Occupational safety experts in the law no 6331: Qualifications, assignments and authorizations

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Türkiye’de yeni bir dönemi başlatmıştır. Getirilen yeniliklerden en önemlileri şüphesiz çalışan sayısına bakılmaksızın tüm işyerlerinin Kanun kapsamına alınması ve iş sağlığı güvenliği hizmetlerinin iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri gibi profesyonellerce verilmesi olmuştur. Kanun, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin etkinliği bakımından iş güvenliği uzmanı olma sürecine büyük önem vermiş, özel eğitim alma ve merkezi sınavda başarılı olma şartlarını aramıştır. İşyerlerinin çok sayıda ve küçük ölçekli olması, yeterli sayıda iş güvenliği uzmanının olmaması, Kanun’un hayata geçirilmesine yönelik önemli bir sorun oluşturmuş ve bu sebeple bazı hükümlerin yürürlük tarihi ertelenmiştir. Bu erteleme ne kadar doğru ise iş güvenliği uzmanı eksikliğini gidermek üzere, Kanun’un ilk şeklinde belirlenen iş güvenliği uzmanı olma şartlarının değiştirilmesi o kadar hatalı olmuştur. Özellikle de herhangi bir mesleki tecrübe aranmadan, yalnızca lisans eğitimine ve sigortalılık süresine bağlı olarak yapılan bir sınavla binlerce kişinin iş güvenliği uzmanı yapılmak istenmesi, 6331 sayılı Kanun’da beklenen amaçlardan bir sapmaya sebep olmuştur.

6331 sayılı kanun’da iş güvenliği uzmanlığı: Nitelikleri, görevlendirilmeleri ve yetkilendirilmeleri

The Law no 6331 on Occupational Health and Safety initiated a new era in Turkey. Among the most important innovations brought about were undoubtedly taking all workplaces into the scope of the Law regardless of the number of employees and assigning the tasks of occupational health and safety to professionals such as occupational safety experts (OSE) and on-site doctors. In terms of the efficiency of occupational health and safety services, the Law attaches great importance to the process of becoming an OSE and requires special training and achievement in the central exam. The excessive number of workplaces and the fact that they are small scaled and that there are not adequate numbers of OSE present have caused a significant problem in putting the Law into practice; therefore, effective dates for some provisions were suspended. While this suspension was quite incisive; the changes made in the requirements of becoming OSE specified in the first form of the Law in order to make up for the need for OSE were misleading. Particularly, allowing thousands of people to become OSE without asking for any professional experience; but just through an exam depending on their undergraduate education and the time of insurance led to deviations from the objectives expected from the Law no 6331.

Kaynakça

Ağır, Adnan (2013), “İş Güvenliği Uzmanlığında Rakamların Dili Yalan Söylemez”, http://www.osgbrehberi. com/koseyazisi/147/IS_GUVENLIGI_ UZMANLIGINDA_RAKAMLARIN_ D I L I _ YA L A N _ S O Y L E M E Z . h t m l (22.04.2014).

Ağır, Adnan (2014), “23 Şubat 2014 İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının Getirdikleri”, http://www.osgbrehberi. com/koseyazisi/245/23_Subat_2014_ Is_Guvenligi_Uzmanligi_Sinavinin_ Getirdikleri.html (05.04.2014).

Cam, Erdem (2012), “İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimlerindeki Hukuki Dönüşüm (2004-2011)”, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2012/3:125-154.

Demircioğlu, Murat (2006), Ulusal ve Uluslararası Hukukta İş Güvenliği Uzmanlığı (İş Güvenliği Mühendisliği/İş Güvenliği Teknisyenliği) (İstanbul: Beta Yayınları).

Kılkış, İlknur (2014), “İş Sağlığı ve Güvenliği” Aysen Tokol-Yusuf Alper(ed), Sosyal Politika (Bursa: Dora Yayıncılık), 239-269.

Ocak, Saim (2013), “İş Güvenliği Uzmanlığı Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi”, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 10(40):21-36.

Süzek, Sarper (2005), İş Hukuku (Genel Esaslar-Bireysel İş Hukuku) (İstanbul:Beta Yayınları).

Üstadlar Eğitim Danışmanlık, http:// www.ustadlar.com.tr/is-guvenligi-sinav- sorulari.aspx (10.03.2014).

http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/cgm. portal?page=sss (15.04.2014).

http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ OHSgm.portal?page=duyuru&id=sinav_ hakki_duyurusu (28.04.2014).

h t t p : / / w w w. c s g b . g o v. tr/csgbPortal/OHSgm. portal?page=duyuru&id=23subat_ yukseltme_sinavi_duyurusu (10.04.2014).

h t t p : / / w w w. c s g b . g o v. t r / c s g b P o r t a l / i s g g m . portal?page=duyuru&id=21aralik_ itiraz_duyurusu (25.04.2014).

http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ isggm.portal?page=duyuru& id=23.02.2014_sinav_sorularina_ itirazlar (25.04.2014).

http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ isggm.portal?page=duyuru&id=13Mayis itirazdegerlendirme (15.04.2014).

http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ isggm.portal?page=duyuru&id=21ekimit iraz (20.04.2014)

http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ isggm.portal?page=duyuru&id=2temmu zmahkemeyeni (20.04.2014).

h t t p : / / w w w. i s g f o r u m . n e t / threads/18-a%C4%9Fustos-2013- s%C4%B1nav%C4%B1-iptal- olan-sorular-05-09- 2013-resmi- a%C3%A7%C4%B1klama.8205/ (22.04.2014).

http://www.isgforum.net/threads/23- %C5%9Fubat-s%C4%B1nav%C4%B1- patlad%C4%B1-m%C4%B1.10741/ page-6 (20.04.2014).

http://www.isgforum.net/threads/21- aralik-2013-sinavinda-a-b-c-sinifi- sinavlarina-ka%C3%A7-ki%C5%9Fi- girecek.9135/page-4 (25.04.2014).

h t t p : / / w w w. t m m o b . o rg . t r / resimler/ekler/35f1705de835d7c_ ek.pdf?tipi=15&turu=H&sube=0 (15.04.2014).

h t t p : / / w w w. t a r a f . c o m . t r / h a b e r - apartmana-doktor-zorunlu- olmayacak-127890/ (10.10.2014).

http://www.memuruz.net/is-guvenligi- sinavinda-skandal/ (21.04.2014).

Kaynak Göster