ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI VE BAZI DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ - İZMİR BAYRAKLI ÖRNEĞİ

Öz Bu çalışmada, İzmir-Bayraklı İlçesinde dört lise ve sekiz ortaokulda 1118 öğrenci ile yapılan çalışmada, öğrencilerde internet bağımlılığı oranları ve bazı değişkenler ile akademik başarıları arasındaki ilişkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada,“Young İnternet Bağımlılığı Ölçeği”nin kısa formu kullanılmış, kişisel bilgiler ve akademik başarı formu araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi ve değerlendirilmesi sonucunda, ortaokul ve lise öğrencilerinin %1,4 ‘ünün internet bağımlısı, %28,1’inin riskli internet kullanıcısı olduğu, ortaokul ve lise öğrencileri arasında internet bağımlılığı puanları yönünden anlamlı bir fark olmadığı halde, erkek ve kız öğrencileri arasındaki farkın kız öğrencileri lehine anlamlı olarak farklılaştığı görülmüştür. Bilgisayarı odalarında olan öğrenci grubunda internet bağımlılığı oranının, bilgisayarı odalarında olmayanlara göre anlamlı ölçüde yüksek olduğu, bilgisayar ya da cep telefonunu kullanma süresi arttıkça bağımlılığın arttığı ve akademik başarının anlamlı ölçüde düştüğü sonuçları elde edilmiştir.

___

Aslan, E., ve Yazıcı, A.(2016).Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı ve ilişkili sosyo demografik faktörler [Internet addiction among university students and related sociodemografic factors] Klinik Psikiyatri, 19, 109-117.

Balcı,Ş.,ve Gülnar,B. (2009) .Üniversite öğrencileri arasında internet bağımlılığı ve internet bağımlılarının profili. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik dergisi, 6(1),5-22.

Beard, K. W., & Wolf, E. M. (2001). Modification in the proposed diagnostic criteria for internet addiction. Cyber Psychology and Behavior, 4 (3), 377-380.Caplan, S. E. (2005). A social skill account of problematic internet use. Journal of Communication, 55, 721–736.

Ceyhan, A. (2010). Problemli internet kullanım düzeyi üzerinde kimlik statüsünün, internet kullanım amacının ve cinsiyetin yordayıcılığı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(3), 1323-1355.

Çam, H.H., ve Nur, N. (2015). Adölesanlarda internet bağımlılığı prevalansı ile psikopatolojik semptomlar ve obezite arasındaki ilişkinin incelenmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin14(3), 181-189. doi:10.5455/pmb.20141016033204.

Çetinkaya, M. (2013). İlköğretim öğrencilerinde internet bağımlılığının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Davis, R. A. (2001) . A cognitive–behavioral model of pathological internet use. Computers in Human Behavior, 17, 187–195.

Derin, S. (2013). Lise öğrencilerinde internet bağımlılığı ve öznel iyi oluş. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Eldeleklioğlu, J., Vural-Batık, M.(2013). Predictive effects of academic achievement, internet use duration, loneliness and shyness on internet addiction. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 141-152.

Gencer, S. L., ve Koç, M. (2012). Internet abuse among teenagers and its relations to internet usage patterns and demographics. Educational Technology and Society, 15 (2), 25-36.

Goldberg,I.(1996). Internet addiction disorder. In Psychom.net, www.psycom.net/iadcriteria.html, accessed adresinden 07.01.2019 tarihinde alınmıştır.

Jiang, Q. (2014). Internet addiction among young people in China: Internet connectedness, online gaming, and academic performance decrement, ınternet research -westport then bradford, 24 (1), 2-20.

Kılıç, M., Avcı, D. ve Uzunçakmak, T. (2016). Internet addiction in high school students in Turkey and multivariate analyses of the underlying factors. Journal of Addictions Nursing, 27 (1), 39-46.

Kır, İ. ve Sulak, Ş. (2014). Eğitim fakültesi öğrencilerinin internet bağımlılık düzeylerinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(51), 150-167.

Kıran, E. B. (2009). Çeşitli değişkenlere göre ergenlerde internet bağımlılığının yordanması. e-Journal of New World Sciences Academy, 4(4), 1131-1140 (adresinden 24. 12.2019 tarihinde alınmıştır).Kutlu, M., Savcı, M., ve Aysan, F. (2016) Young internet bağımlılığı testi kısa formunun Türkçe uyarlaması: üniversite öğrencileri ve ergenlerde geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergis,i 17(1) 69-76.

Mikowski, P. I. (2005). Internet social support: A four–quadrant model for understanding the role of Internet: Social and psychopathological Internet usage (Doctoral dissertation). http://www.proxy2.marmara-elibrary.com sitesinden 26.12.2018 tarihinde alınmıştır.

Morahan-Martin, J., & Schumacher, P. (2000). Incidence and correlates ofpathological Internet use among college students. Computers in Human Behavior, 16(1), 13–29.

Müezzin, E, E. (2017). Lise öğrencilerinde internet bağımlılığının yoksunluk, kontrol güçlüğü, işlevsellikte bozulma ve sosyal izolasyon bağlamında incelenmesi.Dergipark.gov.tr.2017.7(3).541-551,Doi: 10.19126/suje.323075.

Onay, P.D., Tüfekçi A. ve Çağıltay, K. (2005). Türkiye’deki öğrencilerin bilgisayar oyunu oynama alışkanlıkları ve oyun tercihleri: ODTU ve Gazi Üniversitesi öğrencileri arası karşılaştırmalı bir çalışma. Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı Sözlü bildiri. Ankara.

Ögel, K. (2012). İnternet bağımlılığı: İnternetin psikolojisini anlamak ve bağımlılıkla baş etmek. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Sarıkaya, M., ve Seferoğlu, S.S. (2013). Öğretmen adaylarının problemli internet kullanımlarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 356-368.

Sherry, J. L., Desouza, R., Greenberg, B., & Lachlan, K. (2003). Relationship between developmental stages and video game uses and gratifications, game reference, and amount of time spent in play. Paper presented at the International Communication Association annual conference, San Diego, CA.

Stavropoulos, V., Alexandraki, K., & Motti-Stefanidi, F. (2013). Recognizing internet addiction: prevalence and relationship to academic achievement in adolescents enrolled in urban and rural Greek high schools. Journel Of Adolescence, 36 (3), 565-576.

Tutgun, A. (2009). Öğretmen adaylarının problemli internet kullanımlarının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Yavuz, O. (2018 ). Ergenlik döneminde internet bağımlılığının okul başarısı üzerinde etkileri. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. ISSN:2528-9527 E-ISSN: 2528-9535 8 (15).

Yılmaz E., Şahin, Y.L., Haseski, H.İ. ve Erol, O.(2014). Lise öğrencilerinin internet bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Balıkesir ili örneği. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(2), 134-144.

Young, K. S. (1996). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Cyber Psychology and Behavior,1(3),240-242.http://www.netaddiction.com/articles/newdisorder.pdf .

http://dx.doi.org/10.1089/cpb.1998.1.237 adresinden 08.01.2019 tarihinde alınmıştır.

http://www.tüik.gov.tr adresinden 12 Aralık 2018 tarihinde alınmıştır.

https://digitalreport.wearesocial.com/ 16 Aralık.2018 tarihinde erişilmiştir.

___

APA Mertoglu, M . (2020). ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI VE BAZI DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ - İZMİR BAYRAKLI ÖRNEĞİ . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (2) , 932-944 . DOI: 10.17240/aibuefd.2020..-566843
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

361b124.6b