TÜBİTAK 4004 DOĞA LAB: DOĞADA SORGULAMA TEMELLİ BİLİM PROJESİNİN ÖĞRENCİLERİN BİLİM İNSANI İMAJ VE GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ

Öz Bilimsel araştırma; doğada yaşanan olayların sırrını çözmeyle ilgili sorgulama yaparak kanıtlar toplama sürecidir. Bu kapsamda “Doğa_Lab: Doğada Sorgulama Temelli Bilim” isimli proje; gizemi, doğada yaşanan olaylara uyarlayarak bilimi eğlenceli bir öğrenme/keşif etkinliğine dönüştürmeyi hedeflemektedir. Projede, doğada sorgulama temelli bilim etkinlikleriyle öğrencilerin olay ve olguları bilimsel bir bakış açısıyla algılamaları, bilime ve bilim insanına merak ve ilgilerinin artırılması ve sorgulayıcı öğrenme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçları gerçekleştirmek için 24 ortaöğretim 8. sınıf öğrencisi ve farklı üniversitelerde öğrenim gören 12 fen bilgisi öğretmen adayı Yozgat Milli Parkı’nda kampa alınmıştır. Kamp çalışmaları 7 gün süreyi kapsamakta olup, toplamda 36 öğrenci ve öğretmen adayının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Kamp programında; biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, su hayattır, doğada enerji, kirleticiler temaları çerçevesinde sorgulama temelli bilim etkinliklerine yer verilmiştir. Proje, eylem araştırması yöntemiyle yürütülmüştür. Bu çalışmada projenin ortaokul öğrencilerinin bilim insanı imaj ve görüşlerine etkisi incelendiği için Bilim İnsanı Görüş Anketi ve DAST’tan elde edilen veriler analiz edilmiştir. Nicel veriler SPSS 20 programında parametrik olmayan testlerden Wilcoxon testi kullanılarak, nitel veriler ise içerik analizine tabi tutularak analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda; öğrencilerin bilim insanının cinsiyeti, yaptığı çalışmalar ve bilim insanının karakteri, duyguları, özellikleri ve çalışma hayatıyla ilgili düşüncelerinde kamp öncesi ve sonrasında anlamlı düzeyde bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir. Bununla birlikte öğrencilerin bilim insanının, yaşı, cinsiyeti ve sosyal faaliyetleri ile ilgili geleneksel görüşlerinin olumlu yönde değiştiği görülmektedir. 

Kaynakça

Ağgül-Yalçın, F. (2012). Öğretmen adaylarının bilim insanı imajlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. İlköğretim Online, 11 (3), 611-628.

Akkuş, O., & Özdemir, P. (2006). Yaratıcı drama ile matematik ve fen alanındaki bilim adamlarının yaşam öykülerine ve bilime katkılarına yeni bir bakış. Yaratıcı Drama Dergisi, 1 (1), 59-74.

Bağ, H. (2013). 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin bilim insanı imajları. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize.

Balçın, M.D., & Topaloğlu, M. Y., (2019) Okul dışı öğrenme ortamlarında ilkokul öğrencilerinin mühendislere ve bilim insanlarına yönelik algılarının incelenmesi. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 9(1), 157-170

Balkı, N., Çoban, K. & Aktaş, M. (2003). İlköğretim öğrencilerinin bilim ve bilim insanına yönelik düşünceleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 11–17.

Bayram, E. B., (2018). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin bilim insanı imajları ve bu imajların oluşmasında ders kitabı ve öğretmenlerin rolü. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bayburt Üniversitesi, Bayburt.

Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Camcı-Erdoğan, S. (2013). Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin bilim insanlarına yönelik algıları, Turkish journal of giftedness and education, 3(1), 13–37.

Chambers, D. W. (1983). Stereotypical images of the scientist: The Draw-Scientist Test. Science Education, 67(2), 255-265.

Cremin, T., Glauert, E., Craft, A., Compton, A. & Stylianidou, F. (2015). Creative little scientists: Exploring pedagogical synergies between inquiry-based and creative approaches in early years science. Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, 43(4), 404- 419, DOI: 10.1080/03004279.2015.1020655.

Çakmakci, G. Tosun, O., Turgut, S., Orenler, S., Sengul, K., & Top, G. (2011). Promoting an inclusive image of scientists among students: towards research evidence-based practice. International Journal of Science and Mathematics Education, 9, 627-655.

Çınar, B. (2016). Bilimsel gelişimin tarihsel süreçlerini içeren öykülerle fen derslerinin desteklenmesinin fene yönelik tutuma, bilim insanı imajına, bilimsel süreç becerilerine ve akademik başarıya etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi, Sakarya

Demirbaş, M. (2009). The relationships between the scientist perception and scientific attitudes of science teacher candidates in Turkey: A case study. Scientific Research and Essay, 4 (6), 565-576.

Demirbaş, M., & Yağbasan, R. (2006). Turkish primary education students’ evaluation of the instructional activities based on social learning theory: Analysis of an experimental study. International Journal of Social Inquiry, 5 (1), 47-65.

Doğan, H. (2015). Farklı ülkelerden 11-13 yaş aralığındaki öğrencilerin bilim ve bilim insanı hakkındaki görüşleri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

Elliot, J. (1991). Action Research for Educational Change. Open University Press. Buckingham

Emvalotis, A., & Koutsianou, A. (2017). Greek primary school students’ images of scientists and their work: has anything changed? Research in Science and Technological Education, 1–17.

Erkorkmaz, Z. (2009). İlköğretim I. kademe öğrencilerinin bilim insanına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Fen Bilimleri Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

Finson , K. D., Beaver, J. B., & Crammond, R. L. (1995). Development of a field-test checklist for the draw a scientist test. School Science and Mathematics, 95(4), 195-205

Finson, D. K. (2002). Drawing a scientist: what we do and do not know after fifty years of drawings. School Science and Mathematics, 102 (7), 335–345

Gall, M. D. (1989). Gall. JP, & Borg, WR (2007). Educational research: An introduction, Boston: Pearson.

Hand, B., Shelley, M. C., Laugerman, M., Fostvedt, L., & Therrien, W. (2018). Improving critical thinking growth for disadvantaged groups within elementary school science: A randomized controlled trial using the Science Writing Heuristic approach. Science Education, 102(4), 693-710.

Jane, B, Fleer, M. & Gipps, J. (2007). Changing children's views of science and scientists through school-based teaching. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 8 (1), 1-21.

Karaçam, S., & Digilli Baran, A. D. (2017). Ortaokul öğrencilerinin bilim insanının cinsiyetine yönelik algılarının kökenleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32 (3), 727-744.

Karasar, N. Araştırmalarda rapor hazırlama (28. baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. 2015, 292s.

Kaya, N., O., Doğan, A., & Öcal, E. (2008). Turkish elementary school students’ images of scientists. Eurasian Journal of Educational Research, 32, 83-100.

Kemaneci, G. (2012). Üstün yetenekli öğrencilerin bilim insanı hakkındaki imajlarının araştırılması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Kıngır, S., Geban, O., & Gunel, M. (2013). Using the science writing heuristic approach to enhance student understanding in chemical change and mixture. Research in Science Education, 43(4), 1645-1663.

Korkmaz, H. & Kavak, G. (2010). İlköğretim öğrencilerinin bilime ve bilim insanına yönelik imajları, Elementary Education Online, 9 (3), 1055–1079.

Küçük, M. ve Bağ, H. (2016). 4 ve 5. Sınıf öğrencilerinin bilim insanı imajlarının karşılaştırılması. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, VII (2), 125-138.

Leblebicioğlu, G., Metin, D., Yardımcı, E. & Çetin, P. (2011). The effect of informal and formal interaction between scientists and children at a science camp on their images of scientists. Science Education International, 22 (3), 158–174.

Miele E ( 2014 ). Using the Draw-A-Scientist Test for inquiry and evaluation . J Coll Sci Teach 43 , 36 – 40

Morris, B. J., Croker, S., Zimmerman, C., Gill, D., & Romig, C. (2013). Gaming science: the “Gamification” of scientific thinking. Frontiers in psychology, 4, 1-16.

Nuhoğlu, H., & Afacan, Ö. (2011). İlköğretim öğrencilerinin bilim insanına yönelik düşüncelerinin değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (3), 279–298.

Ortaş, İ. (2004). Öğretim üyesi ya da bilim insanı kimdir? Pivolka, 12, 11–16.

Öcal, E. (2007). İlköğretim 6, 7, 8. Sınıf Öğrencilerinin Bilim İnsanı Hakkındaki İmaj ve Görüşlerinin Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. (http://tez2.yok.gov.tr, erişim tarihi: 20. Mart.2012).

Öğreten, B. ve Sağır, Ş.U. (2013). 4.Sınıf fen ve teknoloji dersinde interaktif öğretimin akademik başarıya ve tutuma etkisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(7), 1-8. ISSN:1308-8971.

Özel, M. (2012). Children’s images of scientists: Does grade level make a difference?. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Educational Sciences: Theory& Practice, 12 (4), 3187–3198.

Özgelen, S. (2012). Turkish young children ’ s views on science and scientists. Educational sciences: Theory & Practice - Special Issue, 12 (4), 3211–3225.

Simonneaux, L., Albe, V., Ducamp, C., & Simonneaux, J. (2005). Do high school students‟ perceptions of science change when addressed directly by researchers? Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 1 (1), 21-40.

Toǧrol, A. (2013). Turkish students’ images of scientists. Journal of Baltic Science Education, 12 (3), 289–298.

Türkmen, H. (2008). Turkish primary students’ perceptions about scientist and what factors affecting the image of the scientists. Eurasia Journal of Mathematics Science & Technology Education, 4 (1), 55–61.

Yaman, F. (2018). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının ortaokul öğrencilerinin kavramsal anlamalarına ve fendeki gösterimleri kullanmayla ilgili görüşlerine etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 399-413.

Yaman, F. (2019). Öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinin ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin madde ve ısı ünitesindeki kavramsal anlamalarına etkisi. Sakarya University Journal of Education, 8(4), 89-108.

Yaman, F., Çıkmaz, A., Şahin, E., & Hand, B. (2019). Teoriden uygulamaya argümantaston tabanlı bilim öğrenme (ATBÖ) yaklaşımı: Kimya laboratuvarlarında uygulama örneği. Trakya Eğitim Dergisi, 9(2), 260-286.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd537875, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {149 - 167}, doi = {10.17240/aibuefd.2020.20.52925-537875}, title = {TÜBİTAK 4004 DOĞA LAB: DOĞADA SORGULAMA TEMELLİ BİLİM PROJESİNİN ÖĞRENCİLERİN BİLİM İNSANI İMAJ VE GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {SEZEN VEKLİ, Gülşah and ÇİLSALAR SAGNAK, Hatice and YAMAN, Fatma} }
APA SEZEN VEKLİ, G , ÇİLSALAR SAGNAK, H , YAMAN, F . (2020). TÜBİTAK 4004 DOĞA LAB: DOĞADA SORGULAMA TEMELLİ BİLİM PROJESİNİN ÖĞRENCİLERİN BİLİM İNSANI İMAJ VE GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (1) , 149-167 . DOI: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-537875
MLA SEZEN VEKLİ, G , ÇİLSALAR SAGNAK, H , YAMAN, F . "TÜBİTAK 4004 DOĞA LAB: DOĞADA SORGULAMA TEMELLİ BİLİM PROJESİNİN ÖĞRENCİLERİN BİLİM İNSANI İMAJ VE GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 149-167 <
Chicago SEZEN VEKLİ, G , ÇİLSALAR SAGNAK, H , YAMAN, F . "TÜBİTAK 4004 DOĞA LAB: DOĞADA SORGULAMA TEMELLİ BİLİM PROJESİNİN ÖĞRENCİLERİN BİLİM İNSANI İMAJ VE GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 149-167
RIS TY - JOUR T1 - TÜBİTAK 4004 DOĞA LAB: DOĞADA SORGULAMA TEMELLİ BİLİM PROJESİNİN ÖĞRENCİLERİN BİLİM İNSANI İMAJ VE GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ AU - Gülşah SEZEN VEKLİ , Hatice ÇİLSALAR SAGNAK , Fatma YAMAN Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-537875 DO - 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-537875 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 149 EP - 167 VL - 20 IS - 1 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-537875 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi TÜBİTAK 4004 DOĞA LAB: DOĞADA SORGULAMA TEMELLİ BİLİM PROJESİNİN ÖĞRENCİLERİN BİLİM İNSANI İMAJ VE GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ %A Gülşah SEZEN VEKLİ , Hatice ÇİLSALAR SAGNAK , Fatma YAMAN %T TÜBİTAK 4004 DOĞA LAB: DOĞADA SORGULAMA TEMELLİ BİLİM PROJESİNİN ÖĞRENCİLERİN BİLİM İNSANI İMAJ VE GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ %D 2020 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 20 %N 1 %R doi: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-537875 %U 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-537875
ISNAD SEZEN VEKLİ, Gülşah , ÇİLSALAR SAGNAK, Hatice , YAMAN, Fatma . "TÜBİTAK 4004 DOĞA LAB: DOĞADA SORGULAMA TEMELLİ BİLİM PROJESİNİN ÖĞRENCİLERİN BİLİM İNSANI İMAJ VE GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 1 (Mart 2020): 149-167 .
AMA SEZEN VEKLİ G , ÇİLSALAR SAGNAK H , YAMAN F . TÜBİTAK 4004 DOĞA LAB: DOĞADA SORGULAMA TEMELLİ BİLİM PROJESİNİN ÖĞRENCİLERİN BİLİM İNSANI İMAJ VE GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(1): 149-167.
Vancouver SEZEN VEKLİ G , ÇİLSALAR SAGNAK H , YAMAN F . TÜBİTAK 4004 DOĞA LAB: DOĞADA SORGULAMA TEMELLİ BİLİM PROJESİNİN ÖĞRENCİLERİN BİLİM İNSANI İMAJ VE GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(1): 167-149.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

320.6b109.1b

Sayıdaki Diğer Makaleler

ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNE İLİŞKİN KORKU NEDENLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÖLÇEĞİN GELİŞTİRİLMESİ

Murat BAŞAR, Midrabi Cihangir DOĞAN

ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA SORUMLULUKLARININ DAĞILIMININ ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Ayşen BAKİOĞLU, Ramazan Şamil TATIK

OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖZÜNDEN “OKUL 2023” PROJESİNİN İNCELENMESİ

Mehmet CANBULAT, Bekir DİREKÇİ, Serdar AKBULUT, Alper ÇORAPÇIGİL, İbrahim Hakkı TEZCİ, Emine Ela ŞİMŞEK, Bilal ŞİMŞEK, Burak ASMA

İLKOKULLARDAKİ EV ÖDEVLERİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ

Cemal KALSEN, İzzet KAPLAN, Muzaffer ŞİMŞEK

KAVRAM ÖĞRETİMİ SÜRECİNİN “BİL, ANLA, YAP” BOYUTLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Yeliz BOLAT, Sevda DOLAPÇIOĞLU

SINIF İÇİ VE EV ÖDEVİ UYGULAMALARI İLE GERİBİLDİRİMİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ANEKDOT/ ÖDS KAYDI TUTMA BECERİSİNE ETKİSİ

Eylem DAYI, Gökhan AÇIKGÖZ, Ayşe Nur ELÇİ

OKUL MÜDÜRLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE YÖNELİK YAPILAN YASAL DÜZENLEMELERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Tansel YAZICIOĞLU

SOSYAL AĞ SİTELERİ: ERGENLER, RİSKLER VE TEHDİTLERDEN KORUNMA STRATEJİLERİ

Filiz ELMALI

SINIF EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZELERDE EĞİTİM UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖZ YETERLİKLERİ

İrfan Nihan DEMİREL

İNGİLİZCE ÖĞRETME VE İZLEME ETKİNLİKLERİ PROGRAM İLKELERİ İLE UYUM GÖSTERMEKTE MİDİR? 2. SINIFLARDA İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASINA DAİR BAKIŞ AÇILARI

Müzeyyen Nazlı GÜNGÖR, Fatıma Nur FİŞNE