ÇALLI KUŞAĞI SANATÇILARINDA EMPRESYONİST SANAT AKIMININ ETKİLERİ ÜZERİNE

Empresyonist sanat akımı, sadece kendi döneminde etkin olmamış, aynı zamanda başka ülkelerde de etkin olmuş ve sanatı, özellikle belirgin bir biçimde resim sanatını etkilemiştir. Çallı Kuşağı sanatçıları olarak nitelediğimiz ve modernizmin yaygınlaşması ve kalıcı hale gelmesi noktasında önemli açılımları olan sanat anlayışı da Empresyonizmden belirgin bir şekilde etkilenmiştir. Çallı Kuşağı sanatçılarının tek tek eserleri incelendiğinde, Empresyonist Sanat Akım’ının onları ne derece etkilediği ve giderek de kalıcı olduğu görülebilir. Kendine özgü kimlik ve özellikleriyle Çallı Kuşağı sanatçıları hem kendi kişiliklerinin izini sürmüş hem de Empresyonist sanat akımından belirgin bir tarzda etkilenmişlerdir. Bu etkinin, Empresyonist akım ve sanatçıların etkisinde kalmaktan ziyade, esinlenerek kendi karakterlerinin ortaya koyma şeklinde olduğu görülmektedir. Bunu, sanatçıların güçlü karakterleri ve Empresyonizm’den etkilenme biçimleriyle açıklamak mümkündür. Türk sanat tarihinin önemli dönemeçlerinden bir olan Çallı Kuşağı Sanatçıları, kendilerine özgü bir resim dünyası ortaya koyarken, Batı’da gelişen, evrensel resim akımı olan Empersyonizmi özümseyerek dönüştürme güçlerini ortaya koymuşlardır. Bu da Türk resminin ve ressamlarının ayrıcalıklı tarafları olarak düşünülebilir.

ON THE EFFECTS OF IMPRESSİONİST ART MOVEMENT ON THE ARTİSTS OF ÇALLI GENERATION

The Impressionist art movement was not only active in its own time, but also in other countries and influenced art, especially the art of painting. The understanding of art, which we describe as the artists of the Çallı Generation, and which has important expansions in terms of the spread of modernism and making it permanent, was also significantly affected by Impressionism. When the works of Çallı Generation artists are examined one by one, it can be seen how much the Impressionist Art Movement influenced them and that it is increasingly permanent. With their unique identities and characteristics, the artists of the Çallı Generation both traced their own personalities and were influenced by the Impressionist art movement in a distinctive way. It is seen that this effect is in the form of revealing their own characters by being inspired, rather than being under the influence of Impressionist movements and artists. It is possible to explain this with the strong characters of the artists and the way they were influenced by Impressionism. Çallı Generation Artists, who are one of the important turning points in Turkish art history, have revealed their power to transform the Impressionism, which is the universal painting movement that developed in the West, while presenting a unique painting world. This can be considered as the privileged sides of Turkish painting and painters.

___

 • Akbulut, D. (2009). Türk Resminin Öncüleri. İstanbul: Defter Basım Yayın.
 • Aladar, Ş. (1996). Empresyonizm’in Türk Resminde Yansıma Biçimleri ve Yerel Üsluplaşmalar, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Artun, D. (2007). Paris’ten Modernlik Tercümeleri Académie Julian’da İmparatorluk ve Cumhuriyet Öğrencileri. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Başkan, S. (1997). Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye’de Resim. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Başkan, S. (2014). Başlangıcından Cumhuriyet Dönemine Kadar Türklerde Resim (2. Baskı). Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını: 384.
 • Berk, N. ve Özsezgin, K. (1983). Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yay. Genel Yayın No: 248. Cum. Dizisi: 11.
 • Berk, N. ve Turani, A. (1981). Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı. İstanbul: Tiglat Yayınları. C: 2.
 • Birsel, Salah: Fransız Resminde İzlenimcilik. Ankara, Dost Yayınları, 1967.
 • Buğra Bilen, H. (2005). 1914’lerden 1940’lara Türk Resmi ve Romanında Gerçekçilik, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Sanatı Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Dal, E. (1992). “Türk Resminde Terminoloji Sorunları”, Türkiye’de Sanat Dergisi, Ocak/ Şubat, S: 2, s. 32-35.
 • Denvir, Bernard, Post-Impressionism, Londra, Thames and Hudson, 1992
 • Dilmaç, O. (2009). 16. ve 20. Yüzyıllar Arasında Avrupa’da Akademik Düzeyde Sanat Eğitiminin Oluşumu ve Türkiye’deki Sanat Eğitimine Katkıları, Yayımlanmamış Doktora Tezi Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Erzurum.
 • Dilmaç O. (2011). “1910-1930 Yılları Arasında Avrupa’da Eğitim Alan Sanatçılarımızın Aldıkları Resim Eğitimlerinin Eserlerine Etkisi”, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Aralık, S.: 7, s. 35-52.
 • Duben, İ. (2007). Türk Resmi ve Eleştirisi: 1880-1950. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı. (2008). Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi C.: 2. (2. Basım). İstanbul: YEM Yayın.
 • Erol, T. (1995). Türk Ressamları Dizisi-4 Nazmi Ziya. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Shiff, Richard, Defining Impressionism and the Impression, Art in Modern Culture-An Anthology of Critical Texts, Londra, Phaidon, 1992.
 • Turani, A (1984), Batı Anlayışına Dönük Türk Resim Sanatı, Kültür Yayınları, 2.Baskı