İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKULA DAİR ALGILARININ RESİM ANALİZİYLE TESPİT EDİLMESİ

Okul bireyin çeşitli beceriler kazandığı toplumun en önemli kurumlardan biridir. Okula devam eden kişilerceokulların nasıl algılandığı süreci en verimli şekilde tamamlama açısından önemlidir. Bu nedenle araştırmanın amacıbirleştirilmiş sınıflı okulda öğrenim gören ilkokul öğrencilerinin okula ve okulun bileşenlerine ilişkin algılarını çizdikleriresimler vasıtasıyla tespit etmektir. Bu sayede çocukların ifade edemediği gerçekleri resim analiziyle ortaya konulmayaçalışılmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden, fenomenoloji deseni üzerine kurgulanmıştır. Araştırmaya 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz döneminde birleştirilmiş sınıflı bir ilkokulda bulunan toplam 13 öğrenci katılmıştır.Örneklem olarak, uygun örnekleme kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesi, resimlerin psikolojik ve sanat temellianlamları esas alınarak yapılmıştır. Araştırmada katılımcıların, sınıf ortamının fiziki donanım açısından yetersiz olduğukonusunda fikir birliği içerisinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra okulun otokratik bir yapı olaraktanımlandığı görülmüştür.

Determining Primary School Studentʹ Perception of School Using Picture Analysis

The school is one of the most important institutions of the society where the individual develops various skills. The way in which schools are perceived is vital for an efficient process at school. For this reason, the purpose of the research was determine the perceptions of the elementary school students in the multigrade classes school about the components of the school and school itself by means of the pictures they draw. In this respect, the facts that children can not express are tried to be revealed through picture analysis. The research is based on the qualitative research design, the phenomenology design. A total of 13 students from a multigrade classes school in the fall semester of the 2015-2016 academic year participated in the research. Conveniet sampling technique was used to select the patticipant. As an example, appropriate sampling is used. The analysis of the data was based on the psychological and artistic meanings of the paintings. As a result of the study, it was concluded that the participants found classroom envirironment inadequate in term of physical equipment. In addition to it was also observed that the school was defined as an autocratic structure.

Kaynakça

Açıkalın, A., Şişman, M., Turan, S. (2007). Bir insan olarak okul müdürü. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Ada, Ş., Küçükali, R. (2009). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Adıgüzel, O.C., Ergünay, O., Tatlı Dalioğlu, S., (2016). İlkokulların günümüz ve gelecekteki işlevlerinin sınıf öğretmenlerinin görüşlerine dayali olarak incelenmesi. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), 7( 4), 396-421. DOI: 10.17569/tojqi.4457 adresinden alınmıştır.

Arıcı, B. (2006). Resim, psikoloji ve çocuğun dünyasında resim. Atatürk Üniversites i Güzel Sanatlar

Fakültesi Sanat Dergisi, 10, 15-22. http://e-dergi.atauni.edu.tr /index.php/gsfd /article/view File/3180 /3072 adresinden alınmıştır.

Artut, K. (2004). Sanat eğitimi kuramları ve yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Aslan, M., Beycioğlu, K. (2010). Okul gelişiminde temel dinamik olarak değişim ve yenileşme. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 153-173. http: //ef dergi. yyu.edu .tr/ makaleler /cilt_VII/ haziran_2010 / 2010_ kadir % 20 beycioglu .pdf adresinden alınmıştır.

Arslan Cansever, B. (2017). The Children's Perceptions of the Teacher: An Analysis of the Drawings Created by the Children, Inonu University Journal of the Faculty of Education, 18(1), 281-291. DOI: 10.17679/inuefd.306625 adresinden alınmıştır.

Aykaç, N. (2012). İlköğretim öğrencilerinin resimlerinde öğretmen ve öğrenme süreci algısı. Eğitim ve Bilim, 37(164), 299-315.

Bektaş, F., Nalçacı, A. (2012). Öğretmen adaylarının okul kavramına ilişkin algıları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 239-258.

Belet, D. Ş., Türkkan, B. (2007, Nisan). İlköğretim öğrencilerinin yazılı anlatım ve resimsel ifadelerinde algı ve gözlemlerini ifade biçimleri (Avrupa Birliği Örneği). VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Ankara: Nobel Yayincilik.

Baluch, B., Duffya, L,D., Badamib, R., Ap Pereira, E,C. (2017).A Cross-Continental Study on Children's Drawings of Football Players: Implications for Understanding Key Issues and Controversies in Human Figure Drawings. Europe's Journal of Psychology, 13(3), 455–471, doi:10.5964/ejop.v13i3.1237

Bowker, R. (2007). Children’s perceptions and learning about tropical rainforests: an analysis of their drawings. Environmental Education Research, 13(1), 75-96, DOI:10.1080/13504620601122731 https://doi.org/10.1080/1350462060112273110.1080/13504620601122731

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E, Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2015). Bilimsel araştirma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Christensen, L.B., Johnson, R.B., Turner, L.A., (2015). Araştırma Yöntemleri. Desen ve Analiz. ( Ahmet Apay. Çev.). Ankara: AnıYayıncılık.

Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. Çankırılı, A. (2011). Çocuk resimlerinin dili. Ankara: Zafer yayınları.

Yıldırım, N., Elma, C., Yazıcı, L., Zabun, E., (2016). 4+ 4+ 4 yapisal değişikliğin birleştirilmiş sinifli okullara yansimasi ve öğretmenlerin beklentileri. Turkish Journal of Educational Studies, 3(2), 83- 109http://journals.firat.edu.tr/index.php/turk-jes/article/view/55/97 adresinden alınmıştır.

Çiçekler, C. Y., Koruklu, N. Ö. (2012). 4-6 Yaş arasındaki çocukların serbest resim çalışmalarındaki resim özellikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 551-563.

Çuhadar, A., Sarı, M. (2007, 18-20 Haziran). Göç Yollarında Eğitim: İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Okula İlişkin Algılarının Göç Bağlamında Değerlendirilmesi. III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Adana.

Dockett, S., Perry, B. (2005). Children's drawings:experiences and expectations of school. International Journal of Equity and Innovation in Early Childhood, 3(2), 77-89 http://www.edfac.unimelb.edu.au/ceiec/ members /IJEIEC/nonmembers/ IJEIECNon Vol3No2.html http: //researc houtput. csu.edu .au/R/-? func = dbin - jump- ull & ; object_id =12816 & amp ;local _base = GEN 01 - CSU01adresinden alınmıştır.

Dursun, F. (2006). Birleştirilmiş sınıflarda eğitim sorunları ve çözüm önerileri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, 33-57. http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423881564.pdf adresinden alınmıştır.

Erginer, A., Yalçın, M. (2014). İlköğretim okulu öğrencilerinin okul müdürü algılarına ilişkin yaptıkları çizimler. Eğitim ve Bilim, 39(171), 270-285.

Ersoy A. F., Türkkan B. (2010). İlköğretim öğrencilerinin çizdikleri karikatürlere yansıttıkları sosyal ve çevresel sorunların incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 35(156), 97- 109.

Ertem, H. Y., Gökalp, G. (2017). Velilerin okul iklimi algısı ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanmasi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD),18 (2),155-173. https://www. researchgate.net /publication/ 319664996_ Velilerin_ Okul_Iklimi_ Algisi_ Olcegi'nin_Turkce'ye_Uyarlanmasi_Turkish_ Adaptation_ of_the_Parents'_ Perceptions _of_ School_Climate_Scale adresinden alınmıştır.

Gedikoğlu, T., Bülbül, S. (2009). Liderlik standartlari inanç boyutu açisindan ilköğretim okulu müdürlerinin yönetsel yeterlikleri. Milli Eğitim Dergisi, 38(182), 123-149.

Gül, N. (2006). Öğrenci resimlerinin değerlendirilmesinde öğrencilerin algılarının resim dersine yönelik tutumlarına etkisi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.

Halmatov, S. (2015). Çocuk resimleri analizi ve psikolojik resim testleri. Ankara: Pegem Akademi.

Kalaycı, H., Özdemir, M. (2013). Okul bağlılığı ve metaforik okul algısı üzerine bir inceleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4), 2125-2137.

Karaköse, T. (2006). Eğitim örgütlerindeki iç ve dış paydaşların kurumsal itibara ilişkin algılamaları. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

Özdemir, S. (2000). Eğitimde örgütsel yenileşme. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Özdemir, S., Akkaya, E. (2013). Genel lise öğrenci ve öğretmenlerinin okul ve ideal okul algılarının metafor yoluyla analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 19(2), 295-322.

Özdemir, S., Sezgin, F., Şirin, H., Karip, E., Erkan, S. (2010). İlköğretim okulu öğrencilerinin okul iklimine ilişkin algılarını yordayan değişkenlerin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 213-224.

Özdemir Özden, D., Özden, M. (2015). Çevre sorunlarina ilişkin öğrenci çizimlerinin incelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(I), 1-20. http:// acikerisim.pau.edu.tr/xmlui/ handle /11499 /251?locale- attribute=en adresinden alınmıştır.

Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55, 459- 496.

Sadık, F. Çakan, H., Artut, K. (2011). Çocuk resimlerine yansıyan çevre sorunlarının sosyo-ekonomik farklılıklara göre analizi. İlköğretim Online, 10(3), 1066-1080. http://ilkogretim-online.org.tr adresinden alınmıştır.

Sarı, M. (2012). Empatik sınıf atmosferi ve arkadaşlara bağlılık düzeyinin lise öğrencilerinin okul yaşam kalitesine etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18(1), 95-119.

Serin, K. M., Buluç, B. (2012). İlköğretim okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışları ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18(3), 435-459.

Şenel, T., Buluç, B.(2016). İlkokullarda okul iklimi ile okul etkililiği arasindaki ilişki. TÜBAV Bilim, 9(4), s.1-12. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/227981 adresinden alınmıştır.

Şişman, M., Turan, S. (2005). Eğitim ve okul yöneticiliği el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

TEGV. (2016). Çocuk gözüyle okulda yaşam. Araştırma raporu. https://tegv.org/wpcontent/ uploads/2016/10/cocuklarin_gozunden_okulda_yasam_arastirma_raporu.pdf adresinden alınmıştır.

Toker Gögçe, A., Bülbül, T. (2014). Okul bir insan bedenidir: Meslek lisesi öğrencilerinin okul algilarina yönelik bir metafor çalişmasi. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi. Uluslararası E-Dergi. 4(1), 63- 88. DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.41.41

Türkcan, B. (2013). Çocuk resimlerinin analizinde göstergebilimsel bir yaklaşım. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(1), 585-607.

Yavuzer, H. (2018). Resimleriyle çocuk. Resimleriyle çocuğu tanima. 22. Basım. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Yıldız, S. A. (2012). İlköğretim birinci kademe öğrencilerinde “okul” kavramına ilişkin nitel bir analiz. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2), 609-626.

Young, M. (2011). What are schools for?. Educação, Sociedade & Culturas, 32, 145-155. https://webcache. googleusercontent .com /search?q=cache:krGsRL_b-Y8J:https ://www .fpce.up.pt/ciie/ revistaesc /ESC32/ ESC32_Arquivo .pdf+&cd=2&hl=tr&ct=clnk&gl=tr adresinden alınmıştır.

Kaynak Göster