Investigation of Pre-Service Teachers' Beliefs about Addressing Science Process Skills Using Theory of Planned Behavior

This study intended to specify salient beliefs of pre-service primary school teachers (PPSTs) in terms of addressing science process skills (SPS) in their future science teaching. For this purpose, Ajzen’s (1991) Theory of Planned Behavior was used as a theoretical framework. Twelve Turkish junior PPSTs completed a questionnaire comprised of open-ended questions, which was followed by one-to-one interviews. According to content analysis results, PPSTs believed that including SPS in science teaching results in largely positive consequences, such as allowing students to learn knowledge permanently and enabling students to use these skills in daily life. The only negative consequence of implementing SPS in science teaching articulated by PPSTs was that the time left for science subjects would be short. Parents and school administrators emerged as the most prominent normative referents related to using SPS in science teaching. Lastly, a number of control factors that would ease or obstruct PPSTs’ implementation of SPS during science teaching were specified, such as availability of laboratory equipment and materials at school, large class size, and support from school administrators. Recommendations were made in order for PPSTs to address SPS in their future science teaching.

Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerine Yer Verme ile ilgili İnançlarının Planlanmış Davranış Teorisi Kullanarak Araştırılması

Bu çalışma sınıf öğretmeni adaylarının, gelecekteki fen öğretimlerinde bilimsel süreç becerilerine (BSB) yer verme ile ilgili inançlarını belirlemeyi amaçlamıştır. Bu amaçla, Ajzen’in (1991) Planlanmış Davranış Teorisi, kuramsal çerçeve olarak kullanılmıştır. Üçüncü sınıfa giden on iki Türk sınıf öğretmeni adayı, açık uçlu sorulardan oluşan bir anket doldurmuş, arkasından bu öğretmen adayları ile birebir görüşmeler yapılmıştır. İçerik analizi sonuçlarına göre öğretmen adayları, fen öğretimine BSB’yi dahil etmenin, öğrencilerin bilgiyi kalıcı olarak öğrenmelerini ve bu becerileri günlük yaşamda kullanmalarını sağlamak gibi çoğunlukla olumlu sonuçları olduğuna inanmaktadır. Fen öğretiminde BSB’yi uygulamanın öğretmen adayları tarafından ifade edilen tek olumsuz sonucu fen konuları için kalan zamanın az olacağıdır. Ebeveynler ve okul yöneticileri, fen öğretiminde BSB’yi kullanmaya ilişkin en belirgin normatif referanslar olarak ortaya çıkmıştır. Son olarak, öğretmen adaylarının fen öğretimi sırasında BSB’nin uygulanmasını kolaylaştıracak veya zorlaştıracak bir dizi kontrol faktörü belirlenmiştir; okulda laboratuvar araç-gereç ve malzemelerinin bulunması, sınıf mevcudunun kalabalık olması ve okul yöneticilerinin desteği gibi. Öğretmen adaylarının gelecekteki fen öğretimlerinde BSB’ye yer vermeleri için önerilerde bulunulmuştur

Kaynakça

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processed, 50, 179-211.

Ajzen, I. (2005). Attitudes, personality, and behavior (2nd. Edition). Milton-Keynes, England: Open University Press / McGraw- Hill.

Ajzen, I. (2013a). Constructing a theory of planned behavior questionnaire. [Electronic resource]. Amherst, MA, USA: University of Massachusetts. Retrieved from http://people.umass.edu/aizen/tpb.html.

Ajzen, I. (2013b). Behavioral interventions based on the theory of planned behavior. [Electronic resource]. Amherst, MA, USA: University of Massachusetts. Retrieved from http://people.umass.edu/aizen/tpb.html.

Akar, Ü. (2007). Öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerileri ve eleştirel düşünme beceri düzeyleri arasındaki ilişki. Unpublished Master's thesis, Afyon Kocatepe Üniversity, Turkey.

Aktaş, İ., & Ceylan, E. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarinin bilimsel süreç beceri düzeylerinin belirlenmesi ve akademik başariyla ilişki düzeyinin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(33), 123-136.

Alhendal, D., Marshman, M., & Grootenboer, P. (2016). Kuwaiti science teachers’ beliefs and intentions regarding the use of inquiry-based instruction. International Journal of Science and Mathematics Education, 14(8), 1455-1473.

Arslan, A. G., & Tertemiz, N. (2004). İlköğretimde bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 479-492.

Cansız. M. (2018). Bilimsel süreç becerileri ve bu becerilerin erken çocuklukta gelişimi. In A. Parlak Rakap (Ed.), Erken çocuklukta fen eğitimi (pp. 275-312). Ankara: Eğiten Kitap.

Celep, A., & Bacanak, A. (2013). Yüksek lisans yapan öğretmenlerin bilimsel süreç becerileri ve kazandırılması hakkındaki görüşleri. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(1), 56-78.

Fishbein, M., & Ajzen, I. (2010). Predicting and changing behavior: The reasoned action approach. New York: Psychology Press (Taylor & Francis).

Germann, P. J. (1994). Testing a model of science process skills acquisition: An interaction with parents' education, preferred language, gender, science attitude, cognitive development, academic ability, and biology knowledge. Journal of Research in Science Teaching, 31(7), 749-783.

Germann, P. J., & Aram, R. J. (1996). Student performances on the science processes of recording data, analyzing data, drawing conclusions, and providing evidence. Journal of Research in Science Teaching, 33(7), 773-798.

Harlen, W. (1999). Purposes and procedures for assessing science process skills. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 6(1), 129-144.

Ministry of National Education (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) [Science curriculum (Primary and middle school grades 3, 4, 5, 6, 7, and 8)]. Ankara.

Padilla, M. J. (1990). The science process skills. Research Matters - to the Science Teacher. Retrieved from https://www.narst.org/publications/research/skill.cfm.

Padilla, M. J., Okey, J. R., & Dillashaw, F. G. (1983). The relationship between science process skill and formal thinking abilities. Journal of Research in Science Teaching, 20(3), 239-246.

Roth, W. M., & Roychoudhury, A. (1993). The development of science process skills in authentic contexts. Journal of Research in Science Teaching, 30(2), 127-152.

Solano-flores, G. (2000). Teaching and assessing science process skills in physics: The “Bubbles” task. Science Activities: Classroom Projects and Curriculum Ideas, 37(1), 31-37.

Kaynak Göster

1924 1159

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Eğitim Deneyimleri: Öğretmen Yetiştirme Üzerine Bir Analiz

MEHMET KOÇYİĞİT, ERAY EĞMİR

Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının 6. sınıf Öğrencilerinin Hücre Konusundaki Akademik Başarılarına Etkisi

SERKAN TİMUR, FATİH DOĞAN, NAGİHAN İMER ÇETİN, BETÜL TİMUR, Rüveyda IŞIK

Öğretmenlerin Eğitimde İnsansı Robot Teknolojisini Kabul Düzeyleri

NURAY YILDIRIM, SÜLEYMAN NİHAT ŞAD

Türkiye’de Fen Eğitiminde Teknoloji Destekli Öğretim Çalışmalarının İçerik Analizi

ZEYNEL ABİDİN YILMAZ, MEHMET DİYADDİN YAŞAR

Üstün Zekalı ve Yetenekli Bireylerin Eğitimi Politikalarına Yönelik Nitel Bir Çalışma (Özel Sektör Çalışanları)

Necati BİLGİÇ, Ayşegül ATAMAN

Orff Yaklaşımına Dayalı Hayat Bilgisi Dersi Etkinliklerinin Öğrencilerin Tutum ve Başarı Düzeyi Üzerindeki Etkisi

NEJAT İRA, GÖZDE ÖZENÇ İRA, AYNUR GEÇER

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programlarının (2006-2018) Program Ögelerine Göre Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi

Mehmet Aydın SAĞLIK, NECDET AYKAÇ

Öğretmenlerin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) ile Sınıf Yönetimi Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Cahit EKİCİ, ADİL ÇORUK

Lisans Öğrencilerinin Üst Bilişsel Okuma Farkındalıkları: Çeşitli Değişkenlere Göre Bir İnceleme

H. Şenay ŞEN

Kamuya Hizmet Veren Bir Kuruluşta Çalışanların Web Tabanlı Hizmet-içi Eğitime ve E-Öğrenme Materyalinin Kullanışlılığa İlişkin Görüşleri

Esin ARSLAN, Serpil YALÇINALP, Ümmühan Avcı