ANNUAIRE ORIENTAL’DE (ŞARK TİCARET YILLIĞI) BULUNAN TEKSTİL VE MODA ÜRÜNLERİN REKLAM AÇISINDAN İNCELENMESİ

Son Sayı Son Sayı Yazar : CERANOĞLU TERECE Türü : Özgün Makale Baskı Yılı : Temmuz 2023 Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.199 Sayı : 16 Dönem : 8. Cilt Haziran/Temmuz Yaz Dönemi Tarih : 2023-06-04 19:39:38 Tam Metin ANNUAIRE ORIENTAL’DE (ŞARK TİCARET YILLIĞI) BULUNAN TEKSTİL VE MODA ÜRÜNLERİN REKLAM AÇISINDAN İNCELENMESİ ÖZET Reklam; ürünlerin, hizmetlerin ve fikirlerin tanıtılmasında ve yayılmasında oldukça değerli bir iletişim aracıdır ve günlük hayatta dikkat edilse de edilmese de reklamın insanlar üzerinde oldukça etkisi bulunmaktadır. Satıştan daha fazla sonucu olan reklamlar; farklı ortamlarda ve çok farklı alanlar için yapılmaktadır ve bu alanların başında tekstil ve moda sektörü gelmektedir. Tekstil; doğal, sentetik veya her ikisinin karışımı olan liflerden, ince ipliklerden veya filamentlerden yapılan ürünlerdir ve dokuma, basma, örme gibi tüm alanları içine almaktadır. Moda ise bir toplumda ortak görülen geçici yaşama hissetme biçimleridir. Tekstil ve moda sektöründeki ürünler, yıllar boyunca reklam yoluyla tüketicilerin beğenisine sunulmuş ve böylelikle ürünlerin hem tanıtımı hem de satışı yapılmıştır. Geçmiş dönemlerde tekstil ve moda ürünlerin tanıtılmasında ve yayılmasında basılı reklamlar önemli bir rol oynamıştır. Basılı reklamlardan biri olan moda levhaları, günün modasına ait tekstil ve moda ürünleri tanıtan çizimlerdir ve Annuaire Oriental (Şark Ticaret Yıllığı) de özelliği ile dönemin moda levhalarından biri olmuştur. Ticaret rehberi niteliğinde olan Annuaire Oriental’de tekstil ve moda ürünlerin teknik çizimi ya da illüstrasyonu, hangi malzemelerden yapıldığı ya da süslendiği, alternatifleri ve fiyatları gibi bilgiler yer almaktadır. Çalışmada amaç, 1901 yılı Annuaire Oriental’de bulunan tekstil ve moda ürünler hakkında bilgi vermek ve dönem ürünlerinin basılı reklamlarda nasıl yer aldığını analiz etmektir. Bu amaçla Salt Galata’nın dijital arşivinde bulunan 1901 yılına ait Annuaire Oriental ticaret rehberi, çalışmada materyal olarak kullanılmıştır. Annuaire Oriental’in yazım dili Fransızca olduğu için sayfalarda yazan yazılar tercüme edilmiştir. Çalışmada tekstil ve moda ürünlerin özellikleri betimlenmiş ayrıca ürün reklamları; illüstrasyon, vektörel imge, tipografi gibi reklam anlatım elemanları açısından analiz edilmiştir. Çalışma sonunda; moda levhalarından biri olan Annuaire Oriental’deki tekstil ve moda ürünlerin reklamlarında teknik detaylar, fiyat gibi somut bilgilerin bulunduğu ve reklamlardaki ürünlerin satışa çıktığını duyurmaya yönelik olduğu vurgusu yapılmıştır.

AN INVESTIGATION OF TEXTILE AND FASHION PRODUCTS IN ANNUAIRE ORIENTAL (ORIGIN TRADE YEAR) IN TERMS OF ADVERTISING

Advert; ıt is a very significant communication tool in the promotion and dissemination of products, services and ideas, and advertising has a huge impact on people in daily life whether it is paid attention to or not. Ads with more results than sales; are made in different environments and for very different areas, and the textile and fashion sector are pulling ahead among these areas. Textile are products made from fibers, fine yarns or filaments that are natural, synthetic or a mixture of both, and cover all areas such as weaving, printing, knitting. Fashion, on the other hand, is one of the common senses of temporary life in a society. Products in the textile and fashion sector have been presented to consumers through advertisements over the years, thus the products have been both promated and sold. Printed advertisements have played an important role in the promotion and dissemination of textile and fashion products in the past. Fashion signs, one of the printed advertisements, are the drawings that introduce textiles and fashion products belonging to the fashion of the day, and Annuaire Oriental (Oriental Trade Yearbook) has become one of the fashion plates of the period. Annuaire Oriental, which is a trade guide, contains information such as technical drawing or illustration of textile and fashion products, what materials they are made of or decorated, alternatives and prices. The aim of this study is to provide information about textile and fashion products in Annuaire Oriental in 1901 and to analyze how products of the period were featured in printed advertisements. For this purpose, the Annuaire Oriental trade guide of 1901, which is in the digital archive of Salt Galata, has been used as a material in the study. Since the writing language of Annuaire Oriental is French, the texts on the pages have been translated. In the study, the characteristics of textile and fashion products are described and also product advertisements have been analyzed in terms of advertising expression elements such as illustration, vector image, typography. At the end of the study; it has been emphasized that the advertisements of textile and fashion products in Annuaire Oriental, one of the fashion signs, contain concrete information such as technical details and prices, and that the products in the advertisements are for sale.

___

 • Altunbaş, H. (2008). Etkili Marka İletişimi ve Değişen Reklamcılık. A. Kalender ve M. Fidan (Ed.), Halkla İlişkiler. (s. 195 - 219). Konya: Tablet Yayınları.
 • Baltacı, A. (2018). Nitel Araştırmalarda Örnekleme Yöntemleri ve Örnek Hacmi Sorunsalı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 7 (1), 231 - 274.
 • Becer, E. (2002). İletişim ve Grafik Tasarım. 3.Baskı. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Bodur, F. (2005). Fotoğraf ve Bilim. Photoline Elektronik Dergi, 28.11.2013 tarihinde http://www.photoline.com.tr/fotovebilim.htm, 2005. pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Danesi, M. (2015). Advertising Discourse, The International Encyclopedia of Language and Social Interaction, First Edition. John Wiley & Sons, Inc.
 • Ertan, G. ve Sansarcı, E. (2017). Görsel Sanatlarda Anlam ve Algı. İstanbul: Alternatif Yayıncılık.
 • Bergström, B. (2008). Essentials Of Visual Communication. England: Laurence King Publishing.
 • Gezer, E. E. (2020). Görsel Retoriğin Reklamlarda Kullanımı Ve Basılı Reklam Örnekleri. Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi. 2 (2), 150-172.
 • Güzeloğlu, C. (2014). Türkiye’de Moda Markalarının Göstergelerle Anlatıları: Ödüllü Moda Reklamlarının Görsel İletişim Tasarımına Yönelik Çözümleme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 7 (3), 747-762.
 • Himam, D. F. ve Tekcan, E. (2014). Erken Cumhuriyet Dönemi Terzilik Kültürü ve Ulusal Maddi Kültürün İnşası. Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi (CTAD), 10 (20), 221 - 254.
 • Jobling, P. (2010). Fashion Advertising, in The Berg Companion to Fashion, ed. V. Steele.
 • Kawamura, Y. (2005). Moda-loji, (Ş. Özüdoğru, Çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Kocabaş, F. ve Elden, M. (2009). Reklamcılık: Kavramlar, Kararlar, Kurumlar. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Özkan, A. (2014). Reklam Yönetimi. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.
 • Pektaş, H. (1987). Reklam Nedir? İşlevi ve Etkileri Nelerdir? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt: 2 (1). 221 - 230.
 • Rehman,F. Javed F., Mdyusoff R., Harun, A, Khan, A., Ismail, F. (2019). What Is Advertısıng? A Short Revıew Of Hıstorıcal Development. Academic Research International. 10 (4), (pp. 128 - 143).
 • Selamet, S. (1995). Grafik Tasarım Öğesi Olarak Tipografi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Taylor, L. (1982). Cooper-Hewitt Museum Fashion Plates. The Smithsonian Institution’s National Museum Of Design, Library Of Congress Catalog No. 82-7341E, Eastern Press.
 • Teker, U. (2009). Grafik Tasarım ve Reklam. İstanbul: Yorum Sanat.
 • Uçma, Z. (2019). Şark Ticari Yıllıkları Işığında İstanbul’da Mukîm Terziler (1868-1905), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yağız, B. ve Ağır, A. (2017). XIX. Yüzyıl Sonu İstanbul’unda Batılı Tüketici Ürünlerinin Dolaşıma Girdikleri Kanallar ve Yarattıkları Hareketlenmeler: Şark Ticaret Yıllıkları Üzerinden Bir Araştırma, Tasarım + Kuram, (24), 31 - 53.