İNGİLİZCE ÖĞRETME VE İZLEME ETKİNLİKLERİ PROGRAM İLKELERİ İLE UYUM GÖSTERMEKTE MİDİR? 2. SINIFLARDA İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASINA DAİR BAKIŞ AÇILARI

Makro-düzey dil eğitim politikalarının çocuklara yabancı dil öğretimi (ÇYDÖ) alanında uygulanması, mikro-düzey eğitsel etkinliklerin tasarlanması ve kullanılmasında belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu durum dikkate alındığında, mevcut çalışma devlet ilkokullarında İngilizce öğrenmek için başlangıç seviyesi olan 2. sınıflardaki İngilizce öğretme ve izleme etkinliklerini betimlemeyi amaçlamaktadır. Ardından, bu çalışma İngilizce etkinlikleri ve İngilizce öğretim programı arasındaki uyumu sergilemeye çalışmaktadır. Belirtilen amaçları başarmak için açık-uçlu yazılı anket aracılığı ile 13 İngilizce öğretmeninden nitel veri toplanmıştır. Araştırmanın temel bulguları, 2. Sınıf İngilizce faaliyetlerinin öğretim ve izleme yöntemi, dil becerileri ve materyalleri açısından program dayanaklarını büyük oranda yansıttığını göstermektedir. Öte yandan, okuma-yazma becerilerinin öğretimi, hataların düzeltilmesi ve projelerin uygulanması gibi bazı hususlarda az oranda uyuşmazlık tespit edilmiştir. Bu bulgular doğrultusunda, mevcut araştırma hizmet öncesi dil öğretmeni eğitiminde ÇYDÖ içeriğinin ve ilkelerinin önemi üzerinde durmaktadır. Ayrıca, sürekli mesleki gelişim kapsamında dil ölçmeye yönelik öğretmen eğitimine de dikkat çekmektedir.

DO EFL TEACHING AND MONITORING PRACTICES MATCH THE CURRICULAR PRINCIPLES? INSIGHTS INTO THE IMPLEMENTATION OF ELT CURRICULUM IN THE 2ND GRADES

The implementation of macro-level language education policies in the field of teaching English to young learners (TEYL) plays a decisive role in designing and administering micro-level instructional practices. Bearing this in mind, the present study aims to describe English as a foreign language (EFL) teaching and monitoring practices in the 2nd grade, which is the starting level for English learning at state primary schools in Turkey. Following that, it attempts to display the match between EFL practices and the English language teaching (ELT) curriculum. To achieve these aims, qualitative data were collected from 13 EFL teachers through open-ended written surveys. Overall, the findings point out that the 2nd grade TEYL practices largely reflect the curricular underpinnings in terms of teaching and monitoring methodology, language skills and materials; however, there are slight mismatches in some issues such as teaching literacy skills, error correction and the implementation of projects. In line with these findings, this research elaborates on the importance of TEYL course content and principles in pre-service language teacher education. Also, it draws attention to teacher training on language assessment within the framework of continuing professional development.    

Kaynakça

Alkan, F. M., & Arslan, M. (2014). İkinci sınıf İngilizce ögretim programının değerlendirilmesi. Uluslararasi Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi 4(7), 87-99.

Atabey, E. (2015). İlkokul ikinci sınıf İngilizce dersi öğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi (MA Thesis). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Başar, M., & Tosuncuk, O. (2016). Examining English teaching at the primary school accoding to teachers’ views. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 100-125.

Bayraktar, B. (2014). İlkokul İngilizce dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (MA Thesis). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Bayyurt, Y. (2013). 4+4+4 Eğitim sisteminde erken yaşta yabancı dil eğitimi. Paper presented at the Hacettepe Workshop. Turkey: Ankara. Best, J. W., & Khan, J. V. (2006). Research in education (10th Edition). Pearson.

Bozavlı, E. (2015). İlkokul ikinci sınıf İngilizce programına ilişkin öğretmenlerin görüşlerinin değerlendirilmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 74-83.

Bulut, I., & Atabey. E. (2016). An evaluation of the effectiveness of the primary school 2nd grade English language curriculum in practice. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 17(3), 257-280.

Cameron, L. (2011). Teaching languages to young learners. UK: Cambridge University Press.

Copland, F., Garton, S., & Burns, A. (2014). Challenges in teaching English to young learners: global perspectives and local realities. TESOL Quarterly, 48(4), 738-762.

Çiftçi-Cinkavuk, E. (2017). An evaluation of 2nd grade English language teaching program of primary school: Tokat case (MA Thesis). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Dörnyei, Z. (2007). Research methods in applied linguistics. Quantitative, qualitative, and mixed methodologies. New York: Oxford University Press.

Dörnyei, Z. (2009). The psychology of second language acquisition. China: Oxford University Press.

Erarslan, A. (2018). Strengths and weaknesses of primary school English language teaching programs in Turkey: Issues regarding program component. Eurasian Journal of Applied Linguistics 4(2), 325-347.

Fişne, F. N. (2016). An integrated language testing program for the 4th grade young EFL learners: An attainment-based perspective (MA Thesis). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Fişne, F. N., Güngör, M. N., Guerra, L., & Goncalves, O. (2018). A CEFR-based comparison of ELT curriculum and course books used in Turkish and Portuguese primary schools. Novitas-Royal (Research on Youth and Language), 12(2), 129-151.

Fraenkel, J.R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th Ed.) New York: Mc Graw Hill.

Grotjahn, R. (1987). On the methodological basis of introspective methods. In C. Faerch & G. Kasper (Eds.), Introspection in second language research (pp. 54-81). Clevedon, England: Multilingual Matters.

Güngör, M. N., & Ekşi, G. (2019). A review of research on teaching English to young learners in EFL contexts (2008-2018). In G. Yangın-Ekşi, L. Guerra, D.

Werbinska, & Y. Bayyurt (Eds.), Research trends in English language teacher education and English language teaching (pp. 481- 504). Portugal: University of Evora.

Gürsoy, E., & Eken, E. (2018). English teachers’ understanding of the new English language teaching program and their classroom implementations. Journal of Language and Linguistic Studies, 14(2), 18-33.

Kennedy, C., & Tomlinson, B. (2013). Implementing language policy and planning through materials development. In B. Tomlinson (Ed), Applied linguistics and materials development (pp. 255-268). India: Bloomsbury Academic.

Kırkgöz, Y. (2008). Curriculum innovation in Turkish primary education. Asia‐PacificJournal of Teacher Education, 36(4), 309-322.

Kırkgöz, Y. (2014). Türkiye’de yabancı dil eğitim politikaları ve müfredat programı. In S. Akcan & Y. Bayyurt (Eds.), Türkiye’deki yabancı dil eğitimi üzerine görüş ve düşünceler (pp.45-59). Istanbul: Boğaziçi.

Kırkgöz, Y., Celik, S., Arıkan, A. (2016). Laying the theoretical and practical foundations for a new elementary English curriculum in Turkey: A prodecural analysis. Kastamonu Eğitim Dergisi 24(3), 1199-1212.

Loewen, S. (2015). Introduction to instructed second language acquisition. USA: Routledge.

Maviş, F.O., & Bedir, G. (2014). 2nd year students’ and their teachers’ perspectives on English language program applied for the first time in 2012-2013 academic year. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 5(4), 188-198.

Nunan, D. (2003). The impact of English as a global language on educational policies and practices in the Asia-Pacific region. TESOL Quarterly, 37, 589–613.

Orafi, S. M. S., & Borg, S. (2009). Intentions and realities in implementing communicative curriculum reform. System, 37(2), 243-253.

Özüdoğru, F. (2016). Evaluation of primary school 2nd grade English language teaching curriculum through illuminative evaluation model in line with the common European framework of references for languages (Unpublished doctoral dissertation). Anadolu University: Eskişehir.

Pinter, A. (2006). Teaching young language learners. China: Oxford University Press.

Sarıçoban, A., & Kuntas, E. (2009). Alternative assessment for young learners. In B. Haznedar & H.H. Uysal (Eds.). Handbook for teaching foreign languages to young learners in primary schools (pp. 351-374). Ankara: Ani.

Shin, J.K., & Crandall, J. (2014). Teaching young learners English. USA: National Geographic Learning.

Süer, S. (2014). İlkokul 2. Sınıf İngilizce dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre incelenmesi: Diyarbakır ili örneği (MA Thesis). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı [Ministry of National Education (MoNE)]. (2014). Pre-school, primary and secondary school regulations. T.C. Resmi Gazete, 29072, 26 July 2014.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı [Ministry of National Education (MoNE)]. (2018). İngilizce Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). [English language teaching program (Primary and Secondary schools the 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th and 8th grade)]. Ankara.

Yıldıran, Ç., & Tanrıseven, I. (2015). İngilizce öğretmenlerinin ikinci sınıf İngilizce dersine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. International Journal of Language Academy, 3(1), 210-223.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd579314, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {354 - 374}, doi = {10.17240/aibuefd.2020.20.52925-579314}, title = {DO EFL TEACHING AND MONITORING PRACTICES MATCH THE CURRICULAR PRINCIPLES? INSIGHTS INTO THE IMPLEMENTATION OF ELT CURRICULUM IN THE 2ND GRADES}, key = {cite}, author = {GÜNGÖR, Müzeyyen Nazlı and FİŞNE, Fatıma Nur} }
APA GÜNGÖR, M , FİŞNE, F . (2020). DO EFL TEACHING AND MONITORING PRACTICES MATCH THE CURRICULAR PRINCIPLES? INSIGHTS INTO THE IMPLEMENTATION OF ELT CURRICULUM IN THE 2ND GRADES. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (1) , 354-374 . DOI: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-579314
MLA GÜNGÖR, M , FİŞNE, F . "DO EFL TEACHING AND MONITORING PRACTICES MATCH THE CURRICULAR PRINCIPLES? INSIGHTS INTO THE IMPLEMENTATION OF ELT CURRICULUM IN THE 2ND GRADES". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 354-374 <
Chicago GÜNGÖR, M , FİŞNE, F . "DO EFL TEACHING AND MONITORING PRACTICES MATCH THE CURRICULAR PRINCIPLES? INSIGHTS INTO THE IMPLEMENTATION OF ELT CURRICULUM IN THE 2ND GRADES". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 354-374
RIS TY - JOUR T1 - DO EFL TEACHING AND MONITORING PRACTICES MATCH THE CURRICULAR PRINCIPLES? INSIGHTS INTO THE IMPLEMENTATION OF ELT CURRICULUM IN THE 2ND GRADES AU - Müzeyyen Nazlı GÜNGÖR , Fatıma Nur FİŞNE Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-579314 DO - 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-579314 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 354 EP - 374 VL - 20 IS - 1 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-579314 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi DO EFL TEACHING AND MONITORING PRACTICES MATCH THE CURRICULAR PRINCIPLES? INSIGHTS INTO THE IMPLEMENTATION OF ELT CURRICULUM IN THE 2ND GRADES %A Müzeyyen Nazlı GÜNGÖR , Fatıma Nur FİŞNE %T DO EFL TEACHING AND MONITORING PRACTICES MATCH THE CURRICULAR PRINCIPLES? INSIGHTS INTO THE IMPLEMENTATION OF ELT CURRICULUM IN THE 2ND GRADES %D 2020 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 20 %N 1 %R doi: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-579314 %U 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-579314
ISNAD GÜNGÖR, Müzeyyen Nazlı , FİŞNE, Fatıma Nur . "DO EFL TEACHING AND MONITORING PRACTICES MATCH THE CURRICULAR PRINCIPLES? INSIGHTS INTO THE IMPLEMENTATION OF ELT CURRICULUM IN THE 2ND GRADES". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 1 (Mart 2020): 354-374 .
AMA GÜNGÖR M , FİŞNE F . DO EFL TEACHING AND MONITORING PRACTICES MATCH THE CURRICULAR PRINCIPLES? INSIGHTS INTO THE IMPLEMENTATION OF ELT CURRICULUM IN THE 2ND GRADES. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(1): 354-374.
Vancouver GÜNGÖR M , FİŞNE F . DO EFL TEACHING AND MONITORING PRACTICES MATCH THE CURRICULAR PRINCIPLES? INSIGHTS INTO THE IMPLEMENTATION OF ELT CURRICULUM IN THE 2ND GRADES. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(1): 374-354.
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

311.7b 98.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL KARİYER BAŞARILARINA İLİŞKİN ALGILARI: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI

Ümit DİLEKÇİ, Şenay SEZGİN NARTGÜN

İLKOKULLARDAKİ EV ÖDEVLERİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ

Cemal KALSEN, İzzet KAPLAN, Muzaffer ŞİMŞEK

ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİYE FEN BİLİMLERİ DERSİNDE UYGULANAN TANILAYICI DALLANMIŞ AĞAÇ TEKNİĞİNİN ETKİLİLİK VE VERİMLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Çiğdem TÜRKER, İlknur ÇİFCİ TEKİNARSLAN

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ DÜZENLEME ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÖZ YETERLİK İNANÇLARINI YORDAMA GÜCÜ

Miray DAĞYAR, Harun Şahin

OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖZÜNDEN “OKUL 2023” PROJESİNİN İNCELENMESİ

Mehmet CANBULAT, Bekir DİREKÇİ, Serdar AKBULUT, Alper ÇORAPÇIGİL, İbrahim Hakkı TEZCİ, Emine Ela ŞİMŞEK, Bilal ŞİMŞEK, Burak ASMA

SORU ÇÖZÜMÜNDE KULLANILAN BİLİŞSEL VE ÜSTBİLİŞSEL STRATEJİLERİN ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIK VE KAVRAMSAL ANLAMA AÇISINDAN İNCELENMESİ

Sedat KARAÇAM, Ümit GÜRSEL

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ‘ETKİLİ ÖĞRETİM VE ETKİLİ ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARINA’ İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Osman ASLAN, Durmuş KILIÇ

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ARGÜMANTASYON TABANLI BİLİM ÖĞRENMEYE YÖNELİK BİLGİ VE DENEYİMLERİ

İsa DEVECİ, Fatma Zehra KONUŞ

ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELİ (YEM) YAKLAŞIMI

Deniz KAYA

THE IMPACT OF DIGITAL TECHNOLOGY-MEDIATED FOREIGN LANGUAGE INSTRUCTION ON VOCABULARY LEARNING: A META-ANALYTIC REVIEW

Sayed Masood HAIDARI, Seda BAYSAL, Sedat KANADLI