AN ANALYSIS OF THE EFFECT OF FOLK DANCES ON VISUAL MOTOR PERCEPTION LEVEL OF PRIMARY SCHOOL FIRST GRADE (7 AGES) STUDENTS

The purpose of this study is to examine the effects of folk dances on visual motor perceptions of primary school primary (7 ages) students. The study was conducted using experimental design with pretest / posttest control group. The study group of the study is composed of seven year old children who are educated in Süleyman Türkmani Primary School in Kırşehir in 2016-2017 educational year and selected by objective sampling method. The study group is a total of 90 people consisting of 45 experiments and 45 controls. "Visual Motor Gestalt Test" was used as the measurement tool in the research. For the experimental group, the folk dances education program was applied as 2 hours a day for 3 days a week for 12 weeks, whereas for the control group only the education was given according to the Ministry of National Education Education Program. The obtained data were analyzed and analyzed using SPSS 22 (Statistical Package for the Social Sciences) package program. In the analysis of the data, the dependent sample t-test was used to examine the differences between the experiment and control groups, while the demographics were examined on the percentage and frequency. As a result of the study, it was seen that there was a significant difference in favor of the experiment group between the visual motor perception levels of children who received the folk dances curriculum and children who received the National Education Ministry Pre-School curriculum. This result shows the effectiveness of folk dances in improving the visual motor perception level. This result shows that folk dances are effective in improving visual motor perception level. There was also no significant difference in terms of sex. It is thought that sex roles in this age group are not yet evident.

HALK OYUNLARININ İLKOKUL BİRİNCİ SINIF (7 YAŞ) ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL MOTOR ALGI DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı, halk oyunlarının ilkokul birinci sınıf (7 yaş) öğrencilerinin görsel motor algıları üzerine etkisini incelemektir. Araştırma ön-test/son-test kontrol gruplu deneysel desen kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Kırşehir ilinde bulunan Süleyman Türkmani İlkokulunda öğrenim gören ve amaçsal örnekleme yöntemi ile seçilen 7 yaş grubu çocuklar oluşturmaktadır. Çalışma gurubu 45 deney ve 45 kontrol olmak üzere toplam 90 kişidir. Araştırmada ölçme aracı olarak "Gelişimsel Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi" kullanılmıştır. Deney grubuna, halk oyunları eğitim programı, 12 hafta boyunca haftada 3 gün günde 2 saat olarak uygulanmış, kontrol grubuna ise sadece Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Programına göre eğitim verilmiştir. Elde edilen veriler, SPSS 22 (Statistical Package for the Social Sciences) paket programı kullanılarak düzenlenmiş ve incelenmiştir. Verilerin analizinde deney ve kontrol grubu arasındaki farkları incelemek için ilişkili örneklem t testi, demografik özelliklerde ise yüzde ve frekansa bakılmıştır. Araştırma sonucunda, halk oyunları eğitimi alan 7 yaş çocukları ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Programına göre eğitim alan 7 yaş çocuklarının görsel motor algı düzeyleri arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Bu sonuç, halk oyunlarının görsel motor algı düzeyini geliştirmede etkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bu yaş grubunda cinsiyet rollerinin henüz belirginleşmediğinden kaynaklı olduğu düşünülmektedir.

Kaynakça

Akaroğlu, E. G., - Dereli, E. (2012). Okul öncesi çocukların görsel algı eğitimlerine yönelik geliştirilmiş eğitici oyuncakların çocukların görsel algılarına etkisi. Journal of World of Turks. 4(1), 201-222.

Altun, M. (2017). Fiziksel etkinlik kartları ile zeka oyunlarının ilkokul öğrencilerinin dikkat ve görsel algı düzeylerine etkisi. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Bender, L. (1938). A visual motor Gestalt test and its clinical use. Research Monographs, American Orthopsychiatric Association, 3, xi + 176.

Bezrukikh, M. M., Terebova, N. N. (2009). Characteristic of the development of visual perception in five-to seven year-old children. Human Physiology, 35(6), 684-689.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Ç., E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Çamlıyer, H. (1994). Eğitilebilir zekâ düzeyindeki çocuklarda hareket eğitiminin algısal gelişim düzeylerine etkileri. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

İnceoğlu, M. (2011). Tutum algı iletişim. Ankara: Siyasal.

Koppitz, E. M. (1964). The Bender Gestalt Test for young children. Oxford, England: Grune & Stratton.

Memiş, A., Harmankaya, T. (2012). İlköğretim okulu birinci sınıf öğrencilerinin görsel algı düzeyleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 16(1);27-46.

Özer, S. D. (2005). Engelliler için beden eğitimi ve spor. (2. Baskı). Ankara: Nobel.

Özkan, B., Tuğluk, M. N. (2018). The Effect of drama based mathematıc actıvıtıes on scıentıfıc process skılls of 5 year old chıldren. Turkish Studies Educational Sciences, 13(11); 1083- 1091.

Somer, O. (1988). Çocuklar için gelişimsel bender gestalt görsel-motor algılama testi üzerine bir çalışma, İzmir şehir örnekleminde norm, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, İzmir.

TÜZDER: Tüm Üstün Zekalılar Derneği. (2013). TÜZDER "Zeka ve akıl oyunları eğitmenliği eğitimi" kitapçığı. http://www.tuzder.org/ 22.03.2017.

Yalin, A., Summer, O. (2015). Psikolojik testler. Ankara: Nobel

Kaynak Göster

193623 123277

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ “ÇOCUK KATILIMI” KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Mustafa BEKTAŞ, Müberra YAVAŞ, Asena AYVAZ CAN

HAYATIMIZDAKİ BASİT MAKİNELER İLE İLGİLİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Emine GÜLSEVEN

ÖĞRETMEN ADAYLARININ OLUMLU ÖĞRENME ORTAMI DÜZENLEMEYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

DİLEK YARALI

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GDO'LU BESİNLERLE İLGİLİ RİSK ALGILARININ İNCELENMESİ

ÜMİT DEMİRAL, Hande TÜRKMENOĞLU

ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜ OLUŞTURAN UNSURLAR: “DIE WELLE (TEHLİKELİ OYUN)” FİLMİ ANALİZİ

SEZEN TOFUR

AN ANALYSIS OF THE EFFECT OF FOLK DANCES ON VISUAL MOTOR PERCEPTION LEVEL OF PRIMARY SCHOOL FIRST GRADE (7 AGES) STUDENTS

MURAT ATASOY, MERYEM ALTUN EKİZ, AHMET YALÇINKAYA

TÜRKİYE’DE PİLOT UYGULAMA SÜRECİNDE OLAN HAREZMİ EĞİTİM MODELİNİN ALAN UZMANLARININ GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA ANALİZİ

EROL KOÇOĞLU

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI İLE ÖĞRETİM STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

İlke ÖZDEMİR, M. Cihangir DOĞAN, BÜLENT ÖZDEN

EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN GAM ÇALIŞMA DURUMLARININ İNCELENMESİ

Serdar MAMAÇ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SÜREKLİ KAYGI VE KENDİNİ ALDATMA DURUMLARININ İNCELENMESİ

AHMET HAKAN HANÇER, Zeynep TÜFEKÇİ