Matematik Öğretiminin Ölçme ve Değerlendirme Sürecinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı

Matematik öğretmenlerinin eğitimde teknoloji entegrasyonu bağlamında sorunları olduğunu belirleyen çeşitli araştırmalar bulunmaktadır. Bu nedenle matematik öğretmenlerinin derslerinin çeşitli süreçlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerini (BİT) kullanmaları teşvik edilmelidir. Bu araştırmanın amacı, matematik öğretiminde ölçme ve değerlendirme bağlamında yeni nesil BİT kullanımına dair kuramsal bilgi vermek ve bazı teknolojilere yönelik uygulama örnekleri sunmaktır. Bu amaç doğrultusunda sınav hazırlamada ve değerlendirmede, geleneksel ölçme ve değerlendirme anlayışından farklı amaçlarla kullanılabilecek Kahoot , Plickers, Eğitim Bilişim Ağı (EBA), ZipGrade ve GeoGebra yazılımlarının matematik öğretiminin ölçme ve değerlendirme sürecinde kullanılabilmesi hakkında kuramsal bilgiler verilmiş, kurulum ve uygulamaları hakkında pratik bir çerçeve sunulmuştur. Bu araçların ölçme ve değerlendirme sürecinde matematik öğrenme ve öğretmeye sağlayabileceği olanaklar ve pedagojik özellikleri literatür desteğiyle ortaya konmuştur. Araştırmada ele alınan yazılımların özellikleri nitel araştırma yaklaşımlarından doküman incelemesiyle belirlenmiştir. Sonuç olarak, bu yazılımların matematik öğretiminde ölçme ve değerlendirme bağlamında kullanılması öğretmenlere ve öğrencilere olumlu yönde katkı sağlayabilir

The Use of Information and Communication Technologies in the Assessment and Evaluation Process in Mathematics Instruction

There are various studies that show that mathematics teachers have problems in the context of technology integration in education. For this reason, math teachers should be encouraged to use information and communication technologies (ICT) in various processes of their lessons. The aim of this study is to give theoretical information about the use of new generation ICT tools in the context of assessment and evaluation in mathematics and to demonstrate the use of software features. For this purpose, theoretical information about using Kahoot , Plickers, EBA (Educational Informatics Network), ZipGrade and GeoGebra software is provided and a practical framework about the setup and applications is presented. These tools can be used for assessment and evaluation in mathematics. The possibilities and pedagogical features that these tools can provide for teaching and learning mathematics are presented with the support of literature. The properties of the software are identified by document analysis. As a result, it is suggested that the use of these software in the context of assessment and evaluation in mathematics instruction can contribute to both teachers and students positively

Kaynakça

Akkoç, H. (2012). Bilgisayar destekli ölçme-değerlendirme araçlarının matematik öğretimine entegrasyonuna yönelik hizmet öncesi eğitim uygulamaları ve matematik öğretmen adaylarının gelişimi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 3(2), 99-114.

Aktay, S., & Keskin, T. (2016). Eğitim bilişim ağı (EBA) incelemesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 2(3), 27-44.

Alvarado, N. C., Coelho, D., & Dougherty, E. (2016). Mobile apps for ELLs: Supporting language learning with engaging digital tools. Argentinian Journal of Applied Linguistics, 43, 43–58.

Anonim (2015). Over 35 formative assessment tools to enhance formative learning opportunities. Tech & Learning, 36(4), 14.

Atılgan, H. (2011). Değerlendirme ve not verme. H. Atılgan (Ed.). Eğitimde ölçme ve değerlendirme içinde (349-395), Ankara: Anı Yayıncılık.

Baki, A. (2008). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi (4. bs.). Ankara: Harf Eğitim Yayıncılık.

Ballım, E., Sezen, H., Bildirici, H., & Öter, Z. T. (2017). Yeni EBA, yeni logosuyla yayında. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitim - Bilişim - Kültür Dergisi (EBABİL), 1(1), 92.

Bars, M., Şimşek, Ö., & Zengin, Y. (2017, Mayıs). Matematik öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmede bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmaya yönelik görüşlerinin incelenmesi. International Teacher Education and Accreditation Congress (ITEAC), Yıldız Technical University, İstanbul.

Baykal, A. İ. (2015, Aralık). Eğitim bilişim ağı (EBA). Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi, Ankara.

Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. Assessment in Education, 5(1), 7–74.

Bruff, D. (2009). Teaching with classroom response systems: Creating active learning environments. San Fansisco: Jossy-Bass.

Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston, MA: Pearson.

Çakıroğlu, Ü., Güven, B., & Akkan, Y. (2008). Matematik öğretmenlerinin matematik eğitiminde bilgisayar kullanımına yönelik inançlarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 38-52.

Çoklar, N. (2008). Öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi standartları ile ilgili özyeterliklerinin belirlenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi), Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Demirel, Ö. (2010). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme (13. bs.). Ankara: Pegem Akademi.

EBA (Eğitim Bilişim Ağı) [Bilgisayar yazılımı]. Ankara, Türkiye: Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. www.eba.gov.tr

Ellery, K. (2008). Assessment for learning: a case study using feedback effectively in an essay-style test. Assessment & Evaluation in Higher Education, 33(4), 421-429.

Ersoy, M., & Çoklar, A. N. (2013). Teknopedagojik eğitimde değerlendirme. I. Kabakçı Yurdakul (Ed.), Teknopedagojik Eğitime Dayalı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı içinde (241- 267), Ankara: Anı Yayıncılık.

Ervin-Kassab, L. E. (2014). Assessing student Learning with technology: A descriptive study of technology-using teacher practice and technological pedagogical content knowledge (TPACK) (Unpublished doctoral dissertation). University of San Francisco, USA.

Freeman, C. L. (2015). Technologies for formative assessment: Can web-based applications transform the allied health science classroom and improve summative assessment outcome. http://www.candicelfreeman.com/uploads/3/7/9/2/37925553/technologiesforformativeasses sment.pdf Erişim tarihi: 02.02.2017.

Gelbal, S., & Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-145.

GeoGebra [Bilgisayar yazılımı]. Linz, Austria: International GeoGebra Institute. https://www.geogebra.org/

Haciomeroglu, E. S., Bu, L., Schoen, R. C., & Hohenwarter, M. (2009). Learning to develop mathematics lessons with GeoGebra. MSOR Connections, 9(2), 24-26.

Heritage, M. (2007). What do teachers need to know and do?. Phi Delta Kappan, 89(2), 140 – 145.

Higgins, R., Hartley, P., & Skelton, A. (2002). The conscientious consumer: Reconsidering the role of assessment feedback in student learning. Studies in Higher Education, 27(1), 53-64.

Hohenwarter, M. (2013). GeoGebra 4.4–From desktops to tablets. Indagatio Didactica, 5(1), 8-18.

Hohenwarter, M., & Jones, K. (2007). Ways of linking geometry and algebra, the case of GeoGebra. Proceedings of the British Society for Research into Learning Mathematics, 27(3), 126- 131.

Jaworski, B. (2010). Challenge and support in undergraduate mathematics for engineers in a GeoGebra medium. MSOR Connections, 10(1), 10-14.

Jones, D. (2007). Speaking, listening, planning and assessing: the teacher’s role in developing metacognitive awareness. Early Child Development and Care, 177:6-7,569-579.

Kahoot! [Bilgisayar yazılımı]. Oslo (Oslo tingrett), Norway: Kahoot! AS. https://getkahoot.com/

Keeley, P. (2008). Science formative assessment: 75 practical strategies for linking assessment, instruction, and learning. California: Corwin & NSTA Press.

Keeley, P., Eberle, F., & Farrin, L.(2005). Uncovering student ideas in science, 25 formative assessment probes. Arlington, VA: NSTA Press.

Kırmacı, Ö., & Şahin İzmirli, Ö. (2015). Web tabanlı ölçme ve değerlendirme ortam tasarımı: Bir görsel senaryo örneği. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(1), 16-32.

Kula, A. (2015). Öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) yeterliliklerinin incelenmesi: Bartın Üniversitesi örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12), 395-412.

Kurşun, E. (2013). Açık eğitim kaynakları. K. Çağıltay ve Y. Göktaş (Ed). Öğretim teknolojilerinin temelleri: teoriler, araştırmalar, eğilimler içinde (s. 681-696). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Memiş, A., & Arıcan, H. (2013). Beşinci sınıf öğrencilerinin matematiksel üstbiliş düzeylerinin cinsiyet ve başarı değişkenleri açısından incelenmesi. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 76-93.

Milli Eğitim Bakanlığı (2013). Ortaöğretim matematik dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

National Council of Teachers of Mathematics (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA. The National Council of Teachers of Mathematics, Inc.

Özçelik, D. A. (2010a). Eğitim programları ve öğretim (Genel öğretim yöntemi) (2. bs.). Ankara: Pegem Akademi.

Özçelik, D. A. (2010b). Ölçme ve değerlendirme (3. bs.). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Özgen, K., Narlı, S., & Alkan, H. (2013). Matematik öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgileri ve teknoloji kullanım sıklığı algılarının incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,12 (44), 31-51.

Pierce, R., & Ball, L. (2009). Perceptions that may affect teachers’ intention to use technology in secondary mathematics classes. Educational Studies in Mathematics, 71(3), 299-317.

Plickers [Bilgisayar yazılımı]. South San Francisco, CA: Plickers Inc. https://www.plickers.com/

Schneider, W., & Artelt, C. (2010). Metacognition and mathematics education. Mathematics Education, 42(2), 149–161.

Semerci, Ç. (2007). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. E. Karip (Ed.) Ölçme ve değerlendirme içinde (s.1-15). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Sevim, N., Tufan, M., & Efe, A. (2014, Eylül). Eğitim bilişim ağı (EBA) modüllerinin incelenmesi ve kullanım istatistiklerinin analizi. 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Trakya Üniversitesi, Edirne.

Siau, K., Sheng, H., & Nah, F. F. (2006). Use of classroom response system to enhance classroom interactivity. IEEE Transactions on Education, 49(3), 398–403.

Sönmez, V., & Alacapınar, F. G. (2013). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Anı Yayıncılık: Ankara.

Şahin, Ç. & Karaman, P. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının ölçme ve değerlendirmeye ilişkin inançları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 394-407.

Şimşek, Ö. (2016). Öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi öz-yeterliklerinin uluslararası eğitim teknolojisi standartları (ISTE-T 2008) bağlamında incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.

Şimşek, Ö., & Yazar, T. (2017). Öğretmenlerin eğitim teknolojisi standartlarına yönelik özyeterliklerinin incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 7(1), 23-54.

Tekin, E. G. (2010b). Matematik eğitiminde biçimlendirici değerlendirmenin etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Tekin, E. G., & Özdemir, A. Ş. (2014, Mayıs). Biçimlendirici değerlendirmenin matematik başarısına ve hatırlamaya etkisi. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.

Tekin, H. (2010a). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınevi.

Tezci, E., & Perkmen, S. (2013). Oluşturmacı perspektift en teknolojinin öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonu. K. Çağıltay ve Y. Göktaş (Ed). Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler içinde (s.). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Thomas, J. R., López-Fernández, V., Llamas-Salguero, F., Martín-Lobo, P., & Pradas, S. (2016). Participation and knowledge through Plickers in high school students and its relationship to creativity. UNESCO-UNIR ICT & Education Latam Congress, Logroño (La Rioja), Spain.

Türker, A., & Güven, C. (2016). Lise öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) projesinden yararlanma düzeyleri ve proje ile ilgili görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 244-254.

Usluel, Y. K., & Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretim elemanlarının bilgi teknolojilerini kullanmada karşılaştıkları engeller, çözüm önerileri ve öz-yeterlik algıları. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3(6), 143-157.

Wang, A. I., Øfsdal, T., & Mørch-Storstein, O. K. (2007). Lecture quiz e a mobile game concept for lectures. In IASTED international conference on software engineering and application (p. 6). Cambridge, MA, USA: Acta Press.

Yalaki, Y. (2010). Simple formative assessment, high learning gains in college general chemistry. Eurasian Journal of Educational Research, 40, 223-240.

Yaşar, M. (2008). Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin önemi. S. Tekindal (Ed.), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme içinde (10-42), Ankara: Pegem Akademi.

Yaylak, E. (2016, Nisan). Eğitimde alternatif bir ölçme ve değerlendirme uygulaması: Zipgrade. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldız, İ., & Uyanık, N. (2004). Matematik eğitiminde ölçme-değerlendirme üzerine. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1), 97-104.

Zelkowski, J., Gleason, J., Cox, D. C., & Bismarck, S. (2013). Developing and validating a reliable TPACK instrument for secondary mathematics preservice teachers. Journal of Research on Technology in Education, 46(2), 173-206.

Zengin, Y. (2011). Dinamik matematik yazılımı GeoGebra’nın öğrencilerin başarılarına ve tutumlarına etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Kahramanmaraş.

Zengin, Y. (2015). Dinamik matematik yazılımı destekli işbirlikli öğrenme modelinin ortaöğretim cebir konularının öğrenimi ve öğretiminde uygulanabilirliğinin incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

ZipGrade [Bilgisayar yazılımı]. New Lenox, IL: ZipGrade LLC. https://www.zipgrade.com/

Kaynak Göster

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
  • ISSN: 2146-3638
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2011

15972

Sayıdaki Diğer Makaleler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretmen Kılavuz Kitabının Kazanım, Etkinlik, Beceri, Değer ve Değerlendirme Açısından İncelenmesi

FAZİLET KARAKUŞ

Öz Düzenleyici Öğrenmeyi Teşvik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

NİLAY ÇELİK ERCOŞKUN, KERİM GÜNDOĞDU

Üniversite Öğrencilerinin İngilizce Derslerinde Kod Değiştirmeye İlişkin İnançları ile İngilizce Dersine İlişkin tutumları arasındaki ilişki

Gülşah COŞKUN YAŞAR, SEVİLAY YILDIZ

Öğretmen Adaylarının Kendi Kendine Öğrenmeye İlişkin Hazırbulunuşluklarının İncelenmesi

RAMAZAN ÖZBEK, MEHMET EROĞLU, VİLDAN DONMUŞ KAYA

Matematik Öğretiminin Ölçme ve Değerlendirme Sürecinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı

ÖMER ŞİMŞEK, MEHMET BARS, YILMAZ ZENGİN

İngilizce Hazırlık Okulu Öğretim Programı Geliştirme Sürecinde Felsefi Düşünce Eksikliğinin Eleştirel Analizi

BÜLENT ALAN

Öğrenme ve Öğretimin Geliştirilmesinde “Öğrenme Çalışması” (Learning Study) Modeli: Bir Derleme Çalışması

AYŞE DEMİREL UÇAN, SERKAN UÇAN

4.Sınıf Üstün Yetenekli Öğrenciler ile Başarılı Akranlarının Problem Çözme Stratejilerinin Karşılaştırılmasf

NEŞE IŞIK TERTEMİZ, ADEM DOĞAN, HAMDİ KARAKAŞ

Curriculum Development Based on Students’ Language Needs at a Vocational High School

Nezaket BİRGÜL AKTAŞ, FEYZA DOYRAN

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Bit, E-Öğrenme ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Arasındaki İlişki

DUYGU GÜR ERDOĞAN, Seher BAYAT, ŞENER ŞENTÜRK