BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CANLILARI SINIFLANDIRMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Öz Bu araştırmada temel amaç ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin canlıları sınıflandırma durumlarının belirlenmesidir. Araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın nitel boyutunda yapılandırılmış görüşme, nicel boyutunda ise tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada amaçsal örnekleme yöntemi ile 2018-2019 eğitim öğretim sezonunda Doğu Anadolu Bölgesindeki bir devlet okulunda 5. sınıf öğrencilerinden gönüllülük ilkesine bağlı olarak toplamda 57 öğrenci katılmıştır. Nitel veriler tam yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Nicel verilerin toplanmasında ise bulmaca formu kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan ölçme araçlarının verileri Microsoft Excel programının yardımıyla analiz edilmiştir. Betimsel analiz ile frekans ve yüzde değerleri gibi teknikler kullanılmıştır. Elde edilen bulguların yorumlanmasına göre; nicel verilere göre katılımcıların canlıların sınıflandırması konusunda iyi düzeyde olduğu belirlenmiş olsa da bu durum nitel verilerce desteklenmemektedir. Nitel verilere göre katılımcıların yarısına yakınının (% 45.83) sınıflandırma konusunda tam ve doğru bilgiye sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların önemli bir bölümünün yanılgılar içerisinde olduğu belirlenmiştir. En belirgin yanılgının canlıların sınıflandırması ile hayvanların sınıflandırmasının bir biri ile karıştırılması olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların çevrelerindeki canlıları omurgalı ve omurgasız, çevremdeki canlılar gibi farklı şekillerde sınıflandırdıkları, bazılarının resim çizerek canlıları sınıflandırdıkları ve yaptıkları sınıflandırmada kavram yanılgıları yaşadıkları belirlenmiştir. En belirgin yanılgının Yengeç, Hamsi, Akrep, Sazan ve İstavrit gibi canlıların omurgasız canlı sınıfında gösterilmesidir. Ülke geneli çevredeki canlılar farklılık gösterse de sınıflandırmada kullanılan örneklerin öğrencinin yakın çevresinden olmasına dikkat edilmelidir.

Kaynakça

Akbar, M. N. Firman, H., & Rusyati, L. (2017). Developing science virtual test to measure students’ critical thinking on living things and environmental sustainability theme. Journal of Physics: Conference Series, 812, doi:10.1088/1742-6596/812/1/012106

Alexander, R. D. (1962). The role of behavioral study in cricket classification. Systematic Zoology, 11(2), 53-72. DOI: 10.2307/2411453

Arık, S., & Yılmaz, M. (2017). Attitudes of science teachers towards environmental problems and their metaphorical perceptions for environmental pollution. Kastamonu Education Journal, 25(3), 1147-1164.

Baba, M., ve Öksüz, Y. (2015). The effect of the use of concept cartoons in gaining of citizenship consciousness of primary school students. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(15), 119-136. DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8866

Bektüzün, B., & Yel, M. (2019). Canlıların sınıflandırılması ve biyolojik çeşitlilik konusunun kavram haritası ile öğretimin 9. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(1), 91-113.

Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.

Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. ve Kılıç, E. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi

Caner, S. (2008). Canlıların sınıflandırılması konusunda bilgisayar destekli materyal geliştirilerek 5E modeline uygulanması ve kavram yanılgılarını gidermedeki etkinliği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

Çakır, M., & Makineci, E . (2011). Toprak faunası: Sınıflandırılması ve besin ağındaki yeri. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University , 61 (2) , 139-152

Çardak, O., & Dikmenli, M. (2018). Fen öğretmen adaylarının “biyolojik tür” hakkındaki kavramsal yapıları. International Academic Research Congress, 30 Ekim-03 Kasım, Antalya

Çepni, S. (2010). Araştırma ve proje çalışmasına giriş. Trabzon: Celepler Basım.

Çetinkaya, M, & Taş, E. (2011). Canlıların sınıflandırılması konusu için web destekli kavram haritaları ve anlam çözümleme tablolarının öğrenme üzerindeki etkisinin araştırılması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi , (16) , 180-195.

Çinici, A. (2011). Lise öğrencilerinin hayvanların sınıflandırılması ile ilgili alternatif kavramları: omurgalı hayvanlar. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8(4), 171-187.

Demirkuş, N. (2019). Biyolojide önemli kavramlar. Erişim tarihi: 09.07.2019. http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/ders/kav.htm

Demirkuş, N., & Öner, T. (2019). Liselerde okutulan biyoloji kitaplarındaki kavramların, internet ortamında biyoloji eğitimine kazandırılışı üzerine bir çalışma. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 897-909. http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2019.146

Demirkuş, N., Ertaş, A., & Gülen, S. (2018), Mikrobiyolojik kavramların öğretilmesine ilişkin ders materyali geliştirme çalışması, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 2561-2572. DOI:10.29299/kefad.2018.19.03.021

Doolittle, W. F. (2009). The practice of classification and the theory of evolution, and what the demise of Charles Darwin's tree of life hypothesis means for both of them. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 364(1527), https://doi.org/10.1098/rstb.2009.0032

Dönmez, İ. (2017). Türkiye de fen bilimleri eğitimi alanında üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi ile ilgili araştırmaların incelenmesi. Üstün Zekalılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi (ÜZEYAD), 4(2), 57–74.

Dönmez, İ. (2018). A metaphor analysis study related to stem subjects based on middle school students perceptions. Journal of Education in Science Environment and Health, 4, 246–257.

Fenner, F. (1976). The classification and nomenclature of viruses. Summary of Results of Meetings of the International Committee on Taxonomy of Viruses, September, Madrid https://doi.org/10.1099/0022-1317-31-3-463

Gewin, V. (2002). Can taxonomy shed its dusty image and reinvent itself as a vibrant discipline for the Internet age? Virginia Gewin talks to the pioneers who are trying to turn this vision into reality. Nature International Journal of Science, 418, 362-363.

Girgin, D. (2009). Canlılar ve hayat ünitesinde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin akademik başarı ve tutumları üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Gülen, S. (2018). Bilginin yapılandırılması sürecinde örnek problem çözme çalışması. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(16), 16-31. Doi Number :http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1570

Gülen, S. (2019). Investigation of the knowledge and views of seventh graders on the relationship between space research and technological developments. Universal Journal of Educational Research 7(3), 668-674. DOI: 10.13189/ujer.2019.070305

Kaptan, F. (1998). Fen öğretiminde kavram haritası yönteminin kullanılması. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 95-99.

Kaya, A. (2018). Ortaöğretim öğrencilerinin atom kavramını anlama seviyelerinin tespiti. MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 1-9. DOI: 10.21666/muefd.309222

Kelemen, D., Widdowson, D., Posner, T., Brown, A.L. & Casler, K. (2003). Teleo‐functional constraints on preschool children's reasoning about living things. Developmental Science, 6(3), 329-345. https://doi.org/10.1111/1467-7687.00288

Lampman, A. M. (2007). General principles of ethno my cological classification among the tzeltal Maya of Chiapas, Mexico. Journal of Ethno biology 27(1), 11-27, https://doi.org/10.2993/0278-0771(2007)27

Mai, J. E. (2004). Classification in context: Relativity, reality, and representation. Knowledge Organization, 31(1), 39-48.

Marshall, E. (2005). Will DNA Bar Codes Breathe Life Into Classification? Science, 307(5712), 1037. DOI: 10.1126/science.307.5712.1037

Miles, B. M., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2nd ed.). London: Sage Publication.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), (2018). İlk ve Ortaokullar 3,4,5,6,7 ve 8 sınıf öğrencileri fen bilimleri programı. Ankara: MEB yayınları

Namdar, B., & Demir, A. (2016). Örümcek mi Böcek mi? 5.sınıf öğrencileri için argümantasyon tabanlı sınıflandırma etkinliği. Journal of Inquiry Based Activities, 6(1), 1-9.

Porcar, M., Danchin, A., & Larenzo, V. (2014). Confidence, tolerance, and allowance in biological engineering: The nuts and bolts of living things, BioEssays, 37(1), 95-102. https://doi.org/10.1002/bies.201400091

Saylor, M. M., Somanader, M., Levin, D. T., & Kawamura, K. (2010). How do young children deal with hybrids of living and non‐living things: The case of humanoid robots. British Journal of Developmental Psychology, 28(4), 835-851. https://doi.org/10.1348/026151009X481049

Sıcak, A., & Arsal, Z. (2013). 5. sınıf fen ve teknoloji öğretim programı canlılar dünyasını gezelim tanıyalım ünitesinin eğitsel eleştiri modeline göre değerlendirilmesi. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 157-175.

Şener, N., & Taş, E. (2017). Development of students’ creative thinking through Purdue model in science education, Journal of Baltic Science Education, 16(3), 350-365.

Taş, E., Çepni, S. ve Kaya, E. (2012). The effects of web-supported and classical concept maps on students’ cognitive development and misconception change: a case study on photosynthesis. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 4(1): 241-252

Tömen, U., Akdeniz, A. R., Odabaşı Çimer, S. ve Gürbüz, F. (2013). Extended worksheet developed according to 5e model based on constructivist learning approach. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 4(4), 173-183

Türkmen, H., Topkaç, D., Atasayar Yamık, G. (2016). İnformal öğrenme ortamlarına yapılan gezilerin canlıların sınıflandırılması ve yaşadığımız çevre konusunun öğrenilmesine etkisi: Tabiat Tarihi Müzesi ve Botanik Bahçesi örneği. Ege Eğitim Dergisi, 17 (1) , 174-197. DOI: 10.12984/eed.20218

Türkmen, L., Çardak, O., & Dikmenli, M. (2005). Lise 1 biyoloji dersi alan öğrencilerin canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılmasıyla ilgili kavram yanılgılarının belirlenmesi ve kavram haritası yardımıyla değiştirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 155-168.

Yen, C-F., Yao, T-W. & Mintzes, J. J., (2007). Taiwanese students' alternative conceptions of animal biodiversity, International Journal of Science Education, 29(4), 535–553.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Qualitative research methods in the social sciences. Ankara: Seçkin Publishing.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd628799, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {1053 - 1065}, doi = {10.17240/aibuefd.2020..-628799}, title = {BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CANLILARI SINIFLANDIRMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {GÜLEN, Salih} }
APA GÜLEN, S . (2020). BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CANLILARI SINIFLANDIRMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (2) , 1053-1065 . DOI: 10.17240/aibuefd.2020..-628799
MLA GÜLEN, S . "BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CANLILARI SINIFLANDIRMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 1053-1065 <
Chicago GÜLEN, S . "BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CANLILARI SINIFLANDIRMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 1053-1065
RIS TY - JOUR T1 - BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CANLILARI SINIFLANDIRMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ AU - Salih GÜLEN Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2020..-628799 DO - 10.17240/aibuefd.2020..-628799 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1053 EP - 1065 VL - 20 IS - 2 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2020..-628799 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CANLILARI SINIFLANDIRMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ %A Salih GÜLEN %T BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CANLILARI SINIFLANDIRMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ %D 2020 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 20 %N 2 %R doi: 10.17240/aibuefd.2020..-628799 %U 10.17240/aibuefd.2020..-628799
ISNAD GÜLEN, Salih . "BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CANLILARI SINIFLANDIRMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 2 (Haziran 2020): 1053-1065 .
AMA GÜLEN S . BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CANLILARI SINIFLANDIRMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(2): 1053-1065.
Vancouver GÜLEN S . BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CANLILARI SINIFLANDIRMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(2): 1065-1053.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

320.9b109.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “TARİHSEL ÖNEM” KAVRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Cemil Cahit YEŞİLBURSA, Cengiz DÖNMEZ, Barış KAYA

BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖĞRENCİLERİNİN PROJE KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Oğuzhan NACAROĞLU, Fatma MUTLU

“9. SINIF LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK OKUL DIŞI ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEN AĞAÇBİLİM EĞİTİMİ” PROJESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doç.dr.pınar KÖSEOĞLU, Gamze MERCAN, Esma PEHLİVANOĞLU

STEM ALANLARINA VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI İNCELEYEN MODEL ÇALIŞMASI

Emrah HİĞDE, Ferdiye KELEŞ, Hilal AKTAMIŞ

TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİM UYGULAMASINDA AİLELERİN EĞİTİM SÜRECİNE KATILIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ

Songül TÜMKAYA, Hakan ULUM

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÖZEL DERS ALMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

Ayşe Betül AKDEMİR, Abdurrahman KILIÇ

BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CANLILARI SINIFLANDIRMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Salih GÜLEN

ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ VE 21. YÜZYIL ÖĞRETEN BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Eda YALÇIN İNCİK

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAĞLAM TEMELLİ PROBLEMİ BENCKERT KRİTERLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRMESİ

Muhammet Faysal AKIN, Aziz İLHAN

ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN CİNSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Süleyman GÜRBÜZ, Emine ERATAY