Böbrek taşı perkütan cerrahisinde interkostal ve subkostal yaklaşımın başarı ve komplikasyon oranlarının karşılaştırılması

Amaç: Çalışmada böbrek taşı sebebiyle perkütan nefrolitotomi yapılan hastalarda kullanılan interkostal ve subkostal giriş tekniklerinin başarı ve komplikasyonları karşılaştırıldı. Gereç ve Yöntemler: Nisan 2006 – Ocak 2009 tarihleri arasında Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4.Üroloji Kliniğinde perkütan nefrolitotripsi (PCNL) yapılan hastalar arasından üst ve orta kaliks, stoghorn, kompleks alt kaliks taşları olan ve giriş olarak subkostal triangulasyon alt kaliks girişi ya da interkostal orta veya üst kaliks girişi kullandığımız 165 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Subkostal giriş yapılan hastaları Grup1 (118), interkostal giriş yapılanları grup2 (47) olarak ayrıldı. Bulgular: Hastaların yaş ortalamaları grup 1 (44±16,3) ve grup 2’de (44,1±13,3) (p=0,98) benzerdi. Taş boyutu grup 1’de 323,38±169,72 mm2, grup 2’de 310,85±161,28 mm2( p:0,73) operasyon süresi sırasıyla 118,9±46,8 dk ve 122,1 ±49,5 dk (p:0,32) skopi süreleri 5,10±3,25 dk ve 6,56±5,06 dk (p:0,18) olarak hesaplandı ve istatistiksel açıdan anlamlı saptanmadı. Hastaların postoperatif ilk 6 saat içerisindeki hematokrit değerlerindeki azalma grup 1’de 6,46±3,94 mg/dl, grup 2’de ise 5,86±4,4 mg/dl (p:0,12) olarak saptandı ve istatistiksel olarak anlamlı değildi. Re-entry çekilme zamanı sırasıyla 3,03±2,41 gün ve 3,39±2,6 gün (p:0,10), rezidü taş boyutu grup 1’de 102.73±26,4 mm2, grup 2’de 118±34,6 mm2 hesaplandı (p:0,11) ve gruplar benzer çıktı. Hastaların hastanede yatış süreleri sırayla 4,53±3,8 gün ve 5,08±3,1 gündü (p=0,05) istatistiksel olarak fark saptanmadı. Hastalarımızın hiçbirinde pnömotoraksa rastlanmadı. Sonuç :İnterkostal girişin özellikle 11.-12. interkostal aralık seçildiğinde önemli bir komplikasyon olan akciğer yaralanması açısından subkostal giriş kadar güvenli olduğunu, bunun yanında taşsızlık oranı, kanama miktarı, operasyon ve skopi süresi, hospitalizasyon süresinin de benzer olduğunu saptadık.

Comparison of success and complication rates of intercostal and subcostal approach in percutaneous nephrolithotomy

Objective: In this study, we aimed to compare the success and complication rates of intercostal and subcostal aproach in percutaneous nephrolithotomy. Material and Methods: We evaluated the data of 165 patients operated at Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital Department of Urology Clinic between April 2006-January 2009 for isolated upper-mid pole caliceal group stones, staghorn kidney stones and complex lower calicial stones with subcostal triangulation or intercostally. Subcostal triangulation patients were grouped as 1 (n:118) and intercostal cases were group 2 (n: 47). Results: Mean ages of group 1 and group 2 were 44±16,3 and 44,1±13,3 respectively. Mean duration of operation time was 118,9±46,8 min and 122,1±49,5 min (p=0,32). Scopy times were 15,10±3,25 min and 6,56±5,06 min (p=0,18). The post op 6 hours heamothocrit loss was 6,46±3,94mg/dl and 5,86±4,4mg/dl (p=0,12) for group 1 and 2 respectively. Reentry malecott removal time was, 3,03±2,41 days and 3,39±2,6 days (p=0,10). Residual stone sizes were 102.73±26,4 mm2 and 118±34,6 mm2 for both groups respectively (p=0,11). Duration of hospitalization was 4,53±3,8 days and 5,08±3,1 days (p=0,05) respectively. Pneumothorax and heamothorax complications were not present in either groups. Conclusions: Intercostal access is as safe as the subcostal access when the access is performed between 11 and 12th intercostal spaces according to lung complications. In this way, we determined that stone-free rate, blood loss, operation, hospitalization and scopy durations were similar in both groups.

Kaynakça

1. Wolf JS, Clayman RV. Percutaneous nephrolithotomy. What is its role in 1997? Urol Clin North Am.1997; Feb;24(1):43- 58.

2. Munver R, Delvecchio FC, Newman GE, Perminger GM. Critical analysis of supracostal access for percutaneous renal surgery. J Urol. 2001 Oct;166(4):1242-6.

3. Gupta R, Kumar A, Kapoor R, Srivastava A, Mandhani A. Prospective evaluation of safety and efficacy of the supra- costal approach for percutaneous nephrolithotomy. BJU Int. 2002 Dec;90(9):809-13.

4. Kekre NS, Gopalakrishnan GG, Gupta GG, Abraham BN, Sharma E. Supracostal approach in percutaneous neph- rolithotomy: experience with 102 cases. J Endourol. 2001 Oct;15(8):789-91.

5. Lee WJ, Smith AD, Cubelli V, et al. Complications of percutaneous nephrolithotomy. AJR Am J Roentgenol. 1987 Jan;148(1):177-80.

6. Kane CJ, Bolton DM, Stoller ML. Current indications for open stone surgery in an endourology center. Urology. 1995 Feb;45(2):218-21.

7. Miller NL, Lingeman JE. Management of kidney stones. BMJ 2007 Mar;334(7591):468-72.

8. Ramakumar S, Segura JW. Percutaneous management of urinary calculi. ScientificWorld Journal 2004 Jun 7;4 Suppl 1:296-307.

9. Turna B, Umul M, Mammadov R, Nazlı O. Perkütan nefrolitotomi: suprakostal ve subkostal girişimlerin karşılaştırılması. Türk Üroloji Dergisi 2007; 33: 196-201.

10. Fine JK, Pak CYC, Preminger GM. Residual fragments following ESWL- the role of medical management. J Urol 1994; 147(2): 79.

11. Irby PB, Schwartz BF, Stoller ML. Percutaneous access techniques in renal surgery. Tech Urol 1999; Mar;5(1):29-39.

12. El-Nahas AR, Shokeir AA, El-Kenaway MR, et al. Safety and efficacy of supracostal percutaneous nephrolithotomy in pediatric patients. J Urol. 2008 Aug;180(2):676-80.

13. Young AT, Hunter DW, Castaneda-Zuniga WR et al. Percutaneous extraction of urinary calculi: use of the intercostal approach. Radiology. 1985 Mar;154(3):633-8.

14. Michel MS, Trojan L, Rassweiler JJ. Complications in Percutaneous Nephrolithotomy. Eur Urol 2007, Apr;51(4):899- 906.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

2.2b804

Sayıdaki Diğer Makaleler

Düşük sayılı serimizde Perkütan Nefrolitotomi’de başarı ve komplikasyonlarımız

Hakan ERÇİL, Ferhat ORTOĞLU, Faruk KUYUCU, Güçlü GÜRLEN, Umut ÜNAL, Zafer Gökhan GÜRBÜZ

Adölesan varikoselin klinik görünümü ve belirtilerin önemi

RAMAZAN ALTINTAŞ, ALİ BEYTUR, FATİH OĞUZ, Caner Ediz, Ali GÜNEŞ

TRUS biyopsideki perinöral invazyonun tümör hacmi ve lokalizasyonuyla ilişkisi

Oktay AKÇA, Rahim HORUZ, Murat Can KİREMİT, Gökhan ATIŞ, BURHAN COŞKUN, Halime AKÇA, Ayşim ÖZAĞARI, Ayhan DAlKILINÇ

Bir Klinefelter sendromu olgusunda mozaik karyotip

Işın KAYA, Y. Selma ÜLKER, Musa SARAÇOĞLU, Tuğba KELEZ

Siirt ilinde sünnet yapılan çocuklarda genital anomali oranları, penis boyu ve testis hacimleri

Mehmet Erol YILDIRIM, Fatih YANARAL, Soner AKÇİN

Cinsiyet, taş büyüklüğü, taş lokalizasyonu ve hidronefroz derecesinin semirijid üreteroskopi başarısına etkisi

Zülfü SERTKAYA, Orhan KOCA, Metin ÖZTÜRK, Selçuk KABA, Muhammet İhsan KARAMAN

Ağrı şikayeti ile algoloji polikliniğine başvuran prostat kanserli olguların retrospektif değerlendirilmesi

Ekrem AKDENİZ, Sevda AKDENİZ, Ebru KELSAKA, Fuat GÜLDOĞUŞ, YAKUP BOSTANCI

Primer testis lenfoması: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Basri ÇAKIROĞLU, Seyit Erkan EYYÜPOĞLU, Orhun SİNANOĞLU, Bora GÜREL

Radikal retropubik prostatektomi: Prostat ile birlikte hangi dokular çıkıyor?

Oktay AKÇA, Savaş YALÇIN, Rahim HORUZ, Mustafa BOZ, Ahmet SELİMOĞLU, Alper KAFKASLI, Cihangir ÇETİNEL, Çağlar ÇAKIR, Selami ALBAYRAK

Buscke-Löwenstein tümörü (dev kondiloma akuminata) cerrahi tedavisi: Olgu sunumu

FATİH OĞUZ, RAMAZAN ALTINTAŞ, Ender AKDEMİR, ALİ BEYTUR, Cemal TAŞDEMİR, Ali GÜNEŞ