MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLERİNİN VE YAZILI SINAV SORULARININ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN KAZANIMLARLA UYUMUNUN BELİRLENMESİ

Öz Uyumluluk; kazanımlar, öğretim ve değerlendirme arasındaki örtüşmenin derecesine karşılık gelmektedir. Program uyumluluğu öğrenci başarısını artıran en önemli etkenlerden biri olmasına rağmen alan yazında bu kavramla ilgili az sayıda çalışma yer almaktadır. Bu boşluktan yola çıkarak bu çalışmada ortaokul matematik öğretmenlerinin çözümlü örneklerinin ve yazılı sınav sorularının öğretim programında yer alan kazanımlarla uyum düzeyini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada iç içe geçmiş çoklu durum deseni kullanılmıştır ve katılımcılar maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılarak belirlenmiştir. Bu çalışmanın verileri 2009 yılında yayımlanan ilköğretim matematik dersi 1–5 sınıflar öğretim programı, 6–8. sınıflar öğretim programı ve kılavuzu, birinci araştırmacı tarafından bir dönem boyunca kayıt altına alınan sınıf içi gözlemler ve öğretmenlerin yazılı sınav kâğıtları yardımıyla toplanmıştır. Veriler, karşılaştırmalı durum sentezi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları, öğretmenlerin çözümlü örneklerinin ve yazılı sınav sorularının öğretim programında yer alan kazanımlarla uyumunun sayılar öğrenme alanı için yeterli düzeyde olduğunu göstermiştir. Öte yandan, öğretmenler; cebir, olasılık ve istatistik ve geometri öğrenme alanlarında ciddi uyumsuzluklar sergilemişlerdir. Bulgulardan yola çıkılarak, öğretmenlerin program uyumluluğu ile ilgili yeterliklerinin geliştirilmesini sağlayacak önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

Atılgan, H., Kan, A. ve Doğan, N. (2014). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (7. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. Aydın, N. ve Beşer, Ş. (2013a). İlköğretim matematik 7 ders kitabı. Ankara: Aydın Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.

Aydın, N. ve Beşer, Ş. (2013b). Öğretmen kılavuz kitabı: İlköğretim matematik 7. Ankara: Aydın Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.

Bahar, M., Nartgün, Z., Durmuş, S., Bıçak, B. (2015). Geleneksel-tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme teknikleri: Öğretmen el kitabı (7. baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Baki, A. ve Kartal, T. (2004). Kavramsal ve işlemsel bilgi bağlamında lise öğrencilerinin cebir bilgilerinin karakterizasyonu. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 27-46.

Baykul, Y. (2010). Eğitimde ve psikolojide ölçme: Klasik test teorisi ve uygulaması (2. baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Bekdemir, M. ve Baş, F. (2017). Matematik öğretmenlerinin sınavlarda kullandıkları soruların kavramsal ve işlemsel bilgi boyutunda analizi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(1), 95-113.

Booth, L. R. (1988). Children’s difficulties in beginning algebra. In A. F. Coxford & A. P. Shulte (Eds.), The ideas of algebra, K-12: 1988 Yearbook (pp. 20-32). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (11. baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Common Core State Standards Initiative (CCSSI). (2010). Common core state standards for mathematics. Washington, DC: National Governors Association Center for Best Practices and the Council of Chief State School Officers.

Cooper, T., & Warren, E. (2011). Years 2 to 6 students’ ability to generalize: Models, representations, and theory for teaching and learning. In J. Cai & E. Knuth (Eds.), Early algebraization: A global dialogue from multiple perspectives (pp. 187-214). New York: Springer.

Corbin, J., & Straus, A. (2014). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (4th ed.). USA: SAGE Publications.

Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Çakan, M. (2004). Öğretmenlerin ölçme-değerlendirme uygulamaları ve yeterlik düzeyleri: İlk ve ortaöğretim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 99-114.

Çakmak, Z. T. ve Durmuş, S. (2015). İlköğretim 6-8. sınıf öğrencilerinin istatistik ve olasılık öğrenme alanında zorlandıkları kavram ve konuların belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 27-58.

Çelikkaya, T., Karakuş, U. ve Öztürk Demirbaş, Ç. (2010). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme araçlarını kullanma düzeyleri ve karşılaştıkları sorunlar. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 57–76.

Dede, Y. ve Peker, M. (2007). Öğrencilerin cebire yönelik hata ve yanlış anlamaları: Matematik öğretmen adaylarının bunları tahmin becerileri ve çözüm önerileri. İlköğretim Online, 6(1), 35-49.

Doğanay, A. ve Bal, A. P. (2010). İlköğretim beşinci sınıf matematik öğretiminde öğrenci başarısının ölçülmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(1), 153-216.

Duban, N. ve Küçükyılmaz, E. A. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının alternatif ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerinin uygulama okullarında kullanımına ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 7(3), 769-784.

Fives, H., & DiDonato-Barnes, N. (2013). Classroom test construction: The power of a table of specifications. Practical Assessment, Research & Evaluation, 18(3), 1-7.Gelbal, S. ve Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-145.

Göçer, A. (2018). Türkçe öğretmeni özel alan yeterliklerinin ölçme değerlendirme bileşenleri ve performans göstergeleri bağlamında incelenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 194-210.

Hollebrands, K. F. (2003). High school students’ understandings of geometric transformations in the context of a technological environment. The Journal of Mathematical Behavior, 22(1), 55-72.

İzci, K., & Siegel, M. A. (2019). Investigation of an alternatively certified new high school chemistry teacher’s assessment literacy. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 7(1), 1-19.

Kaput, J. (2008). What is algebra? What is algebraic reasoning? In J. Kaput, D. Carraher, & M. Blanton (Eds.), Algebra in the early grades (pp. 5-17). New York: Lawrence Erlbaum Associates.

Kazak, S. (2009). Olasılık konusu öğrencilere neden zor gelmektedir? E. Bingölbali ve M. F. Özmantar (Eds.), İlköğretimde karşılaşılan matematiksel zorluklar ve çözüm önerileri içinde (s. 216-239). Ankara: Pegem Yayınevi.

Kılıç, Ç. (2013). Pre-service primary teachers’ free problem-posing performances in the context of fractions: An example from Turkey. The Asia-Pacific Education Researcher, 22(4), 677-686.

Koh, K., & Chapman, O. (2017). Improving teachers’ assessment literacy in Singapore mathematics classrooms: Authentic assessment task design. In T. ¬Leuders, K. ¬Philipp, & J. ¬Leuders (Eds), Diagnostic competence of mathematics teachers: Unpacking a complex construct in teacher education and teacher practice (pp. 207-221). Cham, Switzerland: Springer.

Koh, K., Burke, L. E. C. A., Luke, A., Gong, W., & Tan, C. (2018). Developing the assessment literacy of teachers in Chinese language classrooms: A focus on assessment task design. Language Teaching Research, 22(3), 264-288.

Lehmann, I. J., & Mehrens, W. A. (1987). Using teacher-made measurement devices. NASSP Bulletin, 71(496), 36-44.

Magnusson, S., Krajcik, L., & Borko, H. (1999). Nature, sources, and development of pedagogical content knowledge. In J. Gess-Newsome & N. G. Lederman (Eds.), Examining pedagogical content knowledge (pp. 95-132). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer.

McIntosh, A., Reys, B. J., & Reys, R. E. (1992). A proposed framework for examining basic number sense. For the Learning of Mathematics, 12(3), 2-8.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2003). İlköğretim Kurumları Yönetmeliği http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/08/20030827.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/08/20030827.htm adresinden 21 Aralık 2018 tarihinde edinilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2009a). İlköğretim matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim programı Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2009b). İlkokul matematik dersi 1-5. sınıflar öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2013). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş. http://oges.meb.gov.tr/docs2104/sunum.pdf adresinden 15 Şubat 2018 tarihinde edinilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. Ankara: Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü.

National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: NCTM.

Nazlıçiçek, N. ve Akarsu, F. (2008). Fizik, kimya ve matematik öğretmenlerinin değerlendirme araçlarıyla ilgili yaklaşımları ve uygulamaları. Eğitim ve Bilim, 33(149), 18-29.

Ojose, B. (2011). Mathematics literacy: Are we able to put the mathematics we learn into everyday use? Journal of Mathematics Education, 4(1), 89-100.

Özenç, M. ve Çakır, M. (2015). Sınıf öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme yeterliklerinin belirlenmesi. İlköğretim Online, 14(3), 914-933.

Park, S., & Oliver, J. S. (2008). Revisiting the conceptualisation of pedagogical content knowledge (PCK): PCK as a conceptual tool to understand teachers as professionals. Research in Science Education, 38(3), 261-284.

Patton, M. Q. (2014). Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice (4th ed.). USA: SAGE Publications.

Portnoy, N., Grundmeier, T. A., & Graham, J. G. (2006). Students’ understanding of mathematical objects in the context of transformational geometry: Implications for constructing and understanding proofs. Journal of Mathematical Behavior, 25, 196-207.

Ramful, A., Ho, S. Y., & Lowrie, T. (2015). Visual and analytical strategies in spatial visualisation: perspectives from bilateral symmetry and reflection. Mathematics Education Research Journal, 27(4), 443-470.

Senk, S. L., Beckmann C. E., & Thompson, D. R. (1997). Assessment and grading in high school mathematics classroom. Journal for Research in Mathematics Education, 28(2), 187-215.

Stiggins, R. J. (1991). Assessment literacy. Phi Delta Kappan, 72(7), 534-39.

Suurtamm, C., & Koch, M. J. (2014). Navigating dilemmas in transforming assessment practices: Experiences of mathematics teachers in Ontario, Canada. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 26(3), 263-287.

Türk Eğitim Derneği. (2018). 2017 eğitim değerlendirme raporu: Değerlendirme dizisi 4. Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları.

Van Hoof, J., Janssen, R., Verschaffel, L., & Van Dooren, W. (2015). Inhibiting natural knowledge in fourth graders: Towards a comprehensive test instrument. ZDM, 47(5), 849-857.

Yanik, H. B. (2014). Middle-school students’ concept images of geometric translations. The Journal of Mathematical Behavior, 36, 33-50.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (7. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yin, R. K. (2014). Case study research: Design and methods (5th ed.). Los Angeles, USA: SAGE Publications.

Yükseköğretim Kurumu. (2018). Yeni öğretmen yetiştirtirme lisans programları. http://www.yok.gov.tr/documents/10279/41805112/Ilkogretim_Matematik_Lisans_Programi.pdf adresinden 19 Aralık 2018 tarihinde edinilmiştir.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd505016, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {20 - 41}, doi = {10.17240/aibuefd.2020.20.52925-505016}, title = {MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLERİNİN VE YAZILI SINAV SORULARININ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN KAZANIMLARLA UYUMUNUN BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {AVCU, Ramazan and HASER, Çiğdem} }
APA AVCU, R , HASER, Ç . (2020). MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLERİNİN VE YAZILI SINAV SORULARININ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN KAZANIMLARLA UYUMUNUN BELİRLENMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (1) , 20-41 . DOI: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-505016
MLA AVCU, R , HASER, Ç . "MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLERİNİN VE YAZILI SINAV SORULARININ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN KAZANIMLARLA UYUMUNUN BELİRLENMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 20-41 <
Chicago AVCU, R , HASER, Ç . "MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLERİNİN VE YAZILI SINAV SORULARININ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN KAZANIMLARLA UYUMUNUN BELİRLENMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 20-41
RIS TY - JOUR T1 - MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLERİNİN VE YAZILI SINAV SORULARININ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN KAZANIMLARLA UYUMUNUN BELİRLENMESİ AU - Ramazan AVCU , Çiğdem HASER Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-505016 DO - 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-505016 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 20 EP - 41 VL - 20 IS - 1 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-505016 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLERİNİN VE YAZILI SINAV SORULARININ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN KAZANIMLARLA UYUMUNUN BELİRLENMESİ %A Ramazan AVCU , Çiğdem HASER %T MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLERİNİN VE YAZILI SINAV SORULARININ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN KAZANIMLARLA UYUMUNUN BELİRLENMESİ %D 2020 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 20 %N 1 %R doi: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-505016 %U 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-505016
ISNAD AVCU, Ramazan , HASER, Çiğdem . "MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLERİNİN VE YAZILI SINAV SORULARININ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN KAZANIMLARLA UYUMUNUN BELİRLENMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 1 (Mart 2020): 20-41 .
AMA AVCU R , HASER Ç . MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLERİNİN VE YAZILI SINAV SORULARININ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN KAZANIMLARLA UYUMUNUN BELİRLENMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(1): 20-41.
Vancouver AVCU R , HASER Ç . MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLERİNİN VE YAZILI SINAV SORULARININ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN KAZANIMLARLA UYUMUNUN BELİRLENMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(1): 41-20.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

320.9b109.3b