Öğretmen Adaylarının Kendi Kendine Öğrenmeye İlişkin Hazırbulunuşluklarının İncelenmesi

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının kendi kendine öğrenmeye ilişkin hazırbulunuşluk (KKÖH) düzeylerini bazı değişkenler açısından incelemektir. Araştırma, tarama (survey) modelindedir. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 akademik yılında Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesinin farklı bölümlerine devam eden 436 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Fisher, King ve Tague (2001) tarafından geliştirilen ve Salas (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan KKÖHÖ ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının genel olarak KKÖH düzeylerinin yüksek olduğu, kadın öğretmen adaylarının ise KKÖH düzeylerinin erkek öğretmen adaylarından daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında öğretmen adaylarının KKÖH düzeyleri sınıf düzeyine göre değişmezken, okudukları bölüme göre farklılık göstermektedir. Öğretmen adaylarının öğrenme isteklerinin ortalama günlük ders çalışma süresine göre farklılaştığı belirlenmiştir

An Investigation of Teacher Candidates’ Readiness for Self-Directed Learning

The aim of this study is to investigate the readiness of teacher candidates regarding self-directed learning (RSDL) according to some variables. The study design is based on survey research. The sample of this study includes 436 students from different departments of Faculty of Education at Firat University. The Self-Directed Learning Readiness Scale (SDLRS), which was developed by Fisher, King and Tague (2001) and adapted to Turkish by Salas (2010), was used to gather data. It was determined that the RSDL of teacher candidates was generally high, and the RSDL of female teacher candidates was higher than the RSDL of male teacher candidates. Although the RSDL of teacher candidates was not differentiated according to grade level, it was differentiated according to departments that teacher candidates attended. It was determined that teacher candidates’ desire for learning varied according to their average daily study time

Kaynakça

Akpınar, B. (2010). Yapılandırmacı yaklaşımda öğretmenin, öğrencinin ve velinin rolü. Eğitime Bakış 16, 16-20.

Andruske, C. L. (2000). Self-directed learning as a political act: Learning projects of women on welfare. 14 Haziran 2016 tarihinde http://newprairiepress.org/cgi/viewcontent.cgi?article=2142&context=aerc adresinden indirilmiştir.

Aydede, M.N., Kesercioğlu, T. (2009). Fen ve teknoloji dersine yönelik kendi kendine öğrenme becerileri ölçeğinin geliştirilmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3(36), 53-61.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W.H. Freedman and Company. Bartlett, J. E. (1999). Analysis of self directed learning in secondary business educators. Doktora tezi, Louisiana State Üniversitesi, Pensilvanya

Bary, R., & Rees, M. (2006). Is (self-directed) learning the key skill for tomorrow's engineers?. European Journal of Engineering Education, 31(1), 73-81.

Beswick, D. M., Chuprina, L., Canipe, J. B., & Cox, B. (2002). Investigating Self-Directed Learning in Culture, Learning Styles, and Creativity. Araştırma raporu, 15 haziran 2016 tarihinde http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED473804.pdf adresinden alınmıştır.

Brockett, R. G. (1984). Self-directed learning readiness and life satisfaction among older adults. University Microfilms.

Brockett, R. G., & Hiemstra, R. (1991). Self-direction in adult learning: Perspectives on theory, research, and practice. London: Routledge.

Brookfield, S. (1993). Self-directed learning, political clarity, and the critical practice of adult education. Adult Education Quarterly, 43(4), 227-242.

Caffarella, R. S. (2000). Goals of self-learning. Conceptions of self-directed learning: Theoretical and conceptual considerations, 37-48.

Can, A. (2013). SPSS ile nicel veri analizi(1. baskı). Ankara: Pegem Akademi

Candy, P. C. (1991). Self-direction for lifelong learning: A comprehensive guide to theory and practice. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Carter, M. (2004). Strong value of self-directed learning in the workplace: How supervisors and learners gain leaps in learning. 10.10.2016 tarihinde http://www.popline.org/node/196005 adresinden alınmıştır.

Cazan, A. M., & Schiopca, B. A. (2014). Self-directed learning, personality traits and academic achievement. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 127, 640-644.

Chou, P. N. (2012). The relationship between engineering students’ self-directed learning abilities and online learning performances: A pilot study. Contemporary Issues in Education Research (CIER), 5(1), 33-38.

Clardy, A. (2000). Learning on their own: Vocationally oriented self-directed learning projects. Human Resource Development Quarterly,11(2), 105-125.

Corbeil, J. R. (2003). Online technologies, self-efficacy, self-directed learning readiness, and locus of control of learners in a graduate-level web-based distance education program. Unpublished doctoral dissertation. The University of Houston, Houston, TX.

Corno, L. (1992). Encouraging students to take responsibility for learning and performance. Elementary School Journal. 93(1), 69-83.

Dagal, A. B., & Bayindir, D. (2016). The Investigation of the Level of Self-Directed Learning Readiness According to the Locus of Control and Personality Traits of Preschool Teacher Candidates. International Electronic Journal of Elementary Education, 8(3), 391.

De Bruin, K. (2007). The relationship between personality traits and self-directed learning readiness in higher education students. South African Journal of Higher Education, 21(2), 228- 240.

Demirel, Ö. (2008). Yapılandırmacı Eğitim. Eğitim ve Öğretimde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, 03- 04 Nisan 2008. İstanbul: Harp Akademileri Basımevi.

Deyo, Z. M., Huynh, D., Rochester, C., Sturpe, D. A., & Kiser, K. (2011). Readiness for selfdirected learning and academic performance in an abilities laboratory course. American Journal of Pharmaceutical Education, 75(2), 25.

Ekiz, D. (2013). Bilimsel arastirma yöntemleri (3. baskı). Ankara: Ani Yayincilik.

El-Gilany, A. H., & Abusaad, F. E. S. (2013). Self-directed learning readiness and learning styles among Saudi undergraduate nursing students. Nurse Education Today, 33(9), 1040-1044.

Ellinger, A. D. (2004). The concept of self-directed learning and its implications for human resource development. Advances in Developing Human Resources, 6(2), 158-177.

Fisher, M., King, J., & Tague, G. (2001). Development of a self-directed learning readiness scale for nursing education. Nurse education today, 21(7), 516-525.

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill.

Garrison, D. R. (1997). Self-directed learning: Toward a comprehensive model. Adult education quarterly, 48(1), 18-33.

Guglielmino, P. J., Guglielmino, L. M., & Long, H. B. (1987). Self-directed learning readiness and performance in the workplace. Higher Education, 16(3), 303-317.

Haron, S. (2003). Relationship between readiness and facilitations of self-directed learning and academic achievement: a comparative study of web-based distance learning models of two universities.Yayımlanmamış Doktora Tezi. UPM

Hoban, G., & Sersland, C. (1998). Self-directed learning, learned or unlearned. İçinde H. B. Long & Associates (Eds.). Developing paradigms for self-directed learning (pp. 107-204). Norman, OK: Public Managers Center.

Iwasiw C.L. (1987) The role of the teacher in self-directed learning. Nurse Education Today 7, 222–227.

Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın-Dağıtım.

Karataş, K., ve Başbay, M. (2014). Öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyinin eleştirel düşünme eğilimi, genel öz yeterlik ve akademik başarı açısından yordanması. Ilkogretim Online, 13(3).

Kelly, M. & Boyer, N. (2005). Breaking the ınstitutional mold: blended ınstruction, self-direction and multi-level adul education. International Journal of Self-Directed Learning, 2(1),1-17.

Kılıç, D., Sökmen, Y. (2012). Sınıf öğretmen adaylarının kendi kendine öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluklarının incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(3), 223-228.

Kıroğlu, K. (2006). Yeni müfredat tanıtımı. K. Kıroğlu (Ed.) Yeni İlköğretim Programları 1-5. Sınıflar (ss. 1-5). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Knowles, M. S. Self-Directed Learning. New York: Association Press, 1975.

Köse, E. (2013). Bilimsel araştırma modelleri. Remzi Y. Kıncal (Ed). Bilimsel araştırma yöntemleri. Nobel Yayın Dağıtım.

Krecic, M. J., & Grmek, M. I. (2008). Cooperative learning and team culture in schools: Conditions for teachers’ professional development. Teaching and Teacher Education, 24(1), 59–68.

Leeb, J. G. (1983). Self-directed learning and growth toward personal responsibility: Implications for a framework for health promotion.

Liu, H. W., Jehng, J. C. J., Chen, C. H. V., & Fang, M. (2014). What factors affect teachers in Taiwan in becoming more involved in professional development? A hierarchical linear analysis. Human Resource Development Quarterly, 25(3), 381-400.

Long H. B. (1991). College students’ self-directed learning readiness and educational achievement, In H. B. Long & Associates, eds. Self-directed learning: Consensus and conflict. Oklahoma, OK: Oklahoma Research Center for Continuing Professional and Higher Education of The University of Oklahoma, 107-122.

Maeroff, G. I. (2003). A classroom of one: How Online Learning is Changing Our Schools and Colleges,. New York: Palgrave Macmillan.

Merriam, S. B. (2001). Andragogy and self-directed learning: Pillars of adult learning theory. New directions for adult and continuing education, 2001(89), 3-14.

Merriam, S. B., & Caffarella, R. S. (1999). Learning in adulthood (2.Baskı). San Francisco: JosseyBass. 18.05.2016 tarihinde http://books.google.com.tr/books/about/Learning_in_Adulthood.html?id=ffaKVcPVC84C adresinden alınmıştır.

Mezirow, J. (1985). A critical theory of self-directed learning. İçinde S. Brookfield (Ed.), Selfdirected learning: From theory to practice (pp. 17-30). New Directions for Continuing Education, No. 25. San Francisco: Jossey-Bass. 17.05.2016 tarihinde http://books.google.com.tr/books/about/Self_directed_learning.html?id=EkQmAQAAIAAJ &redir_esc=y adresinden alınmıştır.

Mok, M. M. C., & Lung, C. L. (2005). Developing self-directed learning in student teachers. International Journal of self-directed learning, 2(1), 18-39.

Mok, M. M. C., Cheng, Y. C., Leung, S. O., Shan, P. W. J., Moore, P., & Kennedy, K. (2007). Selfdirected learning as a key approach to effectiveness of education: A comparison among mainland China, Hong Kong, Macau and Taiwan. In T. Townsend (Ed.), International handbook of school effectiveness and improvement. London: Springer.

Newman, M. (2004). Problem-based learning: An exploration of the method and evaluation of its effectiveness in a continuing nursing education programme. London: Middlesex University.

O’Shea, E., 2003. Self-directed learning in nurse education: a review of the literature. Journal of Advanced Nursing 43 (1), 62–70.

OECD (2000). Motivating students for lifelong learning. Paris: Centre for Educational Research and Innovation.

O'Kell, S. P. (1988). A study of the relationships between learning style, readiness for self-directed learning and teaching preference of learner nurses in one health district. Nurse Education Today, 8(4), 197-204.

Özdemir, E. (2014). Tarama Yöntemi. Mustafa Metin (Ed), Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi, Ankara.

Pekel, A. (2016). Examınıng the relatıon between the general self – suffıcıency levels and self– dırected learnıng readıness level of physıcal educatıon teachers. International Journal of Development Research 6(8), 8952-8957

Rees, M., & Bary, R. (2006). Is self-directed learning the key skill for tomorrow’s engineers? European Journal of Engineering Education, 31(1), 73-81

Reio, T. G. (2004). Prior knowledge, self-directed learning readiness, and curiosity: Antecedents to classroom learning performance. International Journal of Self-directed learning, 1(1), 18-25.

Reio, T. G., & Davis, W. (2005). Age and gender differences in self-directed learning readiness: A developmental perspective. International Journal of Self-Directed Learning, 2(1), 40-49.

Safavi, M., Shooshtari, S., Mahmoodi, M., & Yarmohammadian, M. H. (2010). Self-directed learning readiness and learning styles among nursing students of Isfahan University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education, 10(1), 27-36.

Saha, D. (2006). Improving Indonesian nursing students' self-directed learning readiness. Unpublished doctoral dissertation. Queensland University of Technology

Salas, G. (2010), “Öğretmen Adaylarının Kendi Kendine Öğrenmeye Yönelik Hazırbulunuşlukları”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi , Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretimi, Eskişehir.

Smedley, A., (2007). The self-directed learning readiness of first year bachelor of nursing students. Journal of Research in Nursing 12 (4), 373–385.

Spencer J.A. & Jordan K.R. (1999) Learner centred approaches inmedical education. British Medical Journal 318, 1280–1283.

Stewart, R. A. (2007). Investigating the link between self directed learning readiness and projectbased learning outcomes: the case of international Masters students in an engineering management course. European Journal of Engineering Education, 32(4), 453-465.

Şahin, E. (2010). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin, öğretim stili tercihlerinin, cinsiyetlerinin, mesleki kıdemlerinin, özyeterlik algılarının ve özyönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerinin mesleki yeterlikleri üzerindeki etkisi. Doktora Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İstanbul.

Şahin, E. (2015). Meslek lisesi öğretmenlerinin özyönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerinin ve öğretim stili tercihlerinin incelenmesi (Bursa ili örneği). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (2), 297-316.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2001). Using multivariate statistics(six edition). Pearson publising.

Wiley K (1983). Effects of a self-directed learning project and preference for structure on selfdirected learning readiness. Nursing Research 32 (3): 181–185

Yurdakul, B. (2005). Yapılandırmacılık. Ö. Demirel (Ed.) Eğitimde yeni yönelimler (ss. 39-61). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Kaynak Göster

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
  • ISSN: 2146-3638
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2011

476359

Sayıdaki Diğer Makaleler

İngilizce Hazırlık Okulu Öğretim Programı Geliştirme Sürecinde Felsefi Düşünce Eksikliğinin Eleştirel Analizi

BÜLENT ALAN

Öğretmen Adaylarının Kendi Kendine Öğrenmeye İlişkin Hazırbulunuşluklarının İncelenmesi

RAMAZAN ÖZBEK, MEHMET EROĞLU, VİLDAN DONMUŞ KAYA

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretmen Kılavuz Kitabının Kazanım, Etkinlik, Beceri, Değer ve Değerlendirme Açısından İncelenmesi

FAZİLET KARAKUŞ

Matematik Öğretiminin Ölçme ve Değerlendirme Sürecinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı

ÖMER ŞİMŞEK, MEHMET BARS, YILMAZ ZENGİN

4.Sınıf Üstün Yetenekli Öğrenciler ile Başarılı Akranlarının Problem Çözme Stratejilerinin Karşılaştırılmasf

NEŞE IŞIK TERTEMİZ, ADEM DOĞAN, HAMDİ KARAKAŞ

Curriculum Development Based on Students’ Language Needs at a Vocational High School

Nezaket BİRGÜL AKTAŞ, FEYZA DOYRAN

Öz Düzenleyici Öğrenmeyi Teşvik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

NİLAY ÇELİK ERCOŞKUN, KERİM GÜNDOĞDU

Üniversite Öğrencilerinin İngilizce Derslerinde Kod Değiştirmeye İlişkin İnançları ile İngilizce Dersine İlişkin tutumları arasındaki ilişki

Gülşah COŞKUN YAŞAR, SEVİLAY YILDIZ

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Bit, E-Öğrenme ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Arasındaki İlişki

DUYGU GÜR ERDOĞAN, Seher BAYAT, ŞENER ŞENTÜRK

Öğrenme ve Öğretimin Geliştirilmesinde “Öğrenme Çalışması” (Learning Study) Modeli: Bir Derleme Çalışması

AYŞE DEMİREL UÇAN, SERKAN UÇAN