Sosyal güvenlik mevzuatına aykırılıktan doğan suçlar ve kabahatler ile cezalarına ilişkin genel değerlendirmeler/öneriler

Devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde teşkilatlanmış, temsilcisi olduğu toplumu idare eden ve her türlü tehlikeye karşı koruyan, kanunlar çıkarıp uygulayan ve toplumsal düzeni sağlayan egemen bir kurumdur. İnsanın olmadığı yerde devletten bahsetmek mümkün değildir. Yine devlet, kendisini oluşturan toplumun huzur ve mutluluğu için kurallar koyar ve uygular. Sosyal güvenlik, devlet tarafından toplumsal hayatı düzenlemek için geliştirilmiş bir sistemdir ve bu sistemin işlemesi için hukuk kurallarına ihtiyaç vardır. Günümüzde sosyal güvenlik sisteminin işlerliğini bozan hukuka aykırı eylemler olmaktadır. Bu eylemlerin bazıları suç niteliğinde iken bazıları kabahat niteliğindedir. Bu çalışmada sosyal güvenlik hukukunun birincil kaynağı olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ve ikincil mevzuatında (yönetmelikler, genelgeler ve tebliğler) yer alan hükümler doğrultusunda sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan suçları ve kabahatleri ile bunlar karşısında öngörülen cezalar ele alınmış ve bazı önerilerde bulunulmuştur.

The general evaluations/recommendations with regard to crimes, misdemeanors their penalties that arise from violation of the social security legislation

The state is a sovereign institution that has been organized on a particular piece of land, representativethe community, managed and protected this community from any kind of danger, provided law-enforcement and social order. It is not possible to talk about state in any place where there is no social life. Furthermore, the government forms the rules and applies them for the social order and the happiness of the society. Social security is a system that is developed by the state to organize social life and the functioning of this systemneeded for the rule of law. Today, the actions that cause deterioration of the social security system have been occurred. While some of these actions are accepted as crimes, some of them accepted as misdemeanor. In study the penalties against to the social security crimes and misdemeanor have been discussed in accordance withlaw of 5510 on Social Insurance and General Health Insurance Act, primary source of social security, and rules in the secondary legislation (regulations, circulars and communique) and some suggestions have been made.

Kaynakça

Akdeniz, Selim (2008), “Denetim Elemanlarının Avrupa İstihdam ve Sosyal Politikası Hakkında Mesleki Eğitimi”, SGK, Leonardo Da Vinci Hareketlilik Projesi.

Akın, Engin ve Faruk Mutlu (2011), 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Hükümleri Çerçevesinde 5549 Sayılı Kanunda Yer Alan Yükümlülükler, (Ankara: Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı), Yayın No: 20.

Aslan, M. Yasin (2009), “İdari Yaptırımlar”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, (85):187-188.

Bozkurt, Enver (2005), “Genel Hukuk Bilgisi”, (Ankara: Asil Yayın Dağıtım).

Bulut, Mehmet (2010), “Sosyal Parafiskal Yükümlülükler Yönüyle Sosyal Güvenlik Usul Hukuku”, (Ankara: Bilge Yayınevi).

Çelik, Nuri (2013), İş Hukuku Dersleri (İstanbul: Beta Yayınları).

Çolak, Haluk ve Uğurtan Altun (2007), “Bir Yaptırım Türü Olarak Para Cezalarının Teori ve Uygulamadaki Analizi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, (69):241.

Demir, Müslim (2013), “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Açıklarının Azaltılmasında Denetimin Önemi (Manisa İli Örneği)”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.

Erdinç, Burcu (2012), “İdari Yaptırımların Kavramsal Çerçevesi ve Cezai Yaptırımlarla Karşılaştırılması”, Ankara Barosu Dergisi (2):274.

Göktürk, Neslihan, İzzet Özgenç, İlhan Üzülmez (2012), “Ceza Hukukuna Giriş”, (Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2476, Açıköğretim Fakültesi Yayını No:1447).

Gözler, Kemal (2013), “Hukukun Temel Kavramları” (Bursa: Ekin Yayınları).

Karabulut, Mustafa (2008), (AYM Kararları) İdari Yaptırımların Hukuki Rejimi, (Ankara: Turhan Kitabevi), s. 11.’den aktaran Burcu Erdinç (2012/2), “İdari Yaptırımların Kavramsal Çerçevesi ve Cezai Yaptırımlarla Karşılaştırılması”, Ankara Barosu Dergisi, (2): 249.

Karakaş, İsa ve Ali Karakaş (2007), “Asgari İşçilik Uygulamaları İhtilaflar İtiraz ve Dava Yolları” (Ankara: Adalet Yayınevi). Mahmutoğlu, Fatih Selami (2013), “Suç-Kabahat Ayırımı-İdari Ceza Hu- kukunun Temelleri”, http://fsmahmu- toglu.av.tr/pdf/e347388642006e588cf- 2c697c444aa95c3fa57 d778180 90242. pdf (10.12.2013).

Resmi Gazete, 29.09.2009 tarih 27012 İkinci Mükerrer Sayı.

Şenyüz, Doğan (2005), “Vergi Ceza Hu- kuku”, 3. Baskı, (Bursa: Ekin Kitapevi Yayınları).

TBMM (2013), http://www.tbmm.gov. tr/sirasayi/donem23/yil01/ss119.pdf (15.12.2013).

Tekinarslan, Mehmet (2013), “İstihda- mın Geliştirilmesi ve Kayıt Dışı İstih- damla Mücadele”, ÇSGB, http://www. ilo.org/public/turkish/region/eurpro/ ankara/areas/ dialogueconf/kadim.pdf (12.12.2013).

Türk Dil Kurumu (2013), http://www.tdk. gov.tr/index.php?option=com_gts&arama =gts&guid=TDK.GTS.52a189d1 990447.54660587 (05.12.2013).

Türk Dil Kurumu (2013), http://www.tdk. gov.tr/index.php?option=com_gts&arama= gts&guid=TDK.GTS.52a1831b14 a5c5.66572331 (05.12.2013).

Kaynak Göster