OTOMOBİL ALIMINDA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN ETKİSİ ve ÖTV BİLİNCİ

2016 yılının sonu itibariyle vergi gelirlerinin %26,7'sini oluşturan ÖTV, belirli ürünlerden yüksek miktarda alınması nedeniyle sık sık gündem konusu olmaktadır. Özellikle petrol ve doğalgaz ürünleri, tütün mamulleri, alkollü içkiler ve sıfır motorlu taşıt satışından yüksek miktarda ÖTV alınmaktadır. Bu nedenle söz konusu ürünlerin fiyat oluşumunda ÖTV'nin önemli bir etkisi bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, sıfır binek otomobil alımında ÖTV'nin etkisini tespit etmek ve otomobil sahiplerinin ÖTV bilincini belirlemektir. Belirlenen amaca ulaşmak için 2014-2017 yıllarında sıfır otomobil alan 756 kişiye anket uygulanmıştır. Ankete katılanlar büyük oranda ÖTV'nin yüksek olduğunu, bu verginin adaletli olmadığını ve harcamaları ve kararları üzerinde doğrudan etkisinin olduğunu ifade etmişlerdir

THE EFFECT OF EXCISE DUTY ON NEW CAR AND EXCISE DUTY CONSCIOUSNESS

As of the end of 2016, the excise duty which constitutes 26.7%, it is often the subject of come up because of the high volume of certain goods. Especially the excise duty on petroleum and natural gas products, tobacco products, alcoholic beverages and new car is high. For this reason, there is a significant effect of excise duty on the price formation of the mentioned goods. The aim of this study is to determine the effect of excise duty on the purchase of new cars and determine the its consciousness of the car owners. A questionnaire of 756 respondents who had zero cars in 20142017 was implemented to achieve the stated goal. Participants in the questionnaire stated that the excise duty was high in large numbers, that this was not justified and had a direct effect on expenditures and decisions

Kaynakça

Alper, C. E. ve Serdar, A. M. (2000). Türkiye’de Otomobil Talebinin Tahmini. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü, ve Ekonomi ve Ekonometri Merkezi.

Arslan, K. (2003). Otomobil Alımında Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi, 2 (3), 83-103.

Chen, J., Esteban, S. ve Shum, M. (2010), Do Sales Tax Credits Stimulate the Automobile Market?, International Journal of Industrial Organization, vol. 28, no: 4, January, 397-402.

Görener, A. ve Görener, Ö. (2008). Türk Otomotiv Sektörünün Ülke Ekonomisine Katkıları Ve Geleceğe Yönelik Sektörel Beklentiler. Journal of Yasar University, 3(10), 1213-1232.

Kırcova, İ. Altınay, G., Onat, B. ve Şahin, Ü. A. (2012). Otomotiv Ticaretinde Yol Haritası Talep Tahmini, 2012- 2016. İstanbul: Otomotiv Distribütörleri Derneği.

Köksal, Y. ve Türedi, M. K. (2015). Tüketici Otomobil Tercihinde Etkili Olan Bilgi ve İletişim Kanalları Üzerine Bir İnceleme. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt: 17, sayı: 32, Aralık, 105-125.

KPMG (2015). Türkiye Otomotiv Sektöründe Yeni Stratejik Yatırım Hedefleri 2015. Türkiye 2015 Otomotiv Yöneticileri Araştırması,

http://www.osd.org.tr/sites/1/upload/files/2015_KPMG_Turkiye_Otomotiv_Sektor_Raporu-108.pdf, 6 Şubat 2017 tarihinde alınmıştır.

Pişkin, S. (2017). Belirsizlik ve Bilinmezlik: Yeni ÖTV Düzenlemesinin Otomotiv Sektörüne Etkileri. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.,

http://osd.org.tr/Sites/1/upload/files/Otomotiv_Sektoru_Bilgi_Notu_Yeni_OTV_Duzenlemesinin_Otomotiv_Se ktorune_Etkileri_TSKB-2207.pdf, 7 Şubat 2017 tarihinde alınmıştır.

Şen, H. ve Sağbaş, İ. (2016). Vergi Teorisi ve Politikası. Ankara: Kalkan Matbaacılık.

Uğur, A., Akbaş, Y. E. ve Şentürk, M. (2012). Özel Tüketim Vergisi Oranlarındaki Artış Cari Açığa Çözüm Olabilir Mi?. Journal of Yasar University, 26 (7), 4572-4588.

Yayar, R., Çoban, M. N. ve Tekin, B. (2015). Otomobil Sahipliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Tokat İli Kentsel Alanda Bir Uygulama. Yönetim ve Ekonomi, cilt: 22, sayı: 2, 603-617.

https://www.muhasebat.gov.tr/content/genel-yonetim-mali-istatistikleri, 04.02.2017.

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1051, 05.02.2017.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161125.h tm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161125.htm, 07.02.2017.

Kaynak Göster