KAVRAM ÖĞRETİMİ SÜRECİNİN “BİL, ANLA, YAP” BOYUTLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Kavram öğretimi öğrencinin bilgiyi yapılandırmasını ve “anlam oluşturmasını” sağlayan önemli bir uygulamadır. Ancak geleneksel olarak, eğitim programı ve öğretim tasarımları daha çok iki boyutludur ve öğrencilerin “bilme” ve “yapabilmelerine” odaklanmıştır. Oysa, “anlama boyutu” bilginin yapılandırılması ve üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için önemlidir. Bu nedenle çalışma kavram öğretimi sürecinin Erickson (2007) tarafından sunulan “bil, anla, yap” boyutları bağlamında öğrenci gelişimine katkısının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Seçilen kavramların öğretimi 16 ders saatinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma Adana ilinin merkez ilçelerinden birinde, bir devlet ilkokulunda yürütülmüştür. Çalışmaya on üçü erkek, sekizi kız olmak üzere toplam 21 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi katılmıştır. Öğrencilerdeki gelişim “düzey belirleme kontrol listeleri” ile izlenmiştir. Sonuç olarak, kavram öğretiminin “bil, anla, yap” boyutlarında bilgiyi yapılandırma sürecine katkı sağladığı, ancak anlama boyutunda diğer boyutlara göre daha fazla gelişim olduğu belirlenmiştir. Anla boyutunda; nedenini açıklama, sınıflandırma, ayırt etme, soru sorma, özelliklerini gösterme davranışların edinmesinde katkısı olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 

AN EVALUATION OF THE CONCEPT INSTRUCTION PROCESS IN THE CONTEXT OF “KNOW, UNDERSTAND, DO” DIMENSIONS

Concept instruction is an important practice that enables students to construct knowledge and “create meaning”.  However, curricular and instructional designs are traditionally two-dimensional, and they focus on students’ “knowing” and “being able to do”. In fact, “understanding dimension” is important in terms of construction of knowledge and development of higher-order thinking skills. Therefore, this study aims to evaluate the effect of concept instruction process on students’ development in the context of “know, understand, do” dimensions presented by Erickson (2007). The study utilised a case study design, one of the qualitative research methods. Instruction of the selected concepts was performed in 16 course hours. The study was conducted in a state school located in one of the central towns of Adana. The participants included totally 21 primary school fourth grade students, 13 males and 8 males.  Students’ development was monitored using the “level identification checklists”. In conclusion, concept instruction was found to contribute to the process of constructing knowledge in the “know, understand, do” dimensions of concept instruction, and there were more developments in the understanding dimension in comparison to other dimensions. In the understanding dimension, improvements were observed in students’ explaining, providing reference, asking questions, classifying, giving examples, making comparisons, and distinguishing skills. 

Kaynakça

Atasayar, A. (2008). Kavram öğretimi sürecine yönelik içerik geliştirme aracının tasarlanması ve kullanışlılığı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacattepe Üniversitesi, Ankara.

Baron, K. (2017). Changing to concept-based curricula: the process for nurse educators. Open Nursing Journal, 11, 277–287.

Baysarı, E. (2007). İlköğretim düzeyinde 5. sınıf fen ve teknoloji dersi canlılar ve hayat ünitesi öğretiminde kavram karikatürü kullanımının öğrenci başarısına, fen tutumuna ve kavram yanılgılarının giderilmesine olan etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Coşkun, M. (2009). İçeriğin öğretim için düzenlenmesi. A. Doğanay (Ed.). Öğretim İlke ve Yöntemleri içinde (s.83-126). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Coşkun, M. (2011). Kavram Öğretimi. Pegem Akademi Yayıncılık.

Çaycı,B., Demir M.K., Başaran, M. ve Demir, M. (2007). Sosyal bilgiler dersinde işbirliğine dayalı öğrenme ile kavram öğretimi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15 (2), 619-630.

Doğan, O. (2007). İlköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler dersi “Bir Ülke Bir Bayrak” ünitesindeki kavramların öğrenilmesinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi,, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Doğanay, A. (2003), Öğretimde Kavram ve Genellemelerin Geliştirilmesi. Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi (Ed. Cemil Öztürk-Dursun Dilek) (3.Baskı 228-250). Pegem Akademi Publising.

Doğanay, A. (2011). Üst Düzey Düşünme Becerilerinin Öğretimi. Öğretim İlke ve Yöntemleri (Ed. Ahmet Doğanay) (6.Baskı 303-356). Ankara: Pegem Akademi Publising.

Drake, S. (2007). Creating standarts-based ıntegrated currıculum. California: Corwin Press, INC. A Sage Publications Company. Thousand Oaks.

Dündar, H. (2007). Kavram analizi stratejisinin öğrencilerin kavram öğrenme başarısı ve hayat bilgisi dersine ilişkin tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Erickson, H. L., Lanning, L. A., & French, R. (2017). Concept-based curriculum and instruction for the thinking classroom. California: Corwin Press, INC. A Sage Publications Company. Thousand Oaks.

Erickson, H.L. (1995). Stirring the Head, heart, and soul: redefining curriculum and ınstruction. California:Corwin Press, INC. A Sage Publications Company. Thousand Oaks.

Erickson, H.L. (2007). Concept-based curriculum and instruction for the thinking classroom. California: Corwin Press, INC. A Sage Publications Company. Thousand Oaks.

Fannin, K. (2017). Transitioning to concept-based curriculum and instructıon. Curriculum and Teaching Dialogue, 19 (1/2), 157-170.

Giddens, J. (2016). Underestimated challenges adopting the conceptual approach. Journal of Nursing Education, 55 (4), 187-188.

Harrison, C. V. (2018). Predicting success for associate degree nursing students in a concept-based curriculum. Teaching and Learning in Nursing, 13(3), 135-140.

Johnson, A. P. (2014). Eylem araştırması el kitabı (Y. Uzuner ve M. Ö. Anay, Çev. Ed.). Ankara: Anı Yayıncılık. (Orijinal baskı, 4. baskı)

Karaca, E. (2008). Yazılı metinlerde içerik düzenlemenin öğrenmeye etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Kılıç, F. (2007). Mikro düzeyde içerik düzenleme stratejilerinin kavramların, genellemelerin öğrenilmesine ve bilişsel esnekliğe etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Kılıç, F. (2008). Kavramların öğretiminde kavram analizi yönteminin akademik başarıya ve bilişsel esnekliğe etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (2), 223-238.

Kısa, F. (2007). İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler dersinde beyin fırtınası tekniğiyle kavram öğretiminin öğrencilerin akademik başarı düzeylerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Kodaz, N. (2009). İçerik düzenlemesi yapılmış metinlerin öğrencilerin cumhuriyet ve demokrasi kavramlarını öğrenmelerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Rubicon, M. (2017). A Quick Guide to Concept-Based Learning and Curriculum. https://www.rubicon.com/concept-based-learning-curriculum/ Erişim Tarihi: 30.07.2018.

Senemoğlu, N. (2009). Gelişim öğrenme ve öğretim. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Stern, J., Ferraro, K. & Mohnkern, J. (2017). Tools for Teaching Conceptual Understanding, Secondary: Designing Lessons and Assessments for Deep Learning DOI: http://dx.doi.org/10.4135/9781506355689.n5

Susan M. Hendricks, S. M. & Wangerin, V. (2017). Concept-based curriculum changing attitudes and overcoming barriers. Nurse Educator, 42(3), 138-142.

Tural, A. (2011). Sosyal bilgilerde yapılandırmacı yaklaşımla kavram öğretimine yönelik model geliştirme. Yayınlanmamış doktora tezi,, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Wathall, J. T. (2016). Concept-Based Mathematics: Teaching for Deep Understanding in Secondary Classrooms. California: Corwin Press, INC. A Sage Publications Company. Thousand Oaks.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seckin Yayıncılık.

Yükselir, A. (2006). İlköğretim altıncı sınıf sosyal bilgiler programında geçen kavramların kazanımı ve kalıcılığında kavram analizi yönteminin etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd513943, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {61 - 80}, doi = {10.17240/aibuefd.2020.20.52925-513943}, title = {KAVRAM ÖĞRETİMİ SÜRECİNİN “BİL, ANLA, YAP” BOYUTLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {BOLAT, Yeliz and DOLAPÇIOĞLU, Sevda} }
APA BOLAT, Y , DOLAPÇIOĞLU, S . (2020). KAVRAM ÖĞRETİMİ SÜRECİNİN “BİL, ANLA, YAP” BOYUTLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (1) , 61-80 . DOI: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-513943
MLA BOLAT, Y , DOLAPÇIOĞLU, S . "KAVRAM ÖĞRETİMİ SÜRECİNİN “BİL, ANLA, YAP” BOYUTLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 61-80 <
Chicago BOLAT, Y , DOLAPÇIOĞLU, S . "KAVRAM ÖĞRETİMİ SÜRECİNİN “BİL, ANLA, YAP” BOYUTLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 61-80
RIS TY - JOUR T1 - KAVRAM ÖĞRETİMİ SÜRECİNİN “BİL, ANLA, YAP” BOYUTLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Yeliz BOLAT , Sevda DOLAPÇIOĞLU Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-513943 DO - 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-513943 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 80 VL - 20 IS - 1 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-513943 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi KAVRAM ÖĞRETİMİ SÜRECİNİN “BİL, ANLA, YAP” BOYUTLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ %A Yeliz BOLAT , Sevda DOLAPÇIOĞLU %T KAVRAM ÖĞRETİMİ SÜRECİNİN “BİL, ANLA, YAP” BOYUTLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2020 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 20 %N 1 %R doi: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-513943 %U 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-513943
ISNAD BOLAT, Yeliz , DOLAPÇIOĞLU, Sevda . "KAVRAM ÖĞRETİMİ SÜRECİNİN “BİL, ANLA, YAP” BOYUTLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 1 (Mart 2020): 61-80 .
AMA BOLAT Y , DOLAPÇIOĞLU S . KAVRAM ÖĞRETİMİ SÜRECİNİN “BİL, ANLA, YAP” BOYUTLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(1): 61-80.
Vancouver BOLAT Y , DOLAPÇIOĞLU S . KAVRAM ÖĞRETİMİ SÜRECİNİN “BİL, ANLA, YAP” BOYUTLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(1): 80-61.
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

311.7b 98.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SANAL SINIFLARA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

Pınar ERTEN

SINIF EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZELERDE EĞİTİM UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖZ YETERLİKLERİ

İrfan Nihan DEMİREL

SINIF İÇİ VE EV ÖDEVİ UYGULAMALARI İLE GERİBİLDİRİMİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ANEKDOT/ ÖDS KAYDI TUTMA BECERİSİNE ETKİSİ

Eylem DAYI, Gökhan AÇIKGÖZ, Ayşe Nur ELÇİ

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖZÜNDEN BİR EV ÖDEVİ PORTRESİ

Cagla ALPAYAR

ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİYE FEN BİLİMLERİ DERSİNDE UYGULANAN TANILAYICI DALLANMIŞ AĞAÇ TEKNİĞİNİN ETKİLİLİK VE VERİMLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Çiğdem TÜRKER, İlknur ÇİFCİ TEKİNARSLAN

SIRALI LOJİSTİK REGRESYON VE POLY-SIBTEST YÖNTEMLERİ İLE DEĞİŞEN MADDE FONKSİYONUNUN BELİRLENMESİ

Gözde SIRGANCI, Mehtap ÇAKAN

İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI, EĞİTİM PROGRAMI TASARIM TERCİHLERİ VE ÖĞRETİM STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Fatih YALÇIN, Sevilay YILDIZ

İŞİTME ENGELLİ KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNIN OKUMA BECERİLERİNİN FORMEL OLMAYAN OKUMA ENVANTERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Tamer GENÇ, Ümit GİRGİN, H. Pelin KARASU

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE TOPLUMSAL HAFIZA: AHISKA TÜRKLERİ HAFIZASI PROJESİ ÖRNEĞİ

Zekeriya Fatih İNEÇ

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BELLİ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BİLEŞENLERİ ÇERÇEVESİNDEKİ ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ VE ÖĞRETİM ELEMANI DEĞERLENDİRMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

İşık Saliha KARAL EYÜBOĞLU, Fatma OCAK