Cinsiyet, taş büyüklüğü, taş lokalizasyonu ve hidronefroz derecesinin semirijid üreteroskopi başarısına etkisi

Amaç: Üreter taşlarına yönelik yapılan semirijid üreterorenoskopi ameliyatlarında cinsiyet, taş büyüklüğü, taş lokalizasyonu ve hidronefroz derecesinin başarıya etkisini araştırmak. Gereç ve Yöntemler: Şubat 2003- Ağustos 2011 yılları arasında üreter taşı nedeniyle semirijid üreterorenoskopi ameliyatı yapılan 244 hastanın verileri retrospektif olarak tarandı. Hastalar taş büyüklüğü 15 mm’den küçük ve büyük olarak 2 gruba ayrıldı. Taş lokalizasyonu alt, orta ve üst; hidronefroz derecesi hidronefroz yok, derece 1-hafif, derece 2-orta, derece 3-ileri ve derece 4-çok ileri olarak sınıflandırıldı. Taş büyüklüğü, taş lokalizasyonu ve hidronefroz derecesi ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi sonuçlarına göre belirlendi. Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 38.2 yıl (19-70) idi. 244 hastanın 98’i (% 40.1) kadın, 146’sı (%59.9) erkekti. Hastaların 108’inde (%44.3) sağ, 124’ünde (%50.8) sol ve 12 (%4.9) hastada ise bilateral üreter taşı vardı. Bu taşların 144’ü (%59) alt, 30’u (%12.3) orta ve 70’i (%28.7) ise üst üreter taşı idi. Başvuru sırasında 36 (%14.8) hastada hidronefroz yoktu; 66 (%31.7) hastada derece 1-hafif, 104 (%50) hastada derece 2-orta, 32 (%15.4) hastada derece 3-ileri ve 6 (%2.9) hastada da derece 4-çok ileri hidronefroz mevcuttu. Ortalama taş büyüklüğü 12.4 (5-28) mm olarak bulundu. Toplam başarı oranı % 84.1 olarak bulundu. Cinsiyete göre başarı oranları kıyaslandığında anlamlı fark bulunamadı (p=0.9).Alt, orta ve üst üreter seviyelere göre başarı oranları sırasıyla %93.8, %83.3 ve %64.3 olarak bulundu (p=0.04). Hidronefrozu olmayan hastalarda %91.7 başarı oranı sağlandı; hidronefroz derecesine göre ise sırasıyla %89.4, %83.7, %68.8 ve %66.7 olarak bulundu (p=0.027). Taş büyüklüğüne göre ise 15 mm’nin altındaki taşlarda (%89.2) 15 mm’den büyük taşlara oranla (%64.6) istatistiksel olarak anlamlı bir başarı oranı sağlanmıştır (p=0.035). 244 hastanın sadece 1’inde (% 0.4) üreteral perforasyon nedeniyle açık cerrahiye geçilmiştir. Sonuç: Üreter taşı tedavisinde semirijid üreterorenoskopinin başarısını artıran faktörler 15 mm’den küçük taşlar, alt-orta üreter taşlar ve hidronefrozu olmayan veya düşük derecelerde hidronefrozun olmasıdır. Literatürün aksine cinsiyetin başarıya etkisinin olmadığı görülmüştür.

The efficacy of gender, stone size, stone localization and hydronephrosis degree to semirigid ureteroscopy success

Objectives:To determine the efficacy of gender, stone size, stone localization and degree of hydronephrosis in semirigid ureteroscopy success for ureteral stones. Materials and Methods:We retrospectively evaluated 244 patients with ureteral stones trated with semirigid ureteroscopy between February 2003 and August 2011. Patient was seperated two groups that the stone size was larger and less than 15 mm. Stone localization was classified lower, middle and upper ureter. Hydronephrosis degree was classified none, mild, modarete, severe and serious. Stone size, localization and hydronephrosis degree were evaluated from ultrasonography and computerized tomography. Results: The mean age of the patients was 38.3 years (19-70). Of the 244 patients 98 (%40.1) were female and 146 (%59.9) were male. Of the stones 108 (%44.3) were right side,124 (%50.8) left side and 12 (%4.9) bilateral. Of the stones 144 (%59) were localized lower ureter, 30 (%12.3) middle ureter and 70 (%28.7) upper ureter. Of the patients 36 (%14.8) had no hydronephrosis; 66 (%31.7) patiens had mild, 104 (%50) modarete, 32 (%15.4) severe and 6 (%2.9) serious hydronephrosis. The mean stone diameter was 12.4 (5-28) mm. Stone free rate was % 84.1. There was no efficacy of gender on the success rate (p=0.9). The success rate of lower, middle and upper ureter stones were % 93.8, % 83.3 and % 64.3 (p=0.04). According to hydronephrosis degree, the success rates were none % 91.7, mild % 89.4, modarete % 83.7, severe % 68.8 and serious % 66.7 (p=0.027). Stones less than 15 mm had significant success rate (% 89.2) than stones larger than 15 mm (%64.6) (p=0.035). Only a patient of 244 (%0.4) underwent open surgery because of ureteral perforation. Conclusion: Favorable factors for success of semirigid ureteroscopy for ureteral stones are less than 15 mm, lower or middle ureteral stones and none or mild hydronephrosis. Contrarily gender is not effective on success of ureteroscopy.

Kaynakça

1. Strope SA, Wolf JS Jr, Hollenbeck BK. Changes in Gender Distribution of Urinary Stone Disease. Urology 2010; 75: 543-6.

2. Akinci M, Esen T, Tellaloğlu S. Urinary stone disease in Turkey: an updated epidemiological study. Eur Urol 1991; 20: 200-3.

3. Pak CY. Kidney stones. Lancet 1998; 351: 1797-801.

4. Türk C, Knoll T, Petrik A, Sarica K, Seitz C, Straub M, et al. Guidelines on Urolithiasis. European Association of Urology 2010. Available at http://www.uroweb.org/guidelines/ online-guideline Öztürk Mİ, Gürbüz C, Koca O, Sarıca K, Şenkul T, Yıldırım A, et al. Üreter taşı tanı ve tedavisinde güncel durum: İstanbul’dan kesitsel bir tarama. Turkish Journal of Urology 2010; 36: 125-131.

5. European Association of Urology.2007 Guideline for management of ureteral calculi. Eur Urol 2007; 52: 1610-31.

6. Yencilek F, Sarıca K, Gürpınar T, Göktaş C, Cangüven Ö, Al- bayrak S. A comparison of shock wave lithotripsy, semirigid and flexible ureteroscopy in the management of proximal ureteral calculi. Türk Üroloji Dergisi 2009; 35: 101-7.

7. Lotan Y, Gettman MT, Roehrborn CG, Cadeddu JA, Pearle MS. Management of ureteral calculi: a cost comparison and desicion making analysis. J Urol 2002; 167: 1621-9.

8. Peschel R, Janetschek G, Bartsch G. Extracorporeal shock wave lithotripsy versus ureteroscopy for distal ureteral cal- culi: a prospective randomized study. J Urol 1999; 162: 1909-12.

9. Pearle MS, Nadler Ri Bercowsky E, Chen C, Dunn M, Fi- genshau RS, et al. Prospective randomized trial comparing shock wave lithotripsy and ureteroscopy for management of distal ureteral calculi. J Urol 2001; 166: 1255-60.

10. Günlüsoy B, Değirmenci T, Arslan M, Kozacıoğlu Z, Nergiz N, Minareci S, et al. Ureteroscopic pneumatic lithotripsy: is the location of the Stone important in desicion making? Analysis of 1296 patients. J Endourol 2008; 22: 291-4.

11. Aslan Y, Kırılmaz U, Tuncel A, Nalçacıoğlu V, Balcı M, Atan A. Üreter taşı olan hastalarda rijit üreteroskopi ve pnömotik litotripsi sonuçlarımız. Türk Üroloji Dergisi 2010; 36: 263- 69.

12. Yaycıoğlu Ö, Güvel S, Kılınç F, Eğilmez T, Özkardeş H. Üre- ter taşlarında üreteroskopi: alt, orta ve üst üreter taşlarının karşılaştırılması ve uzun dönem izlem sonuçları. Türk Üroloji Dergisi 2003; 29: 337-43.

13. Turna B, Nazlı O. Üreteroskopi: Endikasyonlar ve sonuçlar. Türk Üroloji Dergisi 2008; 34: 423-30.

14. Tunc L, Küpeli B, Şenocak C, Alkibay T, Sözen S, Karaoğlan U, et al. Pneumatic lithotripsy for large ureteral Stones: is the first line treatment? Int Urol Nephrol 2007; 39: 759-64.

15. Tuğcu V, Taşcı AI, Ozbek E, Aras B, Verim L, Gürkan L. Does stone dimension affect the effectiveness of ureteroscopic lithotripsy is distal ureteral Stones? Int Urol Nephrol 2008; 40: 269-75.

16. Abdelrahim AF, Abdelmaguid A, Abuzeid H, Amin M, Mousa el-S, Abdelrahim F. Rigid ureteroscopy for ureteral Stones: factors associated with intraoperative adverse events. J Endourol 2008; 22: 277-80.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

38031

Sayıdaki Diğer Makaleler

Radikal retropubik prostatektomi: Prostat ile birlikte hangi dokular çıkıyor?

Oktay AKÇA, Savaş YALÇIN, Rahim HORUZ, Mustafa BOZ, Ahmet SELİMOĞLU, Alper KAFKASLI, Cihangir ÇETİNEL, Çağlar ÇAKIR, Selami ALBAYRAK

Organik kaynaklı erektil disfonksiyon tanısı konulan hastalarda risk faktörlerinin analizi

EYYUP SABRİ PELİT, Gökhan ATIŞ, Eren İLHAN, Cengiz ÇANAKCI, Bayram GÜNER, Halil Lütfi CANAT, Turhan ÇAŞKURLU

TRUS biyopsideki perinöral invazyonun tümör hacmi ve lokalizasyonuyla ilişkisi

Oktay AKÇA, Rahim HORUZ, Murat Can KİREMİT, Gökhan ATIŞ, BURHAN COŞKUN, Halime AKÇA, Ayşim ÖZAĞARI, Ayhan DAlKILINÇ

Primer testis lenfoması: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Basri ÇAKIROĞLU, Seyit Erkan EYYÜPOĞLU, Orhun SİNANOĞLU, Bora GÜREL

Böbrek taşı perkütan cerrahisinde interkostal ve subkostal yaklaşımın başarı ve komplikasyon oranlarının karşılaştırılması

ONUR DEDE, Süleyman YEŞİL, Ufuk ÖZTÜRK, İsmail NALBANT, Hasannedim Göksel GÖKTUĞ, Muhammet Abdurrahim İMAMOĞLU

Ağrı şikayeti ile algoloji polikliniğine başvuran prostat kanserli olguların retrospektif değerlendirilmesi

Ekrem AKDENİZ, Sevda AKDENİZ, Ebru KELSAKA, Fuat GÜLDOĞUŞ, YAKUP BOSTANCI

BPH tedavisinde bipolar transüretral prostatektomi ile monopolar TUR-P’nin erken dönem sonuçlarının karşılaştırılması

Salih BUDAK, HASAN SALİH SAĞLAM, OSMAN KÖSE, Şükrü KUMSAR, Hüseyin AYDEMİR, Öztuğ ADSAN

Buscke-Löwenstein tümörü (dev kondiloma akuminata) cerrahi tedavisi: Olgu sunumu

FATİH OĞUZ, RAMAZAN ALTINTAŞ, Ender AKDEMİR, ALİ BEYTUR, Cemal TAŞDEMİR, Ali GÜNEŞ

Düşük sayılı serimizde Perkütan Nefrolitotomi’de başarı ve komplikasyonlarımız

Hakan ERÇİL, Ferhat ORTOĞLU, Faruk KUYUCU, Güçlü GÜRLEN, Umut ÜNAL, Zafer Gökhan GÜRBÜZ

Cinsiyet, taş büyüklüğü, taş lokalizasyonu ve hidronefroz derecesinin semirijid üreteroskopi başarısına etkisi

Zülfü SERTKAYA, Orhan KOCA, Metin ÖZTÜRK, Selçuk KABA, Muhammet İhsan KARAMAN