Öğretmenlerin Eğitim-Öğretimde Karşılaştıkları Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Eğitim öğretimin başarıya ulaşmasında temel unsur öğretmenlerdir. Öğretim sürecinin yürütücüsü olan öğretmenler bu aşamada ne tür sorunlar yaşamakta olduklarının belirlenmesi önemlidir. Yaşanan bu sorunlara kendileri ne tür çözümler önerdiklerinin belirlenerek onlara yardımcı olmak eğitimin kalitesini artıracaktır. Çalışmanın amacı öğretmenlerin eğitim öğretim sürecinde karşılaştıkları sorunları ve bu sorunların çözümü için neler önerdiklerini belirleyebilmektir. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Gümüşhane ilinde görev yapan farklı eğitim kurumlarında görevli 38 öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmenler, eğitim öğretimde en büyük sorun olarak öğrencilerin öğrenmeye karşı isteksiz ve ilgisiz olduklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin eğitim öğretimin önemini yeterince anlayamadıkları belirlenmiştir. Sorunların çözümü için okul aile iş birliğinin geliştirilmesi ve öğretimin sevdirilmesine yönelik değerler eğitimi gibi dersler verilmelidir. Araştırma eğitim ve öğretimde karşılaşılan güncel sorunların çözümüne yönelik önerilerle sonlandırılmıştır.

___

 • Kaynakça Altay, N. (2020). 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi: İzmir Örneği. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (3) , 336-352. DOI: 10.18026/cbayarsos.713052
 • Alyılmaz C., Er O. ve Çoban İ. (2023). Türkçe Eğitiminin Güncel Sorunları, Teke Akademi, 2. Baskı. Ayanoğlu, Ç. ve Akbaşlı, S. (2023). Türk eğitim sisteminin sorunları: Bir meta-sentez çalışması. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 371-425.
 • Buğday, T. (2022). Ortaöğretim 10. sınıf coğrafya dersi öğretim programı’nın uygulanmasında yaşanan sorunların öğretmen görüşleriyle değerlendirilmesi (Konya ili örneği). [Yüksek lisans tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı, Konya.
 • Dağlı, A. ve Han, B. (2017). Öğretmen Görüşlerine Göre Diyarbakır İli Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (12) , 108-124. Retrieved From https://dergipark.org.tr/en/pub/ejedus/issue/31928/342117
 • Doğan D. ve Semerci N. (2016). Eğitim Programlarının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Sorunların Çözümüne İlişkin Yönetici Görüşleri. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Volume 11/9, p. 279-304.
 • Erden H. ve Erden A. (2019). KKTC Eğitim Sisteminde Yaşanan Güncel Sorunlar, Sakarya University Journal of Education, Ağustos 2019, 9(2), 282-303. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/792374
 • Kara, M. (2020). Eğitim paydaşlarının görüşleri doğrultusunda Türk eğitim sisteminin sorunları. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 1650-1694. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/59386/853999
 • Kutlu Abu, N., Bacanak, A. ve Gökdere, M. (2016). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 287-307. doi:10.17539/aej.07102
 • Özcan H., Oran Ş. ve Arık S. (2018). The Comparative Study of 2013 and 2017 Year‘s Science Education Curricula in Terms of Teacher Views. Başkent University Journal of Education. 5(2),156-166. https://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/146/99
 • Züngür, E., 2022. Temel Eğitimde Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Kafdağı, Cilt:7, Sayı:2, Aralık 2022, 134-159 DOI: 10.51469/kafdagi.1196721
 • Sarıbaş, S. & Babadağ, G. (2015). Temel Eğitimin Temel Sorunları. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 3 (1) , 18-34. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ajeli/issue/1524/18724
 • Şener G. (2018). Türkiye’de Yaşanan Eğitim Sorunlarına Güncel Bir Bakış, Millî Eğitim, Sayı 218 Bahar/2018. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/556003
 • Tayhan H. ve Gündüz Y. (2022). Öğretmenlerin Görevlerini Yerine Getirme Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar, International Refereed Journal On Social Sciences, 2022, Vol:8, Issue:47 pp: 2721-2736 DOI: https://dx.doi.org/10.31568/atlas.838
 • Yıldırım A. ve Simsek H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8th ed.). Ankara: Seçkin Yayınevi. Yılmaz K. ve Altınkurt Y. (2011). Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim Sisteminin Sorunlarına İlişkin Görüşleri, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 942-973. https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/1503

___

APA Kaya, A. (2023). Öğretmenlerin Eğitim-Öğretimde Karşılaştıkları Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri . Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi , 12 (6) , 766-772 .