Curriculum Development Based on Students’ Language Needs at a Vocational High School

Bu çalışmanın amacı, meslek lisesinde okuyan 10. sınıf öğrencilerinin İngilizce dil ihtiyaçlarını araştırmak ve şu an İngilizce dersinde kullanılan araç-gereçlerin, yöntem ve tekniklerin, içeriğin öğrencilerin dil ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını belirlemek ve bulgular doğrultusunda özel amaçlı bir dil eğitimi programı önermektir. Bu çalışmada, nicel ve nitel veri toplama yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmanın anketi metal, motor, elektrik, bilgisayar bölümünde okuyan yirmi üç kız öğrenci ve dört yüz üç erkek öğrenciyle birlikte okulun sekiz İngilizce öğretmenine uygulandı. Uygulanan ihtiyaç belirleme anket sonuçlarına göre öğrenciler gelecekteki kariyerlerinde yabancı müşterilerle ve alanlarındaki uzman kişilerle iletişime geçmek için konuşma ve dinleme dil becerilerini geliştirmek istiyorlar. Sınıfta bu dil becerilerinin kazanımı için de çeşitli teknolojik araçların, görsel araç-gereçlerin, kendi alanlarında hazırlanmış bir teknik kitabın ve gerçek yaşamdan alınmış makale ve yazıların olmasını istiyorlar. Öğretmenlere ve öğrencilere uygulanan anketin ve mülakatların sonucu, Özel Amaçlı İngilizce Programının bu okulda uygulanması konusunda hemfikir olduklarını gösterdi. Ayrıca öğrencilerin şimdiki mevcut durumdan, ders kitabından, ders içi aktivitelerinden, ders araç-gereçlerinden memnun olmadıkları da ortaya çıktı

Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yabancı Dil İhtiyaçlarına Dayalı Program Geliştirme

The main goal of the study was to investigate the English language needs of 10th grade students at a Vocational High School and evaluate the existing language program to determine whether the current curriculum, syllabus, materials, and teaching activities meet their needs. The secondary aim was to propose a new curriculum in the light of the findings. Both quantitative and qualitative research methodologies, based on questionnaires and an interview, were used in this study. Four hundred and twenty six students (23 females and 403 males) attending different specific study fields; namely motor, metal, computer, electric, and eight English language teachers at the school participated in this study. The results indicated that students would like to master their speaking and listening language skills through technological equipment, technical books, visual and authentic materials. In addition, both students and teachers agree that an ESP course should be implemented in this school because the existing curriculum does not meet the needs of the students

Kaynakça

Brown, H.D. (1994). Principles of language learning and teaching. New Jersey: Prentice Hall Regents.

Brown, J. D. (1995). The elements of language curriculum: A systematic approach to program development.

Boston: Heinle & Heinle Publisher.

Burns, A. (2001). Genre-based approaches to writing and beginning adult ESL learners. In C.

Candlin, Christopher N. and Mercer Neil.( 2001). English language teaching in its social context. London: Routledge.

Coskun, A. (2009). An ESP course for tourism students ESP world, Abant Izzet Baysal University,Turkey www.esp-world.info, Issue 4 (25), Volume 8, 2009.

Csikszentmihalyi, M. (1993). The Evolving Self: A Psychology for the Third Millennium. New York: Harper Collins.

Csikszentmihalyi, M., & Csikszentmihalyi, L.S. (1988). Optimal experience: Psychological studies of flow in consciousness. Cambridge: Cambridge University Press.

Ellis, M. & Johnson, C. (1994). Teaching business English. Oxford: Oxford University Press.

Freeman, D.L. (2000). Techniques and principles in language teaching. Oxford University Pres.

Gonzales y, Santiage, Corugedo, Fernandez. (1999). Essays in English language teaching: A Review of the communicative Approach. Universidad de oviedo: Servicio de Publicaciones.

Hammond, J, A. Burns, H. Joyce, D. Brosnan, L. Gerot. (1992). English for special purposes: A handbook for teachers of adult literacy. Sydney: NCELTR, Macquarie University.

Hutchinson, T. & Alan Waters. 2002). English for specific purposes. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press.

Hymes,D. (1972). On communicative competence. In J.B.Pride andJ.Holmes (Eds.) Socio Linguistics. Harmondsworth, England: Penguin Books.

Keller, J.M. (1983). Motivational design of instruction. In C.M. Reigeluth (Ed.). Instructional design theories and models: An overview of their current status. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Littlewood, W. (2000). Task-based learning of grammar language centre. Hong Kong Baptist University.

Nunan, D. (1999). Second language teaching and learning. Heinle&Heinle Publishers, Boston.

Robson,G.(2008). Needs analysis for communication classes at a Tokyo University. Spratt, M., Pulverness A., & Williams, M. (2005).Teaching knowledge test. Cambridge: Cambridge University Press.

Tsurutani, T.(2007). Developing A New English Language Program, University of Hawai‘i at Manoa.

Widdowson, H.G. (1999). Aspects of language teaching. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press.

Kaynak Göster

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
  • ISSN: 2146-3638
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2011

265193

Sayıdaki Diğer Makaleler

Öğrenme ve Öğretimin Geliştirilmesinde “Öğrenme Çalışması” (Learning Study) Modeli: Bir Derleme Çalışması

AYŞE DEMİREL UÇAN, SERKAN UÇAN

Üniversite Öğrencilerinin İngilizce Derslerinde Kod Değiştirmeye İlişkin İnançları ile İngilizce Dersine İlişkin tutumları arasındaki ilişki

Gülşah COŞKUN YAŞAR, SEVİLAY YILDIZ

İngilizce Hazırlık Okulu Öğretim Programı Geliştirme Sürecinde Felsefi Düşünce Eksikliğinin Eleştirel Analizi

BÜLENT ALAN

Öz Düzenleyici Öğrenmeyi Teşvik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

NİLAY ÇELİK ERCOŞKUN, KERİM GÜNDOĞDU

Öğretmen Adaylarının Kendi Kendine Öğrenmeye İlişkin Hazırbulunuşluklarının İncelenmesi

RAMAZAN ÖZBEK, MEHMET EROĞLU, VİLDAN DONMUŞ KAYA

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretmen Kılavuz Kitabının Kazanım, Etkinlik, Beceri, Değer ve Değerlendirme Açısından İncelenmesi

FAZİLET KARAKUŞ

Matematik Öğretiminin Ölçme ve Değerlendirme Sürecinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı

ÖMER ŞİMŞEK, MEHMET BARS, YILMAZ ZENGİN

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Bit, E-Öğrenme ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Arasındaki İlişki

DUYGU GÜR ERDOĞAN, Seher BAYAT, ŞENER ŞENTÜRK

Curriculum Development Based on Students’ Language Needs at a Vocational High School

Nezaket BİRGÜL AKTAŞ, FEYZA DOYRAN

4.Sınıf Üstün Yetenekli Öğrenciler ile Başarılı Akranlarının Problem Çözme Stratejilerinin Karşılaştırılmasf

NEŞE IŞIK TERTEMİZ, ADEM DOĞAN, HAMDİ KARAKAŞ