BERTHE MORISOT RESİMLERİNDE OYUNCAK BEBEK İLE KÜÇÜK KIZ İMGESİ

19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da ortaya çıkan İzlenimcilik; bütün sanat dallarını, özellikle resmi etkileyen bir sanat hareketidir. Berthe Morisot, 19. yüzyılın en önemli Fransız kadın ressamlarından biridir ve özellikle İzlenimcilik hareketi ile bilinmektedir. Ancak, zamanın cinsiyetçi tutumlarından dolayı erkek meslektaşları kadar tanınmamıştır. Fakat o dönemde kadın ressamların sayısı oldukça az olduğu için; Morisot'un sanatı, kadınların sanat dünyasında varlığını daha fazla göstermelerine yardımcı olmuştur. Morisot, genellikle açık havada yapılan portreler, manzaralar ve aile hayatını konu alan resimleri ile tanınmaktadır. Kadın figürlerine özel bir ilgi gösteren Morisot, özellikle anne ve çocuk resimleriyle ün kazanmıştır. Erkek meslektaşları gibi eserlerini resmî sergilere sunma fırsatına sahip değildi ve bu nedenle onun işleri daha az görülebilirdi. Ancak, cinsiyetçi bir yaklaşım yüzünden arka planda bırakılsa bile sanatından ve üretimlerinden vazgeçmemiştir. Döneminin önde gelen izlenimcileri ile birlikte sergiler düzenleyen Morisot, Paris Salonu'ndaki ilk resmî sergisini 1864 yılında gerçekleştirmiştir. Ayrıca, Morisot'un resimleri, 1874'te düzenlenen ilk İzlenimci Sergisi'nde de yer almıştır. Günlük yaşam sahneleri ve çocukluğun masumiyeti Morisot'un resimlerinde vurguladığı temalardır. Morisot, resimlerinde genellikle anne ve çocuk sahnelerini tasvir etmek için oyuncak bebekleri de resmetmiştir. Özellikle kendi kızı Julie'yi model aldığı resimlerinde, kızını en doğal haliyle oyuncak bebeğiyle birlikte resmederek sanatına yansıtmıştır. Berthe Morisot'un resimlerindeki oyuncak bebekler, geleneksel kadın rolleri, anne ve çocuk temaları, doğum ve hayal gücü gibi çeşitli anlamlar taşımaktadır. Ayrıca oyuncak bebekler, kadınların anne olmalarını ve annelik rollerinden aldıkları görevleri de sembolize eder nitelikler taşımaktadır. Ek olarak resimlerinde yer alan oyuncak bebekler, o dönemde kadınların çocuk bakımı ve ev işleri gibi geleneksel kadın rolleriyle ilgili olduğunu düşündürerek arşiv niteliği taşımaktadır. Bu sebeple, Morisot'un küçük kızı ile oyuncak bebekleri konu edindiği resimleri ile ilgili bir araştırma yapmak amaçlanmaktadır.

LITTLE GIRL WITH DOLL IMAGE IN PAINTINGS OF BERTHE MORISOT

Impressionism that emerged in France in the second half of the 19th century; It is an art movement that affects all branches of art, especially painting. Berthe Morisot is one of the most important French female painters of the 19th century and is particularly known for the Impressionism movement. However, she was not as well-known as his male counterparts due to the sexist attitudes of the time. But since the number of female painters was very few at that time; Morisot's art has helped women show more of their presence in the art world. Morisot is best known for his outdoor portraits, landscapes and paintings of family life. Paying special attention to female figures, Morisot became famous especially with his mother and child paintings. She did not have the opportunity to present her work in official exhibitions like her male counterparts, and therefore her work was less visible. However, she did not give up on her art and productions even though she was left in the background due to a sexist approach. Organizing exhibitions with the leading impressionists of his time, Morisot held his first official exhibition at the Paris Salon in 1864. In addition, Morisot's paintings were included in the first Impressionist Exhibition held in 1874. Scenes of daily life and the innocence of childhood are the themes that Morisot emphasizes in his paintings. Morisot also painted dolls, often to depict mother and child scenes in his paintings. She has reflected in her art by portraying her daughter in her most natural state with her doll, especially in the paintings in which she modeled her own daughter Julie. The dolls in Berthe Morisot's paintings have various meanings such as traditional female roles, mother and child themes, birth and imagination. In addition, dolls symbolize women's being mothers and the duties they take from their motherhood roles. In addition, the dolls in his paintings are archival, suggesting that women were related to traditional female roles such as childcare and housework at that time. For this reason, it is aimed to conduct research on Morisot's paintings of his little girl and dolls.

___

 • Antmen, A. (2008). Sanat / Cinsiyet: Sanat Tarihi Ve Feminist Eleştiri. İstanbul: İletişim Yayınları
 • Arka, S. (1997). 19. Yüzyıl Avrupa Resim Sanatında Çocuk Figürü, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • Ayaydın, A. (2016). Çeşitli Yönleriyle Çağdaş Sanat Akımları. Ankara: Nobel Akademik Yayınlıclık
 • Bengü, Z. (2020). Berthe Morisot Empresyonist Bir Kadının Özgürleşmesi, Notos Öykü Dergisi, 4(83), 121-124.
 • Baumel, M. J. (2012). Berthe Morisot, Medya Kitaplığından Alıntı, Rueil-Malmaison Belediye Bilgi Dergisi, 2-8.
 • Cresseveur, J. (2016). Kuir çocuk ve yüksek burjuva evciliği: Berthe Morisot ve Mary Cassatt, Doktora Tezi, Louisville Üniversitesi, Amerika
 • Cresseveur, J. (2015). “Oyuncak Paradoksu: Cassatt, Morisot ve 'Heteronormatif' Çocukluğun Tuhaflığı”, Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1-8
 • Daşçı, S. (2008). Avrupa Resminde Çocuk İmgesi (1. Basım). Ankara: Bağlam Yayınları.
 • Galeano, E. (1994), Kucaklaşmanın Kitabı. İstanbul: Can Yayınları.
 • Hughes, R. J., (2019). Empresyonist Ressam Berthe Morisot, Sanat Dergisi, 1-10
 • Hodge, S. (2018). Sanatın Kısa Öyküsü (4. Baskı). İstanbul: Hep Kitap Yayınevi
 • Kauppinen, A. (2000). Oyuncak Bebek Kültür ve Teoride Oyuncak Bebek Figürü, Doktora Tezi, Stirling Üniversitesi, İskoçya
 • Kolektif, (2017). Sanat Kitabı (1. Basım). İstanbul: Alfa Yayınevi
 • Moran, C. (2021). Küçük Yakınlıklar ve Berthe Morisot Sanatı: İzlenimcilik, Kadın Dostluğu ve İzleyicilik, Dix Neuf- Dix Neuviemistes Derneği Dergisi, 25(2), 1-18
 • Nochlin, L. (2020). Kadınlar, Sanat ve İktidar. İstanbul: Yapı Kredi Yayınlar
 • Yazgın Y. & Eda K. (2018). Oyun ve Oyuncakların Empresyonist Çocuk Resimlerine Yansımaları ve Resimsel Bir Anlatım Olarak Oyun, Yaratıcılık Araştırma Dergisi, 30(1), 113-117