DİLİN İŞLEVLERİ VE SÖZ VARLIĞI AÇISINDAN PEPEE

Bu çalışmanın amacı, Pepee çizgi dizisinde belirgin olan dilsel işlevleri belirlemek ve söz varlığı açısından incelemektir. Çalışma, nitel araştırma özelliği taşımaktadır. Araştırmanın yöntemi doküman incelemesidir. Araştırmada Çizgi filmin 2012 ve 2013 yılları arasında TRT çocuk kanalında gösterilen 20 bölüm ile 2014-2016 yılları arasında Planet Çocuk kanalında yayımlanan 20 bölüm incelenmiştir. Araştırmacılar tarafından aynı bölümler birbirlerinden bağımsız olarak izlenmiştir. Bu süreçte betimsel analiz kullanılmıştır. Pepee isimli çizgi dizide dilin ilişki ve çağrı işlevlerinin egemen olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Pepee`de söz varlığı unsurları olan deyim, atasözü, kalıp söz kulanım sıklığının fazlalığı, dilin üst dil işlevinden yararlanılarak dil ve dile ait unsurlar hakkında açıklamaların, tanımların yapılması çizgi diziyi önemli kıldığı sonucuna ulaşılmıştır

PEPEE IN TERMS OF FUNCTION OF THE LANGUAGE AND VOCABULARY

Aim of this study is determine certain functions of the language in Pepee and examine it in terms of its vocabulary. As this study aims to examine Pepee in terms of the function of language and vocabulary it is a qualitative research. Methods of the study is document analysis. In the study 20 episodes of Pepee which were broadcasted in TRT Child Channel between 2012 and 2013, and other 20 episodes of the same cartoon which were broadcasted in Planet Child Channel between 2014 and 2016 were watched. Episodes were watched independently by the researchers. Descriptive analyses were used in this process. In Pepee cartoon phatic and conative functions of the language are dominant. It can be inferred that messages in Pepee are used accurately and appropriately. Also, high frequency of the use of vocabulary factors such as idiom, proverb and routine and explanations and definitions about language and language elements by using metalanguage function make this cartoon important

Kaynakça

Aksan, D. (1999). Türkçenin Gücü. Bilgi Yayınevi, Ankara.

Aksan, D. (2003). Dil, Şu Büyülü Düzen. Bilgi Yayınevi, Ankara.

Aksan, D. (2009), Her Yönüyle Dil. 1.Cilt, Ankara: TDKY.

Bektaş, M. ve Şahin, S. (2011). Çizgi filmlerde atasözü ve deyimlerin kullanımı. Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM) Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu.

Bursalı, H. ve Topçuoğlu Ünal, F. (2015). “Çizgi Dizilerin 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Söz Varlığına Katkısı.” Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(29): 60-74.

Can, A. (1995). Okul Öncesi Çocuklara Yönelik Televizyon Programları İçinde Çizgi Filmlerin Çocuğun Gelişimine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Chomsky, N. (1978). Current Issues in Linguistic Theory. Paris: Mouton, The Hague

Dennison, B. A., Russo, T. J., Burdick, P. A., & Jenkins, P. L. (2004). “An intervention to reduce televisionviewing by preschool children.” Arch Pediatr Adolesc Med, 158:170-176.

Günay, D. (2013). Metin Bilgisi. İstanbul: Papatya Yayıncılık.

Güven G., Akıncı A. (2014). “Okul Öncesi Döneme Yönelik Çizgi Filmlerde Yer Alan Değerlere Ait Sözel İfadelerin Sunumu: TRT Çocuk Kanalı Örneği.” Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 5(16): 429-445.

Güven N., Bal S. (2000). Dil Gelişimi ve Eğitimi. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

Işıtan, S., Özgül, S. G. ve Avcı, K. (2012). Çocukların Çizgi Film Tercihleri Üzerine Betimsel Bir Çalışma. A. Dikici Sığırtmaç, E. Deretarla Gül, Ö. Özgün ve D. Aslan (Eds.), 3.Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi içinde (s. 65-70). Adana: Çukurova Üniversitesi.

İlhan, V. ve Çetinkaya Ç. (2013). “İlkokul Öğrencilerinin Tematik Çocuk Kanallarındaki Çizgi Filmleri İzleme Alışkanlıkları.”, Journal of Research in Educationand Teaching, 2(1):317-325.

Kalaycıoğlu, N. (2015). “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Açısından Bir Çizgi Film Çözümlemesi: Pepee.”, Eğitim ve Bilim, 40(177): 243-270.

Karakaş, A. ve Sarıçoban, A. (2011). Altyazılı Çizgi Filmlerin Öğrencilerin Tesadüfî Kelime Öğrenimleri Üzerine Etkileri. 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı bildirisi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Burdur.

Kıran, Z. ve Eziler Kıran, A. (2013). Dilbilime Giriş. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Koçak, N., Ergin, B. ve Yalçın, H. (2014). “60-72 Aylık Çocukların Türkçe Dil Kullanımı Düzeyleri ve Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi.”, KMÜ Sosyal ve Ekonomı k Araş rmalar Dergı si 16 (Özel Sayı II): 100-106.

Oruç, C., Tecim, E. ve Özyürek, H. (2011). “Okul Öncesi Dönem Çocuğunun Kişilik Gelişiminde Rol Modellik ve Çizgi Filmler.” EKEV Akademi Dergisi, 15(48), 281-297.

Samur, A. Ö., Demirhan, T. D., Soydan, S. ve Önkol, L. (2014). “Pepee Çizgi Filminin Ebeveyn Öğretmen ve Çocuk Gözüyle Değerlendirilmesi.” Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(26): 151-166.

Selin, A. ve Baş, B. (2015). "Çizgi Filmlerdeki Söz Varlığıyla İlkokul Öğrencilerinin Söz Varlığı Üzerine Bir Araştırma.” Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(4), 84-99.

Stebler, M. Z. (2011). Yaş Gruplarına Göre Çocuk Kitapları. Kuramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyatı El Kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları.

Şeker, N. T. ve Balcı V. E. (2013).”Yeni Türk dizi fenomeni “Pepee” çizgi dizinin alımlama analizi.” Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 33:243-263.

Şimşek, T. (2011). Kuramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyatı El Kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları.

Temel, Z. F., Bekir, H. ve Yazıcı, Z. G. (2014). Erken Çocuklukta Dil Edinimi. Ankara: Vize Yayıncılık.

Türkmen, N. (2012). “Çizgi Filmlerin Kültür aktarımındaki Rolü ve Pepe”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36(2): 139-157.

Yağlı, A. (2013). “Çocuğun Eğitiminde ve Sosyal Gelişiminde Çizgi Filmlerin Rolü: Caillou ve Pepee Örneği.” Turkish Studies, 8(10): 707-719.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yorulmaz, B. (2013). “Pepee Çizgi Filminin Din ve Değerler Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi.”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(24): 438-448.

http://www.dusyeri.com.tr,2016

Kaynak Göster