Sosyal güvenlik hakkının yargıtay kararlarına yansıması

Sosyal hukuk devleti ilkesi ve devletin insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlama ödeviyle doğrudan bağlantılı olan sosyal güvenlik hakkı, Anayasa’nın 60. maddesinde güvence altına alınmıştır. Hukukun her alanında olduğu gibi sosyal güvenlik hukuku alanında da Anayasa’ya uygun yorum yapılması esastır. Bu çalışma, söz konusu ilke doğrultusunda sosyal güvenlik hakkıyla ilgili Anayasa hükümlerinin ele alındığı bir girişle başlamaktadır. Bunun ardından, Yargıtay’ın sosyal güvenlikteki tek çatı uygulamasına geçilmesinden önce ve sonra verdiği ve Anayasa’nın 60. maddesine atıf yaptığı kararlar ele alınmaktadır. Çalışmada sosyal güvenlik hakkının yüksek mahkeme kararlarına etkisi, usul ve esasa ilişkin konulara ilişkin olmak üzere ikiye ayrılarak ele alınmıştır.

The reflections of right to social security in court of cassation’ decisions

The right to social security, which is directly linked with the principle of welfare state and rule of law and the state’s duty to provide the conditions required for the development of the individual’s material and spiritual existence, is guaranteed under Article 60 of the Turkish Constitution. Constitutional interpretation method is essential in the domain of social security law as well as in other domains of law. In this study, the articles of the Constitution which concern the right to social security are shortly introduced. Then, the Court of Cassation’s judgements, which concern both the periods before and after 2008 when Social Security Institution was founded and the Law No. 5510 was enacted, that cite Article 60 of the Constitution are examined under two sections concerning the procedural aspects and the principle aspects.

Kaynakça

Akad, Mehmet (1992), “Teori ve Uygulamada Sosyal Güvenlik Hakkı”, (İstanbul: Kazancı).

Akın, Levent (2005), “4958 Sayılı Yasa ve Anayasa Mahkemesi Kararının Yurt Dışı Hizmet Borçlanmasına Etkileri”, A. Can Tuncay’a Armağan, (Yayıma Hazırlayan. Mehmet Uçum), (İstanbul: Legal), 995-998.

Algan, Bülent (2006), “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakların Korunması”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

Başterzi, Süleyman (2007), “Çalışmanın Kesintiye Uğramasının Sosyal Sigorta İlişkisine Etkisi” (Ankara: 72 Tasarım Basımevi).

Bulut, Mehmet (2011), “Türk Hukuk Sisteminde Hizmet Sözleşmesi Gereği Açılan Hizmet Tespit Davaları”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 97, 93-116.

Caniklioğlu, Nurşen (2012), “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Avrupa Sosyal Şartı Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, Anayasal Sosyal Haklar, (Ed. İbrahim Ö. Kaboğlu), (İstanbul: Legal), 157-176.

Centel, Tankut (2001), “Sosyal Güvenlik Hakkı”, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı C. II (Yayıma Hazırlayan. Abuzer Kendigelen), (İstanbul: Beta), 817-829.

Gülmez, Mesut (2013), “Sosyal Haklarsız Yeni Anayasa mı?” (Ankara: Hatiboğlu)

Güzel, Ali, Ali Rıza Okur, Nurşen Caniklioğlu, (2009) “Sosyal Güvenlik Hukuku”, 9. Bası, (İstanbul: Beta)

Kaboğlu, İbrahim Özden (2010), “Anayasa’da Sosyal Haklar: Alanı ve Sınırları” Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu II Bildiriler, (Yayıma Hazırlayan. Mesut Gülmez, Nagihan Durusoy Öztepe, Nergis Mütevellioğlu, Oğuz Karadeniz ve Handan Kumaş), (İstanbul: Petrol-İş), s. 43-60.

Kuru, Baki, Ramazan Arslan, Ejder Yılmaz (2012), “Medenî Usûl Hukuku”, Ders Kitabı, 23. Bası (Ankara: Seçkin)

Pekcanıtez, Hakan, Oğuz Atalay, Muhammet Özekes (2012), “Medenî Usûl Hukuku”, 13. Bası (Ankara: Yetkin)

Sözer, Ali Nazım (2013), “Türk Sosyal Sigortalar Hukuku”, (İstanbul: Beta)

Tuncay, Can, Ömer Ekmekçi (2011), “Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri”, 14. Bası, (İstanbul: Beta)

Kaynak Göster