Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Bit, E-Öğrenme ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Arasındaki İlişki

Bu çalışmada pedagojik formasyon eğitimi alan bireylerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile bilgisayar ve iletişim teknolojileri becerileri ve e-öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyleri ve bunlar arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2016 güz döneminde, Pedagojik Formasyon eğitimi alan 227 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veriler; "Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanma Becerileri Ölçeği", "E-Öğrenmeye İlişkin Hazırbulunuşluk Ölçeği" "Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimi Ölçeği" ile elde edilmiştir. Verilerin normal dağılım göstermemesi nedeniyle ilişki analizinde, spearman korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanma becerileri ile e-öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyi arasında orta düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu; yaşam boyu öğrenme eğilimi ile bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma becerileri ve e- öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyi arasında düşük düzeyde, anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu bulunmuştur. Ayrıca ölçeklerden alınan puanlara göre, e- öğrenmeye hazırbulunuşluğun alt boyutu olan kendi kendine öğrenme ile yaşam boyu öğrenme eğilimi ve yaşam boyu öğrenmenin alt boyutu olan öğrenmeye isteklilik arasında orta düzeyde, anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunmuştur

The Relationship between Alternative Teacher Certification Program Students’ Computer and Communication Technology, E-learning and Lifelong Learning Tendencies

This study examines the relationship between lifelong learning tendencies of individuals participating in an alternative teacher certification program and their computer and communication technologies skills and their readiness levels for e-learning. The study participants were 227 students participating in an alternative teacher certification program in the fall semester of 2015-2016 academic year. Data were collected via the “Scale of Information and Communication Technology Skills”, “Readiness Scale of E-Learning” and “Scale of Tendency for Lifelong Learning”. As the results of the study did not demonstrate normal distribution, for relationship analysis, Spearman-correlation was used. As a result, it was found that there is a positive, medium level and significant relation between the information and communication technology skills and the level of readiness for E-learning. There was a positive, minimum level and significant relation between the tendency for lifelong learning and the information and communication technology skills and the level of readiness for E-learning. Besides a medium level, significant and positive relation was identified between self-learning dimension (which is sub-dimension of readiness for e-learning) and willingness for learning dimension (which is sub-dimension of life time learning tendency and life time learning dimensions)

Kaynakça

Akkoyunlu, B., ve Kurbanoğlu, S. (2003). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve bilgisayar öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,24, 1- 10.

Arslan, Ö. (2006). Öğrenmenin yeni yolu: e-öğrenme. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (2), 121-131.

Aytaç, T. (2003). Geleceğin öğrenme biçimi: e-öğrenme. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/sayi35/aytac.htm. Erişim Tarihi: 15.10.2016

Azar, A. (2011). Türkiye’deki öğretmen eğitimi üzerine bir söylem: Nitelik mi, nicelik mi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(1), 36-38.

Bell, B. S. & Federman, J. E. (2013). E-learning in post-secondary education. The Future of Children, 23(1), 165-185.

Berberoğlu, B. (2010). Yaşam boyu öğrenme ile bilgi ve iletişim teknolojileri açısından Türkiye’nin Avrupa Birliği’ndeki konumu. The Journal of Knowledge Economy and Knowledge Management.V/II, 113-126.

Cox, M. J. (2013). Formal to informal learning with IT: research challenges and issues for e-learning. Journal of Computer Assisted Learning, 29(1), 85-105.

Cüre, F.,ve Özdener, N. (2008). Öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojileri (bit) uygulama başarıları ve bit’e yönelik tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,34, 41-53.

Demir, Ö. (2015). Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının e-öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerinin incelenmesi: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Demirel M. (2009). Yaşam boyu öğrenme ve teknoloji. 9th International Educational Technology Conference (IETC2009), 696-703, Ankara, Turkey.

Demirel M. (2011). Yaşam Boyu Öğrenme ve Türkiye’deki İlköğretim Programlarına Yansımaları. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi/ International Journal of Curriculum and Instructional Studies . 1 (1), 87-105.

Dikbaş, E. (2006). Öğretmen adaylarının e-öğrenmeye yönelik tutumlarının incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Diker-Coşkun, Y., ve Demirel, M. (2012). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 108-120.

Figel, J. (2007). Keycompetencesforlifelonglearning-Europeanreferenceframework. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

Göksan, T. S.,Uzundurukan, S., ve Keskin, S. N., (2009). Yaşam boyu öğrenme ve Avrupa Birliği’nin yaşam boyu öğrenme programları, 1. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu, 143–151, Antalya, http://www.imoantalya.org.tr/imo_antalya_semp2009/files/14.pdf. Erişim Tarihi: 05.11.2016.

Gür – Erdoğan, D.,ve Arsal, Z. (2016). The Development of Lifelong Learning Trends Scale (LLLTS). Sakarya University Journal of Education,6/1, 114-122.

Güven, M., Yıldırım, E., ve Çelen, G. (2015). Yaşam Boyu Öğrenme Kavramına İlişkin Kullanılan Metaforlar. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi/ International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 5(9), 35-47.

Haznedar, Ö (2012). Üniversite öğrencilerinin bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerinin ve e- öğrenmeye yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi (15. bs). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kereluik, K.,Mishra, P., Fahnoe, C., & Terry, L. (2013). What knowledge is of most worth: Teacher knowledge for 21st century learning. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 29(4), 127-140.

Kılıç, D ve Sökmen, Y (2012). “Sınıf Öğretmen Adaylarının Kendi Kendine Öğrenmeye Yönelik Hazırbulunuşluklarının İncelenmesi”, Journal of Research in Education and Teaching 1 (3).

Kılıç, H., ve Ayvaz-Tuncel, Z. (2015). İlköğretim branş öğretmenlerinin bireysel yenilikçilik düzeyleri ve yaşam boyu öğrenme eğilimleri." Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi/ International Journal of Curriculum and Instructional Studies 4(7). 25-37.

Link, T. M.,& Marz, R. (2006). Computer literacy and attitudes towards e-learning among first year medical students.BMC Medical Education, 6(34),1-8.

Özdemir M.,S., Akbaş O.,ve Çakır R. (2009). A study on the relationship between pre-service teachers’ information literacy skills and their attitudes towards distance education. Paper presented at the World Conferences on Education Sciences 2009, North Cyprus.

Polat, C.,ve Odabaş, H. (2008). Bilgi toplumunda yaşam boyu öğrenmenin anahtarı: bilgi okuryazarlığı. Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye Uluslar arası Sempozyumu, 143–151. Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

Polat, S. (2014). Bir mesleğe/işe sahip olan pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelme nedenleri. Journal of Human Sciences, 11(1), 128-144.

Rienties, B.,Brouwer, N., & Lygo-Baker, S. (2013). The effects of online professional development on higher education teachers' beliefs and intentions towards learning facilitation and technology. Teaching and Teacher Education, 29, 122-131.

Sarkar, S. (2012). The role of information and communication technology (ICT) in higher education for the 21st century. Science, 1(1), 30-41.

Selvi, K. (2011). Teachers’ lifelong learning competencies. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi / International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 1(1), 61-69.

Tunca, N., Şahin, S. A., ve Aydın, Ö. (2015). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2).422-446.

Voogt J.,& Knezek G.,eds (2008) International handbook of information technology in primary and secondary education. Springer, Berlin, Heidelberg, NewYork.

Yıldırım, Ö., Kurşun, E., ve Göktaş, Y. (2015). Bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda yapılan hizmet içi eğitimlerin niteliğini etkileyen faktörler. Eğitim ve Bilim, 40(178),163-182.

Zhang, D., Zhao, J. L., Zhou, L., & NunamakerJr, J. F. (2004). Can e-learning replace classroom learning? Communications of the ACM, 47(5), 75-79.

Kaynak Göster

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
  • ISSN: 2146-3638
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2011

741448

Sayıdaki Diğer Makaleler

4.Sınıf Üstün Yetenekli Öğrenciler ile Başarılı Akranlarının Problem Çözme Stratejilerinin Karşılaştırılmasf

NEŞE IŞIK TERTEMİZ, ADEM DOĞAN, HAMDİ KARAKAŞ

Öz Düzenleyici Öğrenmeyi Teşvik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

NİLAY ÇELİK ERCOŞKUN, KERİM GÜNDOĞDU

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Bit, E-Öğrenme ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Arasındaki İlişki

DUYGU GÜR ERDOĞAN, Seher BAYAT, ŞENER ŞENTÜRK

Matematik Öğretiminin Ölçme ve Değerlendirme Sürecinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı

ÖMER ŞİMŞEK, MEHMET BARS, YILMAZ ZENGİN

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretmen Kılavuz Kitabının Kazanım, Etkinlik, Beceri, Değer ve Değerlendirme Açısından İncelenmesi

FAZİLET KARAKUŞ

Öğrenme ve Öğretimin Geliştirilmesinde “Öğrenme Çalışması” (Learning Study) Modeli: Bir Derleme Çalışması

AYŞE DEMİREL UÇAN, SERKAN UÇAN

Üniversite Öğrencilerinin İngilizce Derslerinde Kod Değiştirmeye İlişkin İnançları ile İngilizce Dersine İlişkin tutumları arasındaki ilişki

Gülşah COŞKUN YAŞAR, SEVİLAY YILDIZ

İngilizce Hazırlık Okulu Öğretim Programı Geliştirme Sürecinde Felsefi Düşünce Eksikliğinin Eleştirel Analizi

BÜLENT ALAN

Öğretmen Adaylarının Kendi Kendine Öğrenmeye İlişkin Hazırbulunuşluklarının İncelenmesi

RAMAZAN ÖZBEK, MEHMET EROĞLU, VİLDAN DONMUŞ KAYA

Curriculum Development Based on Students’ Language Needs at a Vocational High School

Nezaket BİRGÜL AKTAŞ, FEYZA DOYRAN