OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOPEDAGOJİK YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Öz İçerisinde bulunduğumuz dijital çağda öğrencilere 21.yüzyıl becerilerin yanı sıra dijital vatandaşlığın kazandırılması büyük önem arz etmektedir. Yüz yüze eğitimin başlangıcı olarak kabul edilen okul öncesi eğitimde teknolojinin kullanılması yönündeki görüşler gün geçtikçe artmaktadır. Yapılan çalışmalar sayesinde teknolojinin etkili ve doğru biçimde kullanıldığında fırsatları arttırdığı, ancak yanlış kullanıldığında zorlukları beraberinde getirdiği ve fiziksel aktivite düzeyinde azalmaya bağlı obezite gibi olumsuz etkiler yaratabileceği bilinmektedir. Bu nedenle okul öncesi öğretmenlerinin teknoloji, pedagoji ve alan bilgisinin birlikte kullanıldığı Teknopedagojik alan bilgisine diğer öğretmenlerden daha fazla ihtiyaç duyduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada, okul öncesi öğretmenlerin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi yeterliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yapılan bu betimsel çalışma, Ankara’da okul öncesi öğretmeni olarak Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda görev yapan 1169 öğretmen ile yürütülmüştür. İlişkisel tarama modeli kullanılarak öğretmenlerin Teknopedagojik yeterlilikleri irdelenmiştir. Çalışmaya katılan öğretmenlerde Teknopedagojik yeterlilikleri eğitim düzeyi (lisans ve yüksek lisans) ve mesleki kıdeme göre farklılık gösterip göstermediği sorgulanmış, elde edilen verilerin analizleri sonucunda öğretmenlerin Teknopedagojik yeterliliklerinin yüksek düzey olduğu görülmüştür. Okul öncesi öğretmenlerinin lisans ve yüksek lisans yapmış olmaları ile mesleki kıdemlerinin Teknopedagojik yeterliliklerine etkisinin olmadığı görülmüştür.

Kaynakça

Akkoyunlu, B. (2003). Eğitimde internet kullanımı. Ceren Yayın Dağıtım s. 9. TÜBAV Yayınları.

Çuhadar, C., Bülbül, T. ve Ilgaz, G. (2013). Öğretmen Adaylarının Bireysel Yenilikçilik Özellikleri İle Teknopedagojik Eğitim Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Elementary Education Online, 12(3), 797‐807, 2013.

Ertmer, P. A. (2005). Teacher Pedagogical Belief: The Final Frontier In Our Quest For Technology Integration? Educational Technology Research and Development. Vol. 53, No. 4, 2005, pp. 25–39 ISSN 1042–1629.

Ertmer, P. A., & Ottenbreit-Leftwich, A. T. (2010). Teacher technology change: How knowledge, confidence, beliefs, and culture intersect. Journal of Research on Technology in Education, 42(3), 255–284. doi: 10.1080/15391523.2010.10782551

Fraenkel, J., R. and Wallen, N., E. (2006). How to design and evaluate research in education (6th ed.). New York: McGraw-Hill Publishing.

Horzum, B., M., Akgün, E., Ö., ve Öztürk, E. (2014). The Psychometric Properties of the Technological Pedagogical Content Knowledge Scale. International Online Journal of Educational Sciences. 2014, 6 (3), 544-557. ISSN: 1309-2707.

Koehler, M.,J. & Mishra, P. (2005) What happens when teachers design educational technology? The development of technological pedagogical content knowledge, Educatıonal computing research, 32(2) 131-152.

Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70.

Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. (8.baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Köroğlu, A., Y. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin bilişim teknolojileri özyeterlik algıları, teknolojik araç gereç kullanım tutumları ve bireysel yenilikçilik düzeylerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi.

MEB. (2011). Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı. MEB 21. Yüzyıl Öğrenci Profili. Ankara, 2011.

Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: a framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108 (6), 1017–1054.

OECD, (2016). The Organization for Economic Co-operation and Development- Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Organizasyonu. http://www.oecd.org/skills/improve-skills-to-build-fairer-more-inclusive-societies.htm, Erişim Tarihi: 17.04.2016.

Özturan, S. ve Bozcan, Ü., E. (2017). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bilgi Ve İletişim Teknolojilerini Kullanmanın Önemine İlişkin Görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. Ağustos 2017 Cilt: 6 Sayı: 3 Makale No: 07 ISSN: 2146-9199

P21 (Partnership21), (2015). P21 framework definitions. 08 Eylül 2018 tarihinde http://www.p21.org/storage/documents/docs/P21_framework_0816.pdf adresinden edinilmiştir.

PISA, (2012). Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2012 Araştırması Ulusal Nihai Rapor. MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Ankara, 2015. ISBN:978-975-11-3899-6.

PISA, (2015). Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2015 Ulusal Raporu. MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü. ISBN:978-975-11-4337-2.

Sancar-Tokmak, H., Yavuz-Konokman, G. ve Yanpar-Yelken, T. (2013), “Mersin Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Özgüven Algılarının İncelenmesi”, Kırşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Y. 14, S.1, s. 35-51.

Şad, N., S., Açıkgül, K. ve Delican, K. (2015). Senior Preservice Teachers’ Senses of Efficacy on their Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK). Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 8(2), 204-235, Nisan 2015.

TED. (2009). Türk Eğitim Derneği. Öğretmen Yeterlikleri: Özet Rapor. 1. Baskı. Ankara. 2009.

TIMSS, (2015). TIMSS 2015 Ulusal Matematik ve Fen Bilimleri Ön Raporu 4. ve 8. Sınıflar. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Ankara, 2016. ISBN:978-975-11-4154-5.

UNESCO (2011). Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, 2011. ICT Competency Framework for Teachers.

Yaşar, C., M. ve Aral, N. (2010). Yaratıcı Düşünme Becerilerinde Okul Öncesi Eğitimin Etkisi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 3 (2), 201-209. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/akukeg/issue/29341/313988

Zhao, Y., & Cziko, G. A. (2001). Teacher adoption of technology: A perceptual control theory perspective. Journal of Technology and Teacher Education, 9(1), 5–30.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd556477, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {269 - 280}, doi = {10.17240/aibuefd.2020.20.52925-556477}, title = {OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOPEDAGOJİK YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {ÖZDURAK SINGIN, Rabia Hürrem and GÖKBULUT, Bayram} }
APA ÖZDURAK SINGIN, R , GÖKBULUT, B . (2020). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOPEDAGOJİK YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (1) , 269-280 . DOI: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-556477
MLA ÖZDURAK SINGIN, R , GÖKBULUT, B . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOPEDAGOJİK YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 269-280 <
Chicago ÖZDURAK SINGIN, R , GÖKBULUT, B . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOPEDAGOJİK YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 269-280
RIS TY - JOUR T1 - OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOPEDAGOJİK YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ AU - Rabia Hürrem ÖZDURAK SINGIN , Bayram GÖKBULUT Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-556477 DO - 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-556477 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 269 EP - 280 VL - 20 IS - 1 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-556477 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOPEDAGOJİK YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ %A Rabia Hürrem ÖZDURAK SINGIN , Bayram GÖKBULUT %T OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOPEDAGOJİK YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ %D 2020 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 20 %N 1 %R doi: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-556477 %U 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-556477
ISNAD ÖZDURAK SINGIN, Rabia Hürrem , GÖKBULUT, Bayram . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOPEDAGOJİK YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 1 (Mart 2020): 269-280 .
AMA ÖZDURAK SINGIN R , GÖKBULUT B . OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOPEDAGOJİK YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(1): 269-280.
Vancouver ÖZDURAK SINGIN R , GÖKBULUT B . OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOPEDAGOJİK YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(1): 280-269.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

320b109b

Sayıdaki Diğer Makaleler

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE TOPLUMSAL HAFIZA: AHISKA TÜRKLERİ HAFIZASI PROJESİ ÖRNEĞİ

Zekeriya Fatih İNEÇ

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BELLİ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BİLEŞENLERİ ÇERÇEVESİNDEKİ ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ VE ÖĞRETİM ELEMANI DEĞERLENDİRMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

İşık Saliha KARAL EYÜBOĞLU, Fatma OCAK

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLERİNİN VE YAZILI SINAV SORULARININ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN KAZANIMLARLA UYUMUNUN BELİRLENMESİ

Ramazan AVCU, Çiğdem HASER

ÖZEL YETENEKLİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AİLE VE OKULA YÖNELİK DEMOKRATİK ORTAM ALGILARININ BELİRLENMESİ

Halil BOLAT, Tuğba YANPAR YELKEN

İLKOKULLARDAKİ EV ÖDEVLERİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ

Cemal KALSEN, İzzet KAPLAN, Muzaffer ŞİMŞEK

ÖĞRETMENLERİN HAYAT BOYU ÖĞRENME YETERLİLİKLERİNİN KİŞİSEL VE MESLEKİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Hatice YILDIZ DURAK, Serkan TEKİN

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLER ÖĞRETİM PROGRAMININ KATILIMCI ODAKLI YAKLAŞIM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ercan GÜRÜLTÜ, Mehmet GÜROL

TÜBİTAK 4004 DOĞA LAB: DOĞADA SORGULAMA TEMELLİ BİLİM PROJESİNİN ÖĞRENCİLERİN BİLİM İNSANI İMAJ VE GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ

Gülşah SEZEN VEKLİ, Hatice ÇİLSALAR SAGNAK, Fatma YAMAN

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖZÜNDEN BİR EV ÖDEVİ PORTRESİ

Cagla ALPAYAR

AKTİF ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN, MATEMATİK BAŞARISINA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI

Yılmaz SARIER