BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE DAYALI OLARAK İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı Bilim ve Sanat Merkezlerinde uygulanmakta olan İngilizce öğretim programını uygulayıcıları olan İngilizce öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda incelemektir. Çalışma betimsel bir durum çalışmasıdır. Nitel veri toplama tekniklerinden görüşme tekniği ile veri toplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) görev yapmakta olan gönüllü İngilizce öğretmenlerinden görüşme yolu ile elde edilmiştir. Amaçlı örneklem tekniklerinden maksimum çeşitlilik örnekleme kullanılarak oluşturulan çalışma grubunda 12 İngilizce öğretmeni yer almıştır. Araştırma kapsamında İngilizce öğretim programı kazanımlar, içerik, öğretme-öğrenme süreci ve değerlendirme boyutlarıyla değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler Nvivo 11 programına aktarılarak içerik analizi yapılmıştır. Öğretmen görüşlerine dayalı olarak elde edilen bulgular incelendiğinde kazanımların ve içeriğin öğrenci seviyelerine uygun olmadığı, uygulanmakta olan etkinlik kitabının güncellenmesi gerektiği, önerilen yöntem ve tekniklerin yeterli olduğu sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte değerlendirme ölçeklerinin yeterli olmadığı ve zenginleştirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır.

THE ANALYSIS OF THE ENGLISH LANGUAGE TEACHING PROGRAM OF SCIENCE AND ART CENTERS BASED ON TEACHERS' VIEWS

The aim of this study is to examine English curriculum in Science and Art Centers according to the views of English language teachers who are the practitioners of the programme. The study is a descriptive case research. Using collection. Data collectionwascarriedoutthroughinterview technique which is one of the qualitative data techniques. Theresearch data were obtained through interviews from voluntary English teachers working in Science and Art Center (SAC). 12 English teachers took part in the study group, which was formed by using maximum diversity sampling. The English curriculum was evaluated in terms of outcomes, content, teaching-learning process and evaluation dimensions. Content analysiswasperformedbytransferringtheobtained data to Nvivo 11. When the findings obtained on the basis of teachers' opinionswereexamined, it wasconcludedthattheoutcomesandcontentwere not suitable for student levels, theactivitybook being applied should be updated, and the suggested methods and techniques were sufficient. It was also revealed that the assessment scales were not sufficient and should be enriched.

___

Akarsu, F. (2004). Üstün zekâlı çocukların özellikleri. M. R. Şirin, A. Kulaksızoğlu & A. E. Bilgili (Ed.), Üstün yetenekli çocuklar: Seçilmiş makaleler (s. 111–126). Çocuk Vakfı Yayınları.

Akçayoğlu, I. D. (2011). Exploring the role of strategies-based language in struction in teaching English to young gifted learners [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Çukurova Üniversitesi.

Al-Khasawneh, F. M., & Al-Omari, M. A. (2015). Motivations towards learning English: The case of Jordanian gifted students. International Journal of Education, 7(2), 306-321. https://doi.org/10.5296/ije.v7i2.7699

Ataman, A. (2003). Üstün yetenekli/zekâlı çocuk ile yaşamak. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 4(40), 15-20.

Ateş, H. (2019). English language teachers’ and learners’ perceptions concerning assessment and evaluation processes in efl classrooms at Turkish Science And Arts Centers [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi.

Beşkardeş Günay, S. (2007). Üstün zekâlı ve özel yetenekli öğrencilerin yabancı dil (İngilizce) öğretiminde metafor sisteminin uygulanması [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Afyon Kocatepe Üniversitesi.

Bildiren, A. (2013). Üstün yetenekli öğrencilerin öğrenme stillerinin incelenmesi. Üstün Yetenekliler Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi (UYAD), 1(1).

Bulut, I. (2010). Türkiye’de üstün zekâlı çocuklar örneğinde erken yaşta yabancı dil olarak İngilizce öğretimi [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. İstanbul Üniversitesi.

Chan, D. W. (2001). Characteristics and competencies of teachers of gifted learners: The Hong Kong teacher perspective. Roeper Review, 28(4), 197-202. https://doi.org/10.1080/02783190109554098

Coleman, L. J., Micko, K. J., & Cross, T. L. (2015). Twenty-five years of research on the lived experience of being gifted in school: Capturing The Students’ Voices. Journal for the Education of the Gifted, 38(4), 358-376. https://doi.org/10.1177/0162353215607322

Çağlar, D. (2004). Üstün zekâlı çocukların özellikleri. M. R. Şirin, A. Kulaksızoğlu & A. E. Bilgili (Ed.), Üstün yetenekli çocuklar: Seçilmiş makaleler (s. 111–126). Çocuk Vakfı Yayınları.

Glesne, C. (2012). Nitel araştırmaya giriş. A. Ersoy & P. Yalçınoğlu (Çev. Ed.), Anı Yayıncılık.

Güçlü, M. (2015). Türkiye’de 1950 ve 1980 yılları arasında süreli yayınlara yansıyan mesleki ve teknik öğretimle ilgili konuların değerlendirilmesi: Mesleki ve teknik öğretim dergisi örneği. Turkish Studies, 10(14), 363- 386.

Güçlü, M. & Şahan, A. (2019). Türkiye süreli yayınlara yansıyan yabancı dil eğitimi konulu araştırmalar (2014- 2019), Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(66), 802-812.

Güllühalı, E. I. (2019). Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin İngilizce dersine yönelik duyuşsal özelliklerinin incelenmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi.

Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB). (2001). Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi. Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi. http://tebligler.meb.gov.tr/

MEB (2013). Özel yetenekli bireylerin eğitimi strateji ve uygulama kılavuzu. https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_11/25034903_zelyeteneklibireyleineitimistratejiveu ygulamaklavuzu.pdf

MEB (2018). BİLSEM yönergesi. https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_10/07031350_bilsem_yonergesi.f

Okan, Z. & Işpınar, D. (2009). Gifted students perceptions of learning English as a foreign language. Educational Research and Reviews, 4(4), 117-126. https://doi.org/10.5897/ERR.9000179

Patton, M. Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation (No. 4). Sage.

Renzulli, J.S. (1986).The three ring conception of giftedness: A developmental model for creative productivity. R.J. Stenberg & J.E. Davidson (Eds.), Conceptions of Giftedness (s. 52-74). Cambridge University Press. http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511610455.015

Sayı, A. K. (2013). Farklılaştırılmış yabancı dil öğretiminin üstün zekalı öğrencilerde erişiye, eleştirel düşünmeye ve yaratıcılığa etkisi [Yayımlanmış Doktora Tezi]. İstanbul üniversitesi.

Trayer, M. (1991). Learning style differences: Gifted vs. regular language students. Foreign Language Annals, 24(5), 419-425. https://doi.org/10.1111/j.1944-9720.1991.tb00488.x

Ünal, M. & İlhan, E. (2017). A case study on theproblems and suggestions in foreign language teaching and learning at higher education. Journal of Education and Training Studies, 5(6), 64–72.

Ünal, M. & Özdemir, M. Ç. (2008). Eğitim fakültelerinde ortak ders olarak okutulan yabancı dil derslerinde öğrencilerin bilişsel hazırbulunuşluk düzeylerinin akademik başarıya etkisi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 13-22.

Watters, J.J. & Diezmann, C.M. (2003). The gifted student in science: fulfilling potential. Australian Science Teachers Journal, 49(3), 46-53, Australian Science Teachers Association.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Yunus, M. M., Kwan, L. S. L., & Noriah, M. I. (2012). Benefits of using web 2.0 technologies for English language learning: Gifted students’ perception. In proceedings of the 3rd International Conference on Arts and Culture (ICAC'12), Advances in Environment, Computational Chemistry and Bioscience (pp. 385-390).

___

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi
  • ISSN: 2146-1961
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2010

5.6b2b