EMEKLİLİKTE FİNANSAL TATMİN VE YAŞAM TATMİNİ

Bu araştırmada, emekli bireylerin yaşam tatminleri ile finansal tatminleri arasındaki ilişkinin bulunması ve yaşam tatmini ve finansal tatmini etkileyen sosyo-demografik faktörlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma, Türkiye'de Ankara ilinin Çankaya ilçesine bağlı semtlerden kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile seçilen 45 yaş ve üzeri 576 emekli bireyden toplanan anket verileriyle gerçekleştirilmiştir. Emeklilerin yaşamdan duydukları tatmini ölçmek amacıyla Yaşam Tatmini Ölçeği - Satisfaction With Life Scale (SWLS) (Diener, Emmons, Larsen ve Griffin, 1985) ve finansal tatminin ölçülebilmesi için "Finansal Tatmin" ölçeği (Hira ve Mugenda, 1998) kullanılmıştır. Araştırmaya katılanların yaşamdan duyulan tatmin puan ortalamasının (18,96±7,31) orta düzeylerde olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılanların finansal tatmin puan ortalamasının (18,53±5,55) orta düzeylerin biraz üstünde olduğu görülmektedir. Ayrıca, yaşamdan duyulan tatmin ile finansal tatmin (r=0,546,p

FINANCIAL SATISFACTION AND LIFE SATISFACTION IN RETIREMENT

The purpose of this study is to explore the relation between the life satisfaction and the financial satisfaction and determine the socio-demographic factors affecting life satisfaction and financial satisfaction. In that study, participants of this study consisted of 576 retired persons over 45 years old in Çankaya, Ankara, Turkey using a random sampling method in this area. In this research, to determine the life satisfaction ‘Life Satisfaction Scale’ (Diener, Emmons, Larsen ve Griffin, 1985) and to determine financial satisfaction ‘Financial Satisfaction Scale’ (Hira ve Mugenda, 1998) were used. It is seen that the mean score of satisfaction of life of the participants in the survey (18,96 ± 7,31) is moderate. And it is seen that the average of the financial satisfaction points of the survey participants (18,53 ± 5,55) is slightly higher than the middle level. Also, life satisfaction in persons over 45 years old as a result of the study were significantly correlated with the financial satisfaction (r= 0,546; p

Kaynakça

Aydıner Boylu, A. (2007). Ailelerin Yaşam Kalitelerini Etkileyen Bazı Objektif ve Sübjektif Göstergelerin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Aile ve Tüketici Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Tezi, Ankara.

Bowling, A. (1990). ‘’Association With Life Satisfaction Among Very Elderly People Living In A Deprived Part Of London.’’Social Science and Medicine, 31, 1003–1011.

Çapri, B. ve Güler, M. (2016). ‘’Yaşam Doyumu Düzeyleri Farklı Hemşirelerin Mesleki Ve EşTükenmişliklerinin İncelenmesi.’’International Journal Of Eurasia Social Sciences, 7, (25), 55-69.

Diener, E. ve Biswas-Diener, R. (2002).‘’Will Money İncrease Subjective Well-Being? A Literature Review and Guide to Needed Research.’’ Social Indicators Research, 57, 119-169.

Diener, E., Diener, M. ve Diener, C.L. (1995). ‘’Factors Predicting The Subjective Well-Being Of Nations.’’Journal of Personality And Social Psychology, 69, 851-864.

Diener, E., Emmons, R.A., Larsen, R.J. ve Griffin, S. (1985).‘’The Satisfaction With Life Scale.’’Journal of Personality Assessment, 49 (1), 71-75.

Easterlin, R.A., (2001). ‘’Income And Happiness: Towards A Unified Theory.’’ The Economic Journal, 111, 465- 484.

Erkuş, A. (2013). Bilimsel Araştırma Süreci. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ferrer-i-Carbonell, A., (2002).Income and Well-being: An Empirical Analysis of the Comparison Income Effect, Tinbergen Institute Working Paper, 2002-019.

Francoeur, R. B. (2002).‘’Use of an income-Equivalence Scale To Understand Age-Related Changes İn Financial Strain.’’Research on Aging, 24, 445–472.

Frey, B. S., ve Stutzer, A. (2002).Happiness and Economics: How The Economy And İnstitutions Affect WellBeing. Princeton, N.J: Princeton University Press.

George, L. K. (1992).Economic Status And Subjective Well-Being: A review Of The Literature And An Agenda For Future Research. In N. E. Cutler, D. W. Gregg ve M. P. Lawton (Eds.), Aging, Money, And Life Satisfaction: Aspects of Financial Gerontology, 69-99. New York: Springer.

George, L.K. ve Clipp, E.C.(1991).‘’Subjective Components Of Aging Well.’’Generations, 15, 57–60.

Güven, S. ve Hazer. O. (1996).Yaşlılık ve Emeklilik Dönemi Sorunları. Yaşlılık ve Yaşam Kalitesi Sempozyumu (Editor: Velittin Kalınkara, A. Fuat Ersoy), Ankara.

Hansen, T., Slagsvold, B., ve Moum, T. (2008).‘’Financial Satisfaction in Old Age: A Satisfaction Paradox Or A Result Of Accumulated Wealth?’’Social Indicators Research, 89(2), 323–347.

Hira, T. K. ve Mugenda, O. (1998).‘’Predictors Of Financial Satisfaction: Differences Between Retirees And NonRetirees.’’ Financial Counseling and Planning, 9(2), 75-83.

Hira, T.K., ve Mugenda, O. M. (1999). ‘’The Relationships Between Self-Worth And Financial Beliefs, Behavior, And Satisfaction.’’Journal of Family and Consumer Sciences, 91(4), 76-82.

Ho, Poo Yen, Ng, Jo-Lyn ve Siew, Mun Keat, (2013). Financial Satisfaction Among The Urban Elderly In Selangor, Malaysia. Final Year Project, UTAR.

Hong, G. ve Swanson, P. M. (1995).‘’Comparison Of Financial Well-Being Of Older Woman: 1977 and 1989.’’Financial Counseling and Planning, 6, 129-138.

Hsieh, CM.(2003). ‘’Income, Age And Financial Satisfaction.’’International Journal of Aging and Human Development. 56:89-112. Inglehart, R.F. (1990). Culture Shift In Advanced Industrial Society. Princeton U.P., Princeton, N.J.

Köker, S. (1991).Normal ve Sorunlu Ergenlerin Yaşam Doyumu Düzeylerinin Karşılaştırılması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Kostelecky, K. A.(1994).Family Resource Management Approach To Satisfaction With Personal Life And Financial Situation İn Retirement, Unpublished Master of Science, Iowa State University.

Lehr, U. (1994).Yaslanmanın Psikolojisi. Ceviri: N. Eryar. (Editor: B. Cotuk). Bilimsel ve Teknik Yayınları.

Liang, J. ve Fairchild, T. (1979). ‘’Relative Deprivation And Perception Of Financial Adequacy Among The Aged.’’Journal of Gerontology, 34, 746-759.

Memik, N. C., Ağaoğlu, B., Coşkun, A., Uneri, O. S. ve Karakaya I. (2007).“Çocuklariçin Yasam Kalitesi Ölçeğinin 13-18 Yas Ergen Formunun Geçerlik ve Güvenirliği.” Türk Psikiyatri Dergisi, 18(4), 353-363.

Monk, A. (1985). Preretirement Planning Programs, A. Monk (Eds.) Handbook of Gerontological Services, New York: Van Nostrand Reinhold Company Inc., 322-340.

Onur, B. (1995).Gelişim Psikolojisi. Yetişkinlik, Yaşlılık, Ölüm. Imge Yayınevi. Ankara.

Oran, N. (1995).Emekli Dünyası. Ziraat Bankasi Emeklileri Derneği Yayınevi (1): 10-12. Ankara.

Reis, M., ve Gold, D. P. (1993).‘’Retirement, Personality, And Life Satisfaction: A Review And Two Models.’’The Journal of Applied Gerontology, 12, 261-282.

Sabbah, I., Drouby, N., Sabbah, S., Retel-Rude, N. ve Mercier, M. (2003). “Quality of Life in Rural and Urban Populations in Lebanon Using SF-36 Health Survey.”Health Quality Life, 1, 1-14.

Seghieri, C., Desantis, G. ve Tanturri, M. L. (2006).‘’The Richer, The Happier? An Empirical İnvestigation İn Selected European Countries.’’Social Indicators Research, 79, 455-476.

Stoller, M. A., ve Stoller, E. P. (2003).‘’Perceived Incme Adequacy Among Elderly Retirees.’’Journal of Applied Gerontology, 22, 230–251.

Sumarwan U. ve Hira, T.K. (1993).‘’The Effects Of Perceived Locus Of Control And Perceived İncome Adequacy On Satisfaction With Financial Status Of Rural Households.’’Journal of Family and Economic Issues, 14 (4).

Tilburg, T. (1992).‘’Support Networks Before And After Retirement.’’Journal of Social and Personal Relationships. Vol. 9: 433-445. London.

Torlak, S. E. ve Yavuzçehre, P. S. (2008). “Denizli Kent Yoksullarının Yasam Kalitesi Üzerine Bir İnceleme.”Çağdaş Yerel Yönetimler, 17 (2), 23-44.

Kaynak Göster