OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİKSEL GELİŞİM BİLGİLERİ, MATEMATİĞE YÖNELİK KAYGILARI VE İNANÇLARI İLE ÇOCUKLARIN ERKEN MATEMATİK YETENEKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Öz Bu araştırma, okul öncesi öğretmenlerinin matematiksel gelişim bilgileri, matematiğe yönelik kaygıları ve matematik inançları ile çocukların erken matematik yetenekleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi, Hatay ili merkez ilçelerinde görev yapmakta olan 30 okul öncesi öğretmeni ve söz konusu öğretmenlerin sınıflarında bulunan 300 çocuktan meydana gelmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Öğretmen ve Çocuk Genel Bilgi Formları, Matematiksel Gelişim Bilgisi Anketi (The Knowledge of Mathematical Development Survey), Matematik Kaygı Ölçeği (Math Anxiety Scale- Revised), İnanç Ölçeği (Beliefs Survey) ve Erken Matematik Yeteneği Testi-3 [The Test of Early Mathematics Ability-Third Edition (TEMA-3)] kullanılmıştır. Ölçme araçları öğretmenlere ve çocuklara araştırmacı tarafından bireysel olarak uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin Matematiksel Gelişim Bilgisi Anketi ve Matematik İnanç Ölçeği puanları ile çocukların Erken Matematik Yeteneği Testi-3'ten aldıkları puanlar arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunurken, öğretmenlerin Matematik Kaygı Ölçeği puanları ile çocukların Erken Matematik Yeteneği Testi-3 (TEMA-3)’ten aldıkları puanlar arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

Akman, B. (2002). Okul öncesi dönemde matematik. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 244- 248.

Altınkaynak, Ş. Ö., & Yanıklar, C. (2014). Anne ve babaların okul öncesi eğitime devam eden çocuklarının gelişimine yönelik beklentileri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 56-72.

Aral, N., Kandır, A., & Can Yaşar, M. (2001). Okul öncesi eğitim 2. İstanbul: Ya-Pa Yayıncılık.

Aslan, D. (2004). Anaokuluna devam eden 3-6 yaş grubu çocuklarının temel geometrik şekilleri tanımalarının ve şekilleri ayırt etmede kullandıkları kriterlerin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.

Aslan, D. (2013). A comparison of pre- and in-service preschool teachers’ mathematical anxiety and beliefs about mathematics for young children. Academic Research International, 4(2), 225-230.

Aslan, D. (2018). Gelişim ile ilgili temel konular. A. Köksal Akyol (Ed.), Erken çocukluk döneminde gelişim I içinde (s. 91-122). Ankara: Anı Yayıncılık.

Aslan, D., & Aktaş Arnas, Y. (2015). The immediate impacts of prescholl attendance on Turkish children's mathematics achievement. Educational Studies, 41(3), 231-243.

Aslan, D., Gürgah Oğul, İ., & Taş, I. (2013). The impacts of preschool teachers' mathematics anxiety and beliefs on children's mathematics achievement. International Journal of Humanities and Social Science Invention, 2(7), 45-49.

Bai, H., Wang, L., Pan, W., & Frey, M. (2009). Measuring mathematics anxiety: Psychometric analysis of a bidimensional affective scale. Journal of Instructional Psychology, 36, 185-193.

Baumert, J., Kunter, M., Blum, W., Brunner, M., Voss, vd. (2010). Teachers’ mathematical knowledge, cognitive activation in the classroom, and student progress. American Educational Research Journal, 47, 133-180.

Beilock, S. L., Gunderson, E. A., Ramirez, G., & Levine, S. C. (2010). Female teachers’ math anxiety affect girls’ math achievement. PNAS, 107(5), 1860-1863.

Brown, E. T., Molfese, V. J., & Molfese, P. (2008). Preschool student learning in literacy and mathematics: Impact of teacher experience, qualification, and beliefs on an at-risk sample. Journal of Education for Students Placed at Risk, 13, 106–126.

Carpenter, T. P., Fennema, E., Peterson, P. L., Chiang, C. P., & Loef, M. (1989). Using knowledge of children’s mathematics thinking in the classroom teaching: An experimental study. American Educational Research Journal, 26(4), 499-531.

Carter, G., & Norwood, K. S. (1997). The relationship between teacher and student beliefs about mathematics. School Science and Mathematics, 97(2), 62-67.

Cueto, S., León, J., Sorto, M. A., & Miranda, A. (2017). Teachers’ pedagogical content knowledge and mathematics achievement of students in Peru. Educational Studies in Mathematics, 94(3), 329–345.

Cox, G. J. (2011). Preschool caregivers' mathematical anxiety: Examining the relationships between mathematical anxiety, and knowledge and beliefs about mathematics for young children (Unpublished doctoral dissertation). Texas Woman's University, Denton, Texas.

Dinç Artut, P. (2009). Experimental evaluation of the effects of cooperative learning on kindergarten children's mathematics ability. International Journal of Educational Research, 48(6), 370-380.

Erdoğan, S. (2006). Altı yaş grubu çocuklarına drama yöntemi ile verilen matematik eğitiminin matematik yeteneğine etkisinin incelenmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi.

Ginsburg, H. P., & Baroody, A. J. (2003) Test of early mathematics ability (3rd ed.). Austin, Texas: Pro-Ed.

Graham, T. A., Nash, C., & Paul, K. (1997). Young children’s exposure to mathematics: The child care context. Early Childhood Education Journal, 25, 31–38.

Gunderson, E. A., Ramirez, G., Beilock, S. L., & Levine, S. C. (2013). Teachers’ spatial anxiety relates to 1st- and 2nd-graders’ spatial learning. Mind, Brain, & Education, 7(3), 196-199.

Güven, B., Arslan, S., Öztürk, Y., Şahin, F., & Karataş, İ. (2013, Haziran). Okul öncesi öğretmenlerinin matematik öğrenme ve öğretmeye yönelik inançlarının sınıf ortamına yansımaları. X. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri. Niğde, Türkiye 27-30 Haziran 2013.

Hadley, K. M., & Dorward, J. (2011). The relationship among elementary teachers’ mathematics anxiety, mathematics instructional practices, and student mathematics achievement. Journal of Curriculum and Instruction, 5(2), 27-44.

Hembree, R. (1990). The nature, effects, and relief of mathematics anxiety. Journal of Research in Mathematics Education, 21, 33-46.Hill, H. C., Blunk, M. L., Charalambous, C. Y., Lewis, J. M., Phelps, G. C., Sleep, L., & Ball, D. L. (2008). Mathematical knowledge for teaching and the mathematical quality of instruction: An exploratory study. Cognition and Instruction, 26(4), 430-511.

Hill, H. C, Rowan, B., & Ball, D. L. (2005). Effects of teachers' mathematical knowledge for teaching on student achievement. American Educational Research Journal, 42, 371-406.

Karakuş, H., & Akman, B. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin matematiksel gelişime ilişkin inançları ile çocukların matematik kavram kazanımları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ö. Demirel & S. Dinçer (Ed.), Küreselleşen dünyada eğitim içinde (s. 713-722). Ankara: Pegem Akademi.

Karakuş, H., Akman, B., & Ergene, Ö. (2018). Matematiksel Gelişim İnanç Ölçeği’ni Türkçe’ye uyarlama çalışması. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 8(2), 211-228. doi:10.14527/ pegegog.2018.009.

Kim, I. H. (2013). Preschool teachers’ knowledge of children’s mathematical development and beliefs about teaching mathematics (Unpublished doctoral dissertation). University of North Texas, Texas.

Marshall, J., Chinna, U., Nessay, P., Hok, U. N., Savoeun, V., Tinon, S., & Veasna, M. (2009). Student achievement and education policy in a period of rapid expansion: Assessment data evidence from Cambodia. International Review of Education, 55, 393–413.

Martinez, J. G. R. (1987). Preventing math anxiety: A prescription. Academic Therapy, 23, 117–125.

Pajares, M. F. (1992). Teachers’ beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. Review of Educational Research, 62(3), 307-332.

Peterson, P. L., Fennema, E., Carpenter, T. C., & Loef, M. (1989). Teachers' pedagogical content beliefs in mathematics. Cognition and Instruction, 6, 1-40.

Platas, L. (2008). Measuring teachers’ knowledge of early mathematical development and their beliefs about mathematics teaching and learning in the preschool classroom (Unpublished doctoral dissertation). University of California, Berkeley.

Poyraz, H., & Dere, H. (2003). Okul öncesi eğitimin ilke ve yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Rayner,V., Pitsolantis, N., & Osana, H. (2009). Mathematics anxiety in preservice teachers: Its relationship to their conceptual and procedural knowledge of fractions. Mathematics Education Research Journal, 21(3), 60-85.

Ramirez, G., Hooper, S. Y., Kersting, N. B., Ferguson, R., & Yeager, D. (2018). Teacher math anxiety relates to adolescent students’ math achievement. AERA Open, 4(1), 1-13.

Raymond, A. M. (1997). Inconsistency between a beginning elementary school teachers’ mathematics beliefs and teaching practice. Journal for Research in Mathematics Education, 28(5), 550-576.

Rockoff, J. E., Jacob, B. A., Kane, T. J., & Staiger, D. O. (2011). Can you recognize an effective teacher when you recruit one? Education Finance and Policy, 6, 43-74.

Sammons, P., Eliot, K., Sylva, K., Melhuish, E., Siraj-Blatchford, I., & Taggart, B. (2004). The impact of pre-school on young children's cognitive attainments at entry to reception. British Educational Research Journal, 30(5), 691-712.

Sasser, J. (2010). Elementary teachers' perceived mathematics anxiety and teaching efficacy in relationship to students' mathematics achievement (Unpublished doctoral dissertation). University of Central Florida, Orlando, Florida.

Stipek, D., Givvin, K., Salmon, J., & MacGyvers, V. (2001). Teachers’ beliefs and practices related to mathematics instruction. Teaching and Teacher Education, 17(2), 213 –226.

Suinn, R. M., & Edwards, R. (1982). The measurement of mathematics anxiety: The mathematics anxiety rating scale for adolescents-Mars-A. Journal of Clinical Psychology, 38(3), 576-580.

Swars, S. L., Daane, C. J., & Giesen, J. (2010). Mathematics anxiety and mathematics teacher efficacy: What is the relationship in elementary preservice teachers? School Science and Mathematics, 106(7), 306-315.

Sylne, V. (2015). Impact of inclusion teachers’ mathematics anxiety and mathematics self efficacy on the mathematics achievement of learning disabled students (Unpublished doctoral dissertation). Walden University, Washington.

Şeker, P. T. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin matematik eğitimine yönelik inanç ve özyeterliklerinin 48-60 aylık çocukların matematik becerileri üzerine etkisinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Şeker, P. T. & Alisinanoğlu, F. (2015). A survey study of the effects of preschool teachers’ beliefs and self-efficacy towards mathematics education and their demographic features on 48-60 month- old preschool children’s mathematic skills. Creative Education, 6, 405-414.

Tunçeli, H. İ., & Akman, B. (2014). Anaokullarına devam eden 6 yaş çocuklarının sosyal becerilerinin okul olgunluklarına etkilerinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 333-341.

Toluk-Uçar, Z., & Demirsoy, N. H. (2010). Eski - yeni ikilemi: Matematik öğretmenlerinin matematiksel inançları ve uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 321-332.

Vinson, B. (2001). A comparison of pre-service teachers’ mathematics anxiety before and after a methods class emphasizing manipulatives. Early Childhood Education Journal, 29(2), 89–94.

Yenilmez, K., & Özbey, N. (2006). Özel okul ve devlet okulu öğrencilerinin matematik kaygı düzeyleri üzerine bir araştırma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 431-448.

Zakaria, E., & Maat, S. M. (2012). Mathematics teachers’ beliefs and teaching practices. Journal of Mathematics and Statistics, 8(2), 191-194.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd623216, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {1038 - 1052}, doi = {10.17240/aibuefd.2020..-623216}, title = {OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİKSEL GELİŞİM BİLGİLERİ, MATEMATİĞE YÖNELİK KAYGILARI VE İNANÇLARI İLE ÇOCUKLARIN ERKEN MATEMATİK YETENEKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ}, key = {cite}, author = {GÜNDOĞAN, Nihal and ASLAN, Durmuş} }
APA GÜNDOĞAN, N , ASLAN, D . (2020). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİKSEL GELİŞİM BİLGİLERİ, MATEMATİĞE YÖNELİK KAYGILARI VE İNANÇLARI İLE ÇOCUKLARIN ERKEN MATEMATİK YETENEKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (2) , 1038-1052 . DOI: 10.17240/aibuefd.2020..-623216
MLA GÜNDOĞAN, N , ASLAN, D . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİKSEL GELİŞİM BİLGİLERİ, MATEMATİĞE YÖNELİK KAYGILARI VE İNANÇLARI İLE ÇOCUKLARIN ERKEN MATEMATİK YETENEKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 1038-1052 <
Chicago GÜNDOĞAN, N , ASLAN, D . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİKSEL GELİŞİM BİLGİLERİ, MATEMATİĞE YÖNELİK KAYGILARI VE İNANÇLARI İLE ÇOCUKLARIN ERKEN MATEMATİK YETENEKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 1038-1052
RIS TY - JOUR T1 - OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİKSEL GELİŞİM BİLGİLERİ, MATEMATİĞE YÖNELİK KAYGILARI VE İNANÇLARI İLE ÇOCUKLARIN ERKEN MATEMATİK YETENEKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ AU - Nihal GÜNDOĞAN , Durmuş ASLAN Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2020..-623216 DO - 10.17240/aibuefd.2020..-623216 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1038 EP - 1052 VL - 20 IS - 2 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2020..-623216 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİKSEL GELİŞİM BİLGİLERİ, MATEMATİĞE YÖNELİK KAYGILARI VE İNANÇLARI İLE ÇOCUKLARIN ERKEN MATEMATİK YETENEKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ %A Nihal GÜNDOĞAN , Durmuş ASLAN %T OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİKSEL GELİŞİM BİLGİLERİ, MATEMATİĞE YÖNELİK KAYGILARI VE İNANÇLARI İLE ÇOCUKLARIN ERKEN MATEMATİK YETENEKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ %D 2020 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 20 %N 2 %R doi: 10.17240/aibuefd.2020..-623216 %U 10.17240/aibuefd.2020..-623216
ISNAD GÜNDOĞAN, Nihal , ASLAN, Durmuş . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİKSEL GELİŞİM BİLGİLERİ, MATEMATİĞE YÖNELİK KAYGILARI VE İNANÇLARI İLE ÇOCUKLARIN ERKEN MATEMATİK YETENEKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 2 (Haziran 2020): 1038-1052 .
AMA GÜNDOĞAN N , ASLAN D . OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİKSEL GELİŞİM BİLGİLERİ, MATEMATİĞE YÖNELİK KAYGILARI VE İNANÇLARI İLE ÇOCUKLARIN ERKEN MATEMATİK YETENEKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(2): 1038-1052.
Vancouver GÜNDOĞAN N , ASLAN D . OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİKSEL GELİŞİM BİLGİLERİ, MATEMATİĞE YÖNELİK KAYGILARI VE İNANÇLARI İLE ÇOCUKLARIN ERKEN MATEMATİK YETENEKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(2): 1052-1038.
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

306.8b 103.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ VE 21. YÜZYIL ÖĞRETEN BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Eda YALÇIN İNCİK

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİM BECERİLERİ, AKADEMİK İYİMSERLİKLERİ VE MESLEKİ BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Yusuf ERGEN, Cevat ELMA

BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CANLILARI SINIFLANDIRMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Salih GÜLEN

ALTINCI SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ SINAV SORULARININ YENİDEN YAPILANDIRILMIŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebru ATAŞ, Perihan GÜNEŞ

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN A TİPİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN TÜKENMİŞLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE GENEL SİNİZMİN ARACI ROLÜ

Sefa CEYHAN, Hüseyin ÇİÇEK

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÖZEL DERS ALMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

Ayşe Betül AKDEMİR, Abdurrahman KILIÇ

GÜÇLÜ YÖN TEMELLİ YAKLAŞIM ve DEVAM AKADEMİK BAŞARI ve YABANCI DİL ÖĞRENME MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Emrullah YILMAZ, Burhan AKPINAR

STEM ALANLARINA VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI İNCELEYEN MODEL ÇALIŞMASI

Emrah HİĞDE, Ferdiye KELEŞ, Hilal AKTAMIŞ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRİMİÇİ BİLGİ ARAMA STRATEJİLERİ ile ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ve KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ

İsmail CELİK

ORTAOKUL DÜZEYİNDE GÜNEŞ, DÜNYA ve AY MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Ümüt Reşit YILMAZ, Cezmi ÜNAL