Üstün zeka düzeyindeki bir grup öğrencinin WISC-R profillerinin incelenmesi

Amaç: Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC-R) kliniklerde zekayı ölçmek için önemli bir değerlendirme aracı olarak kullanılmaktadır. Erken dönemde bu çocuklara tanı konulması ve gerekli yönlendirmelerin yapılması çocuğun hem bireysel hem de toplumsal yararlılığı için oldukça önem taşımaktadır. Bu çalışmada da tanı koymak ve yönlendirmek amaçlı değerlendirmeye alınan ve WISC-R Zeka Testi sonuçlarına göre; “üstün zeka” düzeyinde olduğu saptanan çocukların, alt test puanlarındaki başarı düzeyleri ve bu puanların sosyodemografik özellikleriyle olan ilişkisi değerlendirilmiştir. Materyal ve Metot: Çalışma yaşları 6-12 (9,14±1,81) arasında değişen, 19 kız (%32,2), 40 erkek (%67,8) toplam 59 üstün zekalı çocuk üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada yer alan çocukların zeka düzeylerini belirlemek amacıyla WISC-R kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan çocukların Sözel Zeka Bölümü ortalama puanı 133,71±7,45 (118-146); Performans zeka bölümü ortalama puanı 134,46±8,25 (117-153); Toplam Zeka Bölümü ortalama puanı 139,63±6,37 (131-155) olarak belirlenmiştir. %66,1’i özel okula devam eden çocukların, annelerinin %67,8’i, babalarının %84,7’si üniversite mezunudur. WISC-R Sözel alt testi olan Yargılama’dan özel okula devam eden çocuklar yüksek puanlar alırken, performans alt testlerinden Resim Tamamlama, Resim Düzenleme ve Küplerle Desenden ise devlet okuluna devam eden çocukların daha başarılı olduğu görülmüştür. Sonuçlar: Üstün zekalı çocukların ileride önemli roller oynayacak yetişkinler haline getirilebilmesi için, önce erken dönemde doğru tanıyı alması gerekmektedir. Ebeveyn ve öğretmenlerin bilgilendirmeye yönelik eğitici organizasyonların yapılması, bu çocuklara daha erken tanı koyup doğru kullanıma teşvik etmeyi hızlandıracaktır.

Evaluation of WISC-R profiles of a group of students with superior intelligence

Objective: Weschler Intelligence Scale For Children (WISC-R) is used as an important assessment tool to measure IQ level in clinics. Diagnosing and directing of children in early childhood are of importance critically for child itself and its participation and contribution to social life in future. In this study, the relationship between accomplishment level in sub-scales and SES properties of children, who are assessed by WISC-R to diagnose and guide, classified as superior intelligence were investigated. Methods: This study was conducted on 59 children with superior intelligence, including 19 girls (%32.2 ) and 40 boys (%67,8). WISC-R were used to determine the IQ level of subjects. Results: It was determined that the mean of Verbal IQ scale is 133,71±7,45 (118-146); the mean of performance IQ scale is 134,46±8.25 (117-153); Full scale IQ is 139,63±6.37 (131-155). 66.1% of students are being educated in private schools. 67.8% of the mothers and 84,7% of the fathers of students are college graduates. Furthermore, it was found that students of private schools has higher score in Word Reasoning that is a sub-scale of Verbal IQ than state school whereas students of state school has higher score in picture completion, block design and picture concept which are sub-scales of Performance IQ than students of private schools. Conclusions: Early diagnose for children with superior intelligence is of primary significance in order to help them to be active and effective adults of society in their future life. In addition, trainings to inform parents and teachers would accelerate the earlier diagnosing and guiding these children.

Kaynakça

Şirin MR, Kulaksızoğlu A, Bilgili AE, Editors. Üstün Yetenekli Çocuklar: Seçilmiş Makaleler Kitabı. Çocuk Vakfı Yayınları; 2004.

M.E.B. Bilim ve Sanat Merkezi Yönergesi; 2001.

Gündüz T. Üstün Zekâlı Çocuklarda Ahlâk Gelişimi ve Eğitimi. İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2010;1(1):157-77.

Moore AD. Gifted and Talented Children and Youth. Mc Bullock L, editor. Exceptionalities in Children and Youth. U.S.A: Allyn and Bacon Inc; 1992. P. 420-48.

Thompsom LA, Plomin R. Genetic Influence on Cognitive Ability. Heler KA, Monks FJ, Passow AH, editors. International Handbook of Research and Development of Giftedness and Talent. Oxford: Pergamon Pres; 1993. P.103-13.

Culalta RA, Tompkins JR, editors. Fundamentals of Special Education What Every Teacher Needs to Know. New Jersey: Prentice Hall Inc ;1999.

Ataman A. Eğitimimize bakışlar I. Fındıkçı İ, Editör. İstanbul Kültür Koleji Eğitim Vakfı Yayınları; 1996.

Bildiren A, Uzun M. Üstün Yetenekli Öğrencilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Tanılama Yönteminin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2007;2(22):31-9.

Akarsu F. Yetişemediğimiz Çocuklar: Üstün Yetenekli Çocuklar ve Sorunları. Eduser Yayınları; 2001.

http://www.worldgifted.ca/

Savaşır I, Şahin N. Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISCR) El Kitabı. Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Ankara; 1995.

Anastasi A. Psychological Testing. 6th ed. New York:Macmillian Publishing Company; 1990.

Öngider N, Baykara B, Akay AP. Bir Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğinde Ayaktan İzlenen Olgulardan DEHB ve/veya ÖÖB Tanısı Konan Çocukların WISC-R Testi Sonuçlarının Karşılaştırılması. Yeni Symposium 2008;46(1): 17-22.

Campbell JM, McCord DM. Measuring social competence with the Wechsler Picture Arrangement and Comprehension subtests. Assessment 1999;6(3):215-24.

Culberton FM, Feral CH, Gabby S. Pattern analysis of Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised profiles of Delinquent boys. J Clin Psychol 1989;45(4):651-60.

Furnham A, Clark K, Bailey K(1999). Sex differences in estimates of multiple intelligences. European Journal of Personality 1999;13(4):247-59.

Özsoy Y, Özyürek M, Eripek S.Özel eğitime muhtaç çocuklar, özel eğitime giriş. Karatepe Yayınları; 1988.

Kaynak Göster