Global Markaların Glokal Reklamları: Bir İnceleme

Global markalar girdikleri ülkelerde pazar paylarını arttırabilmek ve markayı tüketicilerin sahiplenmesini sağlamak amacıyla yerel unsurları kullanabilmektedirler. Pazarlama iletişimin en renkli elemanı olan reklam da bu pazarlama taktiğinin uygulama alanlarından bir tanesidir. Ürün/marka hakkında verilmek istenen mesajın yerel öğeler ile sunulması doğru bir uygulama ile başarılı sonuçlar doğurabilmektedir. Çalışmanın çıkış noktası, global markaların faaliyet gösterdikleri ülkelerde yaptıkları reklamlarında tüketiciyi etkilemeye yönelik yerel unsurları nasıl kullandıklarını anlamaktır. Lipton Double Ice reklamı bu açıdan önemli bir örnektir. Göstergebilimsel analiz ile incelenen reklamda çeşitli bulgulara ulaşılmıştır. İnceleme sonucunda yapılan reklamda Lipton markasına ve Lipton Double Ice ürününe ait verilmek istenen mesajların, kültürel öğeler ile harmanlanarak tüketicilere doğru bir şekilde iletildiği görülmüştür.

Global Ads of Glocal Brands: A Review

Global brands can use local elements in order to increase their market share in the countries they enter and to ensure that consumers adopt the brand. Advertising, which is the most colorful element of marketing communication, is one of the application areas of this marketing tactic. Presenting the message about the product/brand with local elements can lead to successful results with the right application. The starting point of the study is to understand how global brands use local elements to influence consumers in their advertisements in the countries where they operate. The Lipton Double Ice advertisement is an important example in this respect. Various findings were reached in the advertisement, which was examined with semiotic analysis. As a result of the examination, it was seen that the messages intended to be given about the Lipton brand and Lipton Double Ice product in the advertisement were blended with cultural elements and conveyed to the consumers correctly.

___

 • Aaker, D.A. & E. Joachimsthaler (1999). The lure of global branding. Harvard Business Review. 77, 137-146.
 • Akgün, O., & Yavuz, U. (2021). Küresel markalardan beklenen fayda ve küresel marka bilinç düzeyinin küresel markalara yönelik tutumlara etkisi: Ampirik bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 24(1), 135-150.
 • Ataman Yengin, D. (2012). Mekanikleşen birey: Arçelik örneğinin R. Barthes’a göre çözümlemesi. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication (Tojdac), Cilt 2 (1), 16.
 • Barron, J. & J. Hollingshead (2004). Brand globally, market locally. Journal of Business Strategy, 25(1), 9-14.
 • Becan, C. (2012). Yeni (duyuşsal) reklam iletileri bağlamında" göstergeleri" okumak: göstergebilimsel yöntemden yararlanarak bir reklam iletisi çözümlemesi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), s.36-52.
 • Bernard, M. (2002). Advertising –The Rethorical Imperative. Visual Culture, (Ed. C. Jenks), Routledge, London.
 • Cengiz, S. A. (2009) Modernizm, Otomobil Kültürü ve Reklam. Ankara: Ütopya Yayıncılık
 • Develioğlu, F. (1998) Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat –Eski ve Yeni Harflerle, (Haz. A. S. Güneyçal). Ankara: Aydın Kitabevi
 • Diksoy, İ. & Aslan, M. (2022). Bir sinema afişinin göstergelerinin incelenmesi: Sivas. İdil, 99 (2022 Kasım): S. 1631–1636.
 • Elden, M. (2015). Reklam ve Reklamcılık. İstanbul: Say Yayınları.
 • Erdoğan, İ. (2011). İletişimi Anlamak, Pozitif Matbaacılık, 4. Baskı, Ankara.
 • Guiraud, Pierre. (1994). Göstergebilim, (Çev. M. Yalçın). Ankara: İmge Kitabevi Yayınları
 • Gülmez, E. (2019). Netflix’in Türkiye’ye özgü reklam filmlerinin küresel markaların yerel reklam stratejileri bağlamında değerlendirilmesi. Erciyes İletişim Dergisi Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu Özel Sayısı, (1), 157-178.
 • Friedman, T. (2003). Lexus ve Zeytin Ağacı Küreselleşmenin Geleceği. 3.Baskı. (Çev., E. Özsayar), İstanbul: Boyner Yayınları.
 • Holt, D. B., Quelch, J. A., & Taylor, E. L. (2004). How global brands compete. Harvard Business Review, 82(9), 68-75.
 • Kotler, P., Pfoertsch, W., & Michi, I. (2006). B2B Brand Management. Berlin: Springer.
 • Maynard, M. L. (2003), From global to local: How Gillette’s Sensor Excel accommodates to Japan, Keio Communication Review No:25.
 • Menon, R. (2014). Global or glokal: The future course for strategy. Global Journal of Finance and Management, 6 (5), 427-432.
 • Levitt, T. (1983). The Globalization of Markets. The Mckınsey Quarterly
 • Onurlu, Ö., & Zulfugarova, N. (2016). Küresel markaların yerel pazarlardaki reklam stratejileri ile kültürel farklılıklar arasındaki ilgi üzerine bir uygulama. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 12(45), 491-513.
 • Özdemir, Ş., & Öncül, M. S. (2016). Marka değerleme. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 17(2), 205-224.
 • Rıfat, M. (2009), Göstergebilimin ABC’si. İstanbul: Say Yayınları.
 • Saussure, Ferdinand De. (1985). Genel Dilbilim Dersleri, (Çev., B. Vardar). Birey ve Toplum Yayınları: Ankara, 1. Baskı.
 • Saygın, E. P. & Diksoy, İ. (2023). Gösterişçi tüketimin sanat eserleri bağlamında incelenmesi: Ampirik bir çalışma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 15 (1), 202-214.
 • Tikbaş Apak, F. (2022). Lipton örneğiyle kültür kodu ve glokal pazarlama ilişkisi. Karadeniz Araştırmaları, (75), 847-859.
 • Vardar, B. (2002). Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri. Multilingual: İstanbul.
 • Yaman, A. (2019). Küreselleşme süreci ve küreselleşmenin yerel kültüre etkisi. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, (44), 422-436.
 • İnterbrand, (2021) https://interbrand.com/thinking/best-global-brands-2021-methodology
 • Türk Dil Kurumu, (2023) https://sozluk.gov.tr

___

APA Saygın, E. P. (2023). Global Markaların Glokal Reklamları: Bir İnceleme . Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi , 12 (7) , 882-891 .