 Ekim 1977. Ankara. 233 - 243.
 • Kraiem, M. M., and Pattee E., 1988. Salinity tolerance of the barbel. Barbus callensis Valenciennes. 1842 (Pisces. Cyprinidae) and its ecological significance. Hydrobiologia. 166:263 - 267,
 • Naslund, I.,1993. Migratory behaviour of brown trout, Salmo trutta L.: importance of genetic and environmental influence. Ecology of Freshwater Fish.. 2. 1993. 51 - 58.
 • Obalı, D., 1978. Mogan Gölü fıtoplanktonunun nitesel. nicesel olarak incelenmesi. Ankara Üni.. Fen Fak.. Sistematik Botanik Kürsüsü. (Doktora Tezi). Ankara.
 • Sarıhan, E. ve Tekelioğlu, N., 1990. Türkiye'de Su Ürünleri ve Sorunları. Türkiye Ziraat Müh. 3. Teknik Kongresi. Ankara.
 • Sarıhan, E., 1976. Limnoloji Kurs Notları. Çukurova Üniv. Hayvan Yetiştirme ve Islahı Bölümü. Adana. pp62 - 68.
 • Steffens, W. and Menzel, H.U.,1976. Technologie der industriemaessigen Speiseforellen produktion in kaefiggrossanlagen. Z. Binnenfischeri. 4,97.
 • Stickney, R. R., 1991. Culture of Salmonid Fishes. School of Fisheries. University of Washington. Seattle. Washington. p52.
 • Şen, B. ve Toprak G., 1996. Bazı kaynak sularının su kalitesi açısından araştırılması. Doğu Anadolu Bölgesi I ve III. Su ürünleri Sempozyumu. Erzurum. Atatürk Üni. Ziraat Fak. Ofset Tesisi . 330 - 362.
 • Timur, M., 1991. Mevzuat Ders Notu. Akdeniz Üniv. Eğirdir Su Ürünleri Yüksekokulu. Eğirdir. p40.
 • Yanik T., Kocaman E. M. and Kobaza M., 1998. Investigation of Atatürk Reservoir's Water in terms of fish culture. The Proceedings of the first International Symposium of Fisheries and Ecology 2-4 Sep. Trabzon/Turkey.
 • Yanik T., Atamanalp M., 2001. Balık Yetiştiriciliğinde Su Kirliliğine Giriş. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi Yayın No: 226. Erzurum.s301
 • Yanık T., Araş, N.M. and Çiltaş A, K., 2001. Balık Yetiştiriciliğinde Su Kalitesine Giriş. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi Yayın No: 225, Erzurum.s132.
 • Yanik T., Kocaman E.M., Atamanalp M., Güneş M., 2002. A research on the determination of physical and chemical properties of Tuzla Stream and its evaluation for the fish culture. OMÜ Zir. Fak. Derg. 17(2)39-44.
 • Yaramaz. Ö. 1992. Su Kalitesi. E.Ü. Su Ürünleri Yüksek Okulu Yay No: 14. izmir.
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi-Cover
 • ISSN: 1300-9036
 • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
 • Yayıncı: AVES Yayıncılık
Sayıdaki Diğer Makaleler

Bitki Geliºiminin Benzetimi (Simülasyonu) (Ceres-Wheat Modeli) / Simulation of Crop Growth (Ceres-Wheat Model)

Senih YAZGAN, Dilruba TATAR

Evaluation of Transparency, Temperature, Dissolved Oxygen Content and pH Level of Erzurum Porsuk Puddle Water in Terms of Fish Culture / Erzurum Porsuk Göletinin Berraklık, Su Sıcaklığı, Çözünmüş Oksijen Miktarı ve pH Seviyesinin Kültür Balıkçılığı Yönünd

Telat Yanık, E. Mahmut Kocaman, Özer Ayık, Muhammed Atamanalp

Bayburt İli Kop ve Burnazdere Havzalarında yonca yetiştiriciliğinde problemler ve bazı tavsiyeler

Yunus SERİN

Asit Yağmurlarının Canlılar Üzerine Etkileri / The Effects on Organsms of Acid Rains

Canan KANT, Tülay KIZILOĞLU

Bitki Genetik Mühendisliği ve Ekonomik Öneme Sahip Bazı Bitkilerde Genetik Mühendisliği Uygulamaları / Plant Genetic Engineering and Its Applications on Economically Important Plants

Ahmet Metin KUMLAY, Atilla DURSUN

Çanakkale İlinde Sanayi ve Çevre İlişkisi Üzerinde Bir Araştırma / A Research on The Relation of Industry and Environment in Çanakkale City

Abdullah KELKİT

Gıda Ürünlerinde Pazarlama Marjı ve Cebirsel Analiz / Marketing Margins and Algebraic Analysis in Food Products

Yavuz TOPCU

Colletotrichum Türleri ile Yabancı Otların Biyolojik Kontrolü / Biological Control of Weeds with Colletotrichum Species

Cafer EKEN, Erkol DEMİRCİ

Erzurum Porsuk Göletinin Berraklık, Su Sıcaklığı, Çözünmüş Oksijen Miktarı ve pH Seviyesinin Kültür Balıkçılığı Yönünden Değerlendirilmesi

Telat Yanık, E. Mahmut Kocaman, Özer Ayık, Muhammed Atamanalp

Harran Ovası Koşullarında Kısıntılı Sulamanın II. Ürün Mısır Verimine ve Bitki Gelişimine Etkisi / Effect of Deficit Irrigation on Yield and Growth of Second Crop Corn in Harran Plain Conditions

Halil KIRNAK, Cafer GENÇOĞLAN, Veli DEĞİRMENCİ