ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖZÜNDEN BİR EV ÖDEVİ PORTRESİ

Öz Bu araştırmada, tipik ev ödevi uygulamalarının yürütüldüğü ilkokul dördüncü sınıftaki ev ödevi portresinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak, öğretmenin Trafik Güvenliği dersinde verilen üç farklı türdeki ödevden beklentilerinin ne olduğu ve bu beklentilerin öğrencilerde karşılığını bulup bulmadığı araştırılmıştır. Bu nedenle de araştırma nitel araştırma deseninde yürütülmüştür. Katılımcılar, İç Anadolu Bölgesi’nde 2016-2017 eğitim öğretim yılında dördüncü sınıfta öğrenim gören 25 öğrenci ve bir öğretmendir.  Araştırmanın veri toplama aracı, araştırmacı tarafından hazırlanan görüşme formlarıdır. Biri öğretmene, diğeri öğrencilere yönelik olmak üzere iki farklı görüşme formu hazırlanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. Buna göre öğretmen ödevleri eğitsel (derse hazırlık, ders tekrarı, değerlendirme ve genişletme) ve eğitsel olmayan (sorumluluk bilinci aşılama, araştırma becerisini geliştirme ve veli ile etkileşimi artırma) amaçlara yönelik olarak vermektedir. Öğrenciler ise ev ödevlerine yönelik genel olarak olumlu görüşlere sahiptir. Öğretmenin ev ödevi verirken oluşturduğu beklentilerin de genel anlamda öğrencilerde karşılığını bulduğu ifade edilebilir. 

Kaynakça

Akın, Z. (1998). Ödevin Öğrenci Başarısına Etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Alleman, J., Knighton, B., Brophy, J., Ley, R., ve Botwinski, B. (2010). Homework done right: Powerful learning in real-life situations. Corwin Press.

Atılgan, H., Kan, A. ve Doğan, N. (2007). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.

Atlı, S. (2012). 4. sınıf fen ve teknoloji dersinde ev ödevlerinin öğrencilerin kavram öğrenme düzeylerine, akademik başarılarına ve ev ödevlerine yönelik tutumlarına etkisi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 1-16.

Babadoğan, C. (1990). Ev ödevlerinin eğitim programları içindeki yeri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 23(2), 745-767.

Babadoğan, C. (2003). Ev ödevi mi, ödev ev mi?. Çoluk Çocuk: Aylık Anne Baba Eğitimci Dergisi, 28 (7), 1-2.

Bennett, S. ve Kalish, N. (2006). The case against homework: how homework is hurting our children and what we can do about it. New York: Crown Publisher.

Bent-Hill, C., Boswell, R., Byers, J., Cohen, N., Cummings, J. ve Leavitt, B. (1988). Relationship of Academic Performance to Parent Estimate of Homework Time. 13 Kasım 2014 tarihinde http://eric.ed.gov/?id=ED300885 adresinden alınmıştır.

Berberoğlu, G. (2005). Turkey-Education Sector Study: Sustainable Pathways to an Effective, Equitable and Efficient Education System for Preschool Through Secondary School Education. 31 Kasım 2014 tarihinde http://siteresources.worldbank.org/INTTURKEY/Resources/361616-1142415001082/ESS_Main_Report_V1.pdf adresinden alınmıştır.

Berberoğlu, G. (2008). Ev ödevlerinin öğrenme ile ilişkisi, CITO Eğitim: Kuram ve Uygulama, Tanıtım Sayısı, 50-54.

Büyüktokatlı, N. (2009). İlköğretimde Ev Ödevi Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.

Cooper, (2003). Supporting children’s homework assignments in afterschool programs. G.G. Noam, G. Biancarosa, N. Dechausay (Eds), Afterschool Education: Approaches to an emerging field içinde, 117-121, Cambridge: Harward Education Press.

Cooper, H. (2007). The Battle Over Homework: Common Ground For Administrators, Teachers and Parents. California: Corwin Press.

Cooper, H. ve Hedges, L.B. (1994). Handbook of Research Synthesis. New York: Russel SAGE Foundation.

Cooper, H., Lindsay, J.J. , Nye, B. ve Greathouse, S. (1998).Relationship Among Attitudes About Homework Amount of Homework Assigned and Completed, and Student Achievement. Journal of Educational Psychology, 90, 70-83.

Cooper, H., Robinson, J. C. ve Patall, E. A. (2006). Does Homework Improve Academic Achievement? A Synthesis of Research, 1987-2003. Review of Educational Research, 76(1), 1-62.

Corno, L. (1996). Homework is a complicated thing. Educational Researcher, 25, 27-30.

Coşkun E., Gelen İ. ve Kan, M. O. (2009), Türkçe dersindeki performans ödevleri konusunda öğretmen ve öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 11 (6), 22-55.

Cresswell, J.W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. U.S.A.: SAGE Publications.

Çetinkaya, A. (1992). Adana İli Merkez Ortaokullarında Ev Ödevlerine İlişkin Karşılaşılan Sorunlar. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.

Demirbaş, A. (2011). İlköğretim Okullarındaki (1-5. Sınıf) Ödev Uygulamalarının Değerlendirilmesi Araştırması. Millî Eğitim Bakanlığı, Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Ankara.

Duban, N. (2016). Sınıf öğretmenlerinin ev ödevleri hakkındaki görüşleri, International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 1(1), 55-67.

Epstein, J. L. ve Becker, H. J. (1982). Teacher reported practices of parent involvement: Problems and possibilities. The Elementary School Journal, 83(2), 103-113.

Ersoy, A. ve Anagün, Ş. S. (2009). Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersi ödev sürecine ilişkin görüşleri. Necati Bey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitim Dergisi (EFMED), 3(1), 58-79.

Fraenkel, J., Wallen, N., ve Hyun, H.H. (2012). How to design and evaluate research in education. Boston: McGraw Hill.

Good, C. V. (1959). Dictionary of Education. New York: McGraw-Hill.

Hallam, S. (2004). Current findings - homework: the evidence. British Educational Research Association Research Intelligence, 89, 27- 29.

Hizmetçi, S. ve İflazoğlu, A. (2006). İlköğretim birinci kademe sınıf öğretmenlerinin ev ödevleri hakkındaki görüşlerine ilişkin nitel bir çalışma örneği. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiri Kitabı 2 içinde, 427–434. Ankara: KÖK Yayıncılık.

Kaplan, B. (2006). İlköğretim 6. Sınıf ‘‘Yaşamımızı Yönlendiren Elektrik’’ Ünitesinde Ev Ödevi Verilmesinin Öğrenci Başarısına ve Kavram Öğrenmeye Etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Kidwell, V. (2004). Homework. London: Continuum.

Kohn, A. (2006). The Homework myth: Why Our Kids Get Too Much Of A Bad Thing. London: Da Capo Lifelong Books

Marzano, R, ve Pickering, D. (2007). The case for and against homework. Educational Leadership, 64(6), 74-79. Lee, J. ve Pruitt, K.W. (1979). Homework assignment: classroom games or teaching tools. The Clearing House, 53, 31-35.

MEB, (2013). İlkokul ve Ortaokul Haftalık Ders Çizelgesi. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

Miles, M. B.; Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. London: Sage

TTK , (1989). Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Genelgesi. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu.

NCTM (National Council of Techers of Mathematics) (2002). Effective Homework Assignment. 29 Kasım 2015 tarihinde https://www.nctm.org/uploadedFiles/Research_News_and_Advocacy/Research/Clips_andBriefs/Brief%20%20Effective%20Homework%20Assignments.pdfadr adresinden alınmıştır.

NCTM (National Council of Teachers of Mathematics) (2008). Homework: What Research Says?. 13 Kasım 2016 tarihinde http://www.nctm.org/uploadedFiles/Research_News_and_Advocacy/Research/Clips_and_Briefs/Brief%20-%20Homework%20What%20Research%20Says.pdf adresinden alınmıştır.

Oluşum, B.(2016). 4. sınıf türkçe dersinde verilen ev ödevlerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

O'Neill, J. (2008). Is Homework Helpful or Harmful?. 13 Kasım 2016 tarihinde http://www.findingdulcinea.com/news/Americas/September-08/Is-T.Homework-Helpful-or-Harmful.html adresinden alınmıştır.

Öcal, S.(2009). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin ev ödevlerine yönelik tutumlarının oluşmasında ailelerin ve öğretmenlerin rolü. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.

Patton, MQ. (1999). Enhancing the quality and credibility of qualitative analysis. HSR: Health Services Research. 34(5) Part II, 1189-1208.

Paulu, N. (1998). Helping Your Children With Homework: A Guide For Teachers. 14 Kasım 2016 tarihinde http://www2.ed.gov/PDFDocs/hyc.pdf adresinden alınmıştır.

Safont-Mottay, C., Oubrayrie-Roussel, N. ve Lescarret, O. (2009). Parent-child Dyad’s representatiıons regarding homework and primary pupils views of parent involvement in homework. R. Deslandes (Ed.), International Perspectives on Students Outcome and Homework içinde, 111-123, New York: Routledge.

Sarıgöz, O. (2011). Ortaöğretim öğrencilerinin kimya derslerinde verilen ev ödevleri hakkındaki düşüncelerinin değerlendirilmesi. EJOVOC: Electronic Journal of Vocational Colleges, 1(1), 80-87.

Stewart, C.J. ve Cash, W.B. (1985). Interviewing: principles and practices. Dubuque IO: Wm. C. Brown Pub.

Sullivan, M. H. ve P. V. Sequera, (1996). The impact of purposeful homework on learning. The Clearing Hause, 69 (6), 346–349.

Trautwein, U. ve Lüdtke, O. (2009). Predicting homework motivation and homework effort in six school subjects: The role of person and family characteristics, classroom factors, and school track. Learning and Instruction, 19(3), 243-258.

Walberg, H. J. ve Paik, S. J. (1999). Effective Educational Practices. 14 Aralık 2014 tarihinde http://www.ibe.unesco.org/publications/EducationalPracticesSeriesPdf/prac03e.pdf adresinden alınmıştır.

Weber, R.P. (1990). Basic Content Analysis. Beverly Hills, CA: Sage.

Yapıcı, N. (1995). İlkokullarda Öğretmen, Öğrenci ve Velilerin Ev Ödevi Konusundaki Görüşlerinin Belirlenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yin, R.K.(2003). Case study research: Design and methods. Thousand Oaks, CA: Sage.

Yücel, A.S. (2004). Ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin kimya derslerinde verilen ev ödevlerine karşı tutumlarının incelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 147-159.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd511016, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {42 - 60}, doi = {10.17240/aibuefd.2020.20.52925-511016}, title = {ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖZÜNDEN BİR EV ÖDEVİ PORTRESİ}, key = {cite}, author = {ALPAYAR, Cagla} }
APA ALPAYAR, C . (2020). ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖZÜNDEN BİR EV ÖDEVİ PORTRESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (1) , 42-60 . DOI: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-511016
MLA ALPAYAR, C . "ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖZÜNDEN BİR EV ÖDEVİ PORTRESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 42-60 <
Chicago ALPAYAR, C . "ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖZÜNDEN BİR EV ÖDEVİ PORTRESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 42-60
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖZÜNDEN BİR EV ÖDEVİ PORTRESİ AU - Cagla ALPAYAR Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-511016 DO - 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-511016 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 42 EP - 60 VL - 20 IS - 1 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-511016 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖZÜNDEN BİR EV ÖDEVİ PORTRESİ %A Cagla ALPAYAR %T ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖZÜNDEN BİR EV ÖDEVİ PORTRESİ %D 2020 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 20 %N 1 %R doi: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-511016 %U 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-511016
ISNAD ALPAYAR, Cagla . "ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖZÜNDEN BİR EV ÖDEVİ PORTRESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 1 (Mart 2020): 42-60 .
AMA ALPAYAR C . ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖZÜNDEN BİR EV ÖDEVİ PORTRESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(1): 42-60.
Vancouver ALPAYAR C . ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖZÜNDEN BİR EV ÖDEVİ PORTRESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(1): 60-42.
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

306.8b 103.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

AKTİF ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN, MATEMATİK BAŞARISINA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI

Yılmaz SARIER

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN EV ÖDEVLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE EV ÖDEVLERİNİN İNGİLİZCE DERSİ BAŞARISINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

Duygu KOÇAK, Özlem GÖÇER

İNGİLİZCE ÖĞRETME VE İZLEME ETKİNLİKLERİ PROGRAM İLKELERİ İLE UYUM GÖSTERMEKTE MİDİR? 2. SINIFLARDA İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASINA DAİR BAKIŞ AÇILARI

Müzeyyen Nazlı GÜNGÖR, Fatıma Nur FİŞNE

OKUL MÜDÜRLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE YÖNELİK YAPILAN YASAL DÜZENLEMELERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Tansel YAZICIOĞLU

İLKOKULLARDAKİ EV ÖDEVLERİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ

Cemal KALSEN, İzzet KAPLAN, Muzaffer ŞİMŞEK

İŞİTME ENGELLİ KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNIN OKUMA BECERİLERİNİN FORMEL OLMAYAN OKUMA ENVANTERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Tamer GENÇ, Ümit GİRGİN, H. Pelin KARASU

ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA SORUMLULUKLARININ DAĞILIMININ ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Ayşen BAKİOĞLU, Ramazan Şamil TATIK

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ DÜZENLEME ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÖZ YETERLİK İNANÇLARINI YORDAMA GÜCÜ

Miray DAĞYAR, Harun Şahin

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE YANAL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Kaya YILDIZ, Büşra YILMAZ

YÖNLENDİRİLMİŞ TARTIŞMA KULLANILAN BLOG ORTAMLARINDA ÖĞRENCİLERİN DERS MEMNUNİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Gülcan CANBOLAT, Ercan TOP