ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN CİNSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Öz Bu araştırmada ergenlik dönemindeki zihin yetersizliği olan bireylerin cinsel gelişim özelliklerinin ebeveyn görüşleri ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç için ‘Ergenlik Dönemi Zihin Yetersizliği Olan Çocukların Cinsel Gelişim Özellikleri’ ölçeği geliştirilmiştir. Araştırma, nicel araştırma desenlerinden betimsel türde tarama modeline göre yapılandırılmıştır. Ölçek, açıklayıcı faktör analizi için 310, doğrulayıcı faktör analizi ve araştırmanın bulgularını elde etmek için 550 olmak üzere toplamda 860 ebeveyne uygulanmıştır. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından alan yazın taranarak oluşturulan ölçek ve aile bilgi formu kullanılarak toplanmıştır. Veriler SPSS ve LISREL paket programları ile analiz edilmiştir. Cronbach Alpha güverlilik katsayısı tüm ölçeğe ilişkin 0,85 olarak tespit edilirken ölçeğin 9 boyutlu yapısının, doğrulayıcı faktör analizinden elde edilen uyum istatistiklerine göre doğrulandığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

Akbaba, S. (2004). Çocuk Eğitimcileri ve Sağlıklı Psikolojik Gelişim. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (2). Atak, H. ve Çok, F. (2010). İnsan Yaşamında Yeni Bir Dönem: Beliren Yetişkinlik.

Anderson, J. C. ve Gerbing, D. W. (1984). TheEffect of samplingerror on convergence, impropersolutions, andgoodness of fit ındicesformaximumlikelihoodconfirmatoryfactoranalysisPsychometrika, 49, 155-73

Avustralya Victoria StateGovernment, BetterHealth Channel, (2017). Intellectualdisabilityandsexuality. 19 Mayıs 2017 tarihinde Bentler P.M. (1990). Comparative fit indexes in structuralmodels. PsycholBull,(107), 2, 238-246.

Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık

Browne, K.d., Mcmanus, M. (2010). AdolescentswithIntellectualDisabilityandFamilySexualAbuse : AssessmentandTreatment of SexualOffenderswithIntellectualDisabilities: A Handbook

Browne M. W. &Cudeck R. (1989). Singlesamplecross-validationindexesforcovariancestructures. MultivariateBehavioralResearch ,(4), 24, 445-55

Cangöl, E., Karaca, P. ve Aslan, E. (2013). Engelli Bireylerde Cinsel Sağlık. Androloji Bülteni, 53, 141-146

Couwenhoven, T. (2013). Down Sendromlu Çocuklara Bedenlerini, Sınırlarını ve Cinselliği Öğretmek. (Çev. Sezer, F.). İstanbul: Down Sendromu Derneği İktisadi İşletmesi Yayınları. Birinci baskı

Cohen, R.J. ve Swerdlik, M.E. (2013). Psikolojik test ve değerlendirme, testler ve ölçmeye giriş (Psychologicaltestingandassessment, an introduction of test andmeasurement) (Çev.Ed. Ezel Tavşancıl). Ankara: Nobel Yayıncılık

Crocker, L. ve Algina, J. (1986). Introductıontoclassicaland modern test theory. CBS CollagePublishersCanpany. USA

Çakmak S. ve Çakmak, S. (2013). Ergenlik Dönemi (12-18) Cinsel Gelişim. Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Çocuklarda Cinsel Eğitim Uygulamaları. Ankara: Vize Yayıncılık 3. Baskı

Çalışandemir, F., Bencik, S. ve Artan, İ. (2010). Çocukların Cinsel Eğitimi: Geçmişten Günümüze Bir Bakış. Eğitim ve Bilim, 33(150).

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2014).Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Pegem Yayıncılık

DeVellis, R.F. (2014). Ölçek Geliştirme, Kuram ve Uygulamalar (Çev.Ed. Tarık Totan). Ankara: Nobel Yayıncılık

Düzkantar, A. (2011). Ergenlik Döneminde Cinsiyet Eğitimi. Cinsel Gelişim ve Cinsiyet Eğitimi. 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Gazimağusa Kıbrıs

Gönener, H. D. (2010). Zihinsel Engelli Çocuklarda İhmal-İstismar ve Hemşirelik Bakımı. Journal of ExperimentalandClinicalMedicine, 27(4). Gül, S. K. ve Güneş, İ. D. (2009). Ergenlik Dönemi Sorunları ve Şiddet. Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 80

Hu L. T. ve Bentler P.M. (1999). Cutoffcriteriafor fit ındexes in covariancestructureanalysis: conventionalcriteriaversusnewalternatives. StructuralEquationModeling: A MultidisciplinaryJournal, (6), 1, 1-55.

Jöreskog, K. G. ve Sörbom, D. (1993). Lisrel 8: StructuralEquationModelingWiththeSimplisCommand Language. Hillsdale: ErlbaumAssociatesPublishers.

Karasar, N. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın 21. Basım, Ekim 2010 sayfa 77-148.

Koç, M. (2004). Gelişim Psikolojisi Açısından Ergenlik Dönemi ve Genel Özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (17), 231-238. Retrievedfromhttp://dergipark.gov.tr/erusosbilder/issue/23750/253040

Konuk Er, R., Büyükbayraktar, Ç. G. ve Kesici Ş. (2016). Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencilere Yönelik Cinsel Eğitim Programının Geliştirilmesi TurkishJournal of Education Volume 5; Issue4 224-234 DOI: 10.19128/turje.97572

Kök, G. (2010).Zihinsel Engelli Çocuğun Cinsel Sağlığına Yönelik Ebeveynlere Verilen Sağlık Eğitiminin Etkinliğinin İncelenmesi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Programı Doktora Tezi.T.C. Genelkurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Kline, R.B. (2005). PrinciplesandPractice of StructuralEquationModeling.NewYork: TheGuilfordPress

Madi, B. (2016) Farklı Gelişen Çocuklar: Kulaksızoğlu, A. (Edt.) Otistik ve Zihinsel Engellilerde Cinsel Gelişim ve Sorunları 3. Basım Mart 2016 Ankara: Nobel akademik yayıncılık sayfa 245-249

Marsh, H. W., Balla, J. R. ve McDonald, R. P. (1988). Goodness-of-fit indices in confirmatoryfactoranalysis: Theeffect of sample size. PsychologicalBulletin, (103),3, 391-410

MEB. (2015). Ergen ve Ergen Gelişimi 1. 12-18 Yaş Aile Eğitim Programı. Sayfa 57-58

Özdamar, K.(2013). Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi (9. Baskı). Eskişehir: Nisan Kitabevi, 1. Cilt

Özdemir, O., Güzel Özdemir, P., Tayyib Kadak, M., ve Nasıroğlu, S. (2012). Kişilik Gelişimi. CurrentApproaches in Psychiatry/Psikiyatride Güncel Yaklasimlar, 4(4). DOİ:10.5455/cap.20120433

Sümer, N. (2000). Yapısal Eşitlik Modelleri: Temel Kavramlar ve Örnek Uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları,(3),6, 49-73

Sümbüloğlu K. ve Akdağ B. (2009). İleri Biyoistatistiksel Yöntemler. (Birinci Baskı). Ankara: Hatipoğlu

Silverberg, C. (2017). DebunkingMythsAboutSexualityandDisabilit. 23.05.2017 tarihinde http://sexuality.about.com/od/disability/p/disability_sex1.htm sitesinden alınmıştır.

Seçer, İ.(2015). Psikolojik Test GeliştirmeveUyarlamaSüreç, SPSS ve LISREL Uygulamaları. Ankara: AnıYayıncılık.

Şeker, H. veGençdoğan, B. (2014). PsikolojideveEğitimdeÖlçmeAracıGeliştirme. Ankara: Nobel Yayıncılık

Şimşek, Ö.F.(2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş: Temel İlkeler ve LISREL Uygulamaları. İstanbul: Ekinoks Yayınları

Tuğrul, B.ve Artan, İ.(2001). Çocukların Cinsel Eğitimi ile ilgili Anne Görüşlerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20: 141 - 149 {200l]

VieiraA.L.(2011). Preparation of theanalysis. Interactive LISREL in practice. (First Edition). London: Springer

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd656106, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {1206 - 1221}, doi = {10.17240/aibuefd.2020..-656106}, title = {ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN CİNSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {GÜRBÜZ, Süleyman and ERATAY, Emine} }
APA GÜRBÜZ, S , ERATAY, E . (2020). ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN CİNSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (2) , 1206-1221 . DOI: 10.17240/aibuefd.2020..-656106
MLA GÜRBÜZ, S , ERATAY, E . "ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN CİNSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 1206-1221 <
Chicago GÜRBÜZ, S , ERATAY, E . "ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN CİNSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 1206-1221
RIS TY - JOUR T1 - ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN CİNSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ AU - Süleyman GÜRBÜZ , Emine ERATAY Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2020..-656106 DO - 10.17240/aibuefd.2020..-656106 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1206 EP - 1221 VL - 20 IS - 2 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2020..-656106 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN CİNSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ %A Süleyman GÜRBÜZ , Emine ERATAY %T ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN CİNSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ %D 2020 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 20 %N 2 %R doi: 10.17240/aibuefd.2020..-656106 %U 10.17240/aibuefd.2020..-656106
ISNAD GÜRBÜZ, Süleyman , ERATAY, Emine . "ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN CİNSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 2 (Haziran 2020): 1206-1221 .
AMA GÜRBÜZ S , ERATAY E . ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN CİNSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(2): 1206-1221.
Vancouver GÜRBÜZ S , ERATAY E . ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN CİNSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(2): 1221-1206.
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

310.2b 105.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI VE BAZI DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ - İZMİR BAYRAKLI ÖRNEĞİ

Munevver MERTOGLU

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMANLARINDA FİZİKSEL ETKİNLİKLERE KATILIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ “BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ”

Murat Firat BAYDAR, Ali AYCAN, Gazanfer DOĞU

İNGİLİZCE ÖĞRENEN TÜRKLERİN YAZILI METİNLERİNDE KULLANDIKLARI SÖZCÜKSEL EŞDİZİMLİLİKLERDE OLUMSUZ DİL AKTARIMININ İNCELENMESİ

Kutay UZUN

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRİMİÇİ BİLGİ ARAMA STRATEJİLERİ ile ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ve KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ

İsmail CELİK

ALTINCI SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ SINAV SORULARININ YENİDEN YAPILANDIRILMIŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebru ATAŞ, Perihan GÜNEŞ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİKSEL GELİŞİM BİLGİLERİ, MATEMATİĞE YÖNELİK KAYGILARI VE İNANÇLARI İLE ÇOCUKLARIN ERKEN MATEMATİK YETENEKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Nihal GÜNDOĞAN, Durmuş ASLAN

SURİYELİ MÜLTECİLERİN YOĞUN OLARAK YAŞADIĞI İLLERDE TÜRKÇE ÖĞRENME SÜREÇLERİ ÜZERİNE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Emrah BOYLU, Pınar IŞIK

BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖĞRENCİLERİNİN PROJE KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Oğuzhan NACAROĞLU, Fatma MUTLU

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİKLERİ İLE BAŞARI AMAÇ ORYANTASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Aycan BULDUR, Fatma ALİSİNANOĞLU

İLK DEFA GÖREVLENDİRİLEN OKUL MÜDÜRLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

Bahri AYDIN, Melike GÜNBEY, Eray KARA