NARSİSİZM VE BENLİK SAYGISININ SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ROLÜ

Teknolojinin hızla gelişimi ile birlikte iletişim alanında önemli bir yer tutan sosyal medya bireylerin hayatında vazgeçilmez olmuştur. Sosyal medya bağımlılığının neden olduğu problemler düşünüldüğünde, bu durumun belirlenmesinin önemli olduğu söylenebilir. Bu araştırmanın amacı sosyal medya bağımlılığı ile benlik saygısı ve narsisizm arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinin meslek yüksekokulunda öğrenim görmekte olan 520 öğrenci oluşturmaktadır. Bu çalışma mevcut durumu olduğu gibi ortaya koymayı hedefleyen ilişkisel bir araştırmadır. Araştırmada veri toplamak için Sosyal Medya ÖlçeğiYetişkin Formu, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve Narsistik Kişilik Envanteri kullanılmıştır. Verilerin dağılımı normal olduğundan (p>.05) verilerin analizinde parametrik testlerden çoklu regresyon analizi, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon analizi ve tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Analiz sonuçları, sosyal medya ile benlik saygısı arasında istatistiksel olarak negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu, fakat sosyal medya bağımlılığı ile narsisizm arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu ortaya koymuştur

THE PREDICTIVE ROLE OF NARCISSISM AND SELF-ESTEEM ON SOCIAL MEDIA ADDICTION

With the rapid development of technology, social media playing an important role in communication has become indispensable in the lives of individuals. It can be said that the determination of this situation is important when considering the problems caused by social media addiction. The purpose of this study is to investigate the relationship between social media addiction, self-esteem, and narcissism. The study group consisted of 520 students studying at the vocational school of a government university. This study is a correlational research that aims to reveal the situation as it currently exists. The data was collected using the Social Media Addiction Scale - Adult Form, the Rosenberg Self-Esteem Scale and the Narcissistic Personality Inventory. Since the data showed normal distribution (p>.05), the data was analyzed using parametric multiple regression analysis, Pearson Product-Moment Correlation analysis, and descriptive statistics. The analysis results yielded a statistically significant negative relationship between social media addiction and self-esteem, but a significant positive relationship between social media addiction and narcissism

Kaynakça

Alanka, Ö., & Cezik, A. (2016). Dijital kibir: Sosyal medyadaki narsistik ritüellere ilişkin bir inceleme. TRT Akademi, 1(2), 548-569.

Alemdar , M. Y., & Köker, N.E.(2013). Facebook use and gratifications: a study directed to determining the facebook usage of generations X and Y in Turkey. Mediterranean Journal of SocialSciences, 4(11), 238- 249.

Allen, K. A., Ryan, T., Gray, D. L., Mclnerney, D. M., & Waters, L. (2014). Social media use and social connectedness in adolescents: The positives and the potential pitfalls. The Australian Educational and Developmental Psychologist, 31, 18–31.

Amerikan Psikiyatri Birliği. (2013). DSM-5 tanı ölçütleri başvuru el kitabı (Çev., E.,Köroğlu).

Ames, D. R., Rose, P., & Anderson, P.C. (2006), The NPI-16 as a Short Measure of Narcissism. Journal of Research in Personality, 40, 440-450.

Andreassen, C.S., Pallesen, S., & Griffiths, M.D. (2017). The relationship between addictive use of social media, narcissism, and self-esteem: Findings from a large national survey. Addictive Behaviors, 64, 287-293.

Andreassen, C. S. (2015). Online social network site addiction: A comprehensive review. Current Addiction Reports, 2, 175–184.

Arcan, K., & Yüce, Ç.B. (2016). İnternet bağımlılığı ve ilişkili psiko-sosyal değişkenler: aleksitimi açısından bir değerlendirme. Türk Psikoloji Dergisi, 31 (77), 46-56

Atay, S. (2009). Narsistik kişilik envanteri’nin Türkçe’ye standardizasyonu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11( 1), 181-196.

Atay, S. (2010). Çalışan Narsist. İstanbul: Namar Yayınları. Bahrainian, S. A., Alızadeh, K. H., Raeisoon, M. R., Gorji, O. H., & Khazaee, A. (2014). Relationship of Internet addiction with self-esteem and depression in university students. Journal of Preventive Medicine and Hygiene, 55(3), 86-89.

Berson, I., & Berson, M. (2003). Digital literacy for effective citizenship. Social Education, 67(3), 164- 167.

Besser, A., & Priel, B. (2010). Grandiose narcissism versus vulnerable narcissism in threatening situations: Emotional reactions to achievement failure and interpersonal rejection. Journal of Social and Clinical Psychology, 29(8), 874-902.

Besser, A., & Priel, B. (2009). Emotional responses to a partner’s imaginary rejection: The roles of attachment anxiety, covert narcissism, and self-evaluation. Journal of Personality, 77, 287-325.

Blachnio, A., Przepiorka, A., Rudnicka, P. (2016). Narcissism and self-esteem as predictors of dimensions of Facebook use. Personality and Individual Differences, 90, 296-301.

Buffardi, L. E., & Campbell, W. K. (2008). Narcissism and social networking web sites. Personality and Social Psychology Bulletin, 34, 1303-1314.

Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13, 2010–30.

Bozoğlan, B., Demirer, V., & Şahin, I.(2013). Loneliness, self-esteem, and life satisfaction as predictors of internet addiction: A cross-sectional study among Turkish university students. Scandinavian Journal of Psychology, 54(4), 313-319.

Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum (20. basım). Ankara: Pegem Yayınları.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, O. E., Karadeniz, S., ve Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Cam, E., & Işbulan, O. (2012). A new addiction for teachercandidates: Social networks. Turkish Online Journal of Educational Technology, 11(3), 14-19.

Chao Lin, J. Y. & Hanh Le, A. N. & Cheng, S. K. J. (2012), Social media usage and work values: The Example of Facebook in Taiwan. Social Behavior and Personality, 40 (2): 195-200

Chan, C. K., Vasardanıa, M., & Winter, S.(2014),. Leveraging Twitter to Detect Event Names Associated with a Place. Journal of Spatial Science, 59(1), 137–155.

Cheung, C. M. K., Chiu, P., & Lee, M. K. O. (2011). Online social networks: Why do students use Facebook? Computers in Human Behavior, 27, 1337-1343.

Colwell, J., & Kato, M. (2003). Investigation of the relationship between social isolation, self-esteem, aggression and computer game play in Japanese adolescents. Asian Journal of Social Psychology, 6, 149-158.

Correa, T., Hinsley, A. W., & De Zuniga, H. G. (2010). Who interacts on the web? The intersection of users’ personality and social media use. Computers in Human Behavior, 26, 247-253.

Corbeil, J.R., & Corbeil, M.E. (2011). The birth of a social networking phenomenon. In C. Wankel (Ed.) Educating educators with social media: Cutting-edge technologies in higher education (Volume 1, pp. 13-32).

Bingley, West Yorkshire, UK: Emerald. Çuhadaroğlu, F. (1986). Adölesanlarda Benlik Saygısı. Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD, Ankara.

De Prego, V.M., Castro, F.V., & Esteves, M.L. (2014). Technologıc Addıctıon. INFAD Revista de Psicología. International Journal of Developmental and Educational Psychology, 5(1), 257-260.

Demirtaş, C.M.(2016). Sosyal Medyanın Toplumsal Yararı Ve Topluma Olan Etkisi. http://www.umut.org.tr/userfiles/files/Melek%20Ceren%20Demirda%C5%9F.pdf

Ekşi, F. (2012). narsistik kişilik özeliklerinin internet bağımlılığı ve siber zorbalığı yordama düzeyinin yol analizi ile incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(3), 1683-1706.

Ekşi, H. ve Çftçi, M. (2017). Lise öğrencilerinin problemli internet kullanım durumlarının dinî inanç ve ahlaki olgunluk düzeylerine göre yordanması. ADDICTA: The Turkish Journal On Addictions, 4(2), 181‒206.

Fogel, Joshuaand Elham Nehmad (2009), “Internet Social Network Communities: Risk Taking, Trustand Privacy Concerns”,Computers in Human Behavior,25,pp.153-160.

Foster, J. D. (2007). The Narcissistic Self: Background, an Extended Agency Model, and Ongoing Controversies. In C. Sedikides & S. Spencer (Eds), Frontiers in Social Psychology: The Self, (ss. 1-43). Philadelphia: Psychology Press.

Geçtan, E. (2010). Psikodinamik Psikiyatri ve Normaldışı Davranışlar. İstanbul: Metis Yayınları.

Griffiths, M. D., Kuss, D. J., & Demetrovics, Z. (2014). Social networking addiction: An overview of preliminary findings. Behavioral addictions: Criteria, Evidence and Treatment, 119-141

Griffiths, M. D. (2010). Trends in technological advance: Implications for sedentary behaviour and obesity in screenagers. Education and Health, 28, 35–8.

Gülnar, B., Balcı, Ş., & Çakır, V. (2010). Motivations of Facebook, You tube and similar web sites users. Bilig Journal of Social Sciences of the Turkish World, 54,161- 184.

Güney, S. (1998). Davranış Bilimler ve Yönetim Psikolojisi Terimler Sözlüğü. Özel Basım: Ankara.

Haase, A.Q. & Young, A.L. (2010). Uses and Gratifications of Social Media: A Comparison of Facebook and Instant Messaging. Bulletin of Science Technology Society, 30(5), 350-361.

Hacıefendioğlu, Ş. (2014). Sosyal Medyanın Marka Bağlılığına Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28; 59-70.

Hazar, M. (2011). Sosyal Medya bağımlılığı: Bir alan çalışması. İletişim, Kuram ve Araştırma Dergisi, 32, 151-176

Işık, U. (2009). Medya Bağımlılığı Teorisi Doğrultusunda İnternet Kullanımının Etkileri ve İnternet Bağımlılığı. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 28, 29-55.

Karaman, K., ve Kurtoğlu, M. (2009). Öğretmen adaylarının internet bağımlılığı hakkındaki görüşleri. Akademik XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, 641-650.

Karasar, N. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar-İlkeler-Yöntemler. (28. baskı). Ankara: Nobel

Kernberg, O. F. (1967). Borderline personality organization. Journal of the American. Psychoanalytic Association, 15, 641–685.

Kernberg, O. F.(1975). Borderline Conditions and Pathological Narcissism. New York: Jason Aronson

Kernis, M.H. (2003). Optimal self-esteem and authenticity: Separating fantasy from reality. Psychological İnjuiry, 14-83-89.

Kırcaburun, K. (2016). Self-esteem, daily ınternet use and social media addiction as predictors of depression among turkish adolescents. Journal of Education and Practice, 7(24), 64-72.

Kim, J. E., Han, K. S., Kang, H., & Hong, Y. S. (2016). Internet use of korean adolescents: A test of causal model. International Journal of Applied Engineering Research, 11(2), 1036-1141.

Ko, C.-H., Liu, T.-L., Wang, P.-W., Chen, C.-S., Yen, C.-F., & Yen, J.-Y. (2014). The exacerbation of depression, hostility, and social anxiety in the course of Internet addiction among adolescents: A prospective study. Comprehensive Psychiatry, 55(6), 1377–1384.

Kohut, H. (1968). The psychoanalytic treatment of narcissistic personality disorders: Outline of a systematic approach. Psychoanalytic Study of the Child, 23, 86–113.

Kurtaran, G. T., (2008). Examining the variables predicted internet addiction. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

Kuss, D. J. & Griffiths, M. D. (2011). Online social networking and addiction: A literature review of empirical research. International Journal of Environmental and Public Health, 8, 3528–52.

Lu, X., & Yeo, K. J. (2015). Pathological Internet use among Malaysia university students: Risk factors and the role of cognitive distortion. Computers in Human Behavior, 45, 235–242. 0 Marshall, T. C., Lefringhausen, K., & Ferenczi, N. (2015). The Big Five, self-esteem, and narcissism as predictors of the topics people write about in Facebook status updates. Personality and Individual Differences, 85, 35-40.

Masterson, J. F. (2006). Narsistik ve Borderline Kişilik Bozuklukları, (Çev. B. Açıl). İstanbul: Litera Yayıncılık. Masterson, J.F. (1990). The Search For The Real Self. New York: The Free Press

Mehdizadeh, S. (2010). Self-presentation 2.0: Narcissism and self-esteem on Facebook. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 13(4), 357-364. Mikami, A. Y., Szwedo, D. E., Allen, J. P., Evans, M. A., Hare, A. L. (2010). Adolescent peer relationships and behavior problems predict young adults’ communication on social networking websites. Developmental Psychology 46, 46–56.

Mruk, C. J. (2006). Self- Esteem Research, Theory and Practise : Toward a Positive Psychology Ol Self-Esteem. New York: Springer Pub.

Ong, E. Y. L., Ang, R. P., Ho, J. C. M., Lim, J. C. Y., Goh, D. H., Lee, C. S., & Chua, A. Y. K. (2011). Narcissism, extraversion and adolescents' self-presentation on Facebook. Personality and Individual Differences , 50(2), 180–185

Otrar, M. & Argın, F.S. (2014). Öğrencilerin sosyal medyaya ilişkin tutumlarının kullanım alışkanlıkları bağlamında incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(3), 1-13.

Özbay, A. (2013). Ergenlerde siber zorbalık, siber mağduriyet, aleksitimi ve öfke ifade etme biçimleri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Özcan, N., Buzlu, S. (2005). Problemli internet kullanımını belirlemede yardımcı bir araç: İnternet bilişsel durum ölçeği`nin üniversite öğrencilerinde geçerlik ve güvenirliği. Bağımlılık Dergisi, 6(1), 19-26

Pantic, I. (2014). Online social networking and mental health. Cyberpsychology. Behavior, and Social Networking, 17(10), 652-657.

Pincus, A.L., Ansell, E.B., Pimentel, C.A., Cain, N.M., Wright, A.G.C., & Levy, K.N. (2009). Initial construction and validation of the Pathological Narcissism Inventory. Psychological Assessment, 21, 365-79.

Rosenberg, M. (1965). Society and The Adolescent Self-Image, New Jersey: Princeton University Press.

Rozenblatt, S. (2002), In Defence of Self: The Relationship of Self-Esteem and Narcissism to Agressive Behavior. Yayınlanmamış doktora tezi, Long Island University, New York.

Ryan, T., Chester, A., Reece, J., & Xenos, S. (2014). The uses and abuses of Facebook: A review of Facebook addiction. Journal of Behavioral Addictions, 3, 133-48.

Sarıkaya, A. (2015). The correlation between self-esteem level and pyschological resilience of adolescents aged 14-18. Master's Thesis, İstanbul Bilim University, Institute of Social Sciences.

Skues, J. L., Williams, B., & Wise, L. (2012). The effects of personality traits, self-esteem, loneliness, and narcissism on Facebook use among university students. Computers in Human Behavior, 28(6), 2414– 2419

Sowislo, J. F., & Orth, U. (2013). Does low self-esteem predict depression and anxiety? A meta-analysis of longitudinal studies. Psychological bulletin, 139(1), 213-240.

Şahin, C. (2017). The predictive level of social media addiction for life satisfaction: A study on university students. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 16 (4), 120-125.

Şahin, C., & Yağcı, M. (2017). Sosyal medya bağımlılığı ölçeği- yetişkin formu: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(1), 523-538.

Taylor, S. E, Lerner, J. S., Sherman, D. K., Sage, R. M. ve McDowell, N. K. (2003). Are self-enhancing cognitions associated with healthy or unhealthy biological profiles? Journal of Personality and Social Psychology, 85(4), 605-615.

Tazegül, Ü. (2013). Bayan badmintoncuların benlik saygısı ve narsisizm düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi. İnternational Journal of Social Science, 6(8), 983-996.

Thadani, D.R., & Cheung M.K. (2011). Online social network addiction: Theoretical development and testing of competing models, Proceedings of the 44th Hawaii International Conference on System Sciences, 1- 9.

Tutgun, A., Deniz, L., & Moon, M. (2011). A comparative study of problematic internet use and loneliness amaong Turkish and Korean prospective teachers. Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(4), 14-30.

Time, (2010). http://newsfeed.time.com/2010/07/08/its-time-to-confrontyour-facebook-addiction/ (Accessed, 28.12.2017).

Twenge, J. M., & Campbell, W.K. (2010). Asrın Vebası: Narsisizm İlleti. (Çev. Özlem Korkmaz). İstanbul: Kaknüs Yayınları.

Uzun, Ö., Yıldırım, V., & Uzun, E. (2016). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan ergenlerde sosyal medya kullanım alışkanlıkları ve sosyal medya bağımlılığı, benlik saygısı ve algılanan sosyal destek ilişkisi. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 10(3), 142-147.

Ümmet, D., Ekşi, F. (2016). Türkiye’deki genç yetişkinlerde internet bağımlılığı: yalnızlık ve sanal ortam yalnızlık bağlamında bir inceleme. Addıcta: The Turkısh Journal on Addıctıons. 3(1), 29-53.

Üzümcü, E. (2016). Büyüklenmeci ve kırılgan narsisistik kişilik özellikleri ile ilişkili faktörlerin şema terapi modeli çerçevesinde incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Wang, J-L., Jackson, L. A., Zhang, D-J., & Su, Z-Q. (2012). The relationships among Big Five personality factors, self-esteem, narcissim, and sensation-seeking to Chinese University students´ uses of social networking sites (SNSs). Computers in Human Behavior, 28, 2313–9.

Wu, A. M. S., Cheung, V. I., Ku, L., & Hung, E. P. W. (2013). Psychological risk factors of addiction to social networking sites among Chinese smartphone users. Journal of Behavioral Addictions, 2(3), 160–166.

Yang, S. C., & Tung, C. (2004). Comparison of internet addicts and non-addicts in Taiwanese high school. Computers in Human Behavior, 23, 79-96.

Yu, S., Sze Wu, M.A., Agaloos Pesigan, I.J. (2016). Cognitive and Psychosocial Health Risk Factors of Social Networking Addiction. International Journal of Mental Health and Addiction, 14 (4), 550–564.

Kaynak Göster