TEKNOLOJİ ve TASARIM DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOLOJİ ve TASARIM DERSİNE İLİŞKİN DERS DENEYİMLERİ

Bu çalışmanın amacı Teknoloji ve Tasarım Dersi öğretmenlerinin Teknoloji ve Tasarım Dersine ilişkin ders deneyimlerinin incelenmesidir. Nitel araştırma yöntemi kullanılarak yürütülen araştırma fenomenoloji desenindedir. Araştırma, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Ankara ilinde maksimum çeşitlilik ve ölçüt örnekleme yöntemleri ile seçilen 15 Teknoloji ve Tasarım Dersi öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış ve içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırma bulgularına göre öğretmenler ders deneyimlerine ilişkin öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlikleri, güdüleyiciler ve programın içeriği konusunda görüş bildirmişlerdir. Araştırma sonucunda; öğretmenlerin programı uygulama konusunda kendilerini yetersiz hissettikleri ve öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterliklerini yerine getiremedikleri, öğrenci, veli ve yöneticilerin derse ilgi göstermemesinden ve dersin değersiz görülmesinden kaynaklı güdülenme eksikliği yaşadıkları, Liselere Giriş Sınavı kaygısının öğrencinin derse olan ilgisini azalttığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca programın uygulanmasında özellikle müfredatla uyumlu atölyenin olmayışı ve donanım yetersizliğinin yanı sıra öğrenci malzemesi eksikliğinin ders uygulamasında sorun yarattığı belirlenmiştir. Programın uzaktan eğitiminin ve uzaktan eğitimde ölçme değerlendirmenin zor olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin alan yeterliğine ilişkin eksiklikleri diğer mesleki gelişim ihtiyaçları da belirlenerek yoğunlaştırılmış hizmet içi eğitimle acilen tamamlanması sağlanabilir.

TECHNOLOGY and DESIGN COURSE TEACHERS COURSE EXPERIENCES REGARDING THE TECHNOLOGY DESIGN COURSE

The aim of this study is to examine the lesson experiences of the Technology and Design Course teachers regarding the Technology and Design Course. The research conducted using qualitative research method is in phenomenology design. The research was carried out with 15 Technology and Design course teachers selected with maximum diversity and criterion sampling methods in the city of Ankara in the 2020-2021 academic year. In the study, semi-structured interview form developed by the researchers was used and analyzed by content analysis method. According to the findings of the research, the teachers expressed their opinions about the teaching profession general and special field competencies, motivations and the content of the program. As a result of the research; It was revealed that teachers felt inadequate to implement the program and could not fulfill the general and special field competencies of the teaching profession, students, parents and administrators had a lack of motivation due to the lack of interest in the course and the course was deemed worthless, and the anxiety of the High School Entrance Exam reduced the student's interest in the course. In addition, in the implementation of the program, it was determined that the lack of a workshop compatible with the curriculum and the lack of equipment, as well as the lack of student materials, created problems in the implementation of the course. It has turned out that the distance education of the program and measurement and evaluation in distance education are difficult. It can be ensured that teachers' deficiencies regarding field competence are complemented urgently with intensive in-service training by determining other professional development needs.

___

Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority (ACARA). (2012). Australian curriculum: technologies. sydney: australian curriculum assessment and reporting authority. http://docs.acara.edu.au/resources/Shape_of_the_Australian_Curriculum_-_Technologies_- _August_2012.pdf.

Aflatoony, L., Wakkary, R. & Neustaedter, C. (2017). Becoming a design thinker: assessing the learning process of students in a secondary level design thinking course. International Journal of Art & Design Education, 37 (3), 438–453. https://doi.org/10.1111/jade.12139

Arastaman, G., Fidan, İ. Ö. & Fidan, T. (2018). Nitel araştırmada geçerlik ve güvenirlik: kuramsal bir inceleme. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1), 37-75.

Akgün, S. (2012). Teknoloji ve Tasarım dersi öğretim programının öğretmen ve öğrenci görüşleri çerçevesinde incelenmesi: Kocaeli ili örneği. Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi. Kafkas Üniversitesi.

Brown, T. & Wyatt, J. (2010). Design thinking for social innovation. Development Outreach, 12 (1), 29-43. https://doi.org/10.1596/1020-797X_12_1_29

Berk, G. (2008). Teknoloji ve tasarım öğretiminde karşılaşılan sorunlar. Yayımlanmamış Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi. https://docplayer.biz.tr/574670-Teknoloji-ve-tasarim-dersi-ogretiminde-karsilasilansorunlar-galip-berk-lisans-tezi-endustriyel-teknoloji-egitimi.html

Best, M. & MacGregor, D. (2017). Transitioning design and technology education from physical classrooms to virtual spaces: implications for pre-service teacher education. International Journal of Technology and Design Education 27, 201–213. https://doi.org/10.1007/s10798-015-9350-z

Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6 (3), 112-142.

Carroll, M., Goldman, S., Britos, L., Koh, J., Royalty, A. & Hornstein, M. (2010). Destination, imagination and the fires within: design thinking in a middle school classroom. International Journal of Art & Design Education, 29 (1), 37-53. https://sci-hub.se/http://dx.doi.org/10.1111/j.1476-8070.2010.01632.x

Campbell, C. & Jane, B. (2012). Motivating children to learn: the role of technology education. International Journal of Art & Design Education, 22, 1-11. https://doi.org/10.1007/s10798-010-9134-4

Creswell, J. W. (2020). Nitel araştırma yöntemleri. (Bütün, M. ve Demir, S. B. Çev. Ed.). Siyasal Kitabevi.

Cüma, S. (2008). İlköğretim okullarındaki teknoloji ve tasarım dersi 6.sınıf programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi. Gazi Üniversitesi.

Demirci, A. & Aykurt, G. (2014). Teknoloji ve tasarım dersinde öğretmen ve öğrencilerin karşılaştığı sorunlar. Milli Eğitim Dergisi, 44 (203), 170-192.

Doğan, H. (1983). Teknoloji eğitimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi.

Doyle, A., Seery, N., Canty, D. & Buckley, J. (2019) Agendas, influences, and capability: perspectives on practice in design and technology education. International Journal of Technology and Design Education, 29, 143–159. https://doi.org/10.1007/s10798-017-9433-0

Gradwell, J. B. (1996). Philosophical and practical differences in the approaches taken to technology education in England, France and the United States. International Journal of Technology and Design Education, 6 (3), 239-262. https://doi.org/10.1007/BF00419882

Gill, D. D. (2019). A technology education teaching framework: factors that support and hinder intermediate technology education teachers. International Journal of Technology and Design Education. 29, 669– 684. https://doi.org/10.1007/s10798-018-9465-0

Ginestie, J. (2005). Analysing technology education through the curricular evolution and the ınvestigation themes. The PATT-Project, An Overview of an International Project in Technological Education / PATT15 Conference Proceedings: 18-22 April 2005. USA: ITEA.

Ginns, I. S., Norton, S. J., McRobbie, C. J. & Davis, R. S. (2007). Can twenty years of technology education assist “grass roots” syllabus implementation? International Journal of Technology and Design Education, 17 (2), 197–215. https://doi.org/10.1007/s10798-006-7505-7

Kaya, Ö. (2008). Temel eğitimde uygulanan teknoloji ve tasarım dersi öğretim programı ve 7. sınıf öğretim programı uygulamalarının öğretmen görüşleriyle değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi. Gazi Üniversitesi.

Keçel, N. (2009). Teknoloji ve tasarım ders mekanlarının teknik analizi ve model atölye (işlik) tasarımı. Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi. Gazi Üniversitesi.

Kocabatmaz, H. (2011). Teknoloji ve Tasarım öğretim programının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi.

Koç, A. (2010). Teknoloji tasarım programı üzerine iş eğitimi öğretmenlerinin görüş ve düşüncelerinin belirlenmesi (Antalya ili örneği). Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi. Gazi Üniversitesi.

Layton, D. (1994). Constructing and reconstructing school technology in England and Wales. International Journal of Technology and Design Education, 5 (2), 89-118. https://doi.org/10.1007/BF0076681 1 Lewis, T. (1996). Comparing technology education in the US and UK. International Journal of Technology and Design Education, 6 (3), 221-238. https://doi.org/10.1007/BF00419881

McCormick, R., Murphy, P. & Hennessy, S. (1994). Problem-solving processes in technology education: A pilot study. International Journal of Technology and Design Education 4, 5–34. https://doi.org/10.1007/BF01197581

McCormick, R. (2004). Issues of learning and knowledge in technology education. International Journal of Technology and Design Education, 14 (1), 21–44. https://doi.org/10.1023/B:ITDE.0000007359.81781.7c

Milli Eğitim Bakanlığı (1991). MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 07.09.1991 tarih ve 171 sayılı kararı. Tebliğler Dergisi, 2343, 18-20.

Milli Eğitim Bakanlığı (2001). MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 04.09.2001 tarih ve 339 sayılı kararı. Tebliğler Dergisi, 64 (2529), 573-575.

Milli Eğitim Bakanlığı (2006a). MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 21.03.2006 tarih ve 24 sayılı kararı. Tebliğler Dergisi, 69 (2583), 315-316.

Milli Eğitim Bakanlığı (2006b). İlköğretim Teknoloji ve Tasarım dersi öğretim programı ve kılavuzu (6-7-8. sınıflar). Devlet Kitapları Müdürlüğü.

Milli Eğitim Bakanlığı (2016). MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.02.2016 tarih ve 5 sayılı kararı. Tebliğler Dergisi, 79 (2702), 189-190.

Milli Eğitim Bakanlığı (2017a). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_YYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YE TERLYKLERY.pdf

Milli Eğitim Bakanlığı (2017b). Teknoloji ve tasarım öğretmeni özel alan yeterlikleri. https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_11/06160805_13- YYretmen_Yeterlikleri_KitabY_teknoloji_ve_tasarYm_YYretmeni_Yzel_alan_yeterlikleri_ilkYYretim_p arYa_16.pdf

Milli Eğitim Bakanlığı (2018a). Teknoloji ve Tasarım dersi öğretim programı (Ortaokul 7. ve 8. sınıflar). https://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018124112937511- TEKNOLOJ%C4%B0%20TASARIM%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%207-8.pdf

Milli Eğitim Bakanlığı (2018b). 2023 eğitim vizyonu. http://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_VIZYONU.pdf

Milli Eğitim Bakanlığı (2019). Teknoloji Tasarım dersi öğretmen kılavuz kitabı. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Yayın No: 6956.

Middleton, H. (2016). Technology education: providing strategies for creative learning or: doing more than making, shaking and breaking. Proceedings of the 9th Biennial International Conference on Technology Education Research: Creating contexts for Learning in Technology Education. https://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/0011/410501/griffith-international-studentguide.pdf

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (2015). Nitel veri analizi: genişletilmiş bir kaynak kitap. (Akbaba Altun, S. ve Ersoy, A. Çev. Ed.). Pegem Akademi.

Özden, C. (2019). Teknoloji ve tasarım dersine yönelik bilişim teknolojileri ile desteklenmiş öğretim programının geliştirilmesi ve öğrenci öz yeterliklerine etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Yakındoğu Üniversitesi.

Özer, M. & Suna, H. E. (2020). Covid 19 salgını ve eğitim. M. Şeker, Özer, A. ve Korkut, C (Ed), Küresel salgının anotomisi, insan ve toplumun geleceği (ss.172-192) içinde. TÜBA Yayınları.

Özer, M., Suna, H. E., Çelik, Z. & Aşkar, P (2020). Covid 19 salgını dolayısıyla okulların kapanmasının eğitimde eşitsizlik üzerine etkisi. İnsan & Toplum. 10 (4), 217-246.

Öztaş, Ş. (2020). İzmir ili çeşme ilçesi ortaokulları 7. ve 8. Sınıf öğrencilerinin teknoloji ve tasarım dersine ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi. Hacı Bayram Veli Üniversitesi.

Palaz, M. & Togay, A. (2010). Teknoloji ve tasarım dersi programına ilişkin dersin öğretmenlerinin bakış açıları. Milli Eğitim Dergisi, 40 (187), 350-371.

Riikonen, S. M., Kangas, K., Kokko, S., Korhonen, T., Hakkarainen, K. & Seitamaa-Hakkarainen, P. (2020). The development of pedagogical ınfrastructures in three cycles of maker-centered learning projects. Design and Technology Education, 25 (2), 29-49. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1265147.pdf

Sağlık, M. A. & Aldan Karademir, Ç. (2019). Teknoloji ve tasarım dersi 2018 öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7 (1), 302-319.

Sağlık, M. A. & Aykaç, N. (2019). Teknoloji ve tasarım dersi öğretim programlarının (2006-2018) program ögelerine göre karşılaştırılmalı değerlendirilmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13 (30), 173- 198.

Şad, S. & Arıbaş, S. (2010). Bazı gelişmiş ülkelerde teknoloji eğitimi ve Türkiye için öneriler. Milli Eğitim Dergisi, 40 (185) , 278-299.

Sarı, H. İ. (2020). Evde kal döneminde uzaktan eğitim: ölçme ve değerlendirmeyi neden karantinaya almamalıyız?. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 3 (1), 121-128.

Serdar, C., Ceylan, E. & Dalkıran, M. (2016). Teknoloji ve tasarım öğretmenlerinin özel alan yeterlik düzeylerinin belirlenmesi. International Journal of Active Learning, 1 (2), 38-54.

Sert, Z. (2013). Teknoloji ve tasarım dersine atanan öğretmenlerin mezun oldukları lisans programları ile alan yeterlilikleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi (Güneydoğu Anadolu Bölgesi örneği). Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi. Gazi Üniversitesi.

Şık, A. & Koç, A. (2011). Teknoloji ve tasarım dersi programı üzerine iş eğitimi öğretmenlerinin görüş ve düşüncelerinin belirlenmesi. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 58- 71.

Tenhovirta, S., Korhonen, T., Seitamaa-Hakkarainen, P. & Hakkarainen, K. (2021). Cross-age peer tutoring in a technology-enhanced STEAM project at a lower secondary school. International Journal of Technology and Design Education, 1-23. https://doi.org/10.1007/s10798-021-09674-6.

Temur, Ş. K. (2019). Teknoloji ve tasarım dersinde drama yönteminin öğrencilerin tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi. İstanbul Okan Üniversitesi.

Tuğcuoğlu, Y. (2014). Ortaöğretimde teknoloji ve tasarım dersi için yeni bir model oluşturulması. Sanat - Tasarım Dergisi, 1 (2), 31-34

Tulukçu, A. (2017). Teknoloji ve Tasarım öğretmenlerinin 2016 yılı öğretim programına ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi. Gazi Üniversitesi.

Uluğ, F. (1998). İlköğretimde teknoloji eğitimi. https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/146/ulug.htm

Webster, A., Campbell, C. & Jane, B. (2006). Enhancing the creative process for learning in primary technology education. International Journal of Technology and Design Education. 16 (3), 221-235. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10798-005-5633-0

Xu, M., Williams P. J. & Gu, J. (2020). Hotspots and trends of technology education in the International Journal of technology and design education: 2000–2018. International Journal of Technology and Design Education 30, 207–224. https://doi.org/10.1007/s10798-019-09508-6

Yalçın, Z. (2007). İlköğretim II. Kademe teknoloji ve tasarım dersine öğretmen ve öğrenci yaklaşımları. Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi.

Yolaç, G. (2009). İktisadi kalkınmada eğitimin önemi teknoloji ve tasarım dersine yönelik öğrenci tutumları (Bolu ili örneği). Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi. Gazi Üniversitesi.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Kitabevi.

___