AMATÖR KORO ÇALIŞTIRAN MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIĞI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ (HATAY İLİ ÖRNEĞİ)

Bu araştırma Hatay ili içerisindeki amatör koro çalıştıran müzik öğretmenlerinin koro çalışmaları sırasında kullanmış oldukları öğretim yöntemlerini öğretmen görüşlerine dayanarak tespit edilmesini konu alan nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır. Araştırma konusu ile ilgili bilgilere ulaşabilmek için kaynak taraması ve “standartlaştırılmış açık uçlu görüşme“ tekniği kullanılarak araştırmanın konusu olan ortam veya olayların gerçekçi ve bütüncül bir şekilde ele alınması sağlanmıştır. Araştırmada veriler kişisel bilgi formu ve 16 adet açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanarak elde edilmiştir. Görüşme formlarında elde edilen veriler betimsel analiz ve içerik analizi yapılarak tablolara dönüştürülmüştür. Elde edilen bulguların yorumlanması sonucunda amatör koro çalıştıran müzik öğretmenlerinin koro çalışmalarında, gösterip yaptırma, mikro öğretim, grup çalışması, benzetme ve örnek olay yöntemlerini kullanıldıkları belirlenmiştir. Ayrıca Orff, Kodally, Dalcroze v.b. özel öğretim yöntemlerine yeteri kadar yer verilmediği, planlı ve hedef davranışa uygun öğretim yöntemi seçimi yapılmadığı, şarkı öğretiminde koristlerden kaynaklı sorunlar yaşandığı, koro çalışmalarına başlamadan önce yalnızca ses ya da yalnızca nefes egzersizleri gibi tek yönlü çalışmalara yer verildiği tespit edilmiştir. Amatör koro çalıştıran müzik öğretmenlerinin özellikle gelişim çağındaki öğrencilerin ya da üyelerin bulunduğu korolarda çocukların gelişimine uygun olan, “Orff, Kodaly, Dalcroze” gibi müzik öğretim yaklaşımlarından faydalanmaları, bu yaklaşımlara yönelik kendilerini geliştirici etkinliklere, eğitimlere katılmaları, koro üyeleri aslında hobi amacıyla bir araya gelen kişilerden oluşmuş olsa da bu kişilere, bir yandan keyifli vakit geçirirken bir yandan da müziğin temel dinamiklerinin öğretilmesi ve kazandırılması açısından öğretim yöntem ve yaklaşımları dikkate alınarak planlama yapılması ve bu plan doğrultusunda çalışmaların sürdürülmesi, koro çalışmalarına başlamadan önce yapılan hazırlık çalışmalarının çeşitliliği arttırılarak bedensel ısınma, ses egzersizi, nefes egzersizi, artikülasyon çalışmaları gibi egzersizlerin belirli bir yöntem içerisinde birlikte kullanılabileceği önerilmiştir.

TEACHING METHODS USED BY MUSIC TEACHERS WORKING IN AMATEUR CHORUS (HATAY PROVINCE EXAMPLE)

This research is a descriptive study in which qualitative research methods are used to determine the teaching methods used by amateur choir music teachers in Hatay province, based on teacher opinions. In order to reach information about the research subject, literature review and "standardized open-ended interview" techniques were used to provide a realistic and holistic approach to the environment or events that are the subject of the research. In the research, the data were obtained by applying a personal information form and a semi-structured interview form consisting of 16 open-ended questions. The data obtained in the interview forms were transformed into tables by descriptive analysis and content analysis. As a result of the interpretation of the findings, it was determined that the music teachers who employ amateur choirs use demonstration, micro-teaching, group work, analogy and case study methods in their choir studies. Also Orff, Kodally, Dalcroze etc. It has been determined that special teaching methods are not given enough place, that a planned and suitable teaching method is not selected, that the chorist problems in song teaching, and that only one-way exercises such as voice or only breathing exercises are included before starting the choir studies. Music teachers who employ amateur choirs should benefit from music teaching approaches such as “Orff, Kodaly, Dalcroze” that are suitable for the development of children, especially in choirs with developmental students or members, participate in activities and trainings aimed at improving themselves for these approaches, choir members actually come together for a hobby. Although it is composed of individuals, it is aimed to make planning by taking into consideration the teaching methods and approaches in terms of teaching and gaining the basic dynamics of music while having a pleasant time, and to continue the studies in line with this plan, to increase the variety of preparatory work done before starting the choir studies, to warm up the body, It has been suggested that exercises such as exercise, breathing exercise, articulation exercises can be used together in a certain method.

___

Akgün, G. (2006). Korolarda Entonasyon. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(20), 29-31.

Aydemir, E. (2018). Ortaöğretim müzik öğretmenlerinin özel müzik öğretim yöntemlerini kullanmalarına ilişkin bir araştırma [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Karadeniz Teknik Üniversitesi.

Bükeç, B. (2003). Müzik öğretim yöntemleri dersindeki kazanımların müzik öğretmenliği mesleğinde kullanılırlığının değerlendirilmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Uludağ Üniversitesi.

Brody, Z. S. (2016). Suzuki yetenek eğitimi felsefesine kısa bir bakış. Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 6 (1), 79-88. https://doi.org/10.20488/www-std-anadolu-edu-tr.291235

Coşkun, F. S. (2007). Sosyalleşme bağlamında İzmir’deki Türk Sanat Müziği Amatör Koroları ve toplu müzik pratikleri [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi.

Çevik, S. (2015). Koro eğitimi ve yönetimi. Müzik Eğitimi Yayınları.

Demirel, Ö. (1995). Genel öğretim yöntemleri. (5.Baskı). USEM Yayınları.

Egüz, S. (1999). Toplu ses eğitimi I. Doğuş Matbaacılık.

Emnalar, A. (1992). Türk müziğinde koro. Ege Üniversitesi Yayınları.

Einarsdottir, L.S. & Gudmundsdottir, H.R. (2016). The role of choral singing in the lives of amateur choral singers in Iceland. Music Education Research, 18 (1), 39–56, http://dx.doi.org/10.1080/14613808.2015.1049258

Gürgen E. T. (2006). Müzik Eğitiminde Yaratıcılığı Geliştiren Yöntem ve Yaklaşımlar. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (12), 81-93.

Kale, M. N. (2018). İlköğretim Temel Müzik Eğitim Programındaki (5-6-7 ve 8. Sınıflar) (Orff – Kodaly - Dalcroze)

Müzik Öğretim Yöntemlerinin Uygulanmasına Yönelik Öğretmen Görüşleri [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Pamukkale Üniversitesi.

Karakaya, O. (2009). Türk müziği eğitimi veren devlet konservatuvarlarında koro eğitimi ve yönetimi [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Selçuk Üniversitesi.

Kaya, O. Ç. (2018). Türkiye’ de Müzik Öğretim Yöntemleri Konusunda Yapılmış Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Cumhuriyet Üniversitesi.

Kaybal, E. (2016). Genel Öğretim Yöntem ve Teknikleri İle Müzik Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin İlişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Kırıkkale Üniversitesi.

Öztop, S. (2007). Planlı ve programlı bir özengen koro eğitimi ile bireye kazandırılması hedeflenen eğitsel, toplumsal ve kültürel yeterliklerin incelenmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Gazi Üniversitesi.

Peker, Ö. (2018). Üniversitelerimizde amatör türk halk müziği korolarının eğitimi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi.

Polat, G. (2014). Araştırma yöntem ve teknikleri – II. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Ders Kitabı. https://podcasts.apple.com/us/podcast/ara%C5%9Ft%C4%B1rma-y%C3%B6ntem-ve-teknikleri ii/id833451348

Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve spss ile veri analizi (3.Baskı). Nobel Yayınları.

Türkmen, E. F. (2016). Müzik eğitiminde öğretim yöntemleri (2.Baskı), Pegem Akademi.

Uçan, A. (1994). İnsan ve müzik, insan ve sanat eğitimi. Müzik Ansiklopedisi Yayınları. Kurtuluş Matbaası.

Uçan, A. (2001). İnsan, müzik, koro ve koro eğitiminin temelleri. I. Ulusal Koro Eğitimi ve Yönetimi Sempozyumu.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. Baskı). Seçkin Yayıncılık.

Yurtman, İ. (2017). Sosyalleşme kapsamında amatör koroların incelenmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Haliç Üniversitesi.

___