MESLEKİ GELİŞİM MODÜLER ÖĞRETİM PROGRAMININ KATILIMCI ODAKLI YAKLAŞIM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz Bu araştırmanın amacı, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’nin, 9. sınıfında öğretimi gerçekleştirilen Mesleki Gelişim Modüler Öğretim Programının etkililiğinin değerlendirilmesidir. Araştırma, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ve nitel araştırma deseninde gerçekleştirilen bu araştırma bir olgubilim çalışması olup, katılımcı odaklı değerlendirme yaklaşımı baz alınarak Mesleki gelişim modüler öğretim programı değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin iç paydaşlarından olan 4 meslek öğretmeni, 6 öğrenci, Mesleki eğitim çıkışlı 1 yönetici ve 9. sınıflardan sorumlu 1 rehberlik öğretmeni araştırmaya dahil edilerek 12 katılımcının görüşüne başvurulmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen 5 farklı yarı yapılandırılmış görüşme formları aracılığıyla toplanmış ve içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, Öğretmen ve öğrenciler Mesleki Gelişim Modüler Öğretim Programının etkililiğini değerlendirirken 157 söylem dile getirmiştir. Bu söylemler katılımcılar açısından ayrı ayrı değerlendirilmiş, “öğretim programının değerlendirilmesi” ve “dersin genel olarak değerlendirilmesi” şeklinde 2 tema ile ifade edilmiştir. Bu temalar, “amacın değerlendirilmesi”, “içeriğin değerlendirilmesi”, “uygulama sürecinin değerlendirilmesi”, “ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin değerlendirilmesi” ve “dersin genel olarak değerlendirilmesi” şeklinde 5 kategoriye ayrılmıştır. Araştırmada; öğretmenler 24, öğrenciler ise 18 kod ile öğretim programının etkililiğine dair görüş bildirmişlerdir. Yönetici ve rehberlik öğretmeninin görüşleri ise birer katılımcı olduğu için aynı kategoriler altında, doğrudan sunulmuştur. Araştırmanın, eğitim programları ve öğretimi alan yazınına katkı sağlaması umulmaktadır.

___

Adıgüzel, O. C. ve Berk, Ş. (2009). Mesleki ve teknik ortaöğretimde yeni arayışlar: yeterliğe dayalı modüler sistemin değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 220-236.

Arabacıoğlu, T. (2013). Bilişim teknolojisi öğretmenlerinin modüler eğitim programına ilişkin görüşleri: Aydın ilinde bir durum çalışması. Elementary Education Online, 12(1), 148‐157, 2013.

Aktaş, M., ve Erdoğan, M. (2012). Metal Teknolojisi Alanı Modüler Öğretim Programı Hakkında Öğretmen Görüşleri. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(6), 91-118.

Alkan, C., Doğan, H. ve Sezgin, İ. (1998). Mesleki ve teknik eğitimin esasları (1. baskı) Ankara: Nobel Yayıncılık.

Altın, R. (2008). Mesleki eğitim sisteminde yeni eğilimler ve modüler sistem. Ankara: Mesut matbaacılık.

Ata, U. (2007). Mesleki teknik eğitim ve megep öğretim programlarına öğrenci ve öğretmen yaklaşımları (bilişim teknolojileri alanında uygulama). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Atahan, H. F. (2009). Türkiye’de kalıpçılık eğitimi sorunlarının çözümü için eğitim programı önerisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Aydın, H. (2009). Yönetici ve öğretmen görüşlerine göre MEGEP (Mesleki Eğitimi Güçlendirme Projesi)’in uygulanmasında yaşanan sorunların incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul: Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Aydoğan, Ü. (2008). Bilişim teknolojilerinin temelleri eğitim içeriğinin interaktif yöntemlerle geliştirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Babaç, H. (2008). Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında uygulanan bilişim teknolojileri modüler öğretim sisteminin öğretmenler açısından değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul: Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Berk, Ş. (2012). Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında uygulanan modüler sistemin Provus'un Farklar Modeli ile değerlendirilmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Coşkun, C. (2015). Grafik ve fotoğraf alanı baskıya hazırlık modüllerine yönelik bir yeterlilik araştırması. TOJDAC. October 2015 Volume 5 Issue 4.

Debreli, Ö. (2009). Modüler sistemde meslek liselerinde görev yapan meslek öğretmenlerinin alan ve uyum süreçlerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Doğan, H. (1997). Eğitimde program ve öğretim tasarımı. Ankara.

Donnelly, M. (2008). Vocational Education. EBSCO Research Starters, EBSCO Publishing Inc.

Ekşioğlu, S., ve Taşpınar, M. (2014). Evaluation of modular education program implementation in vocational and technical high schools1. Evaluation, 11(2).

Fer, S. (2000). Modüler program yaklaşımı ve bir öneri. Milli Eğitim Dergisi, 147, 21-37.

Gömleksiz, M. N. (2002). Modüler öğretime ilişkin bir tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 275-285.

Gömleksiz, M. N. ve Erten, P. (2010a). Mesleki ve teknik ortaöğretimde uygulanan modüler öğretim programının etkililiğinin değerlendirilmesi (Elazığ İli Örneği). eJournal of New World Sciences Academy, 5(3).

Gömleksiz, M. N. ve Erten, P. (2010b). Mesleki ve teknik ortaöğretimde modüler öğretim uygulamasına ilişkin öğrenci görüşleri. e-Journal of New WorldSciences Academy, 5(4).

Günceoğlu, B. (2003). Kız teknik öğretim okulları meslek dersleri programlarının modüler öğretim yaklaşımına uygunluğunun öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda tespiti: (Metge Projesi el sanatları teknolojisi alanı meslek dersleri program örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Güven, M., Çoşkunserçe, O., ve Börü, N. (2008). Evaluating the teaching modules in informational technologies fiel within the scope of development project of vocational education (DPoVE). World Applied Sciences Journal, 4(1), 55-62.

Gürol, M. (1997). Okul sanayi işbirliği. Ankara: Pegem.

İşoğlu, V. İ. (2010). Megep Bilişim Teknolojileri Alanı Modüllerinin Öğretmen Görüşleriyle Değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Kamiloğlu, İ. (2004). Kız meslek liseleri el sanatları bölümünde uygulanan modüler öğretim yaklaşımı ile geleneksel öğretim yaklaşımının karşılaştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Kanbur, M.İ. (2013). Metal teknolojisi alanında uygulanan modüler öğretim sisteminin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Karabatak, S., ve Şengür, D. (2018). Mesleki ve teknik eğitimde yapılan düzenlemelere ilişkin okul yöneticilerinin görüşleri. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(1), 86-93.

Karaca, N., ve Çakır, S. (2014). Mesleki eğitim ve öğretim sisteminin güçlendirilmesi projesi (megep) muhasebe-finansman alanı modüllerinin etkinliğinin tespitine yönelik bir araştırma. Balikesir University Journal of Social Sciences Institute, 17(31).

Karadeniz, O. (2008). Endüstri meslek liseleri elektrik elektronik teknolojileri alanında uygulanmakta olan modüler öğretim yöntemi ile geleneksel öğretim yönteminin öğretmen görüşleri çerçevesinde karşılaştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

MEB. (1986). Mesleki ve teknik eğitim kanunu. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3308.pdf. Erişim Tarihi: 20.12.2018.

MEB. (2018a). Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin görünümü. http://mtegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_11/12134429_No1_Turkiyede_Mesleki_ve_Teknik_Egitimin_Gorunumu.pdf. Erişim Tarihi: 22.12.2018.

MEB. (2018b). 2023 eğitim vizyonu. http://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_VIZYONU.pdf. Erişim Tarihi: 22.12.2018.

MEGEP. (2016). Mesleki gelişim modüler öğretim programı. http://www.megep.meb.gov.tr/. Erişim Tarihi: 20/12/2018.

Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.

Nazlı, M. H. (2010). Gazetecilik alanı modüler öğretim programına ilişkin öğretmen ve yönetici görüşlerinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

OECD (2000). From initial education to working life: making transitions work, preliminary edition. T.A. Davies ve F. Farquharson (Eds.), The Learnership Model of Workplace Training and Its Effective Management: lessons learnt from a Southern African case study içinde Journal of Vocational Education and Training, Volume 56, Number 2, London: Routledge.

Patton, M.Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd Ed.). London: Sage Publications, Inc.

Seçilmiş, C. ve Ünlüönen K. (2009). Modüler öğretim sisteminin getirdiği uygulamaların değerlendirilmesi: Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinde bir alan araştırması: İşletme Araştırmaları Dergisi, (2), 318.

Sert, Ö. (2007). Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında modüler öğretim sisteminin bilişim teknolojileri alanında uygulanması ve öğretmen, öğrenci açısından değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Sim, Ş. (2011). Secondary school vocatıonal educatıon ın turkey: communıcatıon educatıon. Humanities Sciences, 6(3), 631-644.

Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2007). Evaluation theory, models and applications. San Francisco: Wiley.

Tamer, M. A., ve Özcan, M. (2014). Örgün mesleki ve teknik eğitim sisteminin mesleki eğitimin paydaşlarınca değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 44(203), 205-224.

Tanrısever, S. (2008). Erkek giyim üretimi dersi modülünün değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya

Türkyılmaz, T. A. (2008). Mesleki eğitimin iyileştirme sürecinde uygulanan modüler sistemde öğretmen eğitiminin önemi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Utku, B. (2010). Radyo TV alanı modüler öğretim programına ilişkin öğretmen ve yönetici görüşlerinin değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

Uysal, S. (2009). Mesleki eğitim veren teknik, endüstri meslek, Anadolu meslek ve Anadolu teknik liselerinde uygulanmakta olan MEGEP projesinin etkililiği hakkındaki öğretmen görüşlerinin belirlenmesi (İstanbul İli Örneği). (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), İstanbul: Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yaşar, N. (2007). Ortaöğretimde modüler eğitimin matbaa eğitimi açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Yeşilyaprak, B., Güngör, A., ve Kurç, G. (1996). Eğitsel ve mesleki rehberlik. Baskı, Ankara: Varan.

Yıldırım, A., Şimşek H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

___

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd514361, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {81 - 99}, doi = {10.17240/aibuefd.2020.20.52925-514361}, title = {MESLEKİ GELİŞİM MODÜLER ÖĞRETİM PROGRAMININ KATILIMCI ODAKLI YAKLAŞIM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {GÜRÜLTÜ, Ercan and GÜROL, Mehmet} }
APA GÜRÜLTÜ, E , GÜROL, M . (2020). MESLEKİ GELİŞİM MODÜLER ÖĞRETİM PROGRAMININ KATILIMCI ODAKLI YAKLAŞIM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (1) , 81-99 . DOI: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-514361
MLA GÜRÜLTÜ, E , GÜROL, M . "MESLEKİ GELİŞİM MODÜLER ÖĞRETİM PROGRAMININ KATILIMCI ODAKLI YAKLAŞIM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 81-99 <
Chicago GÜRÜLTÜ, E , GÜROL, M . "MESLEKİ GELİŞİM MODÜLER ÖĞRETİM PROGRAMININ KATILIMCI ODAKLI YAKLAŞIM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 81-99
RIS TY - JOUR T1 - MESLEKİ GELİŞİM MODÜLER ÖĞRETİM PROGRAMININ KATILIMCI ODAKLI YAKLAŞIM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Ercan GÜRÜLTÜ , Mehmet GÜROL Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-514361 DO - 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-514361 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 99 VL - 20 IS - 1 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-514361 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi MESLEKİ GELİŞİM MODÜLER ÖĞRETİM PROGRAMININ KATILIMCI ODAKLI YAKLAŞIM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ %A Ercan GÜRÜLTÜ , Mehmet GÜROL %T MESLEKİ GELİŞİM MODÜLER ÖĞRETİM PROGRAMININ KATILIMCI ODAKLI YAKLAŞIM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2020 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 20 %N 1 %R doi: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-514361 %U 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-514361
ISNAD GÜRÜLTÜ, Ercan , GÜROL, Mehmet . "MESLEKİ GELİŞİM MODÜLER ÖĞRETİM PROGRAMININ KATILIMCI ODAKLI YAKLAŞIM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 1 (Mart 2020): 81-99 .
AMA GÜRÜLTÜ E , GÜROL M . MESLEKİ GELİŞİM MODÜLER ÖĞRETİM PROGRAMININ KATILIMCI ODAKLI YAKLAŞIM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(1): 81-99.
Vancouver GÜRÜLTÜ E , GÜROL M . MESLEKİ GELİŞİM MODÜLER ÖĞRETİM PROGRAMININ KATILIMCI ODAKLI YAKLAŞIM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(1): 99-81.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

360.5b124.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

THE IMPACT OF DIGITAL TECHNOLOGY-MEDIATED FOREIGN LANGUAGE INSTRUCTION ON VOCABULARY LEARNING: A META-ANALYTIC REVIEW

Sayed Masood HAIDARI, Seda BAYSAL, Sedat KANADLI

İŞİTME ENGELLİ KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNIN OKUMA BECERİLERİNİN FORMEL OLMAYAN OKUMA ENVANTERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Tamer GENÇ, Ümit GİRGİN, H. Pelin KARASU

İLKOKULLARDAKİ EV ÖDEVLERİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ

Cemal KALSEN, İzzet KAPLAN, Muzaffer ŞİMŞEK

ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA SORUMLULUKLARININ DAĞILIMININ ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Ayşen BAKİOĞLU, Ramazan Şamil TATIK

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLERİNİN VE YAZILI SINAV SORULARININ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN KAZANIMLARLA UYUMUNUN BELİRLENMESİ

Ramazan AVCU, Çiğdem HASER

ÖĞRETMENLERİN HAYAT BOYU ÖĞRENME YETERLİLİKLERİNİN KİŞİSEL VE MESLEKİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Hatice YILDIZ DURAK, Serkan TEKİN

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BELLİ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BİLEŞENLERİ ÇERÇEVESİNDEKİ ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ VE ÖĞRETİM ELEMANI DEĞERLENDİRMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

İşık Saliha KARAL EYÜBOĞLU, Fatma OCAK

ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL KARİYER BAŞARILARINA İLİŞKİN ALGILARI: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI

Ümit DİLEKÇİ, Şenay SEZGİN NARTGÜN

OKUL MÜDÜRLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE YÖNELİK YAPILAN YASAL DÜZENLEMELERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Tansel YAZICIOĞLU

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE TOPLUMSAL HAFIZA: AHISKA TÜRKLERİ HAFIZASI PROJESİ ÖRNEĞİ

Zekeriya Fatih İNEÇ