OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖZÜNDEN “OKUL 2023” PROJESİNİN İNCELENMESİ

Öz 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde “Okul 2023” projesi uygulamaya konulmuştur. Bu araştırmanın amacı Okul 2023 projesini okul müdürlerinin görüşleri doğrultusunda incelemektir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeliyle yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Okul 2023 projesine dâhil olan 14 okulda görev yapan okul müdürleri oluşturmaktadır. Üç okulda ilk ve ortaokul müdürü aynı olduğu için araştırma kapsamında 11 okul müdürü ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Her biri yaklaşık 25 dakika süren görüşmeler, ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınmıştır. Toplanan veriler yazıya aktarıldıktan sonra içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Analizden elde edilen bulgular tema, alt tema ve kod şeklinde gruplandırılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular incelendiğinde projenin, uygulandığı okullara ve paydaşlarına etkilerinin olduğu ve okulun atmosferini değiştirdiği görülmüştür. Projeyle ilgili okul müdürlerinin görüşlerinin incelenmesi sonucunda projenin genel olarak başarılı olduğu ve uygulanmasının projenin paydaşlarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Özellikle bireylerin kendilerini tanımalarına ve geliştirmelerine imkân tanıması ve okulu sevilen bir mekân haline getirmesi nedeniyle proje önemli görülmektedir.

___

Aydoğdu, E. (2008). İlköğretim okullarındaki öğrenci ve öğretmenlerin sahip oldukları okul algıları ile ideal okul algılarının metaforlar (mecazlar) yardımıyla analizi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Balcı, A. (2002). Etkili Okul. Ankara: Pegema Yayıncılık.

Çalık, E. (2008). İlköğretim öğrencilerinin iyimserlik düzeylerinin ve okula ilişkin algılarının incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Çaycı, B. (2018). İlkokullardaki ders süresi ve ders saatlerinin sınıf öğretmeni görüşlerine göre değerlendirilmesi. International Journal of Eurasian Education and Culture, 3(5), 117-131.

Çelik, V. (1997). Okul Kültürü ve Yönetimi. Ankara: PEGEM.

Çelikten, M. (2003). Okul kültürünün şekillendirilmesinde müdürün rolleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(4).

Cemalcilar, Z. (2010). Schools as socialization contexts: Understanding school factors’ impact on students’ sense of school belonging. Applied Psychology: An International Review, 59 (2), 243-272.

Fidan, N. (2012). Okulda Öğrenme ve Öğretme. Ankara: PEGEM

Finn, J. D. (1989). Withdrawing from school. Review of educational research, 59(2), 117-142.

Fullan, M. (2002). The change. Educational leadership, 59(8), 16-20.

Gökçe, F. (2012). Öğretmen ve velilerin, öğrencilerin okulda geçirdikleri zaman, ders ve dinlenme süreleri ile tatiller ve okul dönemleri konusundaki görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2541-2560.

Goodenow, C., & Grady, K. E. (1993). The relationship of school belonging and friends' values to academic motivation among urban adolescent students. The Journal of Experimental Education, 62(1), 60-71.

Jones, V. F., & Jones, L. S. (1981). Responsible classroom discipline: Creating positive learning environments and solving problems. Allyn & Bacon.

Kan, A., & Akbaş, A. (2005). Lise öğrencilerinin kimya dersine yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 227-237.

Mahlios, M., & Maxson, M. (1998). Metaphors as structures for elementary and secondary preservice teachers’ thinking. International Journal of Educational Research, 29(3), 227-240.

Meb, 2018. 2023 vizyonu.

Ordu, A., Çobanoğlu, F., & Ayvaz-Tuncel, Z. (2017). Öğretmen gözüyle çocuk dostu okul1. The Journal of Social Sciences Institute, 20(38), 55.

Özbaş, M. (2010). İlköğretim okullarında öğrenci devamsızlığının nedenleri. Eğitim ve Bilim, 35(156).

Özdemir, S., & Akkaya, E. (2013). Genel lise öğrenci ve öğretmenlerinin okul ve ideal okul algılarının metafor yoluyla analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2(2), 295-322.

Kaya, S., & Kaya, F. (2016). İlköğretim i. ve ii kademe öğrencilerinin okullari hakkindaki düşünceleri. Milli Eğitim Dergisi, 45(209), 47-58.

Saban, A., & Ersoy, A. (2016). Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri,(1. Baskı) Ankara: Anı Yayınları.

Şanli, Ö., Altun, M., & Tan, Ç. (2015). Okula devamsızlık yapan öğrencilerin devamsızlık sebeplerinin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. Electronic Journal of Social Sciences, 14(55).

Sarı, M. (2013). Lise öğrencilerinde okula aidiyet duygusu. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (1), 147-160.

Stebbins, R. A. (1999). Educating for serious leisure: Leisure education in theory and practice. World Leisure & Recreation, 41(4), 14-19.

Uzun, N., & Sağlam, N. (2006). Orta öğretim öğrencileri için çevresel tutum ölçeği geliştirme ve geçerliliği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(30), 240-250.

Van Ryzin, M. J., Gravely, A. A., & Roseth, C. J. (2009). Autonomy, belongingness, and engagement in school as contributors to adolescent psychological well-being. Journal of youth and adolescence, 38(1), 1-12.

Voelkl, K. E. (1997). Identification with school. American Journal of Education, 105(3), 294-318.

___

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd634174, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {570 - 584}, doi = {10.17240/aibuefd.2020.20.52925-634174}, title = {OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖZÜNDEN “OKUL 2023” PROJESİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {CANBULAT, Mehmet and DİREKÇİ, Bekir and AKBULUT, Serdar and ÇORAPÇIGİL, Alper and TEZCİ, İbrahim Hakkı and ŞİMŞEK, Emine Ela and ŞİMŞEK, Bilal and ASMA, Burak} }
APA CANBULAT, M , DİREKÇİ, B , AKBULUT, S , ÇORAPÇIGİL, A , TEZCİ, İ , ŞİMŞEK, E , ŞİMŞEK, B , ASMA, B . (2020). OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖZÜNDEN “OKUL 2023” PROJESİNİN İNCELENMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (1) , 570-584 . DOI: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-634174
MLA CANBULAT, M , DİREKÇİ, B , AKBULUT, S , ÇORAPÇIGİL, A , TEZCİ, İ , ŞİMŞEK, E , ŞİMŞEK, B , ASMA, B . "OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖZÜNDEN “OKUL 2023” PROJESİNİN İNCELENMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 570-584 <
Chicago CANBULAT, M , DİREKÇİ, B , AKBULUT, S , ÇORAPÇIGİL, A , TEZCİ, İ , ŞİMŞEK, E , ŞİMŞEK, B , ASMA, B . "OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖZÜNDEN “OKUL 2023” PROJESİNİN İNCELENMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 570-584
RIS TY - JOUR T1 - OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖZÜNDEN “OKUL 2023” PROJESİNİN İNCELENMESİ AU - Mehmet CANBULAT , Bekir DİREKÇİ , Serdar AKBULUT , Alper ÇORAPÇIGİL , İbrahim Hakkı TEZCİ , Emine Ela ŞİMŞEK , Bilal ŞİMŞEK , Burak ASMA Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-634174 DO - 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-634174 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 570 EP - 584 VL - 20 IS - 1 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-634174 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖZÜNDEN “OKUL 2023” PROJESİNİN İNCELENMESİ %A Mehmet CANBULAT , Bekir DİREKÇİ , Serdar AKBULUT , Alper ÇORAPÇIGİL , İbrahim Hakkı TEZCİ , Emine Ela ŞİMŞEK , Bilal ŞİMŞEK , Burak ASMA %T OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖZÜNDEN “OKUL 2023” PROJESİNİN İNCELENMESİ %D 2020 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 20 %N 1 %R doi: 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-634174 %U 10.17240/aibuefd.2020.20.52925-634174
ISNAD CANBULAT, Mehmet , DİREKÇİ, Bekir , AKBULUT, Serdar , ÇORAPÇIGİL, Alper , TEZCİ, İbrahim Hakkı , ŞİMŞEK, Emine Ela , ŞİMŞEK, Bilal , ASMA, Burak . "OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖZÜNDEN “OKUL 2023” PROJESİNİN İNCELENMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 1 (Mart 2020): 570-584 .
AMA CANBULAT M , DİREKÇİ B , AKBULUT S , ÇORAPÇIGİL A , TEZCİ İ , ŞİMŞEK E , ŞİMŞEK B , ASMA B . OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖZÜNDEN “OKUL 2023” PROJESİNİN İNCELENMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(1): 570-584.
Vancouver CANBULAT M , DİREKÇİ B , AKBULUT S , ÇORAPÇIGİL A , TEZCİ İ , ŞİMŞEK E , ŞİMŞEK B , ASMA B . OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖZÜNDEN “OKUL 2023” PROJESİNİN İNCELENMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(1): 584-570.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

383b129.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

ÖZEL YETENEKLİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AİLE VE OKULA YÖNELİK DEMOKRATİK ORTAM ALGILARININ BELİRLENMESİ

Halil BOLAT, Tuğba YANPAR YELKEN

ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELİ (YEM) YAKLAŞIMI

Deniz KAYA

ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİYE FEN BİLİMLERİ DERSİNDE UYGULANAN TANILAYICI DALLANMIŞ AĞAÇ TEKNİĞİNİN ETKİLİLİK VE VERİMLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Çiğdem TÜRKER, İlknur ÇİFCİ TEKİNARSLAN

SORUŞTURMAYA DAYALI FEN ÖĞRETİMİNİN 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİ GELİŞİMİNE ETKİSİ

Tuğba ATUN, Zeki BAYRAM

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BELLİ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BİLEŞENLERİ ÇERÇEVESİNDEKİ ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ VE ÖĞRETİM ELEMANI DEĞERLENDİRMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

İşık Saliha KARAL EYÜBOĞLU, Fatma OCAK

KAVRAM ÖĞRETİMİ SÜRECİNİN “BİL, ANLA, YAP” BOYUTLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Yeliz BOLAT, Sevda DOLAPÇIOĞLU

İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI, EĞİTİM PROGRAMI TASARIM TERCİHLERİ VE ÖĞRETİM STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Fatih YALÇIN, Sevilay YILDIZ

ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL KARİYER BAŞARILARINA İLİŞKİN ALGILARI: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI

Ümit DİLEKÇİ, Şenay SEZGİN NARTGÜN

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ‘ETKİLİ ÖĞRETİM VE ETKİLİ ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARINA’ İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Osman ASLAN, Durmuş KILIÇ

OKUL MÜDÜRLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE YÖNELİK YAPILAN YASAL DÜZENLEMELERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Tansel YAZICIOĞLU