Organik kaynaklı erektil disfonksiyon tanısı konulan hastalarda risk faktörlerinin analizi

Amaç: Erektil Disfonksiyon (ED) tüm dünyada yaşam kalitesini bozan önemli bir sorundur. Ayrıca ED bazı sistemik hastalıkların sonucu olarak ortaya çıkması ve bu hastalıkların sistemik bazı komplikasyonlarının habercisi olması açısından da önemli bir sağlık sorunudur. Bu çalışmada organik kaynaklı ED tanısı konulmuş olan hastalarda en önemli etyolojik risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır . Gereç ve Yöntemler: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Androloji polikliniği’ne başvuran ve organik kaynaklı erektil disfonksiyon tanısı konulmuş 273 hasta ve ED dışı bir nedenle genel üroloji polikliniklerine başvuran benzer yaş grubundaki 110 kişilik kontrol grubu çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm hastaların fizik muayene bulguları, özgeçmişleri, International Index of Erectile Function Questionnaire (IIEF-5) skorları ve laboratuar bulguları incelenmiştir. Sigara kullanımı, hiperlipidemi (HL), hipertansiyon (HT), diabetes mellitus (DM), koroner kalp hastalığı (KAH), geçirilmiş pelvik cerrahi gibi risk faktörlerinin ED predispozisyonundaki önemi univariate ve multivariate analiz yapılarak en önemli risk faktörleri belirlenmiştir. Bulgular: Univariate analiz sonucu sigara kullanımı, HL, HT, DM, KAH ve geçirilmiş pelvik cerrahi ED için istatistiksel olarak anlamlı risk faktörleri olarak belirlenmiştir (p

Analysis of risk factors in patients with organic erectile dysfunction

Objectives: Erectile Dysfunction (ED) is an important problem that decreases the quality of life all over the world. In addition, it is an important health problem because it occurs as a result of systemic diseases and/or it is a precursor of some of the complications of systemic diseases. In this study, we aim to determine the most important etiologic risk factors in patients with a diagnosis of organic ED. Material and Methods: A total of 273 male patients with a clinical diagnosis of organic ED from andrology outpatient clinics and 110 agematched control group with any reason except the ED from general urology outpatient clinics enrolled in this study at Istanbul Medeniyet Universty Faculty of Medicine. Physical examination, medical history, the International Index of Erectile Function Questionnaire (IIEF- 5) scores and laboratory findings of all patients have been examined. The importance of risk factors ( smoking, hyperlipidemia (HL), hypertension (HT), diabetes mellitus (DM), coronary artery disease (CAD), previous pelvic surgery predisposing to ED have been identified via univariate and multivariate analysis models. Results: Smoking, HL, HT, DM, CAD, and previous pelvic surgery were found to be a statistically significant risk factors for ED in the univariate model (p<0.05, for each factors). But in multivariate model smoking, DM and previous pelvic surgery were found to be a statistically significant risk factors for ED. The affect of smoking, HT, DM, HL on IIEF scores and serum testosterone levels were studied and we observed that althought HT, DM, smoking significantly decrease IIEF scores(p<0.005), HL does not show statistically significant effect on IIEF scores. Serum testosterone level was not affected by any of these factors. Conclusion: In addition to the previous pelvic surgery, the most important risk factors for organic erectile dysfunction are smoking and diabetes mellitus.

Kaynakça

1. NIH Consensus Conference on Impotence. NIH Consensus Development Panel on Impotence. JAMA 1993;270:83-90.

2. Feldman HA, Goldstein I, Hatzichristou DG, Krane RJ, McKinlay JB. Impotence and its medical and psychosocial correlates: results of the Massachusetts Male Aging Study. J Urol 1994;151:54-61.

3. El-SakkaAI. Association of riskfactors and medical comorbidities with male sexual dysfunctions. J Sex Med 2007;4(6):1691-700.

4. Lewis RW. Epidemiology of erectile dysfunction. Urol Clin North Am 2001;28:209-16.

5. De Wire DM. Evaluation and treatment of erectile dysfunction. Am. Fam. Physician1996;53: 2101–106.

6. Mohammed A. Elbendary, Osama M. El-Gamal and Khaled A. Salem. Analysis of Risk Factors for Organic Erectile Dysfunction in Egyptian Patients Under the Age of 40 Years. Journal of Andrology 2009; 30. DOI: 10.2164/jand- rol.108.007195.

7. Caskurlu T, Tasci AI, Resim S, Sahinkanat T, Ergenekon E. The etiology of erectile dysfunction and contributing factors in different age groups in Turkey. Int J Urol 2004;11:525–9.

8. Mirone V, Imbimbo C, Bortolotti A et al. Cigarette smoking as risk factor for erectile dysfunction: results from an Italian epidemiological study. Eur Urol 2002;41: 294 –7.

9. Pourmand G, Alidaee MR, Rasuli S, Maleki A, Mehrsai A. Do cigarette smokers with ED benefit from stopping? A prospective study. BJU Int 2004;94: 1310 –3.

10. Müller SC, El-Damanhoury H, Rüth J, Lue TF. Hypertension and impotence. Eur Urol 1991;19: 29 –34.

11. Johannes CB, Araujo AB, Feldman HA, Derby CA, Kleinman KP, McKinlay JB. Incidence of erectile dysfunction in men 40 to 69 years old: longitudinal results from the Massachusetts Male Aging Study. J Urol 2000;163: 460 –3.

12. Cordeiro AC, Mizzaci CC, Fernandes RM et al. Simplified International Index of Erectile Function (iief-5) and coronary artery disease in hypertensive patients. Arq Bras Cardiol. 2012 Sep 4. pii: S0066-782X2012005000081.

13. McCulloch DK, Campbell IW, Wu FC, Prescott R J, Clarke BF. The prevalence of diabetic impotence. Diabetolo- gia.1980:18:279–83.

14. Cho NH, Ahn CW, Park JY et al. Prevalence of erectile dysfunction in Korean men with type 2 diabetes mellitus. Diabetic Medicine 2005:23;198–203.

15. Fedele D, Coscelli C, Santeusanio F et al. Erectile dysfunction in diabetic subjects in Italy. Diabetes Care 1998: 21;1973–7.

16. Kapoor, S. Clarke, K. S. Channer, T. H. Jones . Erectile dysfunction is associated with low bioactive testosterone levels and visceral adiposity in men with type 2 diabetes. Int J Androl 2007:30;500-7.

17. Gallina A, Briganti A, Suard N et al. Surgery and erectile dysfunction. Arch. Esp. Urol. 2010: 63 (8); 640-648.

18. Aydın S, Ünal D , Erol H et al. Multicentral clinical evaluation of the aetiology of erectile dysfunction:A survey report. Int Urol Nephrol 2001:32; 699–703.

19. Ogbera AO. Relationship between Serum Testosterone Levels and Features of the MetabolicSyndrome Defining Criteria in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. West Afr J Med 2011;30(4):277-81.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

40031

Sayıdaki Diğer Makaleler

Böbrek taşı perkütan cerrahisinde interkostal ve subkostal yaklaşımın başarı ve komplikasyon oranlarının karşılaştırılması

ONUR DEDE, Süleyman YEŞİL, Ufuk ÖZTÜRK, İsmail NALBANT, Hasannedim Göksel GÖKTUĞ, Muhammet Abdurrahim İMAMOĞLU

Cinsiyet, taş büyüklüğü, taş lokalizasyonu ve hidronefroz derecesinin semirijid üreteroskopi başarısına etkisi

Zülfü SERTKAYA, Orhan KOCA, Metin ÖZTÜRK, Selçuk KABA, Muhammet İhsan KARAMAN

TRUS biyopsideki perinöral invazyonun tümör hacmi ve lokalizasyonuyla ilişkisi

Oktay AKÇA, Rahim HORUZ, Murat Can KİREMİT, Gökhan ATIŞ, BURHAN COŞKUN, Halime AKÇA, Ayşim ÖZAĞARI, Ayhan DAlKILINÇ

Bir Klinefelter sendromu olgusunda mozaik karyotip

Işın KAYA, Y. Selma ÜLKER, Musa SARAÇOĞLU, Tuğba KELEZ

Siirt ilinde sünnet yapılan çocuklarda genital anomali oranları, penis boyu ve testis hacimleri

Mehmet Erol YILDIRIM, Fatih YANARAL, Soner AKÇİN

Tanı ilişkili gruplama verileri çerçevesinde Türkiye’de ürogenital kanserlere bakış

Sabahattin AYDIN, PAKİZE YİĞİT, Mehmet DEMİR, Hasan GÜLER

Metabolik sendrom ile erektil disfonksiyon ilişkisi

Cem Nedim YÜCETÜRK, BERAT CEM ÖZGÜR

BPH tedavisinde bipolar transüretral prostatektomi ile monopolar TUR-P’nin erken dönem sonuçlarının karşılaştırılması

Salih BUDAK, HASAN SALİH SAĞLAM, OSMAN KÖSE, Şükrü KUMSAR, Hüseyin AYDEMİR, Öztuğ ADSAN

Ağrı şikayeti ile algoloji polikliniğine başvuran prostat kanserli olguların retrospektif değerlendirilmesi

Ekrem AKDENİZ, Sevda AKDENİZ, Ebru KELSAKA, Fuat GÜLDOĞUŞ, YAKUP BOSTANCI

Düşük sayılı serimizde Perkütan Nefrolitotomi’de başarı ve komplikasyonlarımız

Hakan ERÇİL, Ferhat ORTOĞLU, Faruk KUYUCU, Güçlü GÜRLEN, Umut ÜNAL, Zafer Gökhan GÜRBÜZ