İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAĞLAM TEMELLİ PROBLEMİ BENCKERT KRİTERLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRMESİ

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının bağlam temelli öğrenmeye uygun problemi değerlendirmelerini incelemektir. Bu doğrultuda ilköğretim matematik öğretmen adayları ilgili problemi Benckert’in (1997) ilkelerine göre değerlendirmiş ve bu konudaki görüşlerini belirtmişlerdir. Dolayısıyla çalışmada nicel ve nitel verileri barındıran örnek olay yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiş Bağlam Temelli Problem Değerlendirme Formu (BTPDF) kullanılmıştır. Araştırmanın nicel verileri betimsel istatistikler kullanılarak, nitel verileri içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Çalışmanın katılımcılarını Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan orta büyüklükteki bir üniversitenin eğitim fakültesinde 2017-2018 bahar döneminde öğrenim görmekte olan 24 (17 bayan, 7 erkek) ilköğretim matematik öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin analizi neticesinde ilköğretim matematik öğretmen adaylarının ilgili problem durumu ile ilgili oluşturacağı soru cümleleri ve matematiğin hangi kavramlarına ulaştıkları belirlenmiştir. Ayrıca ilköğretim matematik öğretmen adaylarının vermiş olduğu cevaplar neticesinde ilgili problemin bağlam temelli öğrenme ilkelerine uygun olduğu ve matematik öğretimine katkı sağlayacağı görüşünde oldukları sonuçlarına ulaşılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular çerçevesinde bağlam temelli öğrenmeye dayalı problemler ile bağlam temelli olmayan problemlerin başarı, güdü, motivasyon gibi değişkenler üzerindeki etkisinin araştırılması önerilmiştir.

THE EVALUATION PROBLEM MATHEMATICS TEACHER CANDIDATES’ ACCORDING TO BENKERT'S CRITERIA, AND THEIR VIEWS ON THIS SUBJECT

The aim of study is to examine the mathematics teacher candidates' of problem context based by researches. This respect, mathematics teacher candidates evaluated related problem according to Benkert (1997)’s context based learning principles and expressed their opinions on this subject. Therefore, the study is a case study with mixed pattern that contains quantitative and qualitative data. In study, Context Based Problem Assessment Form which was developed by researchers was used. Quantitative data of study were evaluated by using descriptive analysis method and qualitative data were evaluated by content analysis method. Participants of study at a college of education faculty medium-sized located in Turkey' Southeast Anatolia 2017-2018 spring semester studying 24 (17 women 7 men) constitute math teacher candidate. As a result of analysis research data, it was determined that mathematics teacher candidates' questions about problem and the concepts of mathematics were reached. In addition, as a result of answers given by the mathematics teacher’s candidates, it was concluded that related problem was in accordance with context based learning principles and that it would contribute to teaching of mathematics. In the context of the findings, it was proposed to investigate the effects of context-based learning and non-contextual problems on variables such as achievement, incentive and motivation.

Kaynakça

Acar, B. ve Yaman, M. (2011). Bağlam temelli öğrenmenin öğrencilerin ilgi ve bilgi düzeylerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(1), 1-10.

Ahmed, A. & Pollitt, A. (2007). Improving the quality of contextualized questions: An experimental investigation of focus. Assessment in Education, 14(2), 201-232.

Akman, V. (2000). Rethinking context as a social construct. Journal of Pragmatics, 32(1), 743-759.

Ayvacı, H.Ş. (2010). Fizik öğretmenlerinin bağlam temelli yaklaşım hakkındaki görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 42-51.

Ayvacı, H.Ş., Nas, S.E. ve Dilber, Y. (2016). Bağlam temelli rehber materyallerin öğrencilerin kavramsal anlamaları üzerine etkisi: “iletken ve yalıtkan maddeler” örneği. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, XIII(I), 51-78.

Banoğlu, K. ve Baş, Y. (2012). Sosyoloji dersi öğrenci algılarının derse verilen önem, sosyal kazanım ve öğrenme ortamı boyutları açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 37(164), 31-44.

Belt, S.T., Leisvik, M. J., Hyde, A.J. ve Overton, T.L. (2005). Using a context-based approach to undergraduate chemistry teaching–a case study for introductory physical chemistry. Chemistry Education Research and Practice., 6(3), 166-179.

Benckert, S. (1997). Context and conversation in physics education. http://www.nshu.se/download/3018/benckert_sylvia_97.pdf. Adresinden 25.03.2019 tarihinde elde edildi.

Bennett, J., Lubben, F., & Hogarth, S. (2007). Bringing science to life: a synthesis of the research evidence on the effects of context-based and sts approaches to science teaching. Science Education, 91(1), 347-370.

Bülbül, M.Ş. (2013). Bireysel öğrenme materyallerinden tam kaynaştırmalı öğrenme ortamlarına; evrensel tasarım, bağlam temelli yaklaşım ve bilgelik çağı. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 3(1), 43-58.

Bülbül, M.Ş. ve Matthews, K. (2012, Haziran). Bağlam temelli eğitimin olası geleceği. Sözel Bildiri, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (p. 548). Niğde.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Choi, H.J. & Johnson, S.D. (2005). The effect of context-based video instruction on learning and motivation in on-line courses. The American Journal of Distance Education,19(4), 215-227.

Cumming, J.J., & Maxwell, G.S. (1999). Contextualising authentic assessment. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 6(2), 177-194.

Demircioğlu, H. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarına yönelik maddenin halleri konusu ile ilgili bağlam temelli materyal geliştirilmesi ve etkililiğinin araştırılması. (Yayımlanmamış doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Duranti, A., & Goodwin, C. (Eds.) (1992). Rethinking Context: Language as an Interactive Phenomenon. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Elmas, R. (2012). The Effect of Context based Instruction on 9th Grade Students’ Understanding of Cleaning Materials Topic and Their Attitude Toward Environment (Unpublished Doctoral Dissertation). Middle East Technical University, Turkey.

Gilbert, J.K. (2006). On the nature of “context” in chemical education. International Journal of Science Education, 28(9), 957-976.

Gilbert, J.K., Bulte, A.M. ve Pilot, A. (2011). Concept development and transfer in contextbased science education. International Journal of Science Education, 33(6), 817-837.

Glynn, S. & Koballa, T.R. (2005). The contextual teaching andlearning instructional approach. In R. E. Yager (Ed.),Exemplary Science: Best Practices In Professional Development (p. 75–84). Arlington, Va: National ScienceTeachers Association Press.

Goffman, E. (1974). Frame analysis an essay on the organization of experience. Northeastern University Press, Boston: USA.

Gönen, S., & Akın, M.F. (2012). Analyzing the ability of correlating the knowledge with daily life of prospective teachers who will educate the new generation. International J. Soc. Sci. & Education, 2(2), 7-19.

Hırça, N. (2012). Bağlam temelli öğrenme yaklaşımına uygun etkinliklerin öğrencilerin fizik konularını anlamasına ve fizik dersine karşı tutumuna etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(17), 313-325.

Hill, A.M. (1998). Problem solving in real-life contexts: an alternative for design in technology education. International Journal of Technology and Design Education, 8(3), 203-220.

Kurnaz, M.A. (2013) Fizik öğretmenlerinin bağlam temelli fizik problemleriyle ilgili algılamalarının incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), 375-390.

Lave, J. (1996). The practice of learning. In Understanding practice: Perspectiveson activity and context. ed. S. Chaiklin and J. Lave, 3–32. New York: Cambridge University Press.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2018). Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). https://ttkb.meb.gov.tr adresinden 12.02.2018 tarihinde erişilmiştir.

Miles, M.B. and Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis. California: Sage Publications.

Özgeldi, M. ve Osmanoğlu, A. (2017). Connecting Mathematics to Real Life: An Investigation on How Prospective Secondary Mathematics Teachers Build Real Life Connections. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 8 (3), 438-458. DOI: 10.16949/turkbilmat.298081.

Ramsden, J.M. (1997). How does a context-based approach influence understanding of key chemical ideas at 16+?. International Journal of Science Education, 19(6), 697-710.

Richey, R.C. (2000). The future role of Robert M. Gagné in instructional design. The Legacy of Robert M. Gagne, 255-281.

Sözbilir, M., Sadi, S., Kutu, H. ve Yıldırım, A., (2007). Kimya eğitiminde içeriğe/bağlama dayalı (context-based) öğretim yaklaşımı ve dünyadaki uygulamaları. I. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, 20-22 Haziran, s. 108.

Taasoobshirazi, G. ve Carr, M. (2008). A review and critique of context-based physics instruction and assessment. Educational Research Review, 3(2), 155-167.

Tekbıyık, A. ve Akdeniz, A.R. (2010). Bağlam temelli ve geleneksel fizik problemlerinin karşılaştırılması üzerine bir inceleme. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(1), 123-140.

Topuz, F.G., Gençer, S., Bacanak, A. ve Karamustafaoğlu, O. (2013). Bağlam temelli yaklaşım hakkında fen ve teknoloji öğretmenlerinin görüşleri ve uygulayabilme düzeyleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 240-261.

Yaman, M. (2009). Solunum ve enerji kazanımı konusunda öğrencilerin ilgisini çeken bağlam ve yöntemler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(1), 215-228.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd619094, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {739 - 753}, doi = {10.17240/aibuefd.2020..-619094}, title = {İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAĞLAM TEMELLİ PROBLEMİ BENCKERT KRİTERLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRMESİ}, key = {cite}, author = {AKIN, Muhammet Faysal and İLHAN, Aziz} }
APA AKIN, M , İLHAN, A . (2020). İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAĞLAM TEMELLİ PROBLEMİ BENCKERT KRİTERLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (2) , 739-753 . DOI: 10.17240/aibuefd.2020..-619094
MLA AKIN, M , İLHAN, A . "İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAĞLAM TEMELLİ PROBLEMİ BENCKERT KRİTERLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 739-753 <
Chicago AKIN, M , İLHAN, A . "İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAĞLAM TEMELLİ PROBLEMİ BENCKERT KRİTERLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 739-753
RIS TY - JOUR T1 - İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAĞLAM TEMELLİ PROBLEMİ BENCKERT KRİTERLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRMESİ AU - Muhammet Faysal AKIN , Aziz İLHAN Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2020..-619094 DO - 10.17240/aibuefd.2020..-619094 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 739 EP - 753 VL - 20 IS - 2 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2020..-619094 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAĞLAM TEMELLİ PROBLEMİ BENCKERT KRİTERLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRMESİ %A Muhammet Faysal AKIN , Aziz İLHAN %T İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAĞLAM TEMELLİ PROBLEMİ BENCKERT KRİTERLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRMESİ %D 2020 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 20 %N 2 %R doi: 10.17240/aibuefd.2020..-619094 %U 10.17240/aibuefd.2020..-619094
ISNAD AKIN, Muhammet Faysal , İLHAN, Aziz . "İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAĞLAM TEMELLİ PROBLEMİ BENCKERT KRİTERLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 2 (Haziran 2020): 739-753 .
AMA AKIN M , İLHAN A . İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAĞLAM TEMELLİ PROBLEMİ BENCKERT KRİTERLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(2): 739-753.
Vancouver AKIN M , İLHAN A . İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAĞLAM TEMELLİ PROBLEMİ BENCKERT KRİTERLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(2): 753-739.
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

309.4b 104.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN “TEKNOLOJİ” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI VE ÖĞRENME SÜREÇLERİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMLARI

Melike ÖZYURT, Merve BADUR

TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİM UYGULAMASINDA AİLELERİN EĞİTİM SÜRECİNE KATILIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ

Songül TÜMKAYA, Hakan ULUM

ÇOCUK DERGİSİ İÇERİKLERİNİN DERSLERLE İLİŞKİLENDİRİLEBİLİRLİĞİ

Fatih Tanrıkulu

BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖĞRENCİLERİNİN PROJE KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Oğuzhan NACAROĞLU, Fatma MUTLU

ÇEVİRİ RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARININ KÜLTÜR AKTARIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ STİLİ

Fatih Çetin ÇETİNKAYA, Mücahit DURMAZ

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİM BECERİLERİ, AKADEMİK İYİMSERLİKLERİ VE MESLEKİ BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Yusuf ERGEN, Cevat ELMA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRİMİÇİ BİLGİ ARAMA STRATEJİLERİ ile ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ve KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ

İsmail CELİK

ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ VE 21. YÜZYIL ÖĞRETEN BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Eda YALÇIN İNCİK

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “TARİHSEL ÖNEM” KAVRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Cemil Cahit YEŞİLBURSA, Cengiz DÖNMEZ, Barış KAYA

OKULLARIN BÜROKRATİK YAPISININ ÖĞRETMEN PROFESYONELLİĞİNE ETKİSİ: LİSE ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Tuncer FİDAN, Adem BEYHAN