Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Microsoft 2003 Word programı ile birlikte hazırlanan makaleler elektronik olarak www.befjournal.com.tr  adresinden sayfaya üye olunarak elektronik ortamda gönderilmelidir. Dosyaya isim verilirken tek yazarlı makalelerde yazarın adı soyadı(adı_soyadı), çok yazarlı makalelerde ise ilk yazarın adı ve soyadından oluşmalıdır.

Gönderilen makale daha önce bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmiş olmamalıdır. Gönderilen makalelerin Buca Eğitim Fakültesi Dergisi yazım kurallarına uyması gereklidir. Derginin web sayfasından indireceğiniz yayın teslim formunu doldurarak makale ile birlikte www.befjournal.com.tr adresinden eklenti olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Yazarlar aday makalenin incelenmesi üzere uygun olduklarını düşündükleri en az 3 hakem önerisinde bulunmalıdır. Önerilen hakemlerin e-posta, telefon ve adresleri eklenti olarak gönderilmelidir.

Araştırmanı dayandığı temel problemin literatürdeki mevcut yeri, amaçları ve seçilen araştırma yöntemi ile problem arasında ilişki açık bir şekilde ortaya konmalıdır. Kullanılan araştırma yönteminin gerekçesi açıklanmalıdır. Veri toplama araçlarının geçerliliği ve güvenirliği belirtilmelidir. Elde edilen veriler bütünlük içinde sunulmalı ve sadece elde edilen verilere dayanan sonuçlar sunulmalıdır. Sonuçların yorumları mevcut literatürlere göre tartışılmalıdır.

Gönderilen makalede anlatım, öz, sade, kısa ve anlaşılabilir olmalıdır. Tekrarlardan, desteklenmemiş ifadelerden ve konu dışı açıklamalardan kaçınılmalıdır. Yargı ve kesinlik içeren ifadeler kaynaklara dayandırılarak verilmelidir.

           Makaleler Times New Roman yazı karakteri ve bilgisayarda 12 punto ve bir satır aralığıyla 2003 Microsoft Word programı ile yazılmalıdır. Paragraflarda satır başları 1 cm girintili olmalıdır. Türkçe yazılan makalelerde 750-1000 sözcük uzunluğunda ingilizce  “genişletilmiş özet” hazırlanmalıdır. Eğer makale yabancı dilde yazılmış ise "genişletilmiş özet" türkçe yazılmalıdır.Sayfa numaraları sayfanın altında ortalanmış olarak belirtilmelidir.

            Kenar boşlukları tüm kenarlar için 2,5 cm olacak şekilde düzenlenmelidir. Dergimizde sayfa sınırlaması yoktur. Yazı aşağıda belirtildiği düzende olmalıdır.
     

      BAŞLIK

 
1-      Başlık ve yazar(lar)ın Adı

Konu başlığı büyük harflerle 12 punto koyu, büyük harf ve ortalanmış olarak yazılmalı, kısa ve konu hakkında bilgi verici olmalı. Konu başlığı yukarıdaki koşullarda İngilizce olarak ta yazılmalı.

2-      Yazar(lar)ın adı küçük harf soyadı büyük harf olmak üzere 12 punto ve normal çok yazarlı makalelerde diğer yazar adları tek satırda ard arda verilmelidir. Farklı üniversitedeki yazarlar  * işareti konularak sayfa sonunda unvan, üniversite adı ve e-postaları yazılarak belirtilmelidir. Sorumlu yazar ilk sayfada  işereti ile mutlaka belirtilmelidir.


ÖZET: 10 punto ve 150 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Özet konuya hakim olmalı, kısa yazılmalı ve makalenin önemli noktaları vurgulanmalıdır. Her makalede, özetin alt kısmında anahtar sözcükler (keywords) Türkçe ve İngilizce olarak 3-6 sözcük arasında olmalıdır. Makalenin dili Türkçe ise “Özet”, İngilizce ise “Abstract” başa gelmelidir.

BÖLÜMLER VE ALT BÖLÜMLER

Bölüm başlıkları büyük harfle alt başlıklar küçük harfle ve koyu olarak yazılmalıdır. Araştırma makalelerinde problem giriş bölümü içinde belirtilmelidir. Ana bölümler GİRİŞ, YÖNTEM, BULGULAR, YORUM/TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER biçiminde birbirini izleyecek şekilde numaralandırılmalıdır. Derleme ve deneme türündeki makalelerde konu başlıkları içeriğe göre düzenlenebilir. Örneğin:

1.GİRİŞ

1.1.Alt Başlık Küçük Harfle ve Koyu Yazılmalıdır

2.YÖNTEM

2.1. Alt Başlık Küçük Harfle ve Koyu Yazılmalıdır

3.BULGULAR

3.1. Alt Başlık Küçük Harfle ve Koyu Yazılmalıdır

4.TARTIŞMA VE SONUÇ

5.ÖNERİLER

KAYNAKLAR 12 punto ve tek satır aralığında yazar soyadlarına göre dikkatli bir şekilde sıraya konularak APA 5 (American Psychological Association) standartlarına uygun olarak metin içinde geçen tüm kaynaklar “kaynaklar” listesinde verilmelidir. Kaynaklar metin içinde parantez içinde yazar soyadı ve yayın tarihi ile verilmelidir (Özden,1999). Türkçe kaynaklar birden fazla yazarlı ise son yazarın soyadından önce “ve” yazılmalıdır. Yabancı kaynaklar birden fazla yazarlı ise son yazarın soyadından önce “&” yazılmalıdır.

Atıflar dipnotta gösterilmemeli, alıntı yapılırken çift tırnak işareti içinde ve sonunda (Abbbbb ve Csssssss, 1999, 155) şeklinde kaynak belirtilmelidir. Alıntı yapılmamış atıflar ise “……..Türnüklü (2005) de benzer bulgular elde etmiştir….” Şeklinde yapılmalıdır. Dipnotlar verilirken yazarın soyadı, yayın tarihi, doğrudan aktarmalarda sayfa numarası verilerek yapılmalıdır. Örnekler:

Güneş, (2005)….., Güneş’e (2005) göre….,

Gysbergs  ve Henderson (1997)…,  Gysbergs  ve Henderson’a (1997) göre…,

Kavcar, Oguzkan ve Sever (2004)

Yazar sayısı 3 ile 5 arasında ise, metin içinde geçtiği yerde yukarıda olduğu gibi verilir, daha sonra ise Kavcar ve arkadaşları (2005)…olarak verilmelidir.

Yazar sayısı 6 veya daha fazla ise metin içinde ilk geçtiği yerden itibaren Kavcar ve arkadaşları (2005) olarak verilmelidir.

Cümle sonunda, parantez içinde birden fazla esere atıfta bulunuluyor ise, kaynaklar yayın tarihi sırası ile verilmelidir.

Kaynaklar alfabetik sırada verilmeli.

Kaynaklar verilirken aşağıdaki kurallara dikkat ediniz
 

1. Kitap ve makale isimlerinde sadece ilk harf büyük yazılır.

    Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi (11.Baskı).Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 
2. Kitap ve makalelerde altı yazara kadar tüm yazarların soyadı ve adının baş harfi yazılır.

   Uzunboylu, H ve  Hürsen, Ç.(2008). Eğitim Programları ve Değerlendirilmesi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 

3.Altı yazardan fazla ise, altı yazara kadar tüm yazarların soyadı ve adının baş harfi yazılır, daha sonraki yazarlar için Türkçe ise “ve diğerleri”, İngilizce ise “et al.” ifadesi kullanılır.
 

Demirel,Ö.,  Başbay, A.,  Şahinel, M., Bümen, N.T., Şahinel, S.,  Yurdakul, B., ve diğerleri. (2010). Eğitimde Yeni Yönelimler. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.


Roeder,  K., Howdeshell, J., Fulton, L., Lonchhead, M., Craig, K., Peterson, R., et.al. (1967). Nerve cells and insect behaviour. Cambridge,  MA: Harvard University Press.


4. Editörü olan kitap

Gilbert, K.J., & Boulter,C.J. (Eds).(2000). Developing Models In Science Education. New York: Springer-Verlag.

 
5.Yazarı bilinmeyen kitap

Experimental  psychology. (1938). New York: Holt.
 

6. Kitap bölüm yazarlığı

Briggs,M.,& Bodner,G.(2005). A model of molecular visualization. Gilbert, K.J (Ed). Visualization in Science Education (pp.61-73). New York: Springer-Verlag.
 

7.Kurum yazarlığı olan kitap

Türk Standartlar Enstitüsü. (1992). Toplam kalite. Ankara: Türk Standartlar Enstitüsü.


8. Dergide yer alan, iki yazarlı makale

Aktamış, H. ve Ergin, Ö. (2006). Fen eğitimi ve yaratıcılık. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 77-83
 

9. Gazete Makalesi

Hızlan, D. (2010, 1 Mart).Bursa Kitapla Şenlendi.Hürriyet Gazetesi.4.
 

10. Ansiklopedi

Meydan Larousse. (1998). Bilgi dünyasına yolculuk (2. basım, cilt 15, s. 413-418). Ankara: 3B Yayıncılık.
 

11. Rapor

Draude, B. ve Brace, S. (1998). Assessing the impact of technology on teaching and learning: Student perspectives. (HS Report. No. 81). Washington, DC: U.S. Department of Education.


12.Tez

Turaçoğlu,İ.(2009). Genel Kimya Dersi Kimyasal Bileşiklerin Adlandırılması Konusunda Jigsaw Tekniğinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İzmir.
 

13. Çeviri Kitap

Foucault, M. (2001). Yapısalcılık ve Post Yapısalcılık. (Çev. Ümit Umaç & Ali Utku) İstanbul: Birey Yayıncılık.
 

14. Sadece İnternette yayımlanan dergi

Şahin,İ & Toy,S.(2009,Ekim). Experiences of Turkish Student Teachers in Pedagogy and Educational Technology during an Internship Program in the US. TOJET, 8, 08. 03. 2010 tarihinde http://www.tojet.net/ adresinden alınmıştır.
 

15. İnternet sayfası (Türkçe)

Yazar Soyadı, A. B. (Web sayfasının yayımlandığı ya da düzenlendiği tarih). Başlık. XX.XX.XXXX tarihinde http://www.aaaaaaaa.com adresinden alınmıştır.

 
16. İnternet sayfası (İngilizce)

Yazar Soyadı, A. B. (Web sayfasının yayımlandığı ya da düzenlendiği tarih). Başlık. Retrieved February 22, 2006, from http://www.aaaaaaaa.com
 

17. Bildiri kitabında basılan konferans bildirisi

Cynx, J., Williams, H., & Nottebohm, F. (1992). Hemispheric differences in avian song

discrimination. Proceedings of the National Academy of Sciences, 89, 1372- 1375.
 

18. Bildiri kitabı olmayan sözlü olarak yapılan konferans sunumu

McDonald, J. T. (2002, Ocak). Using problem based learning a in science methods course. Paper presented at the Annual Meeting of the Association for the Education of Teachers in Science, Charlotte, USA.
 

19. ERIC belgesi

Mead, J. V. (1992). Looking at old photographs: Investigating the teacher tales that novice teachers bring with them (Report No. NCRTL-RR-92-4). East Lansing, MI: National Center for Research on Teacher Learning. (ERIC Document Reproduction Service No. ED346082)
 

20. Bir makalenin veritabanından alınan elektronik kopyası

Borman, W. C., Hanson, M. A., Oppler, S. H., Pulakos, E. D., & White, L. A. (1993). Role of early supervisory experience in supervisor performance. Journal of Applied Psychology, 78, 443-449. Retrieved October 23, 2000, from PsycARTICLES database.
 

21. Elektronik bir veritabanından elde edilen özet

Fournier, M., de Ridder, D., & Bensing, J. (1999). Optimism and adaptation to multiple sclerosis: What does optimism mean? Journal of Behavioral Medicine, 22, 303-326. Abstract retrieved October 23, 2000, from PsycINFO database.
 

 ŞEKİLLER VE TABLOLAR:

Şekil yazısı altta, tablo yazısı üste gelecek biçimde yazılmalı ve içeriği Şekil/Tablo numarasının yanında başlık olarak açıklanmalıdır. Şekiller/tablolar ın metin içindeki yerleri belirtilmeli ancak şekil/tablolar makale gönderme 4. basamağı olan ek dosya gönderme kısmında ayrı bir dosya ile gönderilmelidir.

Tablo 1:Tablo Adlarının İlk Harfleri Büyük Olmalıdır.

Şekil  1: Şekil Adlarının İlk Harfleri Büyük Olmalıdır.