İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI, EĞİTİM PROGRAMI TASARIM TERCİHLERİ VE ÖĞRETİM STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Öz Çalışmanın amacı, İngilizce öğretmen adaylarının epistemolojik inançları, eğitim programı tasarım tercihleri ve öğretim stilleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. İngilizce öğretiminde hedeflenen akademik başarının yakalanması ya da neden istenilen düzeyde olmadığı, yapılan çeşitli araştırmalarda birçok değişkenle ifade edilmektedir. Bu çalışmada, hizmet öncesi eğitim sürecinde odaklanılması gereken değişkenler (inanç, tercih, stil) incelenerek, ilgili değişkenlerin rolünün ortaya konulması ve İngilizce öğretimindeki başarının arttırılmasına yönelik katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Araştırmanın örneklemini, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinin eğitim fakültelerinde, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında son sınıfta eğitimlerine devam eden 472 (350 kadın, 122 erkek) İngilizce öğretmen adayı oluşturmuştur. Çalışmada, öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarına ilişkin veriler, Eren (2006) tarafından geliştirilen Alan Odaklı Epistemolojik İnanç Ölçeği aracılığıyla, eğitim programı tasarım tercihlerine ilişkin veriler, Baş (2013) tarafından geliştirilen Eğitim Programı Tasarım Yaklaşımı Tercih Ölçeği aracılığıyla, öğretim stillerine ilişkin veriler, Üredi (2006) tarafından geliştirilen Öğretim Stili Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Çalışmada, tarama modeli ve açımlayıcı ilişkisel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, İngilizce öğretmen adaylarının gelişkin epistemolojik inançlara sahip oldukları, en çok öğrenci ve sorun merkezli programları, en az konu merkezli program tasarımlarını tercih ettikleri; ayrıca, öğretim stillerinden en çok öğrenci merkezli stiller olan kolaylaştırıcı/kişisel model/uzman ve temsilci/kolaylaştırıcı/uzman stillerini benimsedikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

Aktan, S. (2012). Öğrencilerin akademik başarısı, öz düzenleme becerisi, motivasyonu ve öğretmenlerin öğretim stilleri arasındaki ilişki. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.

Akyıldız, S. (2014). Lise öğretmenlerinin epistemolojik inançları ile öğrenme-öğretme anlayışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

Alcı, B. (2012). Eğitim programı tasarımı ve modeller. Hasan Şeker (Ed.), Eğitimde program geliştirme içinde (s.71-88). Ankara: Anı Yayıncılık.

Alpan, G. B., & Erdamar, G. K. (2014). Uygulama öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının karşılaştırılması. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 241-258.

Anderson, J., White, P., & Sullivan, P. (2005). Using a schematic model to represent influences on, and relationships between, teachers’ problem-solving beliefs and practices. Mathematics Education Research Journal, 17(2), 9-38.

Aslan, S., Aybek, B. (2018). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 328-340.

Aykaç, N.(2014). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Bakır, S. ve Adak, F. (2014). Fen bilgisi öğretmen adaylarının epistemolojik inançları. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 3(4), 24-36.

Beck, J., Czerniak, C. H. ve Lumpe, A. (2000). An Explatory Study of Teachers’ Beliefs Regarding the Implementation of Constructivism in their Classrooms. Journal of Science Teacher Education, 11 (4), 323-343.

Baş, G. (2013). Öğretmenlerin eğitim programı tasarım yaklaşımı tercih ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(2), 965-992.

Biçer, B., Er, H. ve Özel, A. (2013). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ve benimsedikleri eğitim felsefeleri arasındaki ilişki, Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, 9 (3), 229-242.

Bozavlı, E. (2012). İşbirliğine dayalı öğrenme yöntemiyle yabancı dil öğretimi (Psikolinguistik Model). Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 31-40.

Burul, C. (2018). Öğretmenlerin program tasarım yaklaşımı tercihlerinin öğretim programına bağlılıklarıyla olan ilişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.

Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (17. baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Chan, K. W. (2004). Preservice teachers' epistemological beliefs and conceptions about teaching and learning: cultural ımplications for research in teacher education. Australian Journal of Teacher Education, 29(1), 1.

Chan, K.-W., ve Elliott, R. G. (2000). Exploratory Study of Epistemological Beliefs of Hong Kong Teacher Education Students: Resolving conceptual and empirical issues. Asia Pacific Journal of Teacher Education, 28 (3), 225-234.

Cheung, D. ve Wong H. W. (2002). Measuring teacher beliefs about alternative curriculum designs, The Curriculum Journal, 13 (2) 225-248.

Cross, K. P. (1979). Adult Learners: Characteristics, Needs and Interests. İçinde: R. E. Peterson ve diğerleri (Ed.). Life Long Learning In America. San Francisco: Jossey-Bass

Crystal, D (2003). English as a global language. Cambridge: Cambridge University Press.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları (2. baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Demirel, Ö. (2011). Eğitimde program geliştirme (17. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Demirtaş, H., Cömert, M. ve Özer, N. (2011). Öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Eğitim ve Bilim, 36 (159), 96-111.

Deryakulu, D. ve Büyüköztürk, Ş. (2005). Epistemolojik inanç ölçeğinin faktör yapısının yeniden incelenmesi: cinsiyet ve öğrenim görülen program türüne göre epistemolojik inançların karşılaştırılması. Eurasian Journal of Educational Research, 18, 57-70.

Cotton, D.R.E., (2006). Implementing curriculum guidance on environmental education: the importance of teachers' beliefs, Journal of Curriculum Studies, 38(1), 67-83. DOI:1080/00220270 500038644

Dunn, R.S. ve Dunn, K.J. (1979). Learning styles and teaching styles: Should they can they… be matched? Educational Leadership, 36(4), 238-244.

Education First, English Proficiency Index (2016). 25 Nisan 2017 tarihinde https://www.ef.com.tr/epi/reports/epi-s/ sitesinden alınmıştır.

Ellis, S. S. (1979). Models of teaching: a solution to the teaching style/learning style dilemma. Educational Leadership, 36(4), 274-77.

Eren, A. (2006). Üniversite öğrencilerinin genel ve alan odaklı epistemolojik inançlarının incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Eroğlu, S. E., & Güven, K. (2006). Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (16), 295-312.

Fraenkel, J. R. ve Wallen, N. E. (2010). How to design and evaluate research in education. New York, NY: McGraw Hill.

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. ve Hyun H.H. (2012). How to design and evaluate research in education. Boston: McGraw Hill.

Frankel, J. R., Wallen, E. W., & Hyun, H. H. (2015). How to design and evaluate research in education (9th ed.). New York: McGraw-Hill.

George, D., & Mallery, M. (2001). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference 10.0 update (3th ed.) Boston: Allyn and Bacon.

Graddol, D. (2006). English next, Londra: British Council.

Grasha, F.A.(1994). A Matter of Style: The teacher as expert, formal, authority, personal model, facilitator, and…”. College Teaching, 42( 4): 8-12.

Grasha, A. (1996). Teaching with style. Pittsburg. PA Alliance.

Grasha, A. F. (2002). Teaching with Style: a practical guide to enhancing learning by understanding teaching and learning styles. Alliance Publishing.

Green, S. B.,&Salkind, N. J. (2005).Using SPSS for windows and macintosh: analyzing and understanding data (4th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.

Güven, M. (2012). Epistemological beliefs and metacognitive strategies of elt pre-service teachers in distance and formal education. Turkish Online Journal of Distance Education, 13 (2), 346-369.

Hofer, B. K. ve Pintrich, P. R. (1997). The development of epistemological theories: beliefs about knowledge and knowing and their relation to learning. Review of Educational Research, 67 (1), 88-140.

Hu, X. Q. (2004). Why China English should stand alongside British, American and other ‘world Englishes’. English Today, 20. 26-33.

Jenkins, S. B. (2009) Measuring teacher beliefs about curriculum orientations using the modified-curriculum orientations inventory, The Curriculum Journal, 20 (2), 103-120.

Kaçar, I., & Zengin, Z. (2009). İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenenlerin dil öğrenme ile ilgili inançları, öğrenme yöntemleri, dil öğrenme amaçları ve öncelikleri arasındaki ilişki: Öğrenci boyutu. Dil ve Dilbilimi Çalışmaları Dergisi, 5(1).

Kaleci, F. (2012). Matematik öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ile öğrenme ve öğretme stilleri arasındaki ilişki. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Karaman, P., Bakaç, E. (2018). Öğretmenlerin eğitim programı yaklaşımı tercihlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1), 304-320.

King, P. M., & Kitchener, K. S. (1994). Developing reflective judgment: understanding and promoting ıntellectual growth and critical thinking in adolescents and adults. jossey-bass higher and adult education series and jossey-bass social and behavioral science series. San Francisco: Jossey-Bass.

Kosa, S. (2018). Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inanç düzeyi: ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.

Kaya, E., & Ekiçi, M. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin epistemolojik inançları ve öğretim stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 16(2).

Kozikoğlu, İ., & Uygun, N. (2018). Investigation of the relationship between teachers' philosophies of education beliefs and curriculum design approaches. Cukurova University Faculty of Education Journal, 47(2).

Krejice, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610. https://doi.org/10.1177/001316447003000308.

Kürşad, M. Ş. (2015). Bilimsel araştırmaya yönelik tutum ve epistemolojik inanç arasındaki ilişkinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (2), 217-246.

Leech, N. L., Barrett, K. C., & Morgan, G. A. (2011). SPSS for intermediate statistics: Use and interpretation (4th ed.). New York: Taylor & Francis.

Magulod, G. C. (2017). Personal epistemologies and teaching Styles of Filipino Preservice Elementary Teachers: Implications to teacher education preparation program. Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research, 5(1), 31-40.

Marsh, C. J. & Willis, G. (2003). Curriculum: Alternative approaches, ongoing issues (3rd ed.). Upper Saddle River, N. J.: Merrill / Prentice Hall.

Ornstein, A.C. (1982). How good are teachers in affecting student outcomes . National Association of Secondary School Principals, 66, 61-70.

Ornstein, A., & Hunkins, F. (2009) Curriculum design. ın curriculum: foundations, principles and ıssues (5th Ed.), pp. 181-206. Boston, MA: Pearson/Allyn and Bacon.

Pajares, M. F. (1992). Teachers’ beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. Review of educational research, 62(3), 307-332.

Paker, T. (2012). Türkiye’de neden yabancı dil (İngilizce) öğretemiyoruz ve neden öğrencilerimiz iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce öğrenemiyor? Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı:12, s.89-94.

Pan, V. L. ve Yelken, T. Y. (2016). ingilizce öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının ve çalışma süreçlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(45), 650-662.

Perry, W. G. (1977). Studying and the student. Higher Education Bulletin, 5 (2), 119-157.

Rakıcıoğlu, A.Ş. (2005) ingilizce öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ve öğretmen yeterliği inançları arasındaki ilişki, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Reinsmith, W. A. (1994). Archetypal forms in teaching. college teaching, 42 (4). 131-136, DOI: 10.1080/87567555.1994.9926843.

Sapir, E. (2004). Language: An introduction to the study of speech. Courier Corporation.

Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational Psychology, 82 (3), 498.

Sönmez, V. (2012). Program geliştirmede öğretmen elkitabı. (17.Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Therriault, G., Harvey, L., & Jonnaert, P. (2010). Croyances épistémologiques de futurs enseignants du secondaire: des différences entre les profils et une évolution en cours de formation [The epistemological beliefs of pre-service secondary teachers: Differences by profile and changes during training]. Mesure et évaluation en éducation, 33(1), 1–30.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı ve British Council (2014). Türkiye’deki devlet okullarında ingilizce dilinin öğretimine ilişkin ulusal ihtiyaç analizi. Ankara. Yorum Basımevi.

Ünsal, S. ve Korkmaz, F. (2017). Eğitim programı tasarımı tercihlerine yönelik öğretmen görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (1), 275-289.

Üredi, L. (2006). İlköğretim I. ve II. kademe öğretmenlerinin öğretim stili tercihlerine göre öğretmenlik mesleğine ilişkin algılarının incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Yıldız, S. (2018). The relationship between the curriculum design orientations preference and curriculum fidelity of preservice teachers. International Online Journal of Educational Sciences, 10 (2), 1-12.

Zhang, Qi. Investigating Hong Kong English: Globalization and Identity, Peter Lang AG, Internationaler Verlag der Wissenschaften, (2014). ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral. proquest.com/lib/abant/ detail.action?docID=1841050.

Kaynak Göster

APA Yalçın, F , Yıldız, S . (2020). İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI, EĞİTİM PROGRAMI TASARIM TERCİHLERİ VE ÖĞRETİM STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (1) , 718-738 . DOI: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-671858
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

329.9b115.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE YANAL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Kaya YILDIZ, Büşra YILMAZ

AKTİF ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN, MATEMATİK BAŞARISINA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI

Yılmaz SARIER

İNGİLİZCE ÖĞRETME VE İZLEME ETKİNLİKLERİ PROGRAM İLKELERİ İLE UYUM GÖSTERMEKTE MİDİR? 2. SINIFLARDA İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASINA DAİR BAKIŞ AÇILARI

Müzeyyen Nazlı GÜNGÖR, Fatıma Nur FİŞNE

SORUŞTURMAYA DAYALI FEN ÖĞRETİMİNİN 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİ GELİŞİMİNE ETKİSİ

Tuğba ATUN, Zeki BAYRAM

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLERİNİN VE YAZILI SINAV SORULARININ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN KAZANIMLARLA UYUMUNUN BELİRLENMESİ

Ramazan AVCU, Çiğdem HASER

İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI, EĞİTİM PROGRAMI TASARIM TERCİHLERİ VE ÖĞRETİM STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Fatih YALÇIN, Sevilay YILDIZ

OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖZÜNDEN “OKUL 2023” PROJESİNİN İNCELENMESİ

Mehmet CANBULAT, Bekir DİREKÇİ, Serdar AKBULUT, Alper ÇORAPÇIGİL, İbrahim Hakkı TEZCİ, Emine Ela ŞİMŞEK, Bilal ŞİMŞEK, Burak ASMA

ÖZEL YETENEKLİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AİLE VE OKULA YÖNELİK DEMOKRATİK ORTAM ALGILARININ BELİRLENMESİ

Halil BOLAT, Tuğba YANPAR YELKEN

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ‘ETKİLİ ÖĞRETİM VE ETKİLİ ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARINA’ İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Osman ASLAN, Durmuş KILIÇ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOPEDAGOJİK YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Rabia Hürrem ÖZDURAK SINGIN, Bayram GÖKBULUT