Suskun (Susturulmuş, Bastırılmış) Kadınların İncelenmesi

Suskun (susturulmuş, bastırılmış) kadınların farklı değişkenlere göre kendini susturma arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırma için gerekli olan veriler 23 Ocak 2023- 15 Nisan 2023 tarihleri arasında online olarak toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu kadınlar oluşturmuştur. Araştırma verilerin toplanılmasında; gönüllü olarak katılan, onamı alınmış olasılıksız örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen 250 kadından online survey yöntemi ile sosyo-demografik veri toplama formu ve kendini susturma ölçeği (KSÖ) kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analiz sürecinde SPSS 26.0 veri analiz programı kullanılmış olup verilerin analizinde bağımsız örneklem t testi, tukey çoklu karşılaştırma testi ve ANOVA analizi kullanılmıştır.Katılımcı kadınların; %52,4’ü 30-40 yaş aralığında, %46,8’i boşanmış, %40,4’ünün ebeveynlerinin tutumlarının demokratik tutum, %67,2’sinin aile tipi çekirdek ailedir. Katılımcı kadınların yaş, gelir düzeyi, yaşadıkları şehir ve ebeveynlerinin kendilerine karşı tutumları gibi değişkenler ile kendini susturma ölçeği ve alt boyut puanlarında anlamlı farklılık yoktur (p>,05). Medeni durum, eğitim düzeyi, meslek durumu, çocuk sayısı, şiddete maruz kalma tedbir alma durumlarına göre anlamlı farklılık vardır (p<,01) sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda, mekân olarak suskun (susturulmuş, bastırılmış) kadınların farklı değişkenlere göre kendini susturma arasında farklılık gösterdiği saptanmıştır.

___

 • Akalın, A. ve Arıkan, Ç. (2017). 15-49 Yaş grubu kadınlarda aile içi şiddet sıklığı ve şiddetin depresyona etkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(2), 1-10.
 • Akgül, A. ve Uğurlu, Ö. (2021). Kadına yönelik şiddetin, şiddeti uygulayan ve mekân bağlamında incelenmesi: katledilmiş kadınlar örneği. Planlama Dergisi, 31(1), 128-140.
 • Akıncı, S. (2019). Nevşehir'de yaşayan kadınların kadına yönelik şiddet algısı [Yüksek Lisans Tezi]. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi.
 • Alan, H., Dereli Yılmaz, S., Filiz, E. ve Arioz, A. (2016). Domestic violence awareness and prevention among married women in Central Anatolia. Journal of Family Violence, 31(6), 711-719. https://doi.10.1007/s10896-016-9828-9.
 • Aslan, E., Bodur, G., Kızılkaya Beji, N., Alkan, N. ve Aksoy, Ö. (2019). Exposure to domestic violence in women living in Istanbul and Aegean regions: A Turkish sample. Ciência & Saúde Coletiva, 24(8), 2835-2844. https://doi.10.1590/1413-81232018248.22952017.
 • Bedir, N., Ekerbiçer, H. Ç., İnci, M. B., Köse, E., Karatepe, T., Demirbaş, M. (2017). Sakarya’da yaşayan bir grup kadının şiddet algı durumları ve bunu etkileyen faktörler. Sakarya Tıp Dergisi, 7(4), 188-196. https://doi.10.31832/smj.363175.
 • Demir Kaya, M. (2019). Genç Kadınlarda Kendini Susturma Ve Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Kimlik İşlevleri Üzerindeki Etkisi. Doktora Tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Demir Kaya, M. ve Çok, F. (2021). Genç Kadınlarda Kendini Susturma. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry, 13(3): 428-440.
 • Doyum B. (2017). Kendini Susturma Olceği’nin Turkceye uyarlama, gecerlik ve guvenirlik calışması (Yayımlanmamış yuksek lisans tezi). Okan Universitesi.
 • Hautamaki, A. (2010). Silencing the Self across generations and gender in Finland. In D. C. Jack, ve A. Ali (Eds.), Silencing the Self across cultures: Depression and gender in the social world (pp. 175-201). Oxford, New York etc.: Oxford University Press.
 • Jack, D. C. (1991). Silencing the self: Women and depression. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Jack, D. C. (2003). The anger of hope and the anger of despair: How anger relates to women’s depression. In J. Stoppard & L. McMullen (Eds.), Situating sadness: Women and depression in social context (pp. 62–87). New York: New York University Press.
 • Jack, D. C. (2003). Relational Therapy for Depressed Women. Psychology of Women Quarterly, 27(2), 191–191. https://doi.org/10.1111/1471-6402.00098_5
 • Jack, D. C., & Ali, A. (2010). Introduction: Culture, self-silencing, and depression: A contextual-relational perspective. In D. C. Jack & A. Ali (Eds.), Silencing the self across cultures (pp. 3-17). New York, NY: Oxford University Press.
 • Jack, D. C., Dill, D. (1992). The Silencing the Self Scale: Schemas of intimacy associated with depression in women. Psychology of Women Quarterly, 16(1), 97–106.
 • Kılıc, B. (2019). Obsesif kompulsif belirtilerin cocukluk cağı travma turleri ve dissosiyatif yaşantılarla ilişkisi. (Yuksek lisans tezi). Işık Universitesi.
 • Kurtiş T. (2010). Self-silencing and well-being among Turkish women (Yayımlanmamış yuksek lisans tezi). University of Kansas.
 • Lutz-Zois, C. L., Dixon, L. J., Smidt, A. M., Goodnight, J. A., Gordon, C. L., Ridings, L. E. (2013) An examination of gender differences in the construct validity of the Silencing the Self Scale. Personality and Individual Differences, 55(1), 35-40.
 • Remen, A. L., Chambless, D. L., Rodebaugh, T. L. (2002). Genderdifferences in the construct validity of the Silencing the Self Scale. Psychology of Women Quarterly, 26, 151-159.
 • Szymanski, D. M., Henning, S. L. (2007). The role of self-objectification in women's depression: A test of objectification theory. Sex Roles: A Journal of Research, 56(1-2), 45–53. https://doi.org/10.1007/s11199-006-9147-3
 • Thompson, J. M. (1995). Silencing The Self: Depressive Symptomatology and Close Relationships. Psychology of Women Quarterly, 19(3), 337–353.
 • Witte, T. H., Sherman, M. F.: (2002). Silencing the self and feminist identity development. Psychological Reports, 90, 1075-1083.

___

APA Haylı, Ç. M. , Sakallı, A. , Avcı, M. Z. & Yar, D. (2023). Suskun (Susturulmuş, Bastırılmış) Kadınların İncelenmesi . Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi , 12 (6) , 773-786 .