Adölesan varikoselin klinik görünümü ve belirtilerin önemi

Amaç: Kliniğimize başvurup adölesan varikosel nedeniyle opere edilen hastaların klinik görünümü ve mevcut şikayetlerin görülme sıklığını değerlendirdik ve hastalık sürecinde bu şikayetlerin önemini belirledik. Gereç ve Yöntemler: 1995 ile 2012 yılları arasında varikosel nedeniyle cerrahi tedavi yapılmış olan 18 yaş altındaki hastaların kayıtlarını geriye dönük inceledik. Bulgular: Varikosel hastalığından dolayı 71 hastaya (ortalama yaş 16.4, 11-18 yaş aralığında) cerrahi müdahale yapıldı. Ağrı şikayeti varikosel cerrahisi yapılan hastaların ana geliş nedeniydi, 46 çocukta (%58.2) sadece ağrı, 14 çocukta (%17.7) sadece kozmetik, 7 çocukta sadece şişlik, 7 çocukta ağrı ve kozmetik, 5 çocukta ağrı ve şişlik şikayeti vardı. Klinik evre aritmetik ortalaması grup 1’de (sadece ağrı) en düşük iken, grup 3’de (sadece şişlik) en yüksekti. (sırasıyla 2.11 ve 2.71) Sonuç: Ağrı şikayeti adölesan yaş grubunda varikosel nedeniyle cerrahi yapılanlarda ana sebepti. Kozmetik ve şişlik şikayetleri olan varikosel hastalarında ortalama klinik evre ağrı şikayeti olan hastalara göre daha yüksekti ve bu ağrı şikayetinin hastaların doktora erken gelmesine neden olduğunu gösterir. Belli bir ağrı şikayeti yokken, ebeveynin bilinçli olması teşhisin erken konulmasında önemli bir payı oluşturur. Ebeveynlerin eğitimi ve bilgilendirilmesiyle, daha iyi sonuçlar elde edilebilir.

Clinical presentation of adolescent varicocele and importance of symptoms

Objectives: We evaluated the clinical presentation and proportion of presenting symptoms of patients operated due to adolescent varicocele in our clinic, and assessed the importance of the presenting symptoms for progression of the disease. Materials and Methods: Clinical records of patients younger than 18 years old underwent surgical treatment for varicocele between 1995 and 2012 were reviewed retrospectively. Results: Seventy-one patients (mean age 16.4, range 11 to 18) underwent surgery due to varicocele disease. Pain complaint was the most common presenting symptom of the patients underwent varicocele surgery, 46 boys (58.2%) had only pain, 14 boys (17.7%) had only cosmetic complaint, 7 boys (8.8%) had only swelling, 7 boys (8.8%) had pain+cosmetic, 5 boys (6.3%) had pain+swelling symptoms. While the arithmetic mean of clinical grade was lowest in group 1 (pain only), it was highest in group 3 (swelling only) (2.11 vs. 2.71, respectively). Conclusion: The pain symptom was the main reason for the varicocele surgery performed in adolescent age group. Mean clinical grades of varicocele of patients with cosmetic and swelling symptoms were higher than that of the patients with pain symptom and this means that the pain complaint causes the patient coming early to the doctor. While there is no particular pain symptom, parental awareness constitutes an important part of the early diagnosis. With training and informing parents, the better results can be achieved.

Kaynakça

1. Greenfield SP, Sevile P. Wan J. Experience with varicoceles in children and young adults. J Urol 2002; 168:1684-8.

2. Niedzielski J, Paduch D, Racynski P. Assessment of adolescent varicocele. Pediatr Surg Int 1997; 12: 410-3.

3. Akbay E, Cayan S, Doruk E, Duce MN, Bozlu M. The prevalence of varicocele and varicocele-related testicular atrophy in Turkish children and adolescents. BJU Int 2000; 86: 490-93.

4. Gorelick JI, and Goldstein M. Loss of fertility in men with varicocele. Fertil Steril 1993; 59: 613-16.

5. Schiff J, Kelly C, Goldstein M, Schelgel P, Poppas D. Managing varicoceles in children: results with microsurgical varicocelectomy. BJU Int 2005; 95:399-402.

6. Cozzolino DJ, Lipschultz LI. Varicocele as a progressive lesion: positive effect of varicocele repair.Human Reprod Update 2001; 7: 55-8.

7. Paduch D, Niedzielski J. Repair versus observation in adolescent varicocele: a prospective study. J Urol 1997; 158: 1128-32.

8. Pryor JL, Howards SS. Varicocele. Urol Clin North Am 1987; 14: 499-513.

9. Skoog SJ, Roberts KP, Goldstein M, Pryor JL. The adolescent varicocele: what’s new with an old problem in young patients? Pediatrics 1997; 100: 112-22.

10. Kass EJ, Belman AB. Reversal of testicular growth failure by varicocele ligation. J Urol 1987; 137:475-6.

11. Cayan S, Akbay E, Bozlu M ve ark. The effect of varicocele repair on testicular volume in children and adolescents with varicocele. J Urol 2002; 168: 731-4.

12. Laven JS, Haans LC, Mali WP, te Velde ER, Wensing CJ, Eimers JM. Effects of varicocele treatment in adolescents: a randomized study.Fertil Steril 1992; 58: 756-62.

13. Okuyama A, Nakamura M, Namiki M. ve ark. Surgical repair of varicocele at puberty: preventive treatment for fertility improvement.J Urol 1988; 139: 562-4.

14. Preston MA, Carnat T, Flood T, Gaboury I, Leonard MP. Conservative Management of Adolescent Varicoceles: A Retrospective Review. Urology 2008; 72 : 77-80.

15. Bong GW, Koo HP. The adolescent varicocele: to treat or not to treat. Urol Clin North Am 2004; 31: 509-15.

16. Reinberg O, Meyrat BJ. Children and adolescent varicocele. Rev Med Suisse 2007; 136: 2779-82.

17. Shiraishi K, Takihara H, Matsuyama H. Effects of grade 1 varicocele detected in the pediatric age group on testicular development. J Pediatr Surg 2009; 44: 1995-8.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

58265

Sayıdaki Diğer Makaleler

TRUS biyopsideki perinöral invazyonun tümör hacmi ve lokalizasyonuyla ilişkisi

Oktay AKÇA, Rahim HORUZ, Murat Can KİREMİT, Gökhan ATIŞ, BURHAN COŞKUN, Halime AKÇA, Ayşim ÖZAĞARI, Ayhan DAlKILINÇ

Buscke-Löwenstein tümörü (dev kondiloma akuminata) cerrahi tedavisi: Olgu sunumu

FATİH OĞUZ, RAMAZAN ALTINTAŞ, Ender AKDEMİR, ALİ BEYTUR, Cemal TAŞDEMİR, Ali GÜNEŞ

Siirt ilinde sünnet yapılan çocuklarda genital anomali oranları, penis boyu ve testis hacimleri

Mehmet Erol YILDIRIM, Fatih YANARAL, Soner AKÇİN

Radikal retropubik prostatektomi: Prostat ile birlikte hangi dokular çıkıyor?

Oktay AKÇA, Savaş YALÇIN, Rahim HORUZ, Mustafa BOZ, Ahmet SELİMOĞLU, Alper KAFKASLI, Cihangir ÇETİNEL, Çağlar ÇAKIR, Selami ALBAYRAK

Organik kaynaklı erektil disfonksiyon tanısı konulan hastalarda risk faktörlerinin analizi

EYYUP SABRİ PELİT, Gökhan ATIŞ, Eren İLHAN, Cengiz ÇANAKCI, Bayram GÜNER, Halil Lütfi CANAT, Turhan ÇAŞKURLU

Metabolik sendrom ile erektil disfonksiyon ilişkisi

Cem Nedim YÜCETÜRK, BERAT CEM ÖZGÜR

Ağrı şikayeti ile algoloji polikliniğine başvuran prostat kanserli olguların retrospektif değerlendirilmesi

Ekrem AKDENİZ, Sevda AKDENİZ, Ebru KELSAKA, Fuat GÜLDOĞUŞ, YAKUP BOSTANCI

Cinsiyet, taş büyüklüğü, taş lokalizasyonu ve hidronefroz derecesinin semirijid üreteroskopi başarısına etkisi

Zülfü SERTKAYA, Orhan KOCA, Metin ÖZTÜRK, Selçuk KABA, Muhammet İhsan KARAMAN

Bir Klinefelter sendromu olgusunda mozaik karyotip

Işın KAYA, Y. Selma ÜLKER, Musa SARAÇOĞLU, Tuğba KELEZ

Böbrek taşı perkütan cerrahisinde interkostal ve subkostal yaklaşımın başarı ve komplikasyon oranlarının karşılaştırılması

ONUR DEDE, Süleyman YEŞİL, Ufuk ÖZTÜRK, İsmail NALBANT, Hasannedim Göksel GÖKTUĞ, Muhammet Abdurrahim İMAMOĞLU