ÇOCUK DERGİSİ İÇERİKLERİNİN DERSLERLE İLİŞKİLENDİRİLEBİLİRLİĞİ

Öz Bu araştırma; Türkiye’de yayınlanan çocuk dergilerinin ne tür içeriklere sahip olduğunu ve bu içeriklerin derslerle ilişkilendirilebilirliğini tespit etmeyi amaçlamıştır. Çalışma kapsamında Türkiye’de çıkan 34 farklı çocuk dergisi incelenmiştir. Dergilerin Ocak-Haziran 2018 ayları arasında çıkan herhangi bir sayısı temin edilerek, içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Veriler kodlanarak tema ve alt temalar elde edilmiştir. Araştırma sonucunda; dergi içeriklerinin büyük bir bölümünün farklı yazı türlerine ait metinlerden oluştuğu, dergilerde zekâ oyunları, etkinlikler, okuyucu köşesi, afiş ve poster gibi farklı türde bölümlerin yer aldığı, bu içeriklerin Türkçe, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi, beden eğitimi dersi ve seçmeli derslerle ilişkilendirilebileceği görülmüştür.

___

Alabaş, Ramazan (2018). Çocuk Haftası Dergisi ve Çocuk Eğitimi Açısından İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi 26(5): 1765-1784.

Alpay, Meral (1999). Türkiye’de Çocuk Yayınları. 2.Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi (haz. Bekir Onur). 6-8 Kasım 1998. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. 91-94.

Balcı, Ahmet (2003). Bir okuma materyali olarak çocuk dergileri ve Çocuklara Rehber. Türklük Bilimi Araştırmaları 13(13): 319-349.

Balcı, Ahmet (2014). Çocuklara Kıraat Dergisi. Bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi (68): 25-42.

Bayram, Yavuz (2005). Türk Edebiyatının İlk Çocuk Dergisi: Mümeyyiz (1869-1870). Hece-Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı 10(104-105): 484-500.

Ciravoğlu, Öner (1997). Çocuk Edebiyat. İstanbul: Esin Yayınevi.

Dedeoğlu, Hakan-Şahin, Ali E. vd. (2011). Çocuk Dergileri Üzerine Bir İçerik Analizi: Bilim Çocuk ve National Geographic Kids. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 9: 27-38.

Demirel, Şener-Uludağ, Mehmet vd. (2010). Edebî metinlerle çocuk edebiyatı. Ankara: Pegem Akademi.

Dinçer, Hasan (2008). II Dünya Savaş Yıllarında Türkiye’de Bir Dergi: Yurt ve Dünya. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi 11(42).

Ercan, Aliye Nur-Akpınar, Şerife (2014). Eski harfli bir çocuk gazetesi: Sadâkat/Etfâl. Türklük Bilimi Araştırmaları (36): 109-130.

Gelişli, Yücel. (2008). Türkiye’de Yayımlanan Çocuk Dergilerinin Eğitim Görüşlerinin İncelenmesi. Türk Halkları Edebiyatı II. Uluslararası Çocuk Edebiyatı Kongresi 1. Kitap, 13-15 Kasım 2008. Bakü: Kafkas Üniversitesi. 567-573.

Gelişli, Yücel (2013). Çocuk dergilerinde millî kimlik ile ilgili değerlerin sunuluşu. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi 32: 82-96.

Gönen, Mübeccel-Kumru, Mehmet, vd. (2011). Resimli Çocuk Kitaplarında ve Çocuk Dergi¬lerinde Yer Alan Etkinliklerin Yaratıcılık Boyutunun İncelenmesi. 3.Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu (haz. Sedat Sever). 05- 07 Ekim 2011. Ankara: ÇOGEM Yayınları. 545-554.

Kansu-Yetkiner, Neslihan-Duman, Derya, Yavuz Yasemin ve Avşaroğlu Merve (2018). Erken Cumhuriyet Döneminden Günümüze Çocuk Edebiyatındaki Çevre Odaklı Kültürel Sözcüklerin Çevirisine Niceliksel Bir Yaklaşım. Dilbilim Araştırmaları Dergisi 29(2): 57-82.

Kaptan, Ata Yakup-Sürmeli, Kaptan (2011). Çocuk Dergilerinde Karşılaşılan Tipografi Sorunları ve Çözüm Önerileri. İnönü Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi 1(2): 183-197.

Karayazı, Nurgül (2017). Cumhuriyet Dönemi Çeviri Çocuk Masallarında Kültürel Değişim (Eski Harfli Çocuk Yıldızı Dergisi Örneği). Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches 6(5).

Kavcar, Cahit (1999). 75 Yılda Türk Şiiri. 2.Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi (haz. Bekir Onur). 6-8 Kasım 1998. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. 229-236.

Kücet, E. (2008). Mizah ve Çocuk. Türk Halkları Edebiyatı II. Uluslararası Çocuk Edebiyatı Kongresi 2. Kitap, 13-15 Kasım 2008. Bakü: Kafkas Üniversitesi. 645-646.

Küçük, Sena (2010). İlk Türkçe Çocuk Dergileri ve (Çocuklara Mahsus Gazete). Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD)/Selçuk University Journal of Faculty of Letters (24): 221-257.

Oğuzkan, Ferhan (2000). Çocuk Edebiyatı (6. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Sarıcı Bulut, Safiye-Sarıkaya, Makbule (2018). Bizim Mecmua’da Akıl Oyunları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 7(1): 568-591.

Sarıkaya, Makbule (2018). Selim Sırrı Bey’in (Tarcan) Sıhhi Çocuk Oyunları. Atatürk Dergisi 7(1): 63-93.

Sürmeli, Kader-Kaptan, Ali Yakup (2011). Çocuk dergilerinin grafik tasarımı. 3.Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu (haz. Sedat Sever). 05- 07 Ekim 2011. Ankara: ÇOGEM Yayınları. 577-584.

Şahin, Seçil-Merve, Beştaş (2011). Dil Eğitiminde Çocuk Dergilerinin Yeri: Atasözleri ve Deyimler. 3.Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu (haz. Sedat Sever). 05- 07 Ekim 2011. Ankara: ÇOGEM Yayınları. 499-508.

Şimşek, Hüseyin. (2001). XIX. Yüzyıl Çocuk Dergi¬ciliği ve Eğitsel İşlevleri Üzerine, Milli Eğitim Dergisi 151: 1-9.

Şimşek, Hüseyin (2002). Tanzimat ve Mutlakiyet Dönemi Çocuk Dergilerinin Eğitim Açısından İncelenmesi. Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi.

Gürel, Zeki, Temizyürek, Fahri ve ŞAHBAZ, N. Kemal vd. (2007). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Öncü Basımevi.

Yalçın, Alemdar-Aytaş, Gıyaseddin (2003). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Akçağ Yayınları.

Yıldız, Zafer (2012). Diyanet Çocuk Dergisinin Din Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15: 367-390.

Uzuner Yurt, Serap (2011). Çocuk Yayınları. Kuramdan uygulamaya Çocuk Edebiyatı. Ed. Şimşek Tacettin. Grafiker Yayınları: Ankara. 67-76.

Yalçın, Alemdar-Aytaş, Gıyaseddin (2003). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Akçağ Yayınları.

Yıldız, Zafer (2012). Diyanet Çocuk Dergisinin Din Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15: 367-390.

Uzuner Yurt, Serap (2011). Çocuk Yayınları. Kuramdan uygulamaya Çocuk Edebiyatı. Ed. Şimşek Tacettin. Grafiker Yayınları: Ankara. 67-76.

___

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd543953, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {837 - 852}, doi = {10.17240/aibuefd.2020..-543953}, title = {ÇOCUK DERGİSİ İÇERİKLERİNİN DERSLERLE İLİŞKİLENDİRİLEBİLİRLİĞİ}, key = {cite}, author = {Tanrıkulu, Fatih} }
APA Tanrıkulu, F . (2020). ÇOCUK DERGİSİ İÇERİKLERİNİN DERSLERLE İLİŞKİLENDİRİLEBİLİRLİĞİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (2) , 837-852 . DOI: 10.17240/aibuefd.2020..-543953
MLA Tanrıkulu, F . "ÇOCUK DERGİSİ İÇERİKLERİNİN DERSLERLE İLİŞKİLENDİRİLEBİLİRLİĞİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 837-852 <
Chicago Tanrıkulu, F . "ÇOCUK DERGİSİ İÇERİKLERİNİN DERSLERLE İLİŞKİLENDİRİLEBİLİRLİĞİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 837-852
RIS TY - JOUR T1 - ÇOCUK DERGİSİ İÇERİKLERİNİN DERSLERLE İLİŞKİLENDİRİLEBİLİRLİĞİ AU - Fatih Tanrıkulu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2020..-543953 DO - 10.17240/aibuefd.2020..-543953 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 837 EP - 852 VL - 20 IS - 2 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2020..-543953 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ÇOCUK DERGİSİ İÇERİKLERİNİN DERSLERLE İLİŞKİLENDİRİLEBİLİRLİĞİ %A Fatih Tanrıkulu %T ÇOCUK DERGİSİ İÇERİKLERİNİN DERSLERLE İLİŞKİLENDİRİLEBİLİRLİĞİ %D 2020 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 20 %N 2 %R doi: 10.17240/aibuefd.2020..-543953 %U 10.17240/aibuefd.2020..-543953
ISNAD Tanrıkulu, Fatih . "ÇOCUK DERGİSİ İÇERİKLERİNİN DERSLERLE İLİŞKİLENDİRİLEBİLİRLİĞİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 2 (Haziran 2020): 837-852 .
AMA Tanrıkulu F . ÇOCUK DERGİSİ İÇERİKLERİNİN DERSLERLE İLİŞKİLENDİRİLEBİLİRLİĞİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(2): 837-852.
Vancouver Tanrıkulu F . ÇOCUK DERGİSİ İÇERİKLERİNİN DERSLERLE İLİŞKİLENDİRİLEBİLİRLİĞİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(2): 852-837.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

383b129.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

ORTAOKUL DÜZEYİNDE GÜNEŞ, DÜNYA ve AY MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Ümüt Reşit YILMAZ, Cezmi ÜNAL

ÇEVİRİ RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARININ KÜLTÜR AKTARIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ STİLİ

Fatih Çetin ÇETİNKAYA, Mücahit DURMAZ

SURİYELİ MÜLTECİLERİN YOĞUN OLARAK YAŞADIĞI İLLERDE TÜRKÇE ÖĞRENME SÜREÇLERİ ÜZERİNE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Emrah BOYLU, Pınar IŞIK

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİKLERİ İLE BAŞARI AMAÇ ORYANTASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Aycan BULDUR, Fatma ALİSİNANOĞLU

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “TARİHSEL ÖNEM” KAVRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Cemil Cahit YEŞİLBURSA, Cengiz DÖNMEZ, Barış KAYA

ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN CİNSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Süleyman GÜRBÜZ, Emine ERATAY

ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI VE BAZI DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ - İZMİR BAYRAKLI ÖRNEĞİ

Munevver MERTOGLU

TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİM UYGULAMASINDA AİLELERİN EĞİTİM SÜRECİNE KATILIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ

Songül TÜMKAYA, Hakan ULUM

ÖRTÜK SINIF ANALİZİNİN FARKLI PUANLAMA DURUMLARINDA İNCELENMESİ

Hüseyin SELVİ, Didem DERİCİ YILDIRIM

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAĞLAM TEMELLİ PROBLEMİ BENCKERT KRİTERLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRMESİ

Muhammet Faysal AKIN, Aziz İLHAN