Ortaokul Öğrencilerinin Öğrenme Sürecinde Yardım İsteme Düzeyleri

Bir öz-düzenleme stratejisi olan yardım isteme, öğrencilerin öğrenme sürecinde başa çıkması gerekenproblem çözme becerilerinden biridir. Dolayısıyla, bu strateji öğrencinin öğrenme süreçlerine aktif katılımınıdoğrudan etkiler. İstediği desteği veya yardımı alamayan öğrencinin öğrenme süreçlerinde başarısız olmasıkaçınılmazdır. Öğrenci ihtiyaçlarını dikkate alan mevcut araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin, öğrenmesürecinde yardım isteme düzeylerinin; cinsiyet, sınıf düzeyi, anne-baba öğrenim durumu, herhangi bir derstenözel ders alıp almama durumu, öncelik sırasına göre kimden yardım isteyeceği değişkenlerine göre farklılaşıpfarklılaşmadığını incelemektir. Betimsel tarama modelinde olan araştırma, İstanbul ili Fatih, Şişli ve Beyoğluilçelerinde, 2018/2019 eğitim öğretim yılında yedi devlet okulunun ortaokul bölümü 6,7 ve 8. sınıflarındaöğrenimlerini sürdüren 676 kadın(%52,04) ve 623 erkek(%47,96) toplam 1299 öğrencinin katılımı ilegerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu ve öğrenmesürecinde yardım isteme ölçeği (ÖSYİÖ) ile toplanmıştır. Araştırma verileri SPSS 24.0 programı ile analizedilmiştir. Analiz kapsamında güvenirlik analizi, normal dağılımlar için bağımsız örneklem t testi, tek yönlüANOVA varyans analizi, normal olmayan dağılımlar için t-testinin non-parametrik karşılığı olan Mann-WhitneyU testi ile yapılmıştır. Regresyon analizi, öğrencilerin yardım alacakları kişilerin sırası ile ilişkilerini önceliksırasına göre belirlemek için kullanılmıştır. Araştırma bulguları neticesinde ortaokul öğrencilerinin öğrenmesürecinde yardım isteme düzeyleri, cinsiyet, sınıf, kardeş sayısı, anne eğitim durumu, özel ders alma durumu veyardım istemede önceliklendirme durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Buna karşın öğrencilerinöğrenme sürecinde yardım isteme düzeyleri baba eğitim durumu ve anne çalışma durumuna göre anlamlıfarklılık göstermemektedir.

SECONDARY SCHOOL STUDENTS' HELP-SEEKING LEVELS IN THE LEARNING PROCESS

Help-seeking, a self-regulation strategy, is one of the problem-solving skills that students should challenge in the learning process. Therefore, this strategy is that directly affects the student's active participation in learning processes. It is inevitable that a student who cannot get the support or help he/she wants will fail in his learning processes. The purpose of current study, which takes into consideration the needs of students, is to examine secondary school students' help-seekıng levels ın the learnıng process in terms of gender, grade level, parental education status, mother working status, private-tutoring status and priority in help-seeking. The study, which was a descriptive survey model, was carried out in İstanbul, Fatih, Şişli and Beyoğlu districts in the 2018/2019 academic year with the participation of a total of 1299 students, 623 males (%47,96) and 676 females (%52,04), attending the 6th, 7th and 8th grades of seven state schools. The data of the study were collected through personal information form and the help request scale in the learning process (HRSLP). Data were analysed with SPSS 24.0 program. Data analysis was performed using an independent samples t test for normal distributions, one-way ANOVA analysis of variance, and Mann-Whitney U test, which is the non-parametric equivalent of a t-test for non-normal distributions. The regression analysis was used to determine the relationships between the rankings of the individuals help-seeking in the learning process of the students. As a result of the research findings, secondary school students' help-seekıng levels ın the learnıng process indicated a significant difference according to gender, grade, mother education level, number of siblings, taking private lessons and prioritizing help-seeking. On the other hand, students' help-seekıng levels ın the learnıng process did not indicate a significant difference according to father education level and mother working status variables.

Kaynakça

Arbreton. A. (1998). Student goal orientation and help-seeking strategy use. In S. A. Karabenick (Eds.). Strategic help seeking implications for learning and teaching. Mahwah. NJ: Lawrence Erlbaum.

Balcı. A. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: Pagem Yayınları

Butler. R. (2006). An achievement goal perspective on student help seeking and teacher help giving in the classroom: Theory. research. and educational implications. In S. A.

Büyüköztürk. Ş.. Çakmak. E. K.. Akgün. Ö. E.. Karadeniz. Ş.. & Demirel. F. (2018). Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: PegemA Yay.

Cohen, J. (1994). The earth is round (p < .05). American Psychologist, 49, 997-1003.

Güvenç & Koç. C. (2016). Ortaokul öğrencilerinin etkin katılımı ve yardım isteme eğilimleri. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8(2). 347-366.

Karasar. N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları Karabenick. S. A.. Dembo. M. H. (2011). Understanding and facilitating self-regulated help seeking. New Directions for Teaching and Learning. 126. DOI: 10.1002/tl.

Karabenick. S. A.. Berger. J.L. (2013) Help seeking as a self-regulated learning strategy 237-261.

Karabenick S.A.. Newman. R.S. ( 2010) Seeking Help as an Adaptive Response to Learning Difficulties: Person. Situation. and Developmental Influences.

Kishali. Y. Pehlivanlı. D. (2007). Denetimde İstatistiki Olmayan Örnekleme. Muhasebe ve Finansman Dergisi.(33).121-130.Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mufad/issue/35602/395495

Koç. C. (2013). Öğrenme sürecinde yardım isteme ölçeği (ÖSYİÖ): geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online. 12(3). 784-796.

Koç. C. (2014).Öğrenme sürecinde etkili yardım isteme: bir öz düzenleme stratejisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 13 (50). (139-160).

Koç. C. (2015). İlköğretim öğrencilerinin problem çözme becerilerine yönelik algıları ve öğrenme sürecinde yardım istemeleri. K.Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi. 23 (2). 659-678.

Körükçü. M.. & Uslu. S. (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Öğrenme Sürecinde Yardım İsteme Düzeylerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. Electronic Turkish Studies. 13(19).

Nelson-Le Gall. S. (1981). Help-seeking: An understudied problem-solving skill in children. Developmental Review. 1. 224-246

Nelson-Le Gall. S. (1985)Help Seeking Behaivor in Learning. Review of Research in Education. Vol12. 55-90.

Nelson-Le Gall. S. & Jones. E. (1990). Child Development. Special Issue on Minority Children. 61. 2. 581- 589.

Newman. R. S. (1990). Children’s help-seeking in the classroom: The role of motivational factors and attitudes. Journal of Educational Psychology. 1. 71-80.

Newman. R.S.. Schwager M.T.(1995) Students' Help Seeking during Problem Solving: Effects of Grade. Goal. and PriorAchievement.

Newman. R. S. (2000) Social Influences on the development of children’s adaptive help seeking; The role of parents. teachers and peers. Development Review.350-404

Newman. R. S. (2003). When elementary school students are harassed by peers: A self-regulative perspective on help seeking. The Elementary School Journal. 103.4.

Nelson-Le Gall. S. (1985). Help-seeking behavior in learning. Review of Research in Education. 12. 55-90.

Ryan. A. M.. Pintrich. P. R. (1997). “Should I ask for help?” the role of motivation and attitudes in adolescent’ help seeking in math class. Journal of Educational Psychology. 2. 329-341.

Ryan. A.M.. Hicks. L.. & Midgley. C. (1997). Social Goal. Academis Goal. and Avoiding Seeking Help in The Classroom. Journal of Early Adolescense. Vol.17.152-171.

Ryan. A.M.. Gheen. M.H.. & Midgley. C. (1998). Why do some students avoid asking for help? An examination of the interplay among students’ academic efficacy. teachers’ social-emotional role. and the classroom goal structure. Journal of Educational Psychology. 90. 528-535.

Ryan. A.M.. Pintrich. P. R.. & Midgley. C. (2001) Journal of Educational Psychology Review.Vol 13. 93- 113.

Ryan. A. M.. Shin. H. (2011). Help-seeking tendencies during early adolescence: An examination of motivational correlates and consequences for achievement. Learning and Instruction 21. 247-256.

Shunk. D. H. (2012). Learning Theories. 435.

Ural. A. & Kılıç İ. (2005). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.

Kaynak Göster

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi
  • ISSN: 1309-0682
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008
  • Yayıncı: Tayfun Taşbilek

9.4b4.9b