SINIF ÖĞRETMENLERİ SAYI VE ŞEKİL ÖRÜNTÜLERİNİ NASIL ÖĞRETİYORLAR? İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖRNEĞİ

Öz Bu araştırmada sayı ve şekil örüntülerinin ilkokul dördüncü sınıf düzeyinde sınıf öğretmenleri tarafından nasıl öğretildiğini ve öğretmenlerin öğretim süreçlerini ortaya koymak, yapılan uygulamaları konu ve öğretimin bileşenleriyle birlikte ele alarak değerlendirmek amaçlanmıştır. Araştırma durum çalışması olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapmakta olan iki sınıf öğretmeni ve bu öğretmenlerin öğretim yaptıkları sınıflardaki toplam 39 dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Her bir sınıf öğretmeni sayı ve şekil örüntülerinin öğretimiyle ilgili ders planları hazırlamış ve hazırladıkları planları öğretim yaptıkları sınıflarda üçer ders saati uygulamışlardır. Veriler video kaydı aracılığıyla toplanmıştır. Video kayıtlarının yazıya geçirilmesiyle elde edilen verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmada sınıf öğretmenlerinin örüntü konusunun öğretim sürecinde öğrencilerine verdikleri görevlere ait yönerge oluşturmakta ve bu yönergeleri sunmakta zorlandıkları görülmüştür. Öğretim sürecinde öğretmenlerin muhakeme gerektirecek görevleri kullandıkları fakat bazı durumlarda yetersiz kaldıkları ve etkili dersler işleyemedikleri belirlenmiştir. Öğretim sürecinde öğretmenler genel olarak düşündürücü ve problem çözmeye dayalı sorular yerine rutin ve tablo okumaya dayalı sorular kullanmışlardır. Öğretmenler genelleme gerektiren görevleri iyi organize edememişlerdir. Fakat tablolar ve örüntü içeren farklı görevlerin kullanılması öğrencilerin genellemeler yapmalarına fırsatlar sunmuştur.

Kaynakça

Björklund, C., & Pramling, N. (2014). Pattern discernment and pseudo-conceptual development in early childhood mathematics education. International Journal of Early Years Education, 22(1), 89-104. https://doi.org/10.1080/09669760.2013.809657

Burns, M. (2007). About teaching mathematics. A K-8 Resource. Sausalito, CA: Marilyn Burns Education Associates.

Coburn, T. G., Bushey, B. J., Holton, L. C., Latozas, D., Mortimer, D., & Shotwell, D. (1992). Patterns. Reston, VA: NCTM.

English, L. D., & Warren, E. (1998). Introducing the variable through pattern exploration. The Mathematics Teacher, 91(2), 166-171.

Fennema, E., & Franke, M. L. (1992). Teachers’ knowledge and its impact. In D. A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 147-164). New York: Macmillan.

Fosnot, C. T., & Jacob, B. (2010). Young mathematicians at work: Constructing algebra. Portsmouth, NH: Heinemann.

Fraenkel, J. R., & Wallen, N. (2000). How to design and evaluate research in education (4th ed.). NY: McGraw-Hill.

Jones, L. (1993). Algebra in the primary school. Education 3-13. International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, 21(2), 27-31.

Kutluk, B. (2011). İlköğretim matematik öğretmenlerinin örüntü kavramına ilişkin öğrenci güçlükleri bilgilerinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Lichtman, M. (2006). Qualitative research in education: A user's guide. Thousand Oaks: Sage Publications.

Liljedahl, P. (2004). Repeating pattern or number pattern: The distinction is blurred. Focus on Learning Problems in Mathematics, 26(3), 24-42.

Looney, S. C. (2004). A study of students' understanding of patterns and functions in grades 3-5 (Doctoral dissertation). Boston University, USA.

Martino, A. M., & Maher, C. A. (1999). Teacher questioning to promote justification and generalization in mathematics: What research practice has taught us. The Journal of Mathematical Behavior, 18(1), 53-78.

McNamara, D. (1991). Subject knowledge and its application: Problems and possibilities for teacher educators. Journal of Education for Teaching, 17(2), 113-128.Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2017). Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. 5 Aralık 2017 tarihinde http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=191 adresinden erişildi.

National Assessment of Educational Progress. (2002). Mathematics framework for the 2003 national assessment of educational progress. Washington, DC: National Assessment Governing Board.

National Council of Teachers of Mathematics. (1991). Principles and standards for school mathematics. Reston. VA: NCTM.

National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: NCTM.

Olkun, S. ve Yeşildere, S. (2007). “Sınıf öğretmeni adayları için” temel matematik 1. Ankara: Maya Akademi.

Özdemir Erdoğan, E. ve Turan, P. (2014). Elektronik tablo ortamında ilköğretim öğrencilerinin örüntüleri araştırma süreçleri. Eğitim ve Bilim, 39(173), 181-196.

Papic, M. (2007). Promoting repeating patterns with young children. Australian Primary Mathematics Classroom, 12(3), 8-13.

Reys, R. E., Lindquist, M. M., Lambdin, D. V., & Smith, N. L. (2009). Helping chilren learn mathematics. USA: John Wiley & Sons, Inc.

Schoenfeld, A. H., & Arcavi, A. (1988). On the meaning of variable. Mathematics Teacher, 81(6), 420-427.

Shulman, L. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1-23.

Smith, E. (2003). Stasis and change: Integrating pattern, functions, and algebra throughout the K-12 curriculum. In J. Kilpatrick, W. G. Martin & D. Schifter (Eds.), A research companion to principles and standards for school mathematics (pp. 136-150). Reston, VA: NCTM.

Stake, R. (1995). The art of case study research. Thousand Oaks, CA: Sage.

Steele, D. (2005). Using writing to access students’ schemata knowledge for algebraic thinking. School Science and Mathematics, 105(3), 142-154.

Steele, D. (2008). Seventh-grade students’ representations for pictorial growth and change problems. ZDM Mathematics Education, 40, 97-110.

Tanışlı, D. ve Yavuzsoy Köse, N. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının genelleme sürecindeki bilişsel yapıları: Bir öğretim deneyi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(44), 255-283.

Tanışlı, D., Yavuzsoy Köse, N. ve Camci, F. (2017). Matematik öğretmen adaylarının örüntüler bağlamında genelleme ve doğrulama bilgileri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 5(3), 195-222. DOI: 10.14689/issn.2148- 2624.1.5c3s9m

Usiskin, Z. (1997). Doing algebra in grades K-4. In B. Moses (Ed.), Algebratic thinking, grades K-12 (pp. 5-7). Reston, VA: NCTM.

Van De Walle, J. A., Karp, K. S., & Bay-Williams, J. M. (2009). Elementary and middle school mathematics. US: Pearson.

Warren, E., & Cooper, T. (2006). Using repeating patterns to explore functional thinking. Australian Primary Mathematics Classroom, 11(1), 9-14.

Warren, E., & Cooper, T. (2008). Generalising the pattern rule for visual growth patterns: Actions that support 8 year olds’ thinking. Educational Studies in Mathematics, 67(2), 171-185. https://doi.org/10.1007/s10649-007-9092-2

Watson, A. (2000). Going across the grain: Mathematical generalization in a group of low attainers. Nordic Studies in Mathematics Education, 8(1), 7-22.

Yaman, H. (2010). İlköğretim öğrencilerinin matematiksel örüntülerdeki ilişkileri algılayışları üzerine bir inceleme (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Yaman, H. ve Umay, A. (2013). İlköğretim öğrencilerinin sunum biçimlerine göre matematiksel örüntüleri algılayışları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], 28(1), 405-416.

Yeşildere, S. ve Akkoç, H. (2011). Matematik öğretmen adaylarının şekil örüntülerini genelleme süreçleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 141-153.

Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods. Thousand Oaks, CA: Sage.

Zazkis, R., & Liljedahl, P. (2002). Generalization of patterns: The tension between algebraic thinking and algebraic notation. Educational Studies in Mathematics, 49, 379-402.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd547220, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {182 - 200}, doi = {10.17240/aibuefd.2020.20.52925-547220}, title = {SINIF ÖĞRETMENLERİ SAYI VE ŞEKİL ÖRÜNTÜLERİNİ NASIL ÖĞRETİYORLAR? İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {DOĞAN TEMUR, Özlem and TURGUT, Sedat} }
APA DOĞAN TEMUR, Ö , TURGUT, S . (2020). SINIF ÖĞRETMENLERİ SAYI VE ŞEKİL ÖRÜNTÜLERİNİ NASIL ÖĞRETİYORLAR? İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖRNEĞİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (1) , 182-200 . DOI: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-547220
MLA DOĞAN TEMUR, Ö , TURGUT, S . "SINIF ÖĞRETMENLERİ SAYI VE ŞEKİL ÖRÜNTÜLERİNİ NASIL ÖĞRETİYORLAR? İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖRNEĞİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 182-200 <
Chicago DOĞAN TEMUR, Ö , TURGUT, S . "SINIF ÖĞRETMENLERİ SAYI VE ŞEKİL ÖRÜNTÜLERİNİ NASIL ÖĞRETİYORLAR? İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖRNEĞİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 182-200
RIS TY - JOUR T1 - SINIF ÖĞRETMENLERİ SAYI VE ŞEKİL ÖRÜNTÜLERİNİ NASIL ÖĞRETİYORLAR? İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖRNEĞİ AU - Özlem DOĞAN TEMUR , Sedat TURGUT Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-547220 DO - 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-547220 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 182 EP - 200 VL - 20 IS - 1 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-547220 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi SINIF ÖĞRETMENLERİ SAYI VE ŞEKİL ÖRÜNTÜLERİNİ NASIL ÖĞRETİYORLAR? İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖRNEĞİ %A Özlem DOĞAN TEMUR , Sedat TURGUT %T SINIF ÖĞRETMENLERİ SAYI VE ŞEKİL ÖRÜNTÜLERİNİ NASIL ÖĞRETİYORLAR? İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖRNEĞİ %D 2020 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 20 %N 1 %R doi: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-547220 %U 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-547220
ISNAD DOĞAN TEMUR, Özlem , TURGUT, Sedat . "SINIF ÖĞRETMENLERİ SAYI VE ŞEKİL ÖRÜNTÜLERİNİ NASIL ÖĞRETİYORLAR? İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖRNEĞİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 1 (Mart 2020): 182-200 .
AMA DOĞAN TEMUR Ö , TURGUT S . SINIF ÖĞRETMENLERİ SAYI VE ŞEKİL ÖRÜNTÜLERİNİ NASIL ÖĞRETİYORLAR? İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖRNEĞİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(1): 182-200.
Vancouver DOĞAN TEMUR Ö , TURGUT S . SINIF ÖĞRETMENLERİ SAYI VE ŞEKİL ÖRÜNTÜLERİNİ NASIL ÖĞRETİYORLAR? İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖRNEĞİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(1): 200-182.
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

310.8b105.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SANAL SINIFLARA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

Pınar ERTEN

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE YANAL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Kaya YILDIZ, Büşra YILMAZ

SIRALI LOJİSTİK REGRESYON VE POLY-SIBTEST YÖNTEMLERİ İLE DEĞİŞEN MADDE FONKSİYONUNUN BELİRLENMESİ

Gözde SIRGANCI, Mehtap ÇAKAN

SINIF EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZELERDE EĞİTİM UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖZ YETERLİKLERİ

İrfan Nihan DEMİREL

ÖZEL YETENEKLİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AİLE VE OKULA YÖNELİK DEMOKRATİK ORTAM ALGILARININ BELİRLENMESİ

Halil BOLAT, Tuğba YANPAR YELKEN

SORUŞTURMAYA DAYALI FEN ÖĞRETİMİNİN 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİ GELİŞİMİNE ETKİSİ

Tuğba ATUN, Zeki BAYRAM

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOPEDAGOJİK YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Rabia Hürrem ÖZDURAK SINGIN, Bayram GÖKBULUT

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ DÜZENLEME ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÖZ YETERLİK İNANÇLARINI YORDAMA GÜCÜ

Miray DAĞYAR, Harun Şahin

THE IMPACT OF DIGITAL TECHNOLOGY-MEDIATED FOREIGN LANGUAGE INSTRUCTION ON VOCABULARY LEARNING: A META-ANALYTIC REVIEW

Sayed Masood HAIDARI, Seda BAYSAL, Sedat KANADLI

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLERİNİN VE YAZILI SINAV SORULARININ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN KAZANIMLARLA UYUMUNUN BELİRLENMESİ

Ramazan AVCU, Çiğdem HASER