TOPLUM ve İNANÇ HARİTASI: ABD PORTLAND ŞEHRİ ÖRNEĞİ

Tarihten günümüze insan haklarının hem hukuksal alanda güvence altına alınması hem de demokratik rejimlerin çoğalması, toplum üzerinde inanç özgürlüğü sonucunu doğurmuştur. İnanç özgürlüğünün toplum üzerindeki etkisi ise; toplumun homojen bir inanç yapısından, inanç çeşitliliği olan bir toplum yapısına imkân sağlamasıdır. Bu çalışmada, ABD'nin Maine Eyaleti Portland şehri sakinlerinin inanç yapısı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bunun tespitinde öncelikle şehirde yer alan tüm ibadethanelerin listesi çıkarılmıştır. Her ibadethanenin resmi görevlileri ile görüşülerek mezhepsel âidiyetleri tespit edilmiş ve ibadethaneler ayrıntılı bir şekilde sınıflandırılmıştır. Çalışmanın devamında Maine eyaletinin Portland şehrinde tek soruluk ("Dininiz Nedir?") anketi yapılmıştır. Anketin cevapları ve ibadethanelerin sınıflandırılması sonucu yapılan analiz, ABD, Maine Eyaleti Portland şehrinde toplumun inançları üzerine doğrudan fikir vermektedir. Buna göre;Portland/ME şehri çeşitli inançlara ev sahipliği yapan bir kenttir. Bu özelliği ile Portland, ülkemizde İstanbul'a, Hatay'a benzemektedir. İnanç çeşitiliği ve ibadethaneler bakımından zengin olan Portland'da dikkat çekici olan husus; bu özelliğini tarihten bir miras olarak değil, son 20-30 yılda kazanmasıdır. ABD'ye özellikle müslüman ülkelerden gelen mülteci, sığınmacı ve göçmen sayısıyla toplumdaki inanç çeşitliliği artmıştır. İnanç özgürlüğünün toplumsal olarak yaşanabildiği örnek şehirlerinden biri olan Portland'da inanç haritası da bu göç hareketi ile değişmiştir denilebilir

COMMUNITY AND BELIEF MAP: SAMPLE OF CITY OF PORTLAND, USA

From past to present, the protection of human rights in legal terms and the increase of democratic regimes paved the way for freedom of belief on society. The effect of freedom of belief on society that has been seen, provides opportunity from a homogenous belief structure of society to a society structure with belief diversity in this study, the aim is to determine the belief structure of Portland citizens in USA. For this purpose, at first, a list of all sanctuaries in the city was prepared. Denominational belongings were determined and sanctuaries were classified in details by negotiating with official staffs of each sanctuary. In the later parts of the study, singlequestion ("What is your religion”) survey has been maden in Portland City of Maine State The analysis has been maden as a result of answers and classification of sanctuaries, gives idea about beliefs of the society in USA Maine State, Portland City directly. Therefore;Portland/ME city is a province which is home to various beliefs. With this feature, Portland is similar to Istanbul and Hatay in our country. A remarkable point of Portland which is rich in terms of variety of beliefs and sanctuaries is that the city gained this feature for the last 20-30 years, not as a heritage from past. Refuges, asylum-seekers and immigrants coming to USA especially from Islamic countries increased the variety of beliefs in the society. In Portland, an example city where freedom of belief can be lived in a social way, belief map can be said to have changed with this immigration movement. House of worship, Faith, Portland/ME, Kind of belief

Kaynakça

Albayrak, K. (2009). İslam Dünyasında Diyalog Grupları ve Kurumları, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 1 :1-26

Anthony, K. (2012). “ Agnostisizm ve Ateizm,” Çev., Yaşar :Türkben, Journal of Faculty of Theology of Bozok University. 1,1: 161-168.

Ateş , S. (2016). İslamiyet ve Müslümanlık, http://www.gazetevatan.com/suleyman-ates-323336-yazar-yazisiisl-miyet-ve-muslumanlik/

Baltacı, C. (1985). İslam Medeniyetinde Câmi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:3: 225-241

Bullard, G. (2016), The World’s New Major Religion: No Religion, http://news.nationalgeographic.com/2016/04/160422-atheism-agnostic-secular-nones-rising-religion/

Dorris, A. I. (1970). Maine a Guide “Down East”, Rockland Maine, American Guide Series

Erdem, H. (1990). Dini Ahlak ve İlahi Dinlerden Yahudilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık’daki Bazı Ahlaki Meselelere Mukayeseli bir Yaklaşım, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, :225-254

Fığlalı, E. R. (2010). Bahailik ve el Kitabul-Akdes, çev. Ramazan Şimşek, e-makâlât Mezhep Araştırmaları, : 7- 144.

İmga, O. (2010). Amerika’da Din ve Devlet, Tarihi ve Felsefi Temeller, İstanbul, Liberte

İslam Ansiklopedisi, Cilt:17, (1998). İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları

Karacoşkun, M. D. (2004). Dini İnanç – Dini Davranış İlişkisine Sosyo-Psikolojik Yaklaşımlar, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2 :23-36.

Kurtoğlu, R. K. (2013). Evanjelizm- Hollywood ve Kabalanın 13. Havarisi Dünya İmparatorluğu ve Türkiye, İstanbul, Orion Kitapevi

Martin, M. (2013). Ateizm and Religion, Çeviri: Yaşar Ünal, Kelam Araştırmaları11,:575-590.

Peter, S. A. (2012). “Agnos cism”, The Ism Book, h p://www.ismbook.com/ (erişim tarihi: 9.04.2012)

Temren, B. (1998). Din Antroplojisi Açısından İnanç Ve Din Olgusuna Ilişkin Bir Değerlendirme, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 38, 301-311

Tree, C. (1982). Maine an Explorer’s Guide, The Countyman Press, Vermont.

Turan, D. (2016). Fotoğraf -4 : Sinagog, Shaarey Tphiloh Synagogue, 76 Noyes Street, Portland, ME, USA

Turan, D. (2016). Fotoğraf -1, Katolik Kilisesi, Sacret Heart Church, 65 Mellen Street, Portland, ME, USA

Turan, E. Z., (2004). Budizm’de Manastır Hayatı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dinler Tarihi Anabilimdalı, Ankara

Türkoğlu, İ. (2003). Yahudi Geleneğinde Sinagog, Toplumsal Tarih, 112, :10-17

Uslu, F. (2012). Agnostisizm, Hitit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 11, 21 :5-28

Yayla, A. (2010). Kitap Takdim Yazısı, - İMGA Orçun, Amerika’da Din ve Devlet, Tarihi ve Felsefi Temeller, İstanbul, Liberte, 2010

Yıldırım, M. (2006). Fener Patrikhanesi ve Ekümeniz: Dinler Tarihi Açısından Bir Analiz, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 1:469-488

http://www.americaslibrary.gov, 03.05.2016

http://www.gettyimages.fr

http://www.greekboston.com

http://maineguide.com, E.tarihi:03.05.2016

http://www.meditationinmass.org, E.tarihi 30.04.2016

http://www.rayfowler.org/blog/wp-content/uploads/map_world_religions.gif E. tarihi: 10.02.2017

http://www.panoramio.com

http://www.pewforum.org/religious-landscape-study/ E. tarihi: 10.02.2017

https://suburbanstats.org, E.tarihi: 03.05.2016

http://www.tdk.gov.tr. E.tarihi: 29.04.2016

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/11518702/Mapped-What-the-worlds-religious-landscape-willlook-like-in-2050.html 10.02.2017 E.tarihi: 10.02.2017

http://www.turkyahudileri.com, E.tarihi: 02.05.2016

Kaynak Göster